סכסוך שכר טרחה

סכסוך בין בעלי הדין בנושא תשלום שכר טרחה שדרש המשיב בגין טיפולו בעניינים הנוגעים לחברות שבשליטת המבקש התברר לפני השופט דימוס מר דוד בר אופיר כבורר. (להלן: הבוררות"). ביום 11.6.2010 ניתן פסק בוררות לפיו חויב המבקש לשלם למשיב סכומים כמפורט בסעיף 14 לפסק הבוררות (להלן: "פסק הבוררות"). לפניי בקשה לביטול פסק הבוררות. טענות המבקש בהסכם הבוררות הוגבל המשיב לתביעת שכ"ט אך ורק בגין שירותים משפטיים שנתן לטענתו לחברות בשליטת המבקש. בסעיף 1 לתביעתו שהוגשה לבורר פירט המשיב את החברות שבשליטת המבקש. חברת אס-נגר יזום בניה והשקעות בע"מ (להלן: "אס-נגר") לא נכללה בפירוט זה, והמשיב אינו תובע מהמבקש שכר טרחה בגין שירותים שניתנו לאס-נגר. עם זאת, כלל המשיב בתביעתו טענות בדבר מתן שירותים לאס-נגר ככונס נכסים ודרישה לחייב את המבקש בשכר טרחה בגין שירותיו ככונס נכסים. בכתב ההגנה טען המבקש כי המשיב תבע שכר טרחה בגין פעולותיו ככונס נכסים של אס-נגר ובעניין זה אין לבורר סמכות לדון, ומכל מקום שכר טרחה זה חל על החייב ולא על המבקש ועניין זה מתברר במסגרת ההוצאה לפועל. בתשובה לכתב ההגנה של המבקש ביקש המשיב לתקן את כתב התביעה כך שהתביעה תכלול שירותים משפטיים שנתן לאס-נגר, בטענה שאס-נגר בשליטת המבקש. בתשובה לבקשה זו טען המבקש, כי נוכח קביעת הבורר לפיה רק חברות אסולין בניה ויזום ואסולין בניה וחיפויים בשליטת המבקש, אין הבורר מוסמך לדון בעניין שכר הטרחה הנתבע בגין שירותים שנתנו לאס-נגר. .ב. הבורר את בקשת המשיב והתיר לו לתקן את כתב תביעתו. המבקש טוען כי הבורר היה כבול להסכמות בין הצדדים בהסכם הבוררות באשר לאופן ניהול הדיון, הסכמות שלא כלל אפשרות לתיקון כתב בתביעה, והתרת תיקון כתב התביעה נגועה בחריגה מסמכות. ג. בעקבות תיקון כתב התביעה ביקש המבקש לתקן את כתב הגנתו , אולם הבורר דחה את בקשתו. בכך חרג הבורר מסדרי הדין שנקבעו בהסכם הבוררות, לפיהם זכאי היה המבקש להגיש כתב הגנה בתגובה להגשת כתב התביעה החדש שהגיש המשיב, ושלל מהמבקש את הזכות לטעון טענותיו כנגד כתב התביעה המתוקן. ד. נוכח קיומו של הסכם שכר טרחה לפיו התחייב המבקש לשלם למשיב סך של 53,845 ₪ ככונס נכסים של אס-נגר לא היה מקום לחייבו בשכר טרחה ראוי. ה. השכר הנתבע על ידי המשיב כלל מע"מ ועל כן לא היה מקום לחייב את המבקש במע"מ על שכר הטרחה בסך 179,867 ₪ שנקבע כשכר ראוי. ו. הבורר קיזז סך 3,000 ₪ שנפסק על ידי רשמת ההוצאה לפועל, אף שסכום זה לא היה חלק מתביעת המשיב ואין יריבות בין המבקש למשיב בעניין זה. ז. הבורר פסק בניגוד לפסק דין חלוט של ראש ההוצאה לפועל כאשר לא קיזז מהסכום המגיע למשיב סך של 49,217 ₪ שהוצאו מקופת הכינוס על ידי המשיב. ח דחיית התביעה שכנגד שהגיש המבקש נעשתה תוך התעלמות מהדין המהותי וללא נימוק. ט. נוכח הטענות שלעיל, יש לבטל את פסק הבוררות או לתקנו מכוח הוראות סעיף 24 (3), (4), (6), (7), (9) ו - 10 לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק הבוררות"). טענות המשיב המשיב דוחה את טענות המבקש ועותר לאשר את פסק הבוררות. דיון סעיף 2 לחוק הבוררות, קובע: "רואים הסכם בוררות כמכיל את ההוראות שבתוספת הראשונה ככל שהן נוגעות לעניין, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם" מקום שצדדים להסכם בוררות אינם מעוניינים להחיל את הוראות התוספת הראשונה כחלק מההסכם, עליהם לציין זאת במפורש. העדר התייחסות כמוה כהסכמה לכלול את הוראות התוספת הראשונה בהסכם הבוררות, ראה ספרה של פרופ' סמדר אוטולונגי ז"ל, בוררות דין ונוהל, מהדורה רביעית מיוחדת, כרך א' ע' 218. הסכם הבוררות דנן (נספח יד) כולל הוראות בדבר סדרי הדין שינהגו בבוררות (סעיף 3), אולם אין בו התייחסות לאפשרות של תיקון כתב תביעה או כתב ההגנה. במצב דברים זה בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק הבוררות יש להחיל את ההוראה הקבועה בסעיף ח לתוספת הראשונה, לפיה רשאי הבורר "...