דחיית בקשה לפטור מהפקדת ערבון

החלטה לפניי בקשה לפטור מהפקדת ערבון או להפחתתו. 1. ההליך נסוב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בעיר. בית משפט השלום דחה על הסף את תביעה כספית שהגישו המבקשים נגד המשיבים בקשר לגביית תשלום בגין דוחות חנייה שהתיישנו לטענת המבקשים. דחיית התביעה על הסף הייתה בנימוק כי העניין מצוי בסמכותו הייחודית של בית המשפט לעניינים מקומיים. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור בחלקו, ביטל את דחיית התביעה על הסף והחזיר את התיק לבית משפט השלום על מנת לדון בשתי נקודות: התיישנות העונש של הקנס והטענות הנזיקיות הכרוכות בכך ותביעת פיצוי בגין פעולות גבייה שבוצעו - לטענת המבקשים - שלא כדין והטענות הנזיקיות הכרוכות בכך. נפסק כי כל הקשור להשגות על ההרשעה עצמה בעבירות החנייה, מקומן בפני בית המשפט לעניינים מקומיים ולא בבית המשפט האזרחי. 2. בבקשה לפניי מתבקש פטור מהפקדת ערבון ולחלופין - הפחתתו באופן משמעותי. כן מבוקש להמיר את הערבון שנקבע בחוב הפסוק של משיבה 3 למבקש 2. המבקשים טוענים כי ההליך מגלה שאלה משפטית בעלת השלכה על ציבור רחב, מעבר לעניינם הפרטי של המבקשים, וכי סיכוייו להתקבל טובים. כן עומדים המבקשים על "פערי הכוחות" בינם כאנשים פרטיים לבין המשיבים, שהם רשות ציבורית (ועובדיה). המבקשים מבהירים כי אין הם טוענים שאין בידם להשיג את סכום הערבון, שנקבע לסך של 15,000 ₪, אך לטענתם הפקדת הערבון אינה מוצדקת ואינה נדרשת. בהקשר זה נטען כי בהליך אחר חויבה משיבה 3 בבית משפט השלום בהרצליה לשלם למבקש 1 סך של 80,000 ₪. אמנם הוגשה בקשה לבטל את פסק הדין אך זה טרם בוטל ולעת הזו הוא מחייב את משיבה 3. על כן ניתן, כך נטען, להסתפק בהודעת קיזוז מסכום זה. כן ניתן להסתפק בהודעת קיזוז מחוב נטען של משיבה 3 כלפי המבקשים להשיב את ההוצאות ששילמו בבית משפט השלום. 3. המשיבים מתנגדים לבקשה, על כל ראשיה. לטענתם, אין לפטור את המבקשים מהפקדת ערבון בשל סיכוייו הנמוכים של ההליך בשל העדר טענה לחוסר יכולת כלכלית להפקיד ערבון. אשר לאפשרות הקיזוז, המשיבים כופרים בחבותם להשיב למבקשים את ההוצאות שנפסקו בבית משפט השלום. לגבי החיוב בבית משפט השלום בהרצליה, מדגישים המשיבים כי אין המדובר בחוב חלוט, וכי תלויה ועומדת בקשר אליו בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד. 4. לאחר שעניינתי בבקשה, בתגובה לה ובחומר המצוי בתיק, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. ככל שהבקשה מבוססת על הטענה כי לבקשה לרשות ערעור סיכויים טובים להתקבל, אין בכך כדי לפטור את המבקשים מהפקדת ערבון או להפחתתו. כידוע, על פי כללי הדיון, עם הגשת בקשה לרשות ערעור על יוזם ההליך להפקיד ערבון או ליתן ערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב בבקשה ובערעור (תקנה 404 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). דרישה זו אינה מצטמצמת להליכי סרק. גם כאשר ההליך מעורר שאלות ממשיות הראויות להתברר - ומבלי להביע עמדה האם כך הדבר במקרה דנן - גם אז יש להגן על זכותו של בעל הדין שכנגד כי יעמוד לרשותו מקור זמין וודאי לממש את גביית ההוצאות שיפסקו לטובתו, ככל שיפסקו. אכן, כל הליך ערעורי חייב בהפקדת ערבון, שתכליתו היא הגנה על זכותו של בעל הדין הנתבע לממש את גביית ההוצאות שיפסקו לטובתו, ככל שיפסקו, באופן זמין וודאי (ראו, בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (טרם פורסם, 17.10.2007). כדי לזכות בפטור מהפקדת ערבון, תוך חשיפת בעל הדין שכנגד לסיכון כי הוא יתקשה בגביית הוצאותיו, נדרש מבקש הפטור לעמוד בשני תנאים מצטברים: העדר יכולת כלכלית להפקיד ערבון וקיומם של סיכויים טובים להליך. המבקשים לא טענו, וממילא לא הוכיחו, את התקיימות התנאי הראשון. במצב דברים זה לא ניתן לפטור אותם מהפקדת ערבון, אף מבלי להידרש לתנאי השני בדבר סיכויי ההליך. 5. אשר להצעת המבקשים להמיר את הפקדת הערבון בהודעת קיזוז, לא ניתן להיעתר גם לה. ניתן להסתפק בהודעת קיזוז רק מקום שהחוב אינו שנוי במחלוקת או כשהוא נקבע בפסק דין חלוט. מטענות הצדדים ומעיון בחומר שבתיק עולה כי קיימת מחלוקת של ממש בין הצדדים בעניין קיומו של חוב המשיבים כלפי המבקשים בקשר להוצאות המשפט שפסק בית משפט שלום. גם החוב הפסוק על פי פסק הדין שניתן בבית משפט השלום בהרצליה במעמד צד אחד טרם הפך חלוט. הדיון בבית משפט השלום בהרצליה בבקשה לביטול פסק הדין טרם הגיע לקיצו. ברי כי ההליך שלפניי אינו המקום הראוי לבירור המחלוקות בין הצדדים בעניין חובות נטענים אלה. בנסיבות אלה, לא ניתן לומר כי לפנינו חוב ודאי ובלתי שנוי במחלוקת ולא ניתן להיעתר לבקשה להסתפק בהודעת קיזוז (ראו, רע"א 7571/01 זריפי נ' קסדטודיה דה טרה סנטה (לא פורסם, 12.12.2001); ע"א 4841/06 חודדה נ' פז גז 1993 בע"מ (לא פורסם, 3.8.2006). יחד עם זאת, בשים לב למהות ההליך ולהיקפו הצר יחסית, למעמדם היחסי של הצדדים, לכך שהמבקשים לא חויבו בהוצאות בבית המשפט המחוזי ולפסיקת ההוצאות הצפויה אם ייכשל ההליך, יועמד סכום הערבון על סך של 10,000 ₪. הערבון יופקד תוך 14 יום מעת המצאת החלטה זו, ולא - ירשם ההליך לדחייה ללא צורך במתן הודעה נוספת. ערבון