תקנות הנפט

תקנות הנפט, תשי"ג-1953 בתוקף סמכותי לפי סעיף 82 לחוק הנפט, תשי"ב-1952, ולאחר התייעצות עם מועצת הנפט, אני מתקין תקנות אלה: פרק ראשון: היתרים מוקדמים וזכויות-קדימה סימן א': היתרים מוקדמים 1. בקשת היתר מוקדם בקשה להיתר-מוקדם תוגש בשני טפסים ויפורטו בה - (1) שמו וכתבתו של המבקש; (2) שמו וכתבתו של נציג המבקש בישראל אם אין הוא גופו תושב ישראל; במקרה זה יצורף העתק מאושר של יפוי-כוחו של אותו נציג; (3) שמו וכתבתו של האיש שהמבקש מייצגו אם היה המבקש פועל כנציג; במקרה זה יצורף העתק מאושר של יפוי-כוחו של המבקש; (4) השטח שעליו מתבקש ההיתר; (5) טיבן והיקפן של החקירות המוקדמות שיש בדעת המבקש לבצע; (6) אומד הזמן הנדרש לביצוען של חקירות אלה; (7) טיב הערבון או הערבות שיש בדעת המבקש ליתן לפי סעיף 11 לחוק. 2. פרטים נוספים המנהל רשאי לדרוש פרטים נוספים על הנדרשים בתקנה 1. 3. מתן היתר הסכים המנהל ליתן היתר-מוקדם, ימסור למבקש הודעה על כך, ועל השטח שעליו יינתן ההיתר, ועל התנאים בהם יינתן, ועל סכום הערבון או הערבות הנדרש ממנו; מילא המבקש אחרי כל התנאים המוקדמים האלה, יינתן לו ההיתר. 4. דו"חות תלת-חדשיים (א) תוך חודש ימים לאחר תום כל תקופה של שלושה חדשים מיום מתן ההיתר המוקדם ואילך, ימסור בעל ההיתר למנהל דו"ח, בשני טפסים, על טיבן, היקפן, מקומן ואומד הוצאותיהן של החקירות שביצע בתקופת שלושת החדשים. (ב) חודש ימים לפני תום תקופת ההיתר המוקדם ימסור בעל ההיתר למנהל דין-וחשבון סופי בשני עותקים על הפעולות שביצע, ההשקעה שהשקיע וממצאי החקירות והבדיקות שבוצעו על סמך ההיתר. 5. פקיעת ההיתר היתר-מוקדם יפקע - (1) משהודיע בעל ההיתר למנהל, כי השלים את חקירותיו; הודעה כזו תינתן תוך חודש ימים לאחר השלמת החקירות; (2) משביטל המנהל את ההיתר בשל אי-מילוי תנאי מן התנאים שהוטלו על בעל ההיתר. סימן ב': זכויות-קדימה 5א. בקשה לזכות קדימה בקשה לקבל זכות-קדימה תוגש בשלושה עותקים ותצורף אליה תכנית-עבודה אשר תפרט את טיב הסקרים, הבדיקות, המחקרים והחיפושים שיבוצעו ואת היקפם, לוח-זמנים ואמדן ההשקעה הכספית לביצועה. 5ב. מתן זכות קדימה הסכים השר להעניק זכות-קדימה בשטח שעליו ניתן למבקש היתר-מוקדם, ימסור המנהל למבקש הודעה על כך ועל תקופת זכות-הקדימה. 5ג. אגרת זכות קדימה בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זכות קדימה ישלם עם קבלת זכות הקדימה אגרה בסך 5.56 שקלים חדשים לחודש לכל 1000 דונם שעליהם ניתנה לו זכות הקדימה; לעניין חישוב האגרה לזכות קדימה דין חלק מ-1000 דונם כדין 1000 דונם. 5ד. פקיעת זכות קדימה פקע היתר-מוקדם כאמור בתקנה 5(2), תפקע ביחד עמו זכות-קדימה, שהוענקה לבעל אותו היתר-מוקדם. פרק שני: רשיונות סימן א': בקשת רשיונות ונתינתם 6. בקשת רשיון בקשת רשיון תוגש בשלושה טפסים ויפורטו בה - (1) שמו וכתבתו של המבקש; (2) שמו וכתבתו של נציג המבקש בישראל אם אין הוא גופו תושב ישראל; במקרה זה יצורף העתק מאושר של יפוי-כוחו של אותו נציג; (3) אם המבקש הוא גוף מאוגד - המקום והתאריך שבהם הואגד, שמותיהם וכתובותיהם של מנהליו ופקידיו, וההון המורשה והמוצא שלו; במקרה זה יצורף העתק מאושר של תזכיר התאגיד ושל תקנותיו או של כל מסמך דומה אחר הקובע או מתאר את יסודו, מבנהו וחוקתו; (4) אם המבקש הוא חבר בני-אדם, בין מואגד ובין לא-מואגד, ואדם אחד מחזיק בידו, במישרין או בעקיפין, יותר מ-25 אחוזים למאה מן המניות או מזכות ההצבעה או מכוח השליטה או מן הסמכות למנות מנהלים לאותו חבר בני-אדם - הפרטים ביחס לאותו אדם כאילו היה אף הוא מבקש; (5) היתה ההנאה מן הרשיון, לאחר שיינתן, עתידה להיות שייכת בעיקרה, אם במישרין ואם בעקיפין, לאדם אחר - הפרטים ביחס לאותו אדם אחר כאילו היה אף הוא מבקש; (6) מספרם, שטחם ומקומם של כל הרשיונות האחרים שקיבלם המבקש או שביקשם; (7) סמוכים בנקאיים או אחרים המראים את ההון העומד לרשות המבקש לצרכי חיפוש-נפט ופיתוח בישראל והמקור הצפוי להשגת הון נוסף, אם יהיה צורך בו; (8) טיבו, היקפו ומקומו של נסיונו הקודם של המבקש בחיפוש-נפט ובפיתוח; (9) תיאור ומפה של השטח שעליו מתבקש הרשיון, שיהא בהם כדי לציין את מקומו והיקפו; (10) טיבם, היקפם ואומדן הוצאותיהם של שלבי תכנית העבודה של חיפושי הנפט שיש בדעת המבקש לבצע, כולל המועד המשוער של תחילת קידוחי הנסיון. (11) טיב הערבון או הערבות שיש בדעת המבקש ליתן לפי סעיף 57 לחוק. 7. פרטים נוספים המנהל רשאי לדרוש פרטים נוספים על הנדרשים בתקנה 6, לרבות מפות. 8. הודעת שינוי חל שינוי בפרטים שהגיש המבקש למנהל לפי תקנות 6 ו-7, יודיע המבקש מיד למנהל על דבר אותו שינוי. 