חובת התקנת מרזב ניקוז מים בגג רעפים

לפי טענת התובעים, היה על הנתבעת להתקין מרזב לניקוז המים מגג הרעפים, והימנעותה מלעשות כן מהווה ליקוי בנייה אשר גורם לשפיכה של המים בצורה חופשית תוך הכתמת הקירות, הפרעה למעבר ונזקים לגינה. זוהי תביעה בעניין ליקויי בנייה אשר הועמדה על הסך של 193,340 ₪. לפי כתב התביעה התקשרו התובעים, שהינם בני זוג (להלן: "התובעים") בהסכם מיום 8.3.94 (להלן: "ההסכם") עם חברה נווה שוסטר בע"מ (להלן: "הנתבעת") לרכישת דירה ברחוב הפעמונית 30 ביבנה (להלן: "הדירה"). לפי האמור בכתב התביעה, קיבלו התובעים את החזקה בדירה באוגוסט 1995 **ומאותה עת, פנו לנתבעת בתלונות לגבי קיומם של ליקויים בריצוף , בחיפוי, בקירות החיצוניים, בהגנה מפני רטיבות, ובעניינים נוספים שלא נענו עד עצם היום הזה. הנתבעת חלקה בהגנתה על קיומם של ליקויים בדירה וטענה כי התובעים לא פנו אליה בעניין כלל עד שנת 1998. הנתבעת, טוענת בהגנתה, כי אם יוכח קיומם של ליקויים הרי האחריות בגינם מוטלת על צד ג' שלמה פחימה (להלן: "פחימה") , אליו היפנתה הודעת צד ג' בתוקף היותו המבצע של עבודות האינסטלציה בדירה. פחימה בהגנתו, מכחיש את אחריותו לקיומם של הליקויים וחוזר ומטיל אותה על הנתבעת. ראיות הצדדים: ראיות התובעים הוצגו באמצעות עדות התובעת מס' 2 דהקט מרים (להלן: "דהקט") הנתמכת בחוות דעת מומחה מטעם חברת טרמינל בשם יוסי בן חורין (להלן: "בן חורין"). בן חורין, בחוות דעתו, מזהה קיומם של ליקויי בנייה בשל פגמים בריצוף, נזקי נזילה, פגמים בריצוף ובחיפוי הקרמי, במדרגות, בטיח הפנים, בדלתות וביציאות , בחשמל ובאינסטלציה ואומד את עלות תיקונם בסך של 99,560 ₪. ראיות הנתבעת הוצגו באמצעות עדותו של יהונתן שמחוני , מנהל עבודה אצל הנתבעת (להלן: "שימחוני") . מצד הנתבעת לא הוצגה חוות דעת מקצועית למעט איזכור קיומה וחלקים ממנה בעקיפין ולהצגתה בדרך זו אין כל משקל ראייתי. ראיות צד ג' הוצגו באמצעות פחימה, ובאמצעות מאיר בר, מנהל עבודה אצל הנתבעת בשנים 2000-1997 (להלן: "בר"). ראייה נוספת אשר הונחה לפני ביהמ"ש הינה עדותו של המומחה שמונה על ידי ביהמ"ש בשם מהנדס יהושוע מועלם (להלן: "המומחה") המזהה קיומם של ליקויים בריצוף הטראצו, בטיח, בקירות, בחלונות , בחשמל ובאינסטלציה ואומד את עלות תיקונם, לאחר התיקון שבוצע בדירת התובעים במהלך ניהול התיק, בסכום של 17,245 ₪ (צירוף של עלויות התיקון והפיצוי המומלץ לא כולל התוספות המקובלות). טענות הצדדים: חוות דעתו של המומחה מקובלת על התובעים, כפי שעולה מסיכומיהם, בהסתייגויות שפורטו בס' 20 לסיכומים וזאת בהסתמך על תוצאות החקירה הנגדית הממושכת שנערכה למומחה על ידי ב"כ התובעים. ההסתייגויות, מתבטאות בהגדלה של אומדן הערכת המומחה, בנושא