אלימות כלפי שוטר

אלימות כלפי שוטר: הוגשה בקשה לביהמ"ש לעצור המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו; הבקשה מוגשת בהתאם להוראות סעיף 21 (א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) התשנ"ו - 1996, (להלן: "חוק המעצרים"). בית המשפט פסק כי גם אם קיימות ראיות לכאורה, וקיימת עילת מעצר, ביהמ"ש אינו פטור מלבחון חלופת מעצר שפגיעתה בנאשם פחותה יותר מהמעצר עצמו. בעבירות חמורות כבעבירות קלות, מצווה ביהמ"ש בהוראת המחוקק, לבחון קיומה של חלופה למעצרו של הנאשם, שהרי בשלב זה, עדיין נהנה הנאשם מחזקת החפות; ומעצרו אינו מקדמה על חשבון העונש שטרם הגיע לו, אם בכלל יורשע בדין. בתי המשפט פסקו בהזדמנויות רבות כי: " חובה היא לשקול בכל מקרה, וגם בעבירות חמורות, חלופת מעצר, והשאלה הנתונה לשיקול דעתו של ביהמ"ש בערכאה הדיונית, לבדוק באם החלופה מבטיחה את תכלית המעצר, כי אם תמצא לומר, שבכל מקרה של ביצוע עבירה חמורה מתבקשת מסוכנותו של הנאשם ואין להחליט על חלופת מעצר, נמצא מרוקן את חובת שקילת החלופה מכל תוכן". (בש"פ 7524/06 מרדכי נ. מ"י - טרם פורסם) לא אחת נאמר כי אין חומרת העבירה כשלעצמה מהווה עילת מעצר, אלא אינדיקציה למסוכנות הנשקלת בין יתר שאר הגורמים. מטרתו של המעצר בשלב זה היא "מניעתית" ובכל מקרה אינה "ענישתית", והינה לאיין, ככל שניתן, ולפחות להקטין את מסוכנותו של הנאשם ליחידי החברה בה הוא חי, במידה וימשיך להלך חופשי. אל נשכח כי מעצר בשלב זה יש בו משום אלמנט חינוכי, במובן זה שמי שביצע עבירות, וקיימות ראיות לכאורה להוכחת המיוחס לו, חייב להבין כי החברה, במנגנוניה השונים, וכאן באמצעות ביהמ"ש, אינה עוברת על כך לסדר היום, ויהיה עליו להבין כי תורת הגמול והעונש עומדת לנגד עיניה, ומשמשת אותה כאמצעי לטפל בעבריינים פוטנציאלים. התוצאה היא, ובהצטבר כל האמור לעיל, בית המשפט הורה לשחרר המשיב לחלופת מעצר, במעצר בית מלא. משטרהאלימותשוטר