תקנות הסכמים קיבוציים

תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז-1957 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10 ו-34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. דרך ההגשה לרישום הסכם קיבוצי, כללים מוסמכים וכתב-הצטרפות כאמור בסעיף 8 לחוק, וכן כתב שינוי, ביטול או הארכה של אלה (להלן - המסמכים) יישלחו לרישום בדואר רשום לפי מען הממונה הראשי על יחסי-עבודה, משרד העבודה, ירושלים או יימסרו בסניף מסניפי משרד העבודה. 2. ההודעה כל מסמך יוגש לרישום בשלושה העתקים חתומים על ידי הצדדים ובצירוף הודעה לפי הטופס שנקבע לאותו מסמך בתוספת שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי משרד העבודה. 2א. פרסום מסמכים הוגש מסמך לרישום, יפורסמו ברשומות לאחר קבלת המסמך, פרטים אלה: (1) תאריך חתימת המסמך; (2) שמות הצדדים; (3) היקפו; (4) תקופת תקפו; (5) נושאיו; (6) תאריך הגשתו לרישום. 2ב. הגשת טענת כשרות (א) טענה בדבר אי-כשרות של ארגון-עובדים כאמור בסעיף 6 לחוק, תוגש במכתב רשום חתום על ידי הארגון הטוען לפי מען הממונה הראשי על יחסי-עבודה, משרד העבודה, ירושלים, לא יאוחר מיום ה10- בחודש שאחרי החודש בו פורסמו הפרטים בירחון. (ב) הוגשה טענה כאמור בתקנת-משנה (א), יודיע הממונה הראשי על יחסי-עבודה בכתב על החלטתו לצדדים החתומים על המסמך ולארגון הטוען. 2ג. מועד הרישום ביום ה15- בחודש שאחרי פרסום הפרטים בירחון, או סמוך אחרי תאריך זה, יירשם המסמך. נדחתה טענה שהוגשה כאמור בתקנה 2ב, יירשם המסמך מיד אחרי ההחלטה על הדחיה. 3. אישור הרישום הוגש מסמך לרישום ונרשם, יחזיר הממונה הראשי על יחסי-עבודה העתק אחד של המסמך ובו אישור שהמסמך נרשם. תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10ב(ד) ו-34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. דרכי ההודעה על הסדר בכתב מעביד בשירות ציבורי, החייב בהודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום (להלן - הסדר בכתב), יודיע על כך לממונה הראשי על יחסי עבודה (להלן - הממונה הראשי), בטופס שנקבע בתוספת, באחת משתי דרכים אלה: (1) משלוח בדואר רשום; (2) מסירה במשרד הממונה הראשי. 2. מסירה בדואר רשום נמסרה הודעה בדואר רשום, רואים את יום מסירתה לבית הדואר כיום מסירתה לממונה הראשי. 3. צירוף העתקי כתב ההסדר לטופס ההודעה יצורף כתב ההסדר, בארבעה העתקים, חתומים בידי הצדדים ונושאים תאריך חתימתו. 3א. ביטול תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז-1977 - בטלות. תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל"ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26 ו-34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרסום הודעה ההודעה בדבר הכוונה לתת צו הרחבה כאמור בסעיף 26 לחוק תפורסם בשני עתונים יומיים. 2. דרך הגשת ערר המעונין לערור על מתן צו הרחבה, ישלח לשר העבודה את הערר עד תום עשרים יום מהיום שבו פורסמה ההודעה בשני העתונים היומיים. 3. ביטול תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשי"ז-1957 - בטלות. חוזהתקנותהסכם קיבוצי