הריצוף, התקנת חגורת בטון, התקנת מרזב, התקנת מחסום מים באמבטיה, תיקונים בחדר אמבטיה בהיקף כולל של 57,176 ₪. בנוסף לכך, וכפועל יוצא מהאופן שבו מוצגות דרישות התובעים, מתבקש, לטענתם, הצורך בפיצוי בגין דיור חלופי בסכום של 5,000 ₪. ב"כ הנתבעת, לעומת זאת, טוען כי אין התובעים רשאים לעשות שימוש חלקי בחוות דעתו של המומחה כאשר המימצאים שהם מבקשים לעשות בהם שימוש מתוך חקירתו הנגדית אינם אלא ספקולטיביים . כך, לטענתם, בעניין הריצוף הייתה מסקנתו של מומחה ביהמ"ש כי הליטוש הוא הטיפול הראוי, ואילו העדרם של חגורת בטון מפרידה כמו גם פגמים בחדר האמבטיה וחובת ניקוז גג הבניין באמצעות מרזב, לא הוכחו. לפי הנתבעת, לא הוכח, ממילא, הצורך בפיצוי בגין דיור חלופי. דיון: לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, סבורני, כי חלק טענות התובעים העוסק בהסקת מסקנות מחקירתו הנגדית של המומחה לקיומו של צורך בהחלפת ריצוף או התקנת חגורת בטון אינו אלא בגדר אילוץ הכתוב או הנאמר לנוחות התובעים ללא ביסוס הולם. המומחה, "נגרר" בנושאים אלה להערכות תיאורטיות שאינן יכולות להוות בסיס לקביעת מימצא עובדתי כלשהוא. לנוכח מסקנתי זו כמובן שלא הוכח הצורך בדיור חלופי כלל ועיקר. זאת ועוד. בעניין הפגמים בחדר האמבטיה, קובע המומחה מפורשות, כי מדובר בליקויים שבקושי רב ניתן להבחין בהם ולפיכך לא מצאתי כל בסיס לחרוג מהפיצוי עליו המליץ, כפי שמבקשים התובעים. יחד עם זאת, חלק המסקנות המוצעות בקשר עם התקנת הגנה בפני התזה באמבטיה מקובל עלי לנוכח תוצאות חקירת המומחה ולניכחה, יש להוסיף על הערכתו בחוות הדעת סכום של 1000 ₪ שהוא הסכום הנדרש להתקנת ההגנה בצירוף 10% פיקוח ו-20% תוספת רווח קבלני ומע"מ. הנושא הנוסף והאחרון, שביחס אליו , מבקשים התובעים, להוסיף על חוות דעתו של המומחה הינו התקנת מרזב בגג הרעפים. לפי טענת התובעים, היה על הנתבעת להתקין מרזב לניקוז המים מגג הרעפים, והימנעותה מלעשות כן מהווה ליקוי בנייה אשר גורם לשפיכה של המים בצורה חופשית תוך הכתמת הקירות, הפרעה למעבר ונזקים לגינה. לפי טענתם, הנתמכת בחוות דעתו של בן חורין, עלות התקנת המרזב הינה 4,500 ₪. מנגד, טוענת הנתבעת, כי קיים היתר בחוק להימנעות מהתקנת מרזב בתנאים מסוימים אשר התקיימו לטענתה במקרה זה. המומחה הותיר את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט. ההכרעה בשאלה זו הינה הכרעה משפטית פרשנית אשר צריכה להתייחס למיבנה הגג הספציפי כאן תוך אבחנה בין "שיטחו המוטל המירבי של הגג" לבין שיטחו של "הגג המשופע". הנתונים הנוגעים למיבנה הגג במקרה שבפני, כבסיס לתחולת הפטור מהקמת מרזב תוך שפיכה חופשית של המים, צריכים היו להיות מוכחים ברמה העובדתית על ידי הנתבעת, באמצעות איש מקצוע או אחר. ראייה