9. (בוטלה) 10. צורת השטח (א) השטח המבוקש חייב להיות רצוף, וככל שמתקבל על הדעת גם מרוכז, כל עוד ובמידה שאין מציאותה של קרקע שאינה עומדת לרישוי מונעת את הרציפות ואת הריכוז. (ב) ארכו המכסימלי של השטח המבוקש לא יעלה על פי-שבעה מרחבו המכסימלי. (ג) נקבע בחקירות גיאולוגיות שיש מתחת לשטח בתי-קיבול גיאולוגיים משוערים, לא יכלול השטח המבוקש אלא בית-קיבול אחד כזה; אך רשאי המנהל להרשות סטיה מהוראה זו. 11. מתן רשיון (א) הוחלט להיענות לבקשה, ימסור המנהל למבקש הודעה על כך, ועל השטח שעליו יינתן הרשיון, ועל התנאים בהם יינתן ועל סכום הערבון או הערבות הנדרש ממנו, תוך שלושים יום לאחר הודעה זו ימלא המבקש אחרי כל התנאים המוקדמים, יגיש תיאור ומפה של השטח לפי תקנה 65, וישלם את אגרת הרשיון השנתית הראשונה כפי שנקבע בתקנה 11א, ומשעשה כן יינתן לו הרשיון; לא עשה כן, יראו את הבקשה כאילו פקעה עם תום התקופה האמורה. (ב) המנהל רשאי להאריך את התקופה של שלושים יום כאמור בתקנת משנה (א), לשלושים יום נוספים, אם ראה סיבות מיוחדות המצדיקות, לדעתו, הארכת התקופה. 11א. אגרת רשיון (א) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם ביבשה אגרת רשיון כלהלן: (1) בעד השנה הראשונה והשניה - 101.34 שקלים חדשים לכל שנה; (2) בעד השנה השלישית - 168.64 שקלים חדשים; (3) בעד השנה הרביעית - 336.47 שקלים חדשים; (4) בעד השנה החמישית ובעד כל שנה שלאחריה 1,008.3 שקלים חדשים לכל שנה. (ב) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם בים או בימה אגרת רשיון של 67.33 שקלים חדשים לכל שנה. (ג) האגרה תשולם בכל שנה מראש. (ד) לצורך חישוב האגרה, דין חלק מ-1,000 דונם כדין 1,000 דונם ודין חלק משנה כדין שנה. סימן ב': מתן רשיון על פי תחרות 11ב. תחולת הוראות פרק שלישי סימן ב' הוראות "סימן ב': מתן חזקה על פי תחרות" שבפרק השלישי יחולו על מתן רשיון על פי תחרות, ובלבד שבכל מקום בו נאמר "חזקה" או "חזקות" יראו כאילו נאמר "רשיון" או "רשיונות", הכל לפי הענין, ובתקנות 24 ו-28, במקום המלים "סעיף 27ב' לחוק" יראו כאילו נאמר "סעיף 17ב' לחוק". סימן ג': דו"חות 12. דו"חות תלת-חדשיים תוך חודש ימים לאחר תום כל התקופה של שלושה חדשים מיום מתן הרשיון ואילך, ימסור בעל הרשיון למנהל דין-וחשבון בשני עותקים על עבודות החיפוש שביצע לפי הרשיון בתקופת שלושת החדשים, ויפורטו בו - (1) טיבן, היקפן, מקומן ותוצאותיהן של עבודות החיפוש; (2) פירוט ההוצאות שהוציא על עבודות החיפוש; (3) תוצאות ופירושים של העבודות הגיאולוגיות, הגיאופיסיות, ההנדסיות והטכניות והנתונים הבסיסיים עליהם מבוססים תוצאות ופירושים אלה; (4) נתונים, שיקולים וסיבות לקביעת מקום קידוחי הנפט. 13. דו"ח סופי (א) דו"ח סופי לפי סעיף 23 לחוק יוגש למנהל - (1) ביחד עם הודעת ההחזרה, אם הוחזר השטח הרשוי, כולו או מקצתו; (2) תוך ששים יום לאחר פקיעת הרשיון, אם פקע הרשיון שלא בדרך החזרת השטח; (3) ביחד עם הבקשה לחזקה, אם ביקש בעל הרשיון חזקה. (ב) הדין-וחשבון יוגש בשני טפסים ויפורטו בו כל עבודות חיפוש הנפט שבוצעו לפי הרשיון, לרבות הפרטים הבאים, במידה שלא הוגשו קודם לכן לפי תקנות 22 ו-48; (1) טיבה, היקפה, מקומה ותוצאותיה של כל עבודה גיאולוגית, גיאופיסית וגיאוכימית ושל כל עבודת-חיפוש אחרת; (2) מקומם, עמקם ורשימות הציפוי והמילוט של כל באר או של כל קדיחת חומר לדוגמה שנקדחו, בצירוף העתקים של כל היומנים ומבדק-הדוגמאות שנעשו ושל כל הפירושים שניתנו להם על ידי בעל הרשיון או על ידי אחרים בשבילו; (3) תוצאותיהם של כל מבחני-בארות; לדין-וחשבון יצורפו דוגמאות מכל הרבדים שחדרו אליהם ושנתקבלו מהם דוגמאות, וכן דוגמאות ומבדקים של כל נוזלים וגזים שחדרו לבאר. סימן ד': הארכת רשיונות 14. בקשה לפני תגלית בקשה להארכת זמנו של רשיון לפני שהגיע בעל הרשיון לתגלית תוגש בשלושה טפסים ויפורטו בה - (1) הנימוקים לבקשת ההארכה; (2) תקופת ההארכה המוצעת; (3) עבודת החיפוש שנעשתה לפי הרשיון, במידה שלא נמסרה על כך ידיעה קודם לכן, ואומד הוצאותיה של עבודת החיפוש; (4) טיבה והיקפה של עבודת החיפוש שיש בדעת בעל הרשיון לעשות בזמן ההארכה; (5) פרטים המראים אם עבודת החיפוש נעשתה בהתאם לתנאי הרשיון ובהתאם לתכנית העבודה. 