חלוקת כספים לכדורסל נשים

1. זוהי בקשה לצו ביניים שהגישה העותרת כנגד המשיבים. 2. העותרת הגישה עתירה מינהלית כנגד התבחינים לחלוקת כספים לאגודות הספורט אשר אומצו ואושרו על ידי משיבה 1 (להלן: "העיריה") בישיבת מועצת העיר מיום 25.12.11. ביחד עם העתירה הגישה העותרת בקשה לצו ביניים, היא הבקשה נשוא החלטה זו. 3. בבקשה טוענת העותרת כי ענף כדורסל נשים וענף כדורסל גברים נמצאים בדרגה הגבוהה ביותר של דירוג ענפי הספורט בחולון, היינו "רמת על". העותרת סבורה כי דירוג זה הוא נכון, שוויוני, הגון ומחוייב המציאות מאחר והעותרת משחקת בליגה הבכירה של כדורסל נשים ומשיבה 5 משחקת בליגת העל. 4. על אף שכדורסל נשים וכדורסל גברים מדורגים באותה רמה לצורך קביעת תבחינים, הרי שבפועל, לצורך חלוקת כספים, דורגה קבוצת כדורסל גברים ברמת על ואילו קבוצת כדורסל נשים הורדה להקצבה על פי רמה א' בלבד, כך לטענת העותרת. דירוג זה נעשה על בסיס הדרישה לפיה "בענף קבוצתי בוגרים/בוגרות בו קיימות 5-6 ליגות בלבד, תזכה הקבוצה באותו ענף בתמיכה מירבית". לטענת העותרת, ענף הקבוצה היחיד העונה על קריטריון זה הוא ענף כדורסל גברים. 5. טענתה העיקרית של העותרת היא כנגד קריטריון זה ולטענתה הוא מעוות, בלתי סביר, בלתי שוויוני ואין זה הוגן לקבוע קריטריונים לפי מספר ליגות. 6. משיבה 1 ומשיבה 2 הגישו תגובות לבקשה והעותרת הגישה תשובה לתגובות. ד י ו ן 7. לאחר שעיינתי בעתירה, בבקשה, בתגובות ובתשובה מצאתי לדחות את הבקשה. 8. המשיבים טוענים כי העתירה הוגשה בשיהוי שכן היה ידוע לעותרת על גיבוש הקריטריונים כבר באוגוסט 2011. העותרת טוענת כי רק בישיבת מועצת העיר מיום 25.12.11 אושרו התבחינים ומאותו מועד מתחיל מרוץ המועדים להגשת העתירה. גם אם תתקבל טענת העותרת, העתירה והבקשה לצו ביניים הוגשו ביום 26.1.12, למעלה מחודש לאחר אישור התבחינים. הגשת בקשה לצו ביניים לאחר שלושים ימים, בנסיבות הענין, יש בה משום שיהוי ורק משום כך דין הבקשה להידחות. 9. לגופו של ענין לא ניתן לקבוע, על פניו, כי הקריטריון שנקבע בענין מספר הליגות הוא קריטריון מפלה. לא כל החלטה המבדילה בין גופים או אנשים היא החלטה מפלה. משום כך אין מקום ליתן צו ביניים על בסיס טיעונים אלה ומקומם בדיון בעתירה. 10. ראוי לציין כי העותרת זוכה בתקציב, במסגרת העדפה מתקנת, ויש לכך השפעה והשלכה לענין שלפנינו. 11. ועוד. בסעיף 27 לתגובת העיריה היא מפרטת מדוע נדרשים יותר כספי תמיכה כשיש יותר ליגות בענף. המשיבה מציינת כי העותרת עצמה נהנתה מקריטריון זה כשענף כדורסל נשים עלה מדרגה, וכיום יש בו ארבע ליגות במקום שלוש ליגות שהיו בו קודם לכן. המשיבה מוסיפה ומציינת כי מדובר בקריטריונים מאושרים כדין אשר מבוססים על נוהל מתן תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות, על תוכנית האב לספורט של העיריה, על קריטריונים שהוכנו בסיוע מקצועי חיצוני ועל עקרון הענקת העדפה מתקנת לקבוצות הנשים בספורט, כפי שנפסק בהלכת בית המשפט העליון. עובדות וטיעונים אלה לא נסתרו בשלב זה של הדיון בבקשה לצו ביניים, ויש בהם כדי לבסס נימוק לדחיית הבקשה. 12. אשר על כן ולסיכום אני דוחה את הבקשה. 13. העתירה תועבר לשופט לצורך קביעתה לדיון. 14. המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים. ניתנה היום, י"ב אדר תשע"ב, 06 מרץ 2012, בהעדר הצדדים. שרה גדות, שופטתסגנית נשיא דיני ספורטחלוקת כספיםכדורסל