מסוג זה, לא הונחה לפני ולפיכך, נכשלה הנתבעת בהוכחת הגנתה לפטור מחובת התקנת מרזב על פי החוק. התובעים , איפוא, הוכיחו את טענתם ולפיה הפרה הנתבעת את חובתה להתקנת מרזב לניקוז הגג. אשר לאומדן עלות התקנת המרזב, בעניין זה קיימת הערכת בן חורין, אשר איננה נשללת על ידי המומחה בעדותו ולכן יש לקבלה ועל פיה תוגדל חוות דעתו של המומחה בסכום של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ וכן 10% עלות פיקוח הנדסי בתוספת של 25% . המסקנה המתבקשת הינה כי אומדן עלות התיקונים בדירת התובעים הינה כפי קביעת המומחה בתוספת של 1000 ₪ כמפורט לעיל, ובתוספת של 4,500 ₪ והסכומים הנילווים. לסיכום חלק זה של הכרעה ייקבע, כי על הנתבעת לשלם לתובעים את עלות אומדן תיקון הנזקים והפיצוי לפי קביעת המומחה בתוספות הנ"ל ובסה"כ סך של 29,901 ₪. בשלב זה עומדת להכרעה איפוא, תביעת צד ג' כנגד פחימה. דיון בהודעת צד ג': לפי טענת הנתבעת, האחריות לליקויים מוטלת על צד ג' כמבצע עבודות האינסטלציה מכאן כי חבות צד ג' אינה יכולה לעלות על אלה מרכיבי ההערכה שמקורם בביצוע עבודות האינסטלציה. צד ג', מאשר ביצוע חלקי של עבודות אינסטלציה בדירה ואולם מכחיש כל קשר בין ביצוען לבין הנזקים או הליקויים שנתגלו בדירת התובעים. מתוך חומר הראיות, המצוי לפני, וודאי הוא כי צד ג' נדרש לביצוע חלקי ומצומצם ביותר של עבודות אינסטלציה לאחר שכבר נתגלו ליקויי הרטיבות בדירת התובעים. הוכחת הקשר הסיבתי, שבין ביצוע היקף עבודות האינסטלציה המצומצם שנעשה על ידי צד ג', לבין ליקויי הרטיבות ששבו והתגלו לאחר שהמיבנה הושלם כאשר עבודות האינסטלציה במקור לא נעשו על ידי צד ג', מוטלת על הנתבעת. מן הסתם, ראוי היה לבסס טיעון מסוג זה על עובדות מפורטות לזיקה שבין עבודות האינסטלציה המקוריות לאלה שבוצעו על ידי צד ג' ולליקויים שהתגלו, שלא לדבר על חוות דעת מקצועית ספציפית לעניין זה. ביסוס כזה לא קיים בחומר הראיות של הנתבעת, והניסיון של הנתבעת לפרוק מעל עצמה את האחריות בדרך של הטלתו על צד ג' שהיקף עבודותיו עמד על סך של 6,000 ₪ אינו במקומו. הנתבעת נכשלה בהוכחת טענותיה כלפי צד ג' ותביעתה כלפיו , למיטב הבנתי, הינה תביעת סרק ודינה לדחייה. לסיכום: התביעה מתקבלת באופן חלקי ואילו הודעת צד ג' נדחית. הנתבעת תשלם לתובעים את הסך של 29,901 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 2.7.03 ועד לתשלום בפועל. עוד תשלם הנתבעת לצד ג' הוצאות בגין דחיית תביעתה כנגדו בסך של 5,000 ₪ . אשר לחיוב ההוצאות כלפי התובעים - התביעה התקבלה באופן חלקי בשיעור של כ- 15% מסכום התביעה. בהתחשב בכך, החלטתי שלא להורות על חיוב כלשהוא בהוצאות לטובת התובעים מעבר לסכום שנפסק לעיל. רעפיםגגניקוזחוק המים / רשות המיםמים