15. בקשה אחרי תגלית בקשה להארכת זמנו של רשיון אחרי שבעל הרשיון הגיע לתגלית תוגש בשלושה טפסים ויפורט בה האופן שבו אומר המבקש להגדיר את שדה הנפט ואומד הזמן הדרוש לכך. 16. פרטים נוספים המנהל רשאי לדרוש פרטים נוספים על הנדרשים בתקנה 14 או 15. 17. מתן ארכה בכפוף להוראות סעיף 18(ב) לחוק, רשאי המנהל לדחות את הבקשה, או כל בקשה לארכות נוספות, ורשאי הוא ליתן את הארכה לאותו זמן שיראה לנכון. פרק שלישי: חזקות סימן א': בקשת חזקה לאחר שבעל הרשיון הגיע לתגלית 18. בקשת חזקה בקשה לחזקה מאת בעל רשיון שהגיע לתגלית בשטח הרשוי תוגש בשלושה טפסים ויפורטו בה - (1) שטח החזקה וההפקה שאליו מוסבת הבקשה, בצירוף תיאורו ומפה לפי תקנה 65; (2) מספרן, שטחן ומקומן של כל החזקות האחרות המוחזקות בידי המבקש ובידי כל אדם שלפי סעיף 56 לחוק רואים אותו כבעל החזקה המבוקשת כשתינתן. 19. פרטים נוספים המנהל רשאי לדרוש פרטים נוספים על הנדרשים בתקנה 18, לרבות מפות. 20. צורת השטח (א) השטח המבוקש חייב להיות לפי כל התנאים שהותנו עליו בגוף הרשיון (ב) השטח המבוקש חייב להיות רצוף, וככל שמתקבל על הדעת גם מרוכז, כל עוד ובמידה שאין מציאותה של קרקע שאינה עומדת לחזקה מונעת את הרציפות ואת הריכוז. (ג) האורך המכסימלי של השטח המבוקש לא יעלה על פי-עשרה מרחבו המכסימלי. 21. שדות אחרים נתגלו בשטח הרשוי יותר משדה-נפט אחד, אין הכרח שהשטחים החופפים את השדות השונים יהיו רצופים, אלא שכל אחד משטחים אלה יהא מתאים לתנאים שנקבעו בתקנה 20. 22. מתן חזקה הוגשה בקשה לפי דרישות התקנות 18 עד 21 ונתן המבקש ערבון נוסף או ערובה נוספת, ככל שהמנהל רשאי לדרוש לפי סעיף 57 לחוק, תינתן החזקה בכפוף לכל תנאי שיותנה עליה בגוף הרשיון ובכפוף להוראות סעיף 27 לחוק. סימן ב': מתן חזקה על פי תחרות 23. הודעה הודעה שקרקע הועמדה לתחרות על חזקה תפורסם ברשומות לא יאוחר מששים יום לפני תאריך התחרות הפומבית או לפני התאריך האחרון להגשת הצעות-מחירים, הכל לפי הענין, וההודעה תפרט, ביחס לכל חזקה וחזקה העומדת לתחרות - (1) מספר או אות לציון החזקה; (2) תיאור השטח; (3) התנאים המיוחדים שנקבעו לחזקה; (4) אופן הצעת המחירים, אם בתחרות פומבית או במעטפות סגורות; (5) יומה, שעתה ומקומה של התחרות הפומבית, או היום והשעה האחרונים לקבלת המעטפות הסגורות; (6) הודעה שמפת השטח נמצאת לעיון במשרד המנהל. 24. זכות הצעת מחירים על אף האמור בסעיף 27(ב) לחוק, רשאי מציע להגיש הצעות לכל החזקות העומדות לתחרות, ובלבד שכל הצעה נפרדת תהיה לחזקה אחת בלבד. 25. הצעת מחירים במעטפות סגורות (א) כשהצעת המחירים היא במעטפות סגורות, תוגש כל הצעה בשלושה טפסים, ויפורטו בה - (1) המספר או האות המציינים את החזקה; (2) שמו וכתבתו של המציע; (3) שמו וכתבתו של נציג המציע בישראל - אם אין הוא גופו תושב ישראל; במקרה זה יצורף העתק מאושר של יפוי-כוחו של אותו נציג; (4) אם המציע הוא גוף מואגד - המקום והתאריך שבהם הואגד הגוף, שמותיהם וכתובותיהם של מנהליו ופקידיו, וההון המורשה והמוצא שלו; במקרה זה יצורף העתק מאושר של תזכיר התאגיד ושל תקנותיו ושל כל מסמך דומה אחר הקובע או מתאר את יסודו, מטרותיו, מבנהו וחוקתו; (5) אם המציע הוא חבר בני-אדם, בין מואגד ובין לא-מואגד, ואדם אחד מחזיק, במישרין או בעקיפין, יותר מ-25 אחוזים למאה מן המניות או מזכות ההצבעה או מכוח השליטה או מהסמכות למנות מנהלים באותו חבר בני-אדם - הפרטים ביחס לאותו אדם, כאילו היה אף הוא מציע; (6) היתה ההנאה מן החזקה, לאחר שתינתן, עתידה להיות שייכת בעיקרה, אם במישרין ואם בעקיפין, לאדם אחר - הפרטים ביחס לאותו אדם אחר, כאילו היה אף הוא מציע; (7) מספרן, שטחן ומקומן של כל החזקות האחרות המוחזקות בידי המציע; (8) סמוכים בנקאיים או אחרים המראים את ההון העומד לרשותו של המציע לצרכי חיפוש-נפט