בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי - צו האוסר לבצע שינוי שכר לעובדים

1. המבקשת (להלן - ההסתדרות), הגישה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי (להלן - הבקשה) וכן הגישה בקשה ליתן סעדים זמניים, הסעדים שהתבקשו בשתי הבקשות דלעיל זהים ויפורטו להלן: א. צו קבוע האוסר על מי מבין הרשויות המאוחדות (משיבים 4 - 15) לבצע כל שינוי הנוגע לשכר העובדים, מעמדם, זכויותיהם, רווחתם ובטחונם התעסוקתי, לרבות קיום מכרזים, וזאת עד לאחר ניהול משא ומתן לחתימתו של הסכם קיבוצי להסדיר את זכויות העובדים כאמור ולחתימתו של הסכם בפועל. ב. צו קבוע האוסר על המשיבה 1 להוציא הנחיות הנוגעות לשכר העובדים, מעמדם, רווחתם ובטחונם התעסוקתי וכן האוסר על המשיבה 1 לחייב את הרשויות המאוחדות ביישום ההנחיות לרבות קיום המכרזים וזאת עד לאחר ניהול משא ומתן לחתימתו של הסכם קיבוצי שיסדיר את זכויות העובדים כאמור, ולחתימתו של הסכם בפועל. ג. צו הצהרתי לפיו על המשיבים החובה לניהול משא ומתן לחתימתו של הסכם קיבוצי בנוגע להשלכות תוכנית איחוד הרשויות על שכר העובדים, מעמדם, זכויותיהם, רווחתם ובטחונם התעסוקתי וזאת בתום לב. ד. צו הצהרתי לפיו מי מבין המשיבים אינם יכולים לנקוט בצעדים חד צדדיים הנוגעים לשכר העובדים, מעמדם, זכויותיהם, רווחתם ובטחונם התעסוקתי לאור הסדרתם של יחסי העבודה ברשויות המאוחדות בפרט, וברשויות בישראל בפרט, במסגרת של הסכמים קיבוציים. 2. לידתה של הבקשה בתוכנית לאיחוד הרשויות המקומיות (להלן - תוכנית האיחוד) אשר באה לביטוי בפרק ב' לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו - 2004) (מס' 2), התשס"ג-2003, ס"ח 1897 (להלן - החוק), והתקנות שהותקנו מכוחו - תקנות התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו - 2004) (מס' 2) (איחוד רשויות מקומיות) (הוראת שעה), התשס"ד-2003 (להלן - התקנות). 3. לטענת ההסתדרות, בעקבות תוכנית האיחוד, הוציאה גב' יפעת שבי - מרכזת איחוד רשויות במשרד הפנים ביום 12.1.04 הנחיות לראשי הרשויות המאוחדות כיצד עליהם לנהוג בנושאי כוח אדם, לרבות בנושא ביצוע מכרזים פנימיים למנהלי מחלקות ואגפים, ולרבות בנושא תנאי פרישה של העובדים המועסקים. 4. ההסתדרות טוענת, כי אין היא מתנגדת לחוק ולתקנות, אולם ביצוע תוכנית האיחוד בכל הנוגע לזכויות העובדים מצריך משא ומתן עם ההסתדרות, שכן ביצוע התוכנית בדרך המותווית על ידי משרד הפנים עלול לפגוע בזכויות העובדים. 5. המדינה, מרכז השלטון המקומי ונציגי הרשויות אשר טענו בפנינו, אינם מתנגדים לניהול משא ומתן לגבי ההשלכות שעלולות להיות לתוכנית האיחוד על זכויות העובדים, אולם לשיטתם משא ומתן זה אסור שיעכב את ביצוע תוכנית האיחוד, לרבות המשך קיום המכרזים. 6. חלק מהמשיבים טוענים, כי הגיעו כבר להסכם עם עובדיהם באשר לכל הנובע מתוכנית האיחוד, ולכן הבקשה לגביהם איננה אקטואלית עוד. 7. לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בטענותיהם, אנו מחליטים כדלקמן: א. תוכנית האיחוד אינה דבר של יום ביומו, וככל שיש לתוכנית זו השלכות לעניין זכויות העובדים, יש לנהל משא ומתן בנושאים אלה עם ההסתדרות. ב. בהקשר זה יש לציין את האמור בסעיף 13 לחוק הקובע: "(א) בתוך שלושה חודשים מיום הבחירות לרשות המאוחדת יכין ראש הרשות המאוחדת תוכנית לאיחודן של הרשויות המקומיות לרשות המאוחדת בתום תקופת המעבר; תוכנית האיחוד תתייחס בין השאר לפעולות שאותן תנקוט הרשות המאוחדת כדי לבצע את האיחוד כאמור, ובכלל זה איחוד יחידות ומערכות, נכסים, זכויות והתחייבויות, פיטורי עובדים, ופירוק תאגידים בשליטת רשות מקומית שאינם נחוצים למילוי תפקידיה של הרשות המאוחדת, וכן למועדים לביצוע הפעולות כאמור; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הכנת התוכנית לפי סעיף זה ופרטים נוספים שיכללו בה, ויכול הוא לקבוע הוראות כאמור, דרך כללא לסוגים של רשויות מקומיות; לעניין זה, "תאגיד בשליטת רשות מקומית" - תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות וכן תאגיד שבו יש למועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בו. (ב) תוכנית האיחוד תוגש לשר מיד לאחר הכנתה". ג. אנו סוברים, כי האמור בסעיף 13 לחוק ובתקנות, מותיר עדיין מרחב מספיק דיו לניהול משא ומתן בקשר לתוכנית האיחוד והשלכותיה על זכויות העובדים. ד. קיום המשא ומתן האמור לא יעכב את קיומם של המכרזים לגבי המשרות הסטטוטוריות, שהמועד האחרון לקיומם הוא 31.3.04. ברם, כל עובד שיראה עצמו נפגע כתוצאה מהליכי המכרזים ותוצאותיהם, יהא זכאי למצות זכויותיו, לרבות באמצעות משא ומתן, כל זאת כאמור בלי לעכב את הליכי המכרז. ה. לגבי שאר המשרות שאינן סטטוטוריות, ינוהל משא ומתן ברציפות עם ההסתדרות בהיותה הארגון היציג, שיסתיים לא יאוחר מתום חודש אפריל 2004. בתקופה זו יוקפאו הליכי המכרזים, ולא יבוצעו שום שינויים בזכויות העובדים הנובעים מתוכנית האיחוד. כל הצדדים ינהלו את המשא ומתן באופן ענייני ובתום לב, תוך מטרה להגיע להחלטות מוסכמות. ו. במקומות, בהם הגיעו מי מהמשיבים להסכמים עם העובדים, הנובעים מתוכנית האיחוד, לא יפתחו הסכמים אלה מחדש. ז. הצדדים ידווחו לבית הדין לא יאוחר מתאריך 5.5.04 על תוצאות המשא ומתן ביניהם. 8. אין צו להוצאות. דיוןסכסוך קיבוציצוויםהסכם קיבוציסכסוך