דחיית בקשה לתיקון כתב תביעה

החלטה 1. בפני בקשה שהגישו התובעים לתיקון כתב תביעה. 2. כתב התביעה המקורי הוגש ביום 1/9/05 ולפיו נתבעו כל ארבעת הנתבעים בגין סכום של 1,000,000 ₪ (ראה למשל סעיף 90 לכתב התביעה). 3. התנהלו הליכים מקדמיים ובין היתר הנתבעת 4 ביקשה לקבל פרטים נוספים וכן התקיימה ישיבת קדם משפט ביום 24/5/06. 4. בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 24/5/06 נקבע: "בתום 15 יום מהיום על התובעים להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה בהתאם להוראות תקנה 15 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984 באופן אשר ייחד לעילות השונות המיוחסות לנתבעים שונים את שיעורי הנזק הנתבעים על מנת שכל אחד ואחד מהנתבעים השונים יוכל להתגונן מפני התובענה והטענות המועלות כנגדו לרבות גובה הנזק. כמו כן, על התובעים לצרף בתוך 45 יום מהיום לכתב תביעתם חוו"ד מומחה אשר תתמוך את הטענות שבמומחיות הנטענות בכתב התביעה. בשלב זה ולאור הצורך שהתעורר בבחינת תיקון כתב התביעה - ביהמ"ש לא ייתן החלטותיו בבקשות התלויות ועומדות...". 5. התובעים הגישו בקשה לתיקון כתב תביעה במסגרת בש"א 169593/06 ובקשתם נמחקה, שכן נקבע בהחלטה מיום 3/10/06, כי הבקשה כוללת טענות חדשות רבות ועובדתיות מבלי שצורף תצהיר כדין. התובעים חויבו בתשלום הוצאות לנתבעים 3 ו-4 (הנתבעים 1 ו-2 לא הגיבו לבקשה). 6. התובעים הגישו בר"ע על החלטה זו והבר"ע נמחקה ללא צו להוצאות. 7. לאחר מכן הוגשה הבקשה שבפני. 8. התובעים טוענים, כי כל הפרטים העובדתיים שנזכרו בכתב התביעה המקורי, הם זהים לעובדות שפורטו בכתב התביעה המתוקן וההבדלים בין שני כתבי התביעה, הם שניים: אחד - טענות משפטיות: בכתב התביעה המקורי נטענו כל הטענות המשפטיות כמקשה אחת כנגד כל הנתבעים. ובכתב התביעה המתוקן נעשתה הפרדה. השני - הסעדים הנתבעים: חלק מהסכומים הנתבעים מהנתבעים, היה שונה בין כתב התביעה המתוקן לכתב התביעה המקורי. לפיכך טענו, כי לא היה מקום למחוק את בקשתם הקודמת. 9. אין מקום שאדון בנכונות ההחלטה שניתנה בבש"א 169593/06, שכן אינני הערכאה המוסמכת לכך. מה עוד, שהבר"ע על החלטה זו נמחקה. 10. הבקשה שבפני מתייחסת לכתב תביעה מתוקן שונה מכתב התביעה המתוקן שביקשו התובעים להגיש בבקשה הקודמת, אך ב"כ התובעים טוען, כי אין שוני מהותי בין המסמכים. בכתב התביעה המתוקן שבפני נטען, כי חלק אחד של התביעה מתייחס לנתבעים 1 - 4, בין היתר בגין נזקים שנגרמו לתובעים עקב מעשים ומחדלים של הנתבעים במהלך ועקב בנייה שבוצעה בחלקה הגובלת לחלקת התובעים. והחלק השני מתייחס לתביעה לפי חוק איסור לשון הרע כנגד הנתבעים 1 ו-2 בלבד. (ראה סעיף 2 לכתב התביעה המתוקן). בסעיף 35 לכתב התביעה המתוקן מפרטים התובעים מעשים ו/או מחדלים המיוחסים לכל נתבע ונתבע. כך למשל, סעיף 35 א' על 34 סעיפיו מתייחס לנתבעים 1 ו-2. סעיף 35 ב' על 6 סעיפיו מתייחס לנתבע 3. סעיף 35 ג' על 19 סעיפיו מתייחס לנתבעת 4. 11. הנתבעים 1 ו-2 לא הגיבו לבקשה כפי שנעשה גם בבקשה הקודמת לתיקון כתב התביעה. 12. ב"כ הנתבע 3 טען, כי דין הבקשה להידחות וכי אין מדובר בכתב תביעה מתוקן אלא בכתב תביעה חדש לחלוטין, המעלה בין היתר טענות עובדתיות ומשפטיות ועילות אשר לא בא זכרן בכתב התביעה המקורי. כך למשל צוין סעיף 1 לכתב התביעה המתוקן - טענה שלא בא זכרה בכתב התביעה המקורי וכך באשר לסעיפים 4 (א) ו- (ב), 7 ו- 9 לכתב התביעה המתוקן. 13. ב"כ הנתבע 3 ציינה, כי אין מדובר בעניין של מה בכך, שכן במקרה דנן, חלה התיישנות על הטענות החדשות של התובעים ועל העילות והסעדים החדשים שצוינו לראשונה בכתב התביעה המתוקן. לפיכך, אין מקום להיעתר לבקשה מה עוד, שכתב התביעה המתוקן נותר סתום ולא ברור ולא מאפשר לנתבע לברר את פשרה של התובענה, לדעת מה הטענות שנטענות נגדו ובפני מה עליו להתגונן. 