לעשות כל דבר אחר הכרוך בניהול הבוררות". נמצא שהבורר היה רשאי להתיר למשיב לתקן את כתב תביעתו. את טענתו כנגד סמכות הבורר להתיר תיקון כתב התביעה סמך המבקש על פסק הדין ברע"א 8523/05 החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ נ' מזי את יחזקאל בע"מ ואח' (פורסם באתר בית המשפט העליון) (להלן: "רע"א 8523/05"). אין הנדון דומה לראיה. במקרה שנדון ברע"א 8523/05 החליט הבורר לתקן את כתב התביעה בבוררות באופן שיצורפו לבוררות צדדים נוספים שלא הסכימו להתדיין בבוררות ולא היו צד להליכים בבית המשפט השלום שהפנה את הצדדים לבוררות, ובכך הרחיב את סמכותו על אותם צדדים ללא הסכמתם. לכך לא הוסמך הבורר (ראה פסקה 23 לפסק הדין). בענייננו אס-נגר לא צורפה כצד לבוררות, כפי שצוין במפורש בסעיף 2 לפסק הבוררות, וגם לאחר תיקון כתב התביעה על ידי המשיב נותרו המבקש והמשיב לבדם צדדים היחידים לבוררות. בנסיבות אלה אין לראות במתן ההיתר לתיקון כתב התביעה חריגה מסמכות מצד הבורר. במבוא לפסק הבוררות הוגדרה המחלוקת שנמסרה להכרעת הבורר וכך נקבע: "הואיל ובין הצדדים התגלעו חילוקי דעות לגבי תשלום שכ"ט עו"ד אשר על הלקוח לשלם לעו"ד בגין טיפוליו בנושאים שונים, עבור חברות שבשליטת הלקוח;" בסעיף 7 להסכם הבוררות, נקבע: "להסכם זה יהא תוקף כהסכם בוררות לפי חוק הבוררות, התשכ"ח - 1968, שיחייב את הצדדים, לרבות החברות שבשליטת הלקוח". נמצא שבעת כריתת הסכם הבוררות לא הבחין המבקש בינו לבין החברות שבשליטתו, ככל שמדובר בשכר הטרחה שנתבע על ידי המשיב, ובהתאם נקבע כי הסכם הבוררות יחייב את המבקש לרבות החברות שבשליטתו. בנסיבות אלה, אפילו היה במתן ההיתר לתיקון התביעה כדי להרחיב את תחום התביעה גם על שכר הטרחה בגין שירותים שניתנו לאס-נגר לפי בקשת המבקש , כפי שנקבע בסעיף 2 לפסק הבוררות, אין כאן חריגה מסמכות. סמוך לאחר תיקון כתב התביעה על ידי המשיב, הגיש המבקש בקשה לאפשר לו להגיש כתב הגנה מתוקן תוך 45 יום. בהחלטתו מיום 23.2.2010 דחה הבורר את בקשת המבקש בקובעו כי: "אין צורך לתקן את כתב ההגנה, אראה אותו ככולל הכחשה של האמור בכתב התביעה המתוקן" (נספח כ"ז). נראה לי, כי נכון היה ליתן למבקש הזדמנות ראויה לשטוח את טענותיו ביחס לאמור בכתב התביעה המתוקן במקום לשים בפיו של המבקש הכחשה גורפת של האמור בכתב התביעה המתוקן. עם זאת, מטיעוני המבקש עולה כי השירותים המשפטיים שניתנו על ידי המשיב בקשר עם אס-נגר נטענו גם במסגרת התביעה המקורית ,והמבקש התייחס לטענות אלה בכתב הגנתו (סעיפים 21. 1 ב -ד לבקשה לביטול פסק הבוררות). לפיכך, אני סבור שבנסיבות העניין אי הגשת כתב הגנה מתוקן לא גרמה למבקש עיוות דין, במיוחד בהתחשב בכך שלאחר הגשת כתב התביעה המתוקן ניתנה לצדדים אפשרות להגיש סיכומים בכתב, והמבקש עשה שימוש באפשרות זו והגיש לבורר סיכומים בהם התייחס לטענות שבכתב התביעה המתוקן (נספח לא). אשר על כן, אפילו התקיימה העילה הקבועה בסעיף 24 (4) לחוק הבוררות, אין מקום לביטול פסק הבוררות, נוכח הוראות סעיף 26 (א9 לחוק הבוררות. טענות המבקש לעניין חיובו בשכר ראוי חלף הסכום שנקבע בהסכם הטרחה שבוטל עקב הפרתו על ידי המבקש, חיובו במע"מ, קיזוז או אי קיזוז סכומים שנפסקו על ידי רשם ההוצאה לפועל ודחיית התביעה שכנגד, אינן מקימות למבקש עילת ביטול, שכן עניינן טעויות שלטענת המבקש נפלו בפסק הבוררות , וטעות של הבורר אינה עילה להתערבות בפסק הבוררות. סוף דבר אני דוחה את הבקשה לביטול פסק הבוררות. בהתאם להוראות סעיף 28 לחוק הבוררות אני מאשר את פסק הבוררות של כב' השופט (בדימוס) דוד בר-אופיר מיום 11.6.2010 המבקש בהמרצת פתיחה 19317-09-10 ישלם למשיב את הוצאות המשפט, ושכ"ט עו"ד בסך עשרת אלפים ₪. מזכירות בית המשפט תמציא את פסק הדין למבקש ולבא כח המשיב ניתן היום, ‏כ"ט טבת, תשע"א, ‏5 ינואר, 2011, בהעדר הצדדים. שכר טרחהסכסוך