תקנות הנוטריונים שכר שירותים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ושאר הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. שכר שירותים בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א', יגבה נוטריון שכר בשיעור הנקוב בטור ב' לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס ערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות: טור א' טור ב' השירות שיעור השכר בשקלים חדשים 1. אימות חתימה - (א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 152 (ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 61 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה, נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 61 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 61 (ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון - תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך - לעמוד הראשון 61 לכל עמוד נוסף 5 (ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון - לעמוד הראשון 20 לכל עמוד נוסף 5 3. (א) אישור נכונות של תרגום - (1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 191 (2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 152 (3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 74 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 61 4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה , התשכ"ה-1965 - (א) לחותם ראשון 221 (ב) לכל חותם נוסף 114 (ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה , לכל אישור 68 (ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה 5. אישור שפלוני נמצא בחיים 152 6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת - (א) למצהיר הראשון 154 (ב) לכל מצהיר נוסף 62 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 61 (ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבתצהיר 7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך - (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 66,800 שקלים חדשים 972 (ב) עלה הסכום האמור על 66,800 שקלים חדשים הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה. 7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים התשל"ז -1997 (להלן - תקנות הנוטריונים) - 2,081 (א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפןי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 162 (ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 59 (ג) לכל העתק נוסף 59 8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה הסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור - הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה - 245 9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו - נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי הענין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא: (1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 494 (2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 152 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד. (ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהיה הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה. 10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 - יווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11,לפי הענין. 11. (א). אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 338 (ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו העתק ממון, לכל אימות נוסף 59 (ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3 (א), בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון 12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11 לפי הענין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייוסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 81 2. עריכת עותק במילוי חובה שבדין נעשה עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח אלא במילוי חובה שבדין בדבר שמירת העותק בידי נוטריון או בדבר המצאת העותק לרשות ציבורית - לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור. 3. תחולה תקנות אלה לא יחולו על שירות שניתן על ידי נוטריון לצרכי ביצוע אמנה 48 בדבר זכויות קיצבה של מהגרים, 1935. 4. הצמדה (א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב השכר, יוגדל ב-15 בינואר ב-15 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) בתקנה זו - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" - לגבי השינוי שב-15 בינואר 1987 - המדד שפורסם ב-15 באוקטובר 1986 ולגבי כל יום שינוי שלאחריו - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם. (ג) (1) היה הסכום המוגדל שכר, יעוגל הסכום לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה. (2) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב השכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים, וסכום של 50 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה. (ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנה 1 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג). 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה באחד לחודש לאחר פרסומן. תקנות הנוטריונים (שכר שירותים נוטריוניים הניתנים בבית המשפט), תשל"ח-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. שכר בעד שירותים נוטריוניים הניתנים בבית-המשפט מינה שר המשפטים עובד המדינה הממלא תפקיד בבית-משפט, לפי סעיף 50 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, להשתמש בסמכויות נוטריון, יגבה אוצר המדינה בעד השירותים שאותו עובד יתן מכח מינויו, את השכר שנקבע למתן שירותים אלה בתקנות הנוטריוניים (שכר שירותים) תשל"ז-1977. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה באחד לחודש אחרי פרסומן. תקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), תשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-50א לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. שכר שירותים בעד שירות מהשירותים המפורטים בטור א' להלן יגבה נציג דיפלומטי ונציג קונסולרי של ישראל בחוץ לארץ שכר, לפי הנקוב בשקלים חדשים בטור ב' בצד אותו שירות בדולר של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג שהיה קיים ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם בנק ישראל, או בשווי של סכום כאמור במטבע המקומי, לפי השער שהיה קיים במקום מתן השירות ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה: טור א' השירות טור א' שיעור השכר בדולרים של ארצות הברית 1. (א) אימות חתימה לחתימה ראשונה 45 (ב) לכל חתימה נוספת 23 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקה (א) או (ב) 23 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו - לכל העתק כאמור 23 2. אישור העתק צילומי של מסמך - לעמוד הראשון וכן לכל עמוד נוסף על העמוד הראשון 23 3. (א) אישור נכונות של תרגום - (1) עד מאה המלים הראשונות במסמך המתורגם 57 (2) לכל מאה מלים נוספות על מאת המלים הראשונות שבתרגום 57 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום - לכל אישור נוסף לאישור הראשון 23 4. (א) קבלה ואישור של תצהיר שנית בשבועה או בדרך אחרת - לתצהיר הראשון 45 (ב) לכל תצהיר נוסף 23 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף לראשון 23 5. אישור שפלוני נמצא בחיים 45 6. כל פעולה נוטריונית אחרת שנציג קונסולרי או דיפלומטי של ישראל בחוץ לארץ מוסמך לה לפי כל דין ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה 45 7. עשיית פעולה שלא בין כתלי הנציגות ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות, לחתום במקום אחר -למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרד הנציגות - בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 עד 6 לפי הענין, ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנציגות למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא - לכל שעת העדרות ממשרד הנציגות או לחלק ממנה 91 8. מתן אישור נוטריוני במסגרת עזבונות או מתנות שהמדינה זוכה בהם חינם 9. מתן אישור נוטריוני לעובד מדינה או למי שנמנה עם צה"ל הנושא דרכון רשמי, בענין הקשור למילוי תפקידו בחוץ לארץ חינם 10. מתן אישור נוטריוני לתושב ישראל מחוסר אמצעים לשם שיבתו ארצה חינם 2. עדכון שיעור האגרה והצמדה (א) סכומי האגרה הנקובים בתקנה 1 יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפ שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) סכום שעודכן כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה. (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרה כפי שעודכנו ועוגלו לפי תקנות משנה (א) ו-(ב). (ד) בתקנה זו - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש ינואר 2007. 3. עיגול סכומים (א) סכום השכר הנגבה בדולרים של ארצות הברית יעוגל בגבולות שוים של עשרים וחמישה סנטים של ארצות הברית. (ב) סכום השכר הנגבה שלא בדולרים של ארה"ב יעוגל במטבע מקומי בגבולות שווים של מטבע מקומי שלם. 4. ביטול תקנות הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ-לארץ), התש"ם-1980 - בטלות. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. נוטריוניםתקנות