מכירת הרואין - גזר דין

גזר דין א. רקע. הנאשם הורשע בשתי עבירות סחר בסם מסוכן, בגין שני אירועים עוקבים זל"ז מיום 29.4.05, עת מכר לשניים אחרים, שתי מנות סם מסוג הרואין, ללא היתר כדין. הרשעתו של הנאשם באה לאחר ניהול ההוכחות בתיק זה, שפירוטה מצוי בהכרעת דין נרחבת מיום 28.9.06, ואיני מוצא טעם לחזור עליה שוב. ב. טיעוני הצדדים. ב"כ המאשימה הציגה את גליון הרשעותיו המכביד של הנאשם, הנושא בחובו 9 רישומים קודמים במגוון עבירות, הכוללות עבירות אלימות וסחיטה באיומים, סמים, נשק, קשירת קשר לפשע, מירמה והיזק בזדון, בעטיין אף ריצה תקופות מאסר בפועל לא מבוטלות. אף בתקופת ניהול ההוכחות בתיק זה, מצוי היה הנאשם ועדיין מרצה, מאסר בפועל בן 18 חדשים. מגליון הרשעותיו של הנאשם עולה עוד, כי תלוי ועומד כנגדו מאסר מותנה בר הפעלה בן 6 חדשים (ת.פ. ב"ש 2727/01), אשר לא הרתיעו מביצוע העבירות נשוא הנדון. בנסיבות אלה ביקשה התובעת להחמיר בעונשו של הנאשם, להפעיל במצטבר את המאסר המותנה התלוי ועומד כנגדו, וכן להשית עליו עונשי מאסר בפועל ומותנה לתקופה ממושכת, קנס כספי ופסילת רשיון נהיגתו. ב"כ הנאשם ציינה את מסכת חייו הקשה של הנאשם, אב ל-5 ילדים. הנאשם היה מכור זמן רב לסמים ונגמל מכך במסגרת מאסרו האחרון, תוך שהוא שומר על נקיון מסמים תקופה ארוכה. כן הזכירה את הטרגדיה שפקדה אותו, עת נפטר בנו בן ה -9 חדשים, מוות בעריסה. בנסיבות אלה ביקשה להשית על הנאשם עונש מתון, שיחפוף את תקופת מאסרו, וממנו יופחתו ימי מעצרו. הנאשם עצמו ציין את הקשיים הרבים אותם חווה הוא ורעייתו, בחיי משפחתם וזוגיותם. הדברים הובעו על ידו בהתרגשות, ואודה כי ריגשו הם אותי גם כן, אם כי לא שמעתי שהביע חרטה על מקרה זה. הוא ציין את החלטתו ונחישותו להתחיל דף חדש בחייו, ביחוד לטובת שיקום משפחתו. ג. דיון בתי המשפט השונים על כל ערכאותיהם, פסקו לא אחת, כי העבירות מסוגו של תיק זה, נחשבות כעבירות שחומרתן רבה, תוך טומנות הן בחובן תוצאות הרסניות הפוגעות קשות בציבור. על כן מחייבות הן מדיניות ענישה מחמירה ומרתיעה. הפצת הסם הפכה נגע ממאיר שפשט בחברתנו לממדים עצומים ובית המשפט חייב להוציא תחת ידו מסר ברור, לפיו יענשו כל התורמים להפצת הסם ובמיוחד הסוחרים בו, במלוא חומרת הדין. בנסיבות אלה, ובמיוחד על רקע חומרתן של העבירות - עבירות הסחר בסם, יש לתת עדיפות לשיקולים של הגנה על האינטרס הציבורי ומשקל מועט יותר לנסיבותיו האישיות של הנאשם, העומד בפני בית המשפט לדין. הדברים מקבלים משנֶה משמעות, גם בשל העובדה כי אין זה מפגשו הראשון של הנאשם עם בתי המשפט, לרבות העובדה כי ביצע את העבירות, כשתלוי ועומד כנגדו מאסר מותנה בר הפעלה, אשר לא הצליח, כך נראה, למנוע את הנאשם מהמשך מעורבות בפלילים. אכן, צודקת ב"כ הנאשם באומרה, כי אין לזקוף את עמידתו של הנאשם על ניהול המשפט ושמיעת הראיות בתיק לחובתו. מסכים אני כי זו זכותו של כל נאשם להוכיח חפותו, ואין בדעתי לזקוף עניין זה כנגדו. אלא, שודאי גם, כי משהורשע בדין, לא מוקנית לו עוד זכות להקלות הניתנות לנאשם שהודה, קיבל על עצמו את האחריות למעשיו, הביע חרטתו וחסך מזמן שיפוטי. בד בבד עם האמור לעיל, אינני יכול להתעלם מנסיבותיו האישיות של הנאשם, מצבו המשפחתי העגום כמתואר על ידו ועל ידי סניגוריתו, והעובדה כי מנותק הוא ממשפחתו ומבתו הקטינה, אותה לא ראה מזה 16 חדשים. גם הצהרתו לפיה מתעתד הוא לפתוח דף חדש בחייו, תזקף לזכותו, מתוך תקווה שאכן יצלח הדבר בידו ויעלה הוא על דרך המלך עם שחרורו, בשיקום חייו וחיי משפחתו. בנסיבות אלה, אמנע מלמצות עם הנאשם את מלוא חומרת הדין. על רקע האמור ולאחר ששקלתי את האיזונים שבין חומרת האירועים ומטרות הענישה מחד ונסיבותיו האישיות של הנאשם מאידך, הנני דן אותו כדלקמן: א. מאסר למשך 32 חודשים, מתוכן יהיו 20 חדשים לריצוי בפועל ומנינם מתום תקופת מאסרו אותה הוא מרצה כעת, והיתרה תהא על תנאי והתנאי הוא, שלא יעבור משך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר, כל עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נח] תשל"ג - 1973, למעט החזקה לשימוש עצמי, בגינה תעמוד תקופת התנאי על 5 חדשי מאסר ל-3 שנים. ב. מפעיל את המאסר המותנה בן 6 חדשים התלוי ועומד כנגד הנאשם מת.פ. (ב"ש) 2727/01, אשר ירוצה במצטבר לתקופת המאסר שהוטלה עליו בסעיף א' לעיל. ג. סה"כ ירצה הנאשם 26 חדשים לריצוי בפועל, שמנינם מתום תקופת מאסרו. מתוך התקופה הנ"ל ינוכו ימי מעצרו (מיום 29.4.05 עד יום 30.5.05 ומיום 7.6.05 ועד יום 7.7.05). ד. פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה למשך 24 חדשים מיום שחרורו. ה. ניתן בזאת צו להשמדת הסמים ולחילוט הכסף שנתפס (מוצג 664/05 - תב"ש) בכפוף לחלוף תקופת הערעור, וככל שיוגש כזה - בהתאם לתוצאותיו. משפט פליליסמיםסחר בסמים