תקנות הנזיקין אחריות עובדי ציבור

תקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), התשס"ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב(ג) ו-(ד), 7ג(א) ו-7ה לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן - הפקודה), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אני מתקינה תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרה בתקנות אלה, "תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. פרק ב': הודעה על הגשת תובענה נגד עובד ציבור 2. חובת הודעה על הגשת תובענה נגד עובד ציבור (א) הוגשה תובענה נגד עובד ציבור שהוא עובד המדינה, כאמור בסעיף 7ב לפקודה, יודיע התובע על הגשתה למשרד פרקליט המחוז שבו נמצא מקום מושבו של בית המשפט הדן בתובענה או ליועץ המשפטי לכנסת, לפי הענין; העתק כתב התביעה יצורף להודעה. (ב) הוגשה תובענה נגד עובד ציבור שהוא עובד רשות ציבורית, כאמור בסעיף 7ג לפקודה, יודיע התובע על הגשתה ליועץ המשפטי של הרשות הציבורית; העתק כתב התביעה יצורף להודעה. (ג) הודעה לפי תקנת משנה (א) או (ב) תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת. 3. המועד להמצאת ההודעה ודרכי המצאתה הודעה כאמור בתקנה 2 תומצא למדינה או לרשות הציבורית, לפי הענין, באותו מועד שבו יומצא כתב התביעה לעובד הציבור; על המצאת ההודעה יחולו הוראות פרק ל"ב לתקנות סדר הדין, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות תקנות אלה. פרק ג': הודעת המדינה על הכרה במעשה העובד כמעשה שנעשה תוך כדי תפקידו השלטוני 4. התנאים למסירת הודעה על הכרה במעשה המדינה תמסור הודעה לבית המשפט, לגבי עובד ציבור שהוא עובד מדינה, כי היא מכירה בכך שמעשה העובד נעשה תוך כדי מילוי תפקידו השלטוני, כאמור בסעיף 7ב(א) לפקודה (להלן - הודעת הכרה), אם התקיימו כל אלה: (1) המעשה נעשה תוך כדי תפקידו השלטוני של העובד; (2) המעשה לא נעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה כאמור. 5. מסירת הודעת הכרה הודעת הכרה לגבי - (1) עובד המדינה - תימסר על ידי היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיכו לכך; (2) עובד המדינה שהוא עובד הכנסת - תימסר על ידי היועץ המשפטי לכנסת. 6. התקופה למסירת הודעת הכרה ועריכתה (א) היתה המדינה צד לתובענה - תוגש הודעת ההכרה לבית המשפט יחד עם כתב ההגנה מטעם המדינה והעתק ממנה יומצא לבעלי הדין. (ב) לא היתה המדינה צד לתובענה - תוגש הודעת ההכרה לבית המשפט בתוך התקופה הקבועה בתקנות סדר הדין להגשת כתב הגנה והעתק ממנה יומצא לבעלי הדין; כתב הגנה מטעם המדינה יוגש בתוך 30 ימים מיום שהורה בית המשפט על צירוף המדינה כצד לתובענה לפי הוראות סעיף 7ב(א) לפקודה. (ג) הודעת הכרה תהיה ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת; אישור היועץ המשפטי לממשלה או היועץ המשפטי לכנסת, לפי הענין, יצורף להודעה. 7. מועדים להגשת בקשות לפי סעיף 7ב לפקודה (א) בקשת תובע לפי סעיף 7ב(ג) לפקודה, כי בית המשפט יקבע שלא מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודה, תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים מן היום שבו הומצאה לו בקשת המדינה לפי סעיף 7ב(ב) לפקודה לדחות את התובענה נגד עובד המדינה. (ב) בקשת עובד המדינה לפי סעיף 7ב(ד) לפקודה, כי בית המשפט יקבע שמתקיימת החסינות לפי סעיף 7א לפקודה, תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים מן היום האחרון להגשת הודעת הכרה כאמור בתקנה 6. פרק ד': הגשת תובענה נגד עובד ציבור שהוא עובד רשות ציבורית 8. אישור היועץ המשפטי של הרשות הציבורית בקשת רשות ציבורית לפי סעיף 7ג(א) לפקודה, כי בית המשפט יקבע שמתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודה, תוגש לבית המשפט לאחר קבלת אישורו של היועץ המשפטי של הרשות הציבורית; אישור היועץ המשפטי יצורף לבקשה. 