העלאת סיווג קבלני

להלן פסק דין בערר בנושא העלאת סיווג קבלני: פ ס ק - ד י ן זהו ערר שהגישה העוררת על החלטת המשיב מיום 14.9.06, בה נדחתה בקשתה של העוררת לקדם את סיווגה לסיווג 3 בענף 120. ואלה העובדות, בתמצית, הדרושות לענייננו: 1. העוררת נרשמה בפנקס הקבלנים ביום 13.5.2002, בענף משנה 120 - כלונסאות וקידוחים (סיווג 1). 2. ביום 24.6.2004 קודמה העוררת וקבלה סיווג 2 בענף המשנה הנ"ל. 3. ביום 14.9.06 החליט המשיב, לקבל את המלצת הועדה המייעצת ולדחות את בקשתה של העוררת לקידומה לסיווג 3 בענף המשנה הנ"ל. 4. המשיב בהחלטתו הנ"ל כתב, בין היתר: "הועדה עיינה במסמכים...וסברה שמהות העבוה אינה מצדיקה העלאת הסיווג...הועדה סברה כי לאור העובדה שמדובר בקידוחי נסיון מעבדתיים ולא קידוחים הנדסיים לצורכי בניה, מומלץ לדחות את בקשתכם". המשיב, כאמור, קבל את המלצת הועדה המייעצת ודחה את בקשתה של העוררת לקידום סיווגה. 5. לאור פניה נוספת של העוררת למשיב, ולבקשתה להופיע בפני הועדה המייעצת, נעתר המשיב לבקשה, וביום 30.1.2007 דנה הועדה מחדש בבקשתה של העוררת (כאשר לנציגה ניתן להופיע ולטעון בפני הועדה