עורך דין חולה - ביטול דיון / דחיית מועד דיון

להלן החלטה בנושא דחיית מועד דיון עקב מחלה: הסניגור, ביקש לאחרונה לבטל דיונים אחדים אליהם הוזמן (בתיק זה ובתיקים אחרים), משום בעיות בריאות מהן הוא סובל. הדיונים נדחו, לפי בקשתו. משום שבקשה אחרונה הוגשה ממש בימים אלה, והואיל וישיבת ההוכחות הבאה נועדה ליום 17.4.2007, ביקשתיו (ביום 12.4.2007) להודיע לאלתר אם טעמי הבריאות מהם הוא סובל יתנו בידו להתייצב לישיבת ההוכחות שנועדה ליום 17.4.2007, אם לאו. היום, 15.4.2007, הודיע עוה"ד שרמן, כי ייבצר ממנו להתייצב לדיון, מחמת בעיות בריאות ומשום 'נסיבות אישיות קשות'. הנני מכבד את בקשתו של עוה"ד, ומשום בעיות בריאות ונסיבות אישיות שלו - אבטל את ישיבת ההוכחות שנועדה ליום 17.4.2007. עם זאת, הנני רואה לקבוע שתי ישיבות חליפיות לשמיעת יתר העדים שנותרו לשמיעה, ובתוך כך אתן הנחיות אחדות. הנחיות אלה באות על רקע העובדה, כי עניין לנו בכתב אישום שהוגש בשנת 2003, ששמיעתו ממאנת להסתיים; שמיעת הראיות החלה בשנת 2003, אלא שבשלב כלשהו היא הופסקה, כיוון שנותרו לעדות עדים, שאסורים היו, בשעתם, לעדות, משום 'הלכת קינזי'. עוד אנו ממתינים לסיום משפטם של 'עדי קינזי' - נמלטו מי מהם מן הארץ. לכן הודיעה המאשימה על התליית ההליכים נגד הנאשם. אלא שביום 3.8.2006 היא הודיעה על חידוש ההליכים, לאחר ש'עדי קינזי' הנ"ל נתפסו. זימנתי ישיבת תזכורת ליום 3.9.2006, ובה נתברר, כי משפטם של עדי קינזי טרם נסתיים, ועלינו להמתין עוד, בטרם נמשיך בשמיעת הראיות כאן. ישיבת תזכורת נוספת נתקיימה ביום 14.11.2006, שאז יכול הייתי לקבוע מועדים לשמיעת ראיות (עם ביטול הלכת קינזי). באותה ישיבה ביקש הסניגור, שלא לקבוע את שמיעת הראיות בחודשיים הקרובים, משום בעיות בריאות. כיבדתי את בקשתו, וקבעתי שני מועדים לשמיעת יתרת הראיות, האחד ביום 28.1.2007 והאחר ביום 11.2.2007. עובר לישיבת יום 28.1.2007 באה בקשת עוה"ד לביטולה של הישיבה, משום בעיות בריאות. נעניתי לבקשה וביטלתי את הדיון. ישיבת יום 11.2.2007 נתקיימה, ובתומה הועדתי שני מועדים לשמיעת שאר העדים, האחד ביום 27.3.2007 והאחר ביום 17.4.2007. סמוך לפני ישיבת יום 27.3.2007 ביקש עוה"ד לבטל את ישיבת ההוכחות, משום בעיות בריאות. נעניתי לבקשה וביטלתי את הדיון. עתה מגיעה שעתה של הישיבה הקרובה, שנועדה ליום 17.4.2007, וכפי שצוין בפתח הדברים - עוה"ד מבקש להימנע מקיומה, בשל בעיות בריאות ונסיבות אישיות, וגם בקשה זו שלו אכבד. אלא שבנסיבות שנוצרו הנני מועיד שתי ישיבות נוספות לפי יומני שלי, אליהן יגיעו שאר עדי התביעה, כמו גם כל העדים שברצון הנאשם להעידם (ואף הוא יכין עצמו לעדות, אם יבחר להעיד במשפטו). את שני המועדים הנני קובע מבעוד מועד, על מנת לומר לעורכי הדין של התביעה ושל ההגנה כאחד, כי יעמידו הכן מבעוד מועד עורכי דין אחרים מטעמם, לשם ייצוג המדינה והנאשם, בהתאמה, למקרה שלא יעלה בידי עורכי הדין, המייצגים דרך כלל את בעלי הדין, מלהתייצב לדיון, משום בעיות בריאות או קשיים אחרים. בשולי הדברים אעיר, כי לפי השקפתי לא עומדת זכות קנויה לנאשם להיות מיוצג דווקא בידי עורך דין פלוני. יש לכבד, ככל הניתן, את רצונו של הנאשם להיות מיוצג בידי עורך דין מסוים דווקא. אלא שאם נבצר מעורך הדין מלייצגו, משום בעיות בריאות, או משום התחייבויות אחרות אותן הוא נוטל על עצמו, כגון ייצוגם של נאשמים רבים אחרים, כי אז אין הנאשם יכול לעמוד על כך, שייוצג דווקא בידי עורך הדין, שאיננו מסוגל לעמוד בלוח הזמנים שקובע בית המשפט. סוף דבר, הנני מבטל את ישיבת יום 17.4.2007, לפי בקשת עוה"ד. הנני קובע את שמיעת יתר הראיות, כאמור מעלה, לימים 10.6.2007 שעה 10:00 ו-14.6.2006 שעה 10:00. אם אין בידי הסניגור ליצג את הנאשם בשני מועדים אלה, כי אז עליו להודיע על כך לבית המשפט עד יום 1.5.2007 ועד בכלל, שאם כך יעשה - אודיע לסניגוריה הציבורית כי עליה לייצג את הנאשם בשמיעת הראיות בשני המועדים שהועדתי למעלה. עורך דיןביטול דיוןדחיית מועד דיוןמועד דיוןרפואהדיון