מחיקת רישום פלילי ללא הרשעה

##מחיקת רישום פלילי ללא הרשעה## לפי תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס"ט-2009 (להלן: התקנות), בתיק חקירה שנסגר בשל חשד לביצוע עבירה שאינה פשע על ידי בגיר, ניתן לבקש את ביטול הרישום הפלילי המשטרתי, בחלוף תקופה של חמש שנים מיום סגירת התיק (סעיף 1 לתקנות). המסגרת הנורמטיבית שמתווה את השימוש המותר בתוצאות הליכים פלילים הינה חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א - 1981. החוק מטיל על המשטרה את התפקיד של ניהול מרשם פלילי. החוק מתייחס לפרטי הרישום, היקף מסירת המידע והשימוש בו. סעיף 13 (5) לחוק מגביל מסירת מידע מן המרשם, שעניינו צו בדבר התחייבות להימנע מעבירה וצו שירות לתועלת הציבור שניתנו ללא הרשעה, לגופים ספציפיים. סעיף 21 לחוק קובע כי בעל סמכות על פי דין הפועל בסמכותו לא יביא בחשבון מידע שאינו זכאי לקבלו לפי חוק זה. משמע בעל סמכות אינו רשאי להביא בחשבון מידע כגון: צו שירות לטובת הציבור שניתן ללא הרשעה. בית המשפט העליון נדרש לדיון בחוק בפרשת ג'ורג'י שם נידונה הזכות של לשכת עורכי הדין בבואה לאשר תחילת ההתמחות להביא במניין שיקוליה את העובדה שניתן נגדו צו שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה (על"ע 6038/04 אילן ג'ורג'י נ' לשכת עורכי הדין). השופטת נאור פסקה כי לצו שירות לתועלת הציבור, שניתן ללא הרשעה - כמו גם צו מבחן שניתן ללא הרשעה - אינו גורר אחריו תוצאות של הרשעה לשום עניין אלא אם משתמעת כוונה אחרת כאמור. נגזר מכך שלשכת עורכי הדין אינה נמנית על הזכאים לקבל מידע בדבר צו שירות לתועלת הציבור ולכן אין היא רשאית להביא בחשבון מידע כאמור, בבואה להחליט על רישום מתמחה. בית המשפט ציין כי ביחס למסירת המידע והשימוש בו על פי החוק, אין לאבחן בין תוצאת אי ההרשעה לבין העובדות שבעטיין נמצא הנאשם אשם בהליך - יהא זה מלאכותי לומר שאסור לבעל סמכות להביא בחשבון אי הרשעת נאשם אך כן יהיה רשאי להביא בחשבון את עובדות המקרה שהסתיים באי הרשעה. משפט פליליביטול רישום פלילי / מחיקת רישום פליליהרשעהרישום פלילי