ופיתוח בישראל והמקור הצפוי להשגת הון נוסף אם יהיה צורך בו; (9) טיבו, היקפו ומקומו של נסיונו הקודם של המציע בחיפוש נפט ובפיתוח; (10) טיב הערבון או הערבות שיש בדעת המציע ליתן לפי סעיף 57 לחוק; (11) הסכום המוצע. (ב) דמי-קדימה בשיק בנקאי כדי עשירית מסכום ההצעה יצורפו אל כל הצעה. (ג) עד ליום ולשעה האחרונים שנקבעו לקבלת הצעות רשאי המציע להגיש בכל עת הצעה נוספת וגבוהה יותר. 26. הצעת מחירים בהתחרות פומבית (א) היתה הצעת המחירים בדרך תחרות פומבית, כל הרוצה להשתתף בתחרות חייב להגיש למנהל, לא יאוחר מעשרה ימים לפני יום התחרות הפומבית, הצהרה בשלושה טפסים בה ימסור את הפרטים הנדרשים בתקנה 15(א), פרט לסכום המוצע. לא יציע אדם מחיר בתחרות הפומבית אלא אם הגיש הצהרה כזאת במועד שנקבע. (ב) כל חזקה שהעמידוה לתחרות תצויין במספר או באות. כל הצעה תירשם על שם המציע כפי שנמסר בהצהרה שהגיש לפי תקנת-משנה (א). (ג) עם נעילת התחרות לכל חזקה וחזקה ישלם כל מציע דמי-קדימה כדי עשירית מסכום הצעתו הגבוהה ביותר לאותה חזקה. 27. הודעה על אישור הצעה אושרה הצעה, יודיע המנהל את דבר האישור למציע הזוכה ויציין בהודעתו את סכום הערבון או הערבות הנדרש ממנו. 28. הצעה על שטח העולה על המכסימום המותר היו ההצעות שאושרו למציע אחד עלולות להביא, שכלל השטח של החזקות שבידו יעלה על המכסימום שהותר בסעיף 22(ב) לחוק, חייב המציע להודיע למנהל, תוך שבעה ימים לאחר שקיבל הודעה לפי תקנה 27, איזו מן החזקות הוא בוחר לרכוש לעצמו, שלא יחזיק בידו למעלה מן המכסימום המותר; לא עשה כן, יבחר המנהל בעצמו את החזקות שיינתנו למציע ויודיע למציע את דבר הבחירה. ההצעות לכל החזקות שלא נבחרו על ידי המציע או על ידי המנהל, הכל לפי הענין, יראו אותן כהצעות שנדחו, ודמי הקדימה ששולמו עליהן יוחזרו. 29. מתן חזקה (א) תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה לפי תקנה 27 או מיום הבחירה או מיום קבלת ההודעה לפי תקנה 28, הכל לפי הענין, ישלם המציע הזוכה את יתרת סכום הצעתו וימציא את הערבון או הערבות הנדרשים, ומשעשה כן תינתן החזקה. לא קיים המציע הוראות תקנה זו, תתבטל הצעתו ודמי הקדימה יחולטו לאוצר. (ב) ניתנה חזקה למציע שזכה, יודיע המנהל לכל שאר המציעים שהצעותיהם נדחו; דמי הקדימה ששילמו יוחזרו להם. 30. הדין כשנתבטלה הצעה נתבטלה הצעה לפי תקנה 29(א), מותר לאשר הצעה אחרת לאותה חזקה, ויהיו נוהגים לפי הנוהג שנקבע בתקנות 27, 28 ו-29 עד שתינתן חזקה או שלא תישאר עוד שום הצעה לאישור. 31. הדין כשלא ניתנה שום חזקה לא אושרה שום הצעה לחזקה, או שכל ההצעות שאושרו נתבטלו, יודיע המנהל לכל המציעים או למציעים שהצעותיהם לא אושרו, הכל לפי הענין, שהצעותיהם נדחו, ודמי הקדימה ששילמו יוחזרו להם. 32. שאר עניני נוהל נסתיימה תחרות בלא שניתנה חזקה, רשאי השר לעשות אחת מאלה: (1) להודיע שאפשר להגיש הצעות נוספות, אם בתחרות פומבית ואם במעטפות סגורות, וההודעה תפורסם ברשומות תוך שלושה חדשים מיום דחייתה או בטילתה של ההצעה האחרונה לאותה חזקה ולא יאוחר משלושים יום לפני יום התחרות הפומבית או לפני היום האחרון להגשת הצעות, הכל לפי הענין; במקרה זה יהיו נוהגים לפי הנוהל שנקבע בתקנות 24 עד 31; (2) להשאיר את החזקה פתוחה לתחרות בעתיד; (3) לבטל, לאחר התייעצות עם המועצה, את ההודעה שהעמידה את החזקה לתחרות. סימן ג': תיחום שטח החזקה וההפקה 33. ציוני תחום (א) ציוני התחום שיש להציבם לפי סעיף 30 לחוק יהיו עמודי אבן, בטון, או עץ מאונכים, או צינורות-ברזל או צינורות-פלדה מאונכים שיהיו תקועים יפה בקרקע ויזדקרו לפחות מטר אחד מעל לפני הקרקע. קטרו של ציון עגול וצלעו של ציון מרובע, בקצהו העליון, יהיו לא פחות מעשרה סנטימטרים. הציונים יהיו צבועים לבן, והמלים "חזקת נפט" ומספר החזקה יהיו כתובים בצבע שחור על גביהם או על לוח המחובר אליהם. (ב) הציונים יהיו מוצבים במרחקים של לא יותר מחמישה קילומטרים זה מזה לאורך תחומי שטח החזקה, ובלבד שיציבו ציון בכל זווית מזוויות השטח, בצדם של כל כביש או דרך החוצים את התחום, ובכל נקודה שבה נפגש התחום פגישת-זווית בקו התחום של חזקה קיימת. במידת האפשר יציבו את ציוני התחום באופן שלא יפריעו לשימוש בשטח העליון של הקרקע בידי הזכאים לשימוש זה. 34. חובה להגיש מפה תוך שלושים יום לאחר תיחום החזקה, כאמור, ימציא בעל החזקה, למנהל מפה משטח החזקה לפי תקנה 65, שלפיה אפשר יהיה לעמוד על מקומם של ציוני התחום, על מקומו של כל ציון ביחס לסימן-היכר טבעי או מלאכותי הנמצא בסמוך לו, ועל הכיוונים והמרחקים שבין ציונים סמוכים. 