בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

החלטה 1. בתיק זה הוגשה בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה. 2. פסק הדין אשר ניתן בהעדר הגנה נסמך על אישור מסירה שממנו עולה כי כתב התביעה נמסר ביום 30/11/03 לידי אימו של המבקש ברח' בן ציון 21/2 ירושלים . 3. בהמשך, ולשם ביצוע פסק הדין נפתח תיק הוצאה לפועל מס' 0146838048, והאזהרה שבו נמסרה ביום 10/2/05 לאימו של המבקש. 4. ביום 7/9/05 הגיש המבקש בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה, וביום 8/9/05 הוגשה הבקשה לביטול פסק הדין . 5. א. לטענת המבקש בבקשותיו, נודע לו על פסק הדין רק לאחר שהחלו לבצע עיקולים בבית אימו, שאז קראה לו אימו והובררו לו פרטי התיק שנפתח נגדו. לטענת המבקש, מעולם לא קיבל את כתב התביעה, ולא את מסמכי ההוצאה לפועל, ועל כן, לא יכל להגיש במועד בקשה לביטול פסק הדין. מוסיף ומבהיר המבקש, כי בתקופה הרלוונטית שהה בחו"ל, ועל כן, לא קיבל את מסמכי בית הדין, ואימו אשר אינה קוראת עברית לא הודיעה לו על קבלת כתבי בית הדין. ב. לגופו של ענין, טוען המבקש כי ביום 19/12/02 ארעה תאונת שרשרת כאשר הוא היה השני מבין שלושה כלי רכב שהיו מעורבים בתאונה. לטענתו, המשיב פגע ברכב שלפניו, ורק לאחר מכן הוא פגע ברכב של המשיב, משכך, הנזקים שנגרמו בחלק הקידמי של רכב המשיב נגרמו באשמתו של המשיב ולא באשמתו שלו. המבקש מספר גם כי קודם להגשת התביעה ניסה להגיע להסדר עם המשיב ובהתייחס לחלקו בנזק הואיל וידע כי הוא עתיד לעזוב את הארץ, אולם המשיב לא השיב להצעותיו. 6. התקיים דיון ביום 13/2/06, ובהמשך לו הוצג תדפיס כניסות ויציאות של המבקש מן הארץ. מאותו תדפיס עולה כי בעת מסירת כתב התביעה אכן לא שהה המבקש בארץ, אולם בעת קבלת האזהרה היה המבקש בארץ. 7. תקנה 201 לתקסד"א קובעת : "ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד השני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה - לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם". מתי נודע למבקש שבפנינו על פסק הדין שניתן נגדו, והאם יש להעתר לבקשתו להארכת מועד? סעיף 7 (א) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז - 1967 קובע : "משהוגשה בקשת ביצוע, ימציא המוציא לפועל לחייב אזהרה שעליו למלא אחר פסק הדין, או לשלם את החוב הפסוק בשיעורים שנקבעו בהוראת תשלום... לאזהרה יצורף העתק מאושר של פסק הדין, או העתק הפסיקתא אם לא הומצאו לחייב קודם לכן...". דהיינו, מסירת האזהרה כמוה כמסירת פסק הדין. לענין הארכת המועד, קובעת תק' 528 לתקסד"א : "מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה, נקבע המועד או הזמן בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו". האם למבקש יש טעמים מיוחדים להארכת המועד המבוקשת? 8. בענייננו, האזהרה כאמור נמסרה למבקש לידי המבקש ביום 10/2/05. בתצהיר התומך בבקשות המבקש טען הוא כי לא קיבל את האזהרה שכן שהה בחו"ל, ונודע לו על ההליכים אך לאחר שננקטו הליכי עיקול אצל אימו, שאז פנה הוא להגיש בקשותיו. במהלך הדיון, משהופנו המבקש וב"כ לכך שלא בכל התקופה שהה המבקש בחו"ל, נטען כי במועד הרלוונטי לא התגורר המבקש בבית אימו, אלא בישיבה, ועל כן, לא קיבל את האזהרה. בהמשך, ומשהומצא תדפיס הכניסות והיציאות של המבקש מהארץ, והוברר כי בעת מסירת האזהרה שהה הוא בארץ, הוסיף ב"כ המבקש בהודעתו מיום 13/2/06 וציין : יצויין שהמבקש לא התגורר אצל אימו גם בתקופה בה שהה בארץ אלא בישיבה בכפר חב"ד..." 9. א. הודעתו של החייב כי בעת מסירת האזהרה התגורר בישיבה נטענה באופן סתמי לא הועלתה בתצהיר, לא הוברר באיזו ישיבה מדובר, לא הומצאו ראיות לאותם מגורים, ולא הובאה האם לעדות . בנסיבות אלו, לא נראה כי המבקש הרים את הנטל להוכיח כי אכן לא התגורר בבית האם בעת ביצוע מסירת האזהרה, ובהתייחס לדו"ח המוסר המציין כי המבקש מתגורר בבית אימו. אולם, איני יכולה להתעלם מכך שכתב התביעה לא נמסר למבקש כלל וכלל שכן בעת מסירת כתב התביעה לא היה המבקש בארץ, ועל כך אין עוררין. ב. מצאתי בנסיבות האמורות שבהן כתב התביעה לא נמסר כדין למבקש ולכך מצטרף גם סיכוי ההגנה שצורף לתצהיר המבקש ואשר לא נסתר בחקירתו את אותו טעם מיוחד אשר נדרש לצורך הארכת המועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין. ג. משמצאתי להאריך את המועד להגשת הבקשה לביטול פסה"ד, מונחת בפני כיום בקשה לביטול פס"ד לאחר שכתב התביעה לא נמסר כדין למבקש, ומשכך אין לי להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק, וכך אני מורה. 10. הוצאות ההליך ובסך 1000 ₪ + מע"מ על פי התוצאות בתיק העיקרי. ביטול פסק דין