תגובה לבקשה לתיקון כתב תביעה

רקע: 2. א. ביום 28.07.11 הגיש מר מאהר מאזריב ("התובע") תביעה כנגד אהרון גבאי - גינון וגיזום עצים בע"מ ("הנתבעת"). ב. השתלשלות העניינים מיום הגשת התביעה ועד ליום 21.5.12 פורטה בהחלטה מיום 21.05.12 ומאחר שהדברים חשובים גם לענייננו, נצטטם: "א. ב"כ התובע עתר להתיר לו לתקן את כתב התביעה. בית הדין נעתר לבקשתו, הורה על מועד להגשת כתב התביעה המתוקן ועל תשלום הוצאות, כמקובל במקרים מסוג זה. ב. ב"כ התובע כשקיבל את החלטת בית הדין הנ"ל הודיע כי הוא מבקש שהדיון יתקיים על פי כתב התביעה המקורי. לאור בקשתו זו ניתנה החלטה על הגשת עדויות בתצהירים. כאשר על התובע היה להגיש תצהיריו תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה (ראו בקשתו של ב"כ התובע מיום 11.04.12 והחלטת בית הדין מיום 22.04.12). ג. ב"כ התובע מבלי שהגיש בקשה נוספת ומבלי שקיבל את רשות בית הדין, הודיע באופן חד צדדי כי החליט בכל זאת להגיש כתב תביעה מתוקן (ראו תגובת ב"כ התובע מיום 16.05.12). ד. בין לבין עתר ב"כ הנתבעת לחייב את התובע בהפקדת ערובה, ב"כ התובע מתנגד לבקשה ואף הגיש כתב תשובה לבקשת ב"כ הנתבעת אותה מבקש ב"כ הנתבעת להוציא מן התיק מחמת העובדה שלא נתקבלה רשות בית הדין להגישה". ג. בהחלטה מיום 21.05.12 קבעתי, כי: "המצב המשפטי נכון להיום הוא שלבקשת התובע חזר הוא לכתב התביעה המקורי, לא אושר תיקון כתב התביעה, ניתנה החלטה על הגשת עדויות ראשיות בתצהירים ולמרות שחלף המועד להגיש את תצהירי התובע לא הוגשו אלה עד היום". עם זאת, ואף ששורת הדין חייבה מחיקת התביעה משלא הוגשו תצהירי התובע, לפנים משורת הדין הוארך המועד להגשתם, בהתאם לכתב התביעה המקורי, עד ליום 30.05.12, שאחרת תימחק התביעה. דיון והכרעה: 3. א. כאמור, ביום 23.5.12 הגיש ב"כ התובע "תגובה מטעם התובע להחלטת כבוד בית הדין מיום 21.5.2012". אף שצודק ב"כ הנתבעת בטענתו, כי לא קיים הליך של תגובה להחלטה, הרי שניתן ללמוד מהתגובה שהיא למעשה התעלמות מבקשתו לחזור לכתב התביעה המקורי [ שכן כאמור בתגובה "לאור האמור לעיל מתבקש מאת כבוד בית הדין לדון במחלוקת בין הצדדים על סמך כתב התביעה המתוקן" (ר' סעיף 9 לתגובה מיום 23.05.12)]. הרי לאור בקשתו של התובע לחזור לכתב התביעה המקורי, בקשה שאושרה בהחלטה שיפוטית שניתנה כדין, וללא כל בקשה נוספת המוגשת כדין ונתמכת בתצהיר כנדרש - הסבור ב"כ התובע שברצונו מגיש בקשה לתיקון כתב תביעה; ברצונו מבקש לשוב לכתב התביעה המקורי וברצונו חוזר לכתב התביעה המתוקן משל לא ניתנו החלטות שיפוטיות בדרך או שמא סבור הוא שאין הן מחייבות אותו שלא לומר שהוא מזלזל בהן. ב. עוד יש לזכור שלאור בקשתו של התובע לחזור לכתב התביעה המקורי, ניתנה החלטה על הגשת תצהירי עדות ראשית ביום 22.04.12, החלטה שלא קוימה ועל כן, בין היתר, ניתנה ההחלטה ביום 21.05.12. ג. לא יכולה להיות מחלוקת כי תגובת התובע להחלטה מיום 21.05.12 אינה הדרך הראויה להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה. ד. ועוד. כיוון שזכותו של צד להגיש בקשה לתיקון כתבי טענות אפשרית בכל עת - ובלבד שתוגש בקשה הנתמכת בתצהיר כנדרש. ובבקשה זו יתן המגיש מענה לעובדה שניתנה החלטה שיפוטית לגבי הגשת תצהירי עדות ראשית - ולא יתעלם מהחלטה שיפוטית המחייבת אותו להגישה במועד שנקבע ובאותה החלטה אף נקבע מה יהיה גורלה של התביעה אם לא יוגשו אלה במועד - הרי שכל עוד אין בקשה חדשה כדין שהוגשה על ידי התובע לתיקון כתב תביעתו, המצב המשפטי הוא שכתב התביעה המקורי בעינו והמועד להגשת תצהירי עדות ראשית של התובע חלף זה מכבר. 4. כיוון שעניינו המרכזי של בית הדין הוא לפסוק בשאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים, ניתנת בזה ארכה לב"כ התובע - עד ליום 15.07.12 - אם חפץ הוא בכך, להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה כאשר בבקשה זו יהיה עליו להתייחס גם לעובדה שהמועד להגשת תצהירי עדות ראשית חלף זה מכבר. ככל שתוגש בקשה כזו ובתוך המועד שנקבע לעיל, על התובע לשלוח בקשה זו במישרין לב"כ הנתבעת שיוכל להגיש את תגובתו לבקשה החוזרת לתיקון כתב התביעה. לאחר מכן, תינתן החלטה בבקשה לרבות שאלת חסרון הכיס שנגרם לבית הדין ולב"כ הנתבעת כתוצאה מכל המהלכים שתוארו לעיל. 5. באשר לבקשת התובע לדון בבקשת הנתבעת להפקדת ערובה: קבעתי בהחלטה מיום 21.05.12 כי אין מקום לדון בבקשת הנתבעת להפקדת ערובה. איני רואה מקום לשנות החלטתי זו. הבקשה בעניין נדחית בזאת. 6. א. כאמור, עותרת הנתבעת להוצאת תגובת התובע להחלטת בית הדין מיום 21.05.12 מתיק בית הדין מהטעם שאין בתקנות הליך המאפשר לצדדים תגובה על החלטת בית הדין וכן מהטעם כי הלכה למעשה מדובר בערעור על החלטת בית הדין. ב. איני מקבל את בקשת הנתבעת. דין הוא שזכות צד להגיש בקשה לתיקון כתבי טענות אפשרי בכל שלב משלבי ההתדיינות בתיק. לאור הלכה זו החלטתי ליתן לתובע ארכה להגשת בקשה שכזו, ככל שימצא לנכון. הלכה למעשה אין לתגובה כל משקל נוכח החלטתי דלעיל. 7. לאור האמור לעיל, בפרט בסעיפים 3 ו- 4 להחלטה זו, אין מקום לדון בבקשת הנתבעת למחיקת התביעה על הסף שכן המועד להגשת תצהירי התובע המוארכים בזה. 8. לסיכום: ב"כ התובע יוכל להגיש עד ליום 15.07.12 בקשה, נתמכת בתצהיר כדין, לתיקון כתב תביעה אליה יצרף עותק מכתב התביעה שבדעתו להגיש. עותק הבקשה יועבר במישרין לב"כ הנתבעת. הנתבעת רשאית להגיש תגובה לבקשה עד ולא יאוחר מיום 02.09.12. בשלב זה מוארך המועד להגשת תצהירי עדות ראשית של התובע עד 15.07.12. בקשות הנתבעת לחייב את התובע בהפקדת ערובה ולהוצאת תגובת ב"כ התובע מיום 23.05.12 נדחות. התיק יועלה עם הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה והתגובה אליה או בחלוף המועד לכל אחד מאלה - לפי המוקדם. ניתנה היום, ד' תמוז תשע"ב, 24 יוני 2012, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם. ר. כהן, נשיא אב"ד כתב תביעהתיקון כתב תביעהמסמכים