מענק שנים עודפות

פסק הדין העקרוני בו נקבע כי עד לתיקון תקנה 28 בשנת 1998 לא היה זכאי עובד שעבד מעל 35 שנים למענק בגין וותק מוגדל עבור התקופה בה היה מבוטח בפנסיית יסוד, הוא פסק הדין בעניין קריגל. (ע"ע 13/03 מנחם קריגל נ' מבטחים, שאושר בבג"צ 11806/04 להלן: עניין קריגל)). עוד נקבע שם כי הזכות להחזר כספים למענק שנים עודפות היא רק בעבור השנים בהם שולמו דמי גמולים עבור 420 חודשים מלאים לפי פנסייה מקיפה בשיעור 5.5% ו-12%. על כן נקבע שם כי תקנה 28 בנוסחה הישן אינה מעניקה זכויות להחזר כספים לשנים עודפות בגין השנים בהם מבוטח היה מבוטח בפנסיית יסוד והופרשו עבורו הפרשות הנמוכות מהנדרש בפנסייה מקיפה, וזאת אף אם הפך למבוטח בפנסייה מקיפה ממועד כלשהו. פסק דין זה אושש בפסקי דין נוספים המאוחרים לו. למשל, ס"ע 22263-06-09 אוקנין נ' מדינת ישראל וכן עב 44436-06 יצחק חסן נ' מבטחים. מטעם זה כשלעצמו יש לדחות את תביעת התובעים, נתייחס מטה לתובעים אשר אינם בכלל גורף זה. הפסיקה מתייחסת אף לחובתה של מבטחים כלפי כלל מבוטחיה ונקבע כי תנאי הזכאות למבוטחים יקבעו אך ורק על פי התקנון והתקנות ואין ליתן למבוטחים זכויות העולות על הקבוע שם. (בג"צ 6460/02 אליאב נ' מקפת ואח', ע"ע 600027/97 מרק פיורסט ואח' נ' מבטחים עבודה ארצי כרך לג (12) 41). עניין זה נקבע אף לאחרונה ביתר שאת בבג"צ 2301/10 עמוס ירקוני נ. בית הדין הארצי לעבודה ומבטחים בו נקבע שוב ע"י כב' השופט א. רובינשטיין כי :"המדובר בנידון דידן במקרה שבו העותר היה מבוטח במבטחים על חלק משכרו בלבד ולא נרכשו זכויות לשכר הקובע שבגינו מבקש העותר לקבל את הפנסיה... על כן כף הצדק אינה נוטה לכוון העותר.."בכך חזר בית המשפט העליון על חשיבות העיקרון של ההפרשות על מנת שיקנו זכות ויפים הדברים לענייננו נוכח פנסית היסוד בה היו מבוטחים בשיעורים נמוכים מהנדרש בתקנה 12 לתקנון האחיד. טענת העותר שם כי יש לאפשר הסכם לבר תקנוני על פני תקנון מבטחים ולו מטעמי צדק נדחתה אף היא. נקבע בע"ב 5394/01 מבטחים נ' דרורי רצון כי גם לגבי הסכם 66 מבוטח אינו זכאי למענק שנים עודפות נוכח היותו מבוטח בפנסייה במסלול יסוד בלבד. פסק דין בעניין דרורי רצון מתייחס ספציפית לעובד תע"ש שעבד בה מאוק' 54' ועד יוני 98'. פסק דין זה מתייחס מפורשות להסכם 66, ובכך למעשה מהווה תקדים המחייב גם בענייננו באותן סוגיות ממש, וגם מטעם זה דין התביעה להדחות. בע"ע 300343/97 להב נ' סולל בונה נידונה תביעת עובדים שיצאו לפנסיה מוקדמת נגד מעבידתם לאחר שתקנון קרן הפנסיה תוקן באופן שלא איפשר פרישה בתנאים שסוכמו אתם. בפסק דין זה נקבע כי התחייבות מעסיק להפריש כספים לקרן פנסיה אינה מטילה עליו חובה לשלם את הפנסיה במקרה והקרן אינה משלמת אותה. מבלי להכנס לחבות המדינה ותע"ש על