34א. המצאת פרטים על שטח ההפקה בעל החזקה ימציא למנהל את גבולותיו המדוייקים של שטח ההפקה וכל נתון גיאולוגי, גיאופיסי וטכני המתייחס לשטח ההפקה, לפי דרישת המנהל. סימן ד': תמלוגים ואגרת-החזקה 35. מדידת הנפט מדידת הנפט שהופק ונוצל, לצורך חישוב התמלוגים, תהיה על פי שיטות ונוהל נהוגים ומקובלים ושהם להנחת-דעתו של המנהל. 36. אימתי משלמים תמלוגים תשלומי התמלוגים לפי סעיף 32(ב) לחוק יהיו לתקופות של חודש המסתיימות ביום האחרון של כל חודש מחודשי השנה. התמלוג ישולם חודש ימים לאחר סיומה של כל תקופת תשלום, ואולם אם ניתנה חזקה, או אם בעל רשיון התחיל להפיק נפט בתוך תקופת התשלום, ישולם התמלוג בעד אותה תקופה ביחד עם התמלוג של התקופה שלאחריה. 37. אימתי משלמים תמלוג מינימלי נמצא התמלוג פחות מן הסכום המינימלי שנקבע בסעיף 32(ה) לחוק, ישולם ההפרש שבין התמלוג ובין הסכום המינימלי חודש אחד לאחר תום השנה שבעדה חייבים בתמלוג. 37א. אגרת חזקה (א) בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך 1,010.96 שקלים חדשים לכל 1000 דונם. (ב) לצורך חישוב האגרה, דין חלק מ-1000 דונם כדין 1000 דונם ודין חלק משנה כדין-שנה. סימן ה': קווי-צינור 38. בקשה לאישור קו צינור בקשה לאישור הצעה להנחת צינור, לפי סעיף 35 לחוק, תוגש בשני טפסים ויפורטו בו קטרו של הצינור, המכסימום המוצע לזרימה היומית, הממוצע והמכסימום של הזרימה היומית שיש לצפות להם בשנה הראשונה להפעלת הצינור. אל הבקשה תצורף מפה שתראה את הקו המוצע לצינור ומקומם של קצוות הצינור, תחנות-השאיבה והמיכלים. 39. הגשת תכניות עם הגשת הבקשה לפי תקנה 38, או בכל זמן שלאחריה ולפני שהוחל בבניה, יגיש בעל החזקה לאישורו של המנהל שני טפסים של התכניות לצינור המוצע, שיראו בדרך תיאור או בדרך שרטוט או בשתיהן - (1) קטרו, משקלו, עובי דפנותיו והלחץ המכסימלי הבטוח של הצינור; (2) הלחץ המכסימלי המוצע לשימוש; (3) כושר הזרימה היומית של הצינור בלחץ המכסימלי המוצע; (4) מקומם, ציודם והמערכת הכללית של תחנות השאיבה ושל כל המיתקנים האחרים, לרבות מיכלים ובתי-דירה; (5) כל פרטים אחרים שידרוש המנהל. סימן ו': חשבונות, רשומות ודו"חות 40. חשבונות ורשומות בעל-חזקה ינהל חשבונות ורשומות מושלמים של פעולותיו מכוח החזקה, לרבות - (1) רשומות של כמויות הנפט שהופק ונוצל, למיניו ולסוגיו ולפי תאריכי ההפקה; (2) רשומות של כמויות הנפט היומיות במיכלי-שדה, למיניו ולסוגיו; (3) רשומות של כמויות הנפט שנמכרו, למיניו ולסוגיו, והמחירים שנתקבלו בעדו; (4) דוגמאות שנלקחו מן השכבות שחדרו אליהן ודוגמאות ובדיקות של כל הנוזלים והגזים שנתקלו בהם או שהופקו; (5) רשומות קדיחה, ציפוי, מילוט ועבודות-השלמה של כל באר וקדח שנקדחו, פרט לקדחי-פיצוץ, והתוצאות של כל מבחני הבארות; (6) יומנים של כל הבארות וקדחים שנקדחו, פרט לקדחי-פיצוץ וכל הפירושים שניתנו לאותם יומנים על ידי בעל החזקה או על ידי אחרים בשבילו; (7) כל חומר לדוגמה שהועלה וכל הבדיקות שנעשו בו על ידי בעל החזקה או על ידי אחרים בשבילו; (8) רשומות ותכניות של כל המיכלים, הצינורות, תחנות-השאיבה, בתי-הדירה ושאר המיתקנים, בין שהם קבע ובין שהם קבע-למחצה. 41. דו"ח תלת-חדשי (א) עם תשלום התמלוג, או בתאריכים שנקבעו לתשלומו בתקנה 36, אם לא מגיע תמלוג, יגיש בעל החזקה למנהל, בשני טפסים, דו"ח על תקופת-התשלום שעברה, ויציין בו - (1) כמויות הנפט שהופק ונוצל, למיניו ולסוגיו; (2) התמלוג המגיע ואופן תשלומו או מסירתו; (3) כמויות הנפט במיכלי-שדה בתחילתה ובסופה של תקופת התשלום, למיניו ולסוגיו; (4) כמויות הנפט שנמכרו, למיניו ולסוגיו, והמחירים שנתקבלו, ביחד עם שוברי המסירה או העתקים מהם; (5) נפח הגז שהוחזר או שהוחדר לתוך כל שכבת-הפקה; (6) נפח הגז שהוחדר לתוך מאגר תת-קרקעי ושהוצא מתוכו; (7) כמויות הנפט, למיניו ולסוגיו, ששימש כדלק להפעלת החזקה; (8) נפח הגז שהובער או שהוצא מרשותו של