9. המועד להגשת בקשה לפי סעיף 7ג לפקודה בקשת רשות ציבורית או עובד רשות ציבורית לפי סעיף 7ג(א) לפקודה, כי בית המשפט יקבע שמתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודה, תוגש לבית המשפט בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצא כתב התביעה לרשות הציבורית או לעובד הרשות הציבורית, לפי הענין; העתק הבקשה יומצא לבעלי הדין. פרק ה': הגשת בקשה בענין התקיימות תנאי החסינות והחלטה בה 10. הגשת בקשה לפי סעיפים 7ב(ב), 7ב(ד) או 7ג(א) על הגשת בקשה לפי סעיפים 7ב(ג) או (ד) או 7ג(א) לפקודה יחולו הוראות סימן א' לפרק כ' בתקנות סדר הדין, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות תקנות אלה. 11. החלטה בבקשה (א) במועד שנקבע לדיון יתייצבו המצהירים לחקירה על תצהיריהם, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת. (ב) הדיון בבקשה יסתיים בתוך יום אחד; ראה בית המשפט כי יש צורך בכך, רשאי הוא לקבוע ימי דיונים נוספים, ברציפות ככל האפשר, עד גמר חקירת העדים. (ג) בעלי הדין רשאים להגיש לבית המשפט, עד שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון, רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון בכתב; סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה ביום הדיון בבקשה לאחר סיום הבאת הראיות. (ד) בית המשפט ייתן החלטה בבקשה לכל המאוחר בתוך 14 ימים, לכל המאוחר, מתום הדיון בבקשה, ולפני מתן כל החלטה אחרת בתובענה. 12. הגשת כתב הגנה בתובענה נגד עובד רשות ציבורית החליט בית המשפט, לבקשת רשות ציבורית או עובד הרשות לפי סעיף 7ג(א) לפקודה, כי מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודה, תגיש הרשות הציבורית כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שבו ניתנה החלטת בית המשפט, אם לא הגישה קודם לכן; החליט בית המשפט כי לא מתקיימים תנאי החסינות, יגיש העובד כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שבו ניתנה החלטת בית המשפט. 13. הגשת כתב הגנה בתובענה נגד עובד המדינה לא הגישה המדינה הודעת הכרה, והחליט בית המשפט, לבקשת עובד המדינה לפי סעיף 7ב(ד) לפקודה, כי מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודה, תגיש המדינה כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שבו ניתנה החלטת בית המשפט, אם לא הגישה קודם לכן; הגישה המדינה הודעת הכרה, והחליט בית המשפט, לבקשת תובע לפי סעיף 7ב(ג) לפקודה, כי לא מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודה, יגיש עובד המדינה כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שבו ניתנה החלטת בית המשפט. 14. ערעור המועד להגשת ערעור או בקשת רשות לערער לפי הענין, על החלטה של בית המשפט בבקשות לפי סעיפים 7ב(ג) או (ד), ו-7ג(א) לפקודה, הוא 30 ימים מיום מתן ההחלטה. פרק ו': שונות 15. תחולת תקנות סדר הדין האזרחי בכל ענין שבסדר דין שאין לגביו הוראה בתקנות אלה, ינהג בית המשפט על פי הוראות תקנות סדר הדין. 16. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בשבט התשס"ו (10 בפברואר 2006). תוספת טופס 1 (תקנה 2(ג)) בבית (ה)משפט ב תיק נגד הודעה על הגשת תובענה נגד עובד ציבור נמסרת בזה הודעה כי ביום הוגשה תובענה נגד עובד ציבור שהוא עובד מדינה/עובד רשות ציבורית (מחק את המיותר) בבית המשפט ב , לפי תקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), התשס"ו-2006 (להלן - התקנות). * אם עובד הציבור הוא עובד מדינה - לפי תקנה 6 לתקנות, יש להגיש הודעת הכרה בבית המשפט בכתב לא יאוחר מיום , והעתק ממנה יומצא לבעלי הדין. * אם עובד הציבור הוא עובד רשות ציבורית - לפי תקנה 9 לתקנות, יש להגיש בקשה לקבוע כי מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודת הנזיקין בבית המשפט, בכתב, לא יאוחר מיום , והעתק ממנה יומצא לבעלי הדין ולרשות הציבורית (אם אינה בעלת דין). תאריך שם מוסר ההודעה חתימה טופס 2 (תקנה 6(ג)) בבית (ה)משפט ב תיק נגד הודעה על קיומה של חסינות לפי סעיף 7א לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן - פקודת הנזיקין) ובקשה לדחיית התובענה נגד הנתבע מס' (1) לפי הוראות סעיף 7ב לפקודת הנזיקין, ניתנת בזאת הודעה כי הנתבע/ת מס' מר/גב' ת"ז חסין/נה מפני תביעה בנזיקין בגין האירוע נושא התובענה, לפי הוראת סעיף 7א לפקודת הנזיקין. (2) הטעמים לקיומה של החסינות הם כדלקמן (יש לפרט מדוע מתקיימים תנאי החסינות): (3) בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את התביעה נגדו/ה*. תאריך שם מוסר ההודעה ותפקידו חתימה * במקרה שבו המדינה מבקשת לדחות את התביעה. עובדי ציבורתקנותנזיקין