פניו פסיקה זו מעוררת ספק לגבי הצדק או התכלית בהגשת התביעה נגד המדינה ותע"ש. קרן פנסיה מוסדרת בחוק הפיקוח ובתקנות מס הכנסה. לקרן אין מקור חיצוני המאפשר למבטח לעמוד בהתחייבויותיו, העקרון לפיו פועלת הקרן הוא כי בסיכום כולל תשלם לכלל עמיתיה ושאריהם סכום העולה בקנה אחד עם הסכום שנצבר בקרן הפנסיה בגין הפקדות שנעשו בעבור העמיתים בניכוי הוצאות ניהול. על כן נקבע בפסיקה כי חלה חובת אחידות ושוויון בתשלומי הקרן ואלה יעשו אך ורק על פי התקנון למניעת אפליה בין עמיתים. (בג"צ 2010/90 בשגץ 5292/90 התאחדות חברות לביטוח חיים בעמ נ' מדינת ישראל ואח'. פד' מה (1) 405, 413) וכלשונו : "בין העמיתים לקרנות הפנסיה קיימת ערבות הדדית לגבי כלל המבוטחים כל מבוטח יקבל כשיארע אירוע ביטוחי את המגיע לו מהקרן... לפי תקנות הקרן כפי שיהיה בתוקף אותה שעה, ללא קשר לשאלה כמה הפריש או כמה הופרש על ידי מעבידו בגינו לקופת הקרן פנסיה...". קרנות הפנסיה הותיקות לרבות מבטחים נסגרו בפני עמיתים חדשים מ 1995 ומאז פועלות כקרנות סגורות. בתקנוני קרנות הפנסיה הותיקות לרבות מבטחים קיימות תוכנית פנסיית יסוד ותוכנית פנסיה מקיפה כפי שהגדרנו בעובדות, ששיעור ההפרשות שלהן שונה בתכלית משמעותית והוא גם כאמור בעובדות. נוכח הגרעונות האקטואריים בקרנות הפנסיה הותיקות נקבעו הסדרי סיוע ממשלתי בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל. כחלק מכך נקבע תקנון אחיד לקרנות שבהסדר אשר כלל מנגנון איזון אקטוארי. גם בו הושם העקרון שנקבע בפסק דין התאחדות החברות לביטוח חיים בדבר שוויון ואחידות. חוק הפיקוח קובע כי נכסי הקרן ישמשו אך ורק לתשלום קצבאות לעמיתים על פי התקנון (סעיף 78ט' (ב), כך גם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (סעיף 16) ובתקנות מס הכנסה. על חשיבותו של התקנון עמד בגצ בפסק דין בגצ 6460/02 משה אליאב ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה. וכך בפסקי דין רבים אחרים. משאין בתקנון האחיד הסמכה להענקת זכויות חורגות אין לקרן סמכות ליתן לקבוצה או בודדים בשונה מהכלל. הוראות התקנון גוברות על כל הסכם אחר, כך בתקנה 41 כ"ו לתקנות קופות הגמל, בסעיף 78ט' (ב)(5) לחוק הפיקוח, 78י'(ב) וסעיף 16 לחוק קופות הגמל. וכאמור בפסק הדין בעניין אליאב. ראה גם סק 7/03 ארגון המורים נ' מדינת ישראל וכן ע"ע 448/06 מקורות חב' מים בע"מ ואח' נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ וכאמור בו "תקנון קרן חברתית הינו בבחינת "כל דבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשותו לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו (דברים י"ג א'), הנה כי כן, תקנון קרן מקפת גובר על הסכמים חוץ תקנוניים...". (וראו בג"צ ירקוני לעיל). מענק שנים עודפותמענק