14. ב"כ הנתבעת 4 טען, כי יש לדחות את הבקשה. לטענתו, לא היה כל מקום ואין אפשרות לברר בתביעה אחת טענות של לשון הרע מחד וטענות לנזקים לפי פקודת הנזיקין מאידך וכן לתבוע באותה תביעה בגין נזק שנגרם לרכוש בשנת 1999 ונזק שנגרם לשמו הטוב של אדם בשנת 2003 וכל אלה ללא נקיבה בסכום מדויק. ב"כ הנתבעת 4 ציין, כי אם בית המשפט לא ידחה את הבקשה על הסף, הוא מבקש לחקור את המצהיר מטעם המבקשים על האמור בתצהירו, בטרם תינתן החלטה. 15. התביעה נגד הנתבעים 1 - 4 כפי שהיא עולה מכתב התביעה המתוקן שמבוקש לצרפו לתיק, מתייחסת לנזקים שנגרמו לתובעים באירוע מיום 17/1/99. (וכן בורות שנפערו בגינת התובעים, לטענתם בחורף 1999 ובשנת 2000). התביעה דנן הוגשה ביום 1/9/05. 16. טענת הנתבעים 3 ו-4 ולפיה יש התיישנות לגבי עילות תביעה וסעדים שלא נדרשו בכתב התביעה המקורי, יש בה ממש. 17. מטרת הגשת הבקשה לתיקון כתב תביעה לא הייתה הוספת עילות תביעה חדשות או סעדים חדשים אלא כפי שמציין ב"כ התובעים בבקשתו לתיקון כתב התביעה: "בישיבה שנערכה בפני ערכאת הערעור, כב' השופטת דותן, הביע בית המשפט הנכבד את דעתו, כי כתב התביעה מסורבל, לא ברור וארוך, עד כי לא ניתן לבור את המוץ מן התבן, ועל כן גם הוא היה בדיעה, שיש להגיש כתב תביעה מתוקן". (מתוך סעיף 12 לבקשה). 18. כלומר, שום ערכאה לא אישרה להוסיף עילות תביעה חדשות או סעדים חדשים ומטרת כתב התביעה המתוקן הייתה "לעשות סדר" בעילות התביעה ובסעדים הקיימים בכתב התביעה בתיק ולמיין את עילות התביעה והסעדים, כך שכל נתבע ידע, מה הן עילות התביעה נגדו ומה הן הסעדים הנתבעים נגדו. 19. אין צורך להשוות כל סעיף וסעיף בכתב התביעה המקורי ובכתב התביעה המתוקן, על מנת להגיע למסקנה שמדובר בכתב תביעה שונה לחלוטין מכתב התביעה המקורי. אין מקום להתיר הוספת עילות תביעה שלא היו בכתב התביעה המקורי. זאת בייחוד בהתחשב בכך, שהאירוע נשוא כתב התביעה היה בחודש ינואר 1999 (וכן נטענו טענות באשר לבורות שנפערו בגינת התובעים בשנים 1999 - 2000) וכיום אנו מצויים למעלה משמונה שנים לאחר אותו אירוע נשוא התביעה. 21. בית המשפט רשאי להתיר לכל אחד מבעלי הדין לתקן כתבי טענות בדרך או בתנאים אשר נראים צודקים, על מנת שניתן יהיה להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין וזאת על פי תקנה 92 לתקסד"א. תיקון כתב טענות באופן שימנע מהנתבעים לטעון טענת התיישנות, הוא תיקון שאינו צודק בנסיבות העניין. 22. לפיכך, אין מקום לאפשר את תיקון כתב התביעה באופן שיוסיף עילות תביעה וסעדים חדשים שלא נכתבו בכתב התביעה המקורי. 23. יחד עם זאת, יש לאפשר לתובע להגיש את חוות הדעת שבמומחיות אשר צורפו מטעמו. חוות דעת אלו צורפו בהתאם להחלטת כב' השופטת מארק הורנצ'יק מיום 24/5/06 ויש לאפשר לו להגיש כתב תביעה מתוקן רק בנושא זה. כלומר, לצרף לכתב התביעה המקורי את חוות דעת המומחים מטעמו ולהתאים את סכום התביעה לחוות הדעת המצורפות. 24. לסיכום: א) לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לתיקון כתב התביעה כפי שהתבקש. ב) התובעים יגישו כתב תביעה מתוקן בתוך 15 יום מהיום, כאשר כתב התביעה המתוקן יכלול את חוות דעת המומחים מטעמם וסכום התביעה יותאם לחוות דעת המומחים. ג) ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 13/1/08 בשעה 08:40. ד) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ותזמן לדיון את הנתבעים 1 ו-2 הן באמצעות באת כוחם כפי שמופיעה במחשב בית המשפט והן באמצעות עו"ד מירם רום אשר הגיש את כתבי בי דין בשמם. כתב תביעהתיקון כתב תביעהמסמכים