בעל החזקה בדרך אחרת ושאיננו בגדר הפיסקאות (4), (5), (6) ו-(7); (9) הלחץ המסוגר בפי הבאר והלחץ המסוגר המשוער או המדוד בתחתית הבאר בסופה של התקופה; (10) היחס שבין גז לנפט ושבין נפט למים שבכל באר מפיקה בסופה של התקופה; (11) כמות המים שנתגלתה בכל באר-גזים, או שהופקה מתוכה, בסוף התקופה, והשפעת המים האלה על דרך פעולתה של הבאר; (12) תוצאות כל מבחני הבארות, במידה שלא הומצאו קודם לכן לפי תקנה 48; (13) תיאור כל המיתקנים שהותקנו תוך התקופה, בין שהם קבע ובין שהם קבע - למחצה; אל הדו"ח יצורפו דוגמה מכל מין וסוג של נפט מופק, עם תוצאות בדיקתה, בשני טפסים, וכן דוגמה מן המים שהופקו מכל אופק גיאולוגי, עם תוצאות בדיקתה, בשני טפסים. (ב) הוגשו דוגמה ובדיקה של מין נפט מסויים או של סוג נפט מסויים או של מים מסויימים לפני שהוגש הדו"ח, אין צורך להגישן שנית אבל חובה להזכירן בדו"ח. 42. דו"ח מיוחד (א) המנהל רשאי בכל זמן לדרוש מבעל החזקה, כי ימציא לו דו"ח מיוחד ובו הפרטים הבאים, כולם או מקצתם, בדבר כל באר מפיקה: (1) הלחץ המסוגר בפי הבאר; (2) הלחץ המסוגר בתחתית הבאר, המשוער או המדוד; (3) התפוקה היומית השוטפת; (4) התפוקה המכסימלית היעילה כמשוער; (5) היחס הקיים שבין גז לנפט; (6) כמות המים המופקים והשפעתם על תפוקת הנפט; (7) מבחן-תפוקה ומבחן התנהגות הלחץ בתחתית הבאר; (8) הנתונים הבסיסיים שהדו"ח מבוסס עליהם. (ב) הדו"ח יוגש במועד שיקבע המנהל, ובלבד שיהא סיפק ביד בעל החזקה לקבל את הפרטים הנדרשים ולהכין את הדין-וחשבון בשקידה הראויה. סימן ז': איחוד 43. בקשת איחוד בעלי חזקות הרוצים לאחד את פעולותיו לפי סעיף 38 לחוק, יגישו למנהל, בשני טפסים, תכנית המפרטת - (1) השטח שרוצים לאחדו וחלקו של כל בעל-חזקה בשטח הזה בצירוף תיאור ומפה לפי תקנה 65; (2) באיזו דרך ובאיזו מידה עשוי האיחוד המוצע למנוע בזבוז, להגביר את ההפקה או להוזיל את הוצאותיה; (3) מי ינהל את פעולות האיחוד וכיצד ינוהלו; (4) באיזה שיעור יוזרם הנפט המופק למיכלים משותפים; (5) כיצד יחולק הנפט המופק או כיצד יחולקו דמי-מכירתו. 44. פרטים נוספים המנהל רשאי לדרוש פרטים נוספים על הנדרשים בתקנה 43. 45. ביצוע התכנית אישר המנהל תכנית לאיחוד הפעולות, אפשר לבצעה בכל עת לפי התנאים שקבע. פרק רביעי: הוראות משותפות לבעלי רשיונות ולבעלי חזקות סימן א': דו"חות-קדיחה 46. הודעה מוקדמת לא יאוחר מארבעה-עשר יום לפני תחילתה של קדיחת באר-מבחן או באר-פיתוח או באר-מים או קדיחה ועבודה נוספת בקידוח ישן, יודיע בעל זכות-נפט למנהל בכתב על כוונתו זו, ולגבי באר חדשה יציין את מקומה של הבאר המוצעת בעזרת מפת-מיקום מאושרת על ידי מודד מוסמך, את תכנית קדיחת הבאר, כולל חתך-השכבות המשוער ואפקי-מים, ואת התאריך בו תתחיל הקדיחה. 47. דו"ח חדשי לאחר שהוחל בקדיחה יודיע בעל זכות הנפט למנהל בכתב, תוך עשרה ימים מסופו של כל חודש, את עמקה של הבאר בסוף החודש ואת האופק הגיאולוגי שאליו הגיעה הבאר באותו זמן לפי דעתו של בעל הזכות. 48. דו"ח השלמה תוך 15 יום לאחר השלמת באר הנפט, אם כבאר מפיקה ואם כקידוח יבש, וכן תוך 15 יום לאחר השלמת ביצוע עבודה נוספת בקידוח ישן, יגיש בעל זכות הנפט למנהל דו"ח על ההשלמה ובו יפרט - (1) עמקה של הבאר ורשימת הציפוי והמילוט שלה; (2) העתקים של יומני הקודחים, יומני קצב הקדיחה, יומני הוצאת הדוגמאות, רשומות המדידות החשמליות ושאר רשומות שהוא מנהל; (3) תוצאותיהם של כל מבחני הבארות, לרבות הלחץ בפי הבאר והלחץ בתחתית הבאר; (4) כל בדיקות חומר לדוגמה שהוצא מהבאר וכל הפירושים שניתנו להן על ידי בעל זכות הנפט או על ידי אחרים בשבילו; (5) פרשת ההשלמה של הבאר, אם הושלמה כבאר מפיקה; (6) פרשת ההגפה והעזיבה של באר אשר הוגפה ונעזבה, כשהיא חתומה ומאושרת על ידי האדם האחראי להגפה; ואולם אם לא הוגפה הבאר ולא נעזבה בשעת הגשת פרשת ההשלמה אלא לאחריה, תוגש פרשת ההגפה והעזיבה תוך עשרה ימים שלאחריהן. לדו"ח יצורפו דוגמאות שנלקחו מן הרבדים שחדרו אליהם ובדיקותיהן של הדוגמאות וכן דוגמאות מכל מיני נוזלים וגזים שחדרו לבאר, בציון שיעורי העומק והאופקים הגיאולוגיים שבהם נמצאו ותוצאות בדיקותיהם של נוזלים וגזים אלה. 49. פירושים נוספים הגיש בעל זכות-נפט דו"ח על ההשלמה לפי תקנה 48, ועשה, או קיבל, אחר כך בדיקות נוספות של רשומות או של דוגמאות או פירושים נוספים לבדיקות כאלה, ימציא מיד למנהל העתקים מהם. 50. מבחן בקנה המקדח אם בשעת קדיחה או השלמה של באר נמצא שיש הצדקה וטעם מעשי לערוך מבחן בקנה המקדח, רשאי המנהל לדרוש מאת בעל זכות הנפט לעשות מבחן כזה בכל אופק גיאולוגי ולהודיע מיד על התוצאות ולצרף דוגמאות מכל הנוזלים והגזים שנתקבלו. סימן ב: חכירות ואספקת-מים 51. דרישת חכירה דרישת-חכירה לפי סעיף 40 או 41 לחוק תוגש לשר באמצעות המנהל; הדרישה תימסר בשני טפסים ובה יפורטו - (1) התיאור והמפה של השטח הנדרש, לפי תקנה 65; (2) שמותיהם וכתובותיהם של בעלי השטח, במידה שאפשר לברר אותם; (3) מטרת הנפט שלשמה נדרשת החכירה; (4) פרטים נוספים שידרוש המנהל. 52. דרישה לאספקת מים (א) דרישה לאספקת-מים לפי סעיף 45(ב) לחוק תוגש לשר באמצעות המנהל; הדרישה תימסר בשני טפסים, ובה יפורשו- (1) כמות המים היומית הנדרשת; (2) מטרת הנפט שלשמה נדרשים המים; (3) המקום בו נדרשים המים; (4) אומד התקופה שבה תהיה נדרשת הספקת המים; (5) פרטים נוספים שידרוש המנהל. (ב) השר יודיע לדורש את מקור המים המוצע לו, את מחיר המים המקובל, את ההוצאות הכרוכות בהפקתם ובהתקנת סידורי האספקה, את החמרים הדרושים בקשר לכך ואת התנאים שקבע. (ג) המים הנדרשים יסופקו לאחר שבעל זכות הנפט יסכים למחירים ולתנאים המוצעים, ישלם את ההוצאות ויספק את החמרים שהותנה עליהם. סימן ג': החזרת קרקעות והוספת קרקעות 53. החזרת קרקעות הודעה על החזרת שטח של זכות-נפט, כולו או מקצתו, לפי סעיף 48 לחוק תוגש בשלושה טפסים; בהודעה יצויין מספר זכות-הנפט המדוברת, ואם הוחזר מקצת מן השטח, יצויין שטח זכות-הנפט שיישאר לאחר ההחזרה וכלל שטחם של הרשיונות או החזקות שבעל זכות-נפט יחזיק בידו באותו אזור-נפט לאחר ההחזרה האמורה. 54. הוספת קרקעות הוראות תקנה 53 בדבר החזרה חלקית יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על בקשת שטח נוסף לפי סעיף 49 לחוק. סימן ד': שימור ובטחון 55. הוראה כללית כל הפעולות הנעשות בתוקף החוק ייעשו בתשומת-לב ראויה לבטחונם, לבריאותם ולשלומם של בני-האדם העוסקים בפעולות אלה, ושל בני-אדם אחרים הנמצאים כדין במקום הפעולות או בסמוך לו, ולפי כל החוקים והתקנות החלות על פעולות אלה. 56. מניעת בזבוז כל הפעולות הנעשות בתוקף החוק ייעשו בתשומת-לב ראויה למניעת בזבוז ולשמירת אוצרותיה הטבעיים של המדינה, ולפי מנהגי השימור המקובלים במזרח התיכון. 57. מניעת זרימתם של נוזלים וגזים בקדיחת באר, בהשלמתה, בהפעלתה או בעזיבתה יינקטו כל אמצעי הזהירות המתקבלים על הדעת, שלא יהיו נוזלים וגזים ניגרים לאדמה, או נובעים מן האדמה, ללא מעצור ושלא יחדרו משכבה גיאולוגית אחת לחברתה או מאופק גיאולוגי אחד למשנהו; ואולם המנהל רשאי לקבוע שדות או חלקי-שדות שבהם מותר מגע בין שכבות מסויימות או בין אפקים גיאולוגיים מסויימים. 58. הגפה אסור לעזוב באר בלא להגיף אותה לפי הוראות מתקבלות על הדעת, שניתנו מאת המנהל. 58א. ציון באר עזובה נעזבה באר, יציב בעל זכות הנפט עליה ציון, והוא צינור-פלדה מאונך שקטרו 6 אינץ' התקוע היטב בקרקע והמזדקר לפחות מטר וחצי מעל פני הקרקע. 59. תפוקה מכסימלית יעילה בלי הסכמתו המפורשת של המנהל לא יופק נפט מבאר בשיעור העולה על תפוקתה המכסימלית היעילה. 60. יחס מופרז בין גז לנפט היה המנהל סבור, לאחר התייעצות עם הרשות, שמפיקים נפט מבאר באופן שהיחס בין הגז לנפט הוא מופרז לפי הנסיבות הקיימות, רשאי הוא לדרוש שהיחס הזה יופחת במידה ובמועד מתקבלים על הדעת כפי שיקבע. 61. קיום לחץ ראה המנהל, לאחר התייעצות עם הרשות, כי הדבר נחוץ ומעשי ומתאים לנוהג המקובל, רשאי הוא לדרוש, כי יינקטו אמצעים לקיום לחץ בשדה-נפט או בבריכות מיוחדות שבו, על ידי החזרת גז או מים או שניהם לשכבת ההפקה באותו מועד מתקבל על הדעת כפי שיקבע. 62. אמצעי שימור אחרים המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם הרשות, למסור לבעל זכות הנפט הודעה הדורשת ממנו לנקוט, במועד המתקבל על הדעת שיקבע בהודעה, כל פעולה אחרת שהיא נחוצה, מטעמים המתקבלים על הדעת, לשימור אוצרותיה הטבעיים של המדינה, או לחדול מכל פעולה הפוגעת לרעה בשימור כזה. סימן ה': הוראות נוספות 63. הודעת תגלית (א) כל אימת שבעל זכות-נפט הגיע לתגלית, או יש לו יסוד להאמין כי הגיע לתגלית, ימסור למנהל בדרך המהירה ביותר העומדת לרשותו, אם בטלפון ואם בטלגרף או בידי שליח או בכל דרך אחרת, הודעה המציינת - (1) אם התגלית או התגלית המשוערת היא של נפט או של גז; (2) הוכחות לתגלית או לתגלית המשוערת, כגון נביעתו של נוזל או של גז, ספיגה, בוץ רווי נפט או גז, או כל הוכחה אחרת; (3) העומק והשכבה הגיאולוגית שבהם הגיעו, לפי קביעתו של בעל זכות-הנפט באותה שעה, לתגלית או לתגלית המשוערת. (ב) הוראות תקנת-משנה (א) יחולו גם כל אימת שבעל זכות-נפט, לאחר שהגיע לתגלית בשטח הזכות שלו, גילה, או יש לו יסוד להאמין כי גילה, באותו שדה, אך בשכבה גיאולוגית או באופק גיאולוגי שונים מאלה שבהם נתגלתה התגלית הראשונה, בריכה חדשה המכילה הצבר נפט שניתן להפיקו בכמויות מסחריות. 64. דרישה לשמירת סודיות כל אימת שבעל זכות-נפט זכאי, לפי הסעיפים 22, 23, 37 או 50 לחוק, לדרוש שלא יגלו ברבים ידיעות מסויימות, יפרט, בשעת המצאתן או קבלתן של ידיעות, מה הן הידיעות שהוא מבקש לשמרן בסוד. 65. תיאור ומפה של קרקע (א) התיאור והמפה של קרקעות במתן רשיון, או בבקשת חזקה, חכירה, איחוד חזקות או הוספת קרקעות לשטח זכות-נפט, או בהודעה על החזרת חלק משטח זכות-נפט, והמפה המראה את ציוני התחום של חזקה, יהיו לפי התת-חלוקה של מחלקת המדידות, ואם המחלקה לא מדדה את הקרקעות, יהיו התיאור והמפות, לפי כיוונים ומרחקים הקשורים בנקודה אחת, או יותר, לציונים או למבנים שהוצבו על ידי המחלקה. גם התיאור וגם המפה יראו את כלל השטח שאליו הם מתייחסים ואת שטחי כל החלקים הבלתי-רצופים שבו; המפה תאושר על ידי מודד מוסמך. (ב) קנה-המידה של המפות בדרישות-חכירה יהיה לא קטן מ-1:25,000, ובכל מקרה אחר - לא קטן מ-1:100,000, ואולם המנהל רשאי לדרוש כי יגישו לו מפות בעלות קנה-מידה גדול יותר, כפי שיקבע בכל מקרה מסויים. 66. חובה להמציא דוגמאות של סלעים ומאובנים בעל זכות-נפט חייב להמציא למנהל דוגמאות מן הסלעים והמאובנים שנאספו, אך אם לא נמצאה אלא דוגמה אחת כזו בלבד, ואין היא ניתנת לחלוקה, רשאי בעל הזכות לשמור אותה בעצמו. 66א. הצמדת האגרות (א) סכומי האגרות בתקנות אלה יעודכנו ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר בכל שנה (להלן - יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) בתקנה זו - "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ולענין יום העדכון ב-1 ביולי 1985, המדד שפורסם בחודש מרס 1985. פרק חמישי: רישום 67. מספר אסמכתא כל זכות-נפט תסומן בשעת נתינתה במספר מיוחד לה, ומספר זה יצויין בכל המסמכים המתוייקים אותה שעה; כל המסמכים המתייחסים לאותת זכות-נפט שיתוייקו או שיירשמו אחרי כן, לרבות דרישות-חכירה ומתן שטרי-חכירה, ישאו עליהם את המספר הזה לשם אסמכתא. 68. פנקס נפט הפרטים הבאים יירשמו בפנקס הנפט בדבר כל בקשה לזכות-נפט, הענקתה, הארכתה, שינויה או פקיעתה, וכן העברתה או שעבודה של זכות-נפט או של טובת-הנאה בה, או בדבר הענקתו של כל שטר-חכירה, הכל לפי הענין: (1) מספר הבקשה או מספר האסמכתא של זכות-הנפט; (2) תאריך הבקשה לזכות הנפט או תאריך הענקתה, הארכתה, שינויה או פקיעתה, או תאריך רישומם של כל העברה או שעבוד; (3) שמו וכתבתו של המבקש, או של מקבל הזכות או של בעל זכות הנפט, או של מקבל ההעברה, או של בעל זכות השעבוד, בצירוף כתבתו בישראל להמצאת מסמכים, שמו וכתבתו של סוכנו בישראל, ולגבי תאגיד - המקום שבו הואגד; (4) השטח המבוקש או השטח שניתן, הועבר או שועבד; (5) טיבם ותנאיהם של הארכת זכות הנפט או של כל שינוי בה או בשטחה, אופן פקיעתה של הזכות, או תיאור טובת-ההנאה שהועברה או שועבדה. 69. אגרה להעברת זכויות אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות הנפט, או של טובת הנאה בה, תהיה 101.6 שקלים חדשים. 70. מפות מצב המנהל יקיים מפות-מצב לכל אזור-נפט, בקנה-מידה לא קטן מ-1:100,000, שמהן אפשר יהיה לדעת תמיד את כל השטחים הפתוחים, כל השטחים הכלולים בזכויות-נפט וכל השטחים העומדים לחזקה על פי תחרות. 71. עיון והעתק פנקס-הנפט ומפות-המצב יהיו גלויים לרבים לעיון, להעתקה ולעריכת נסח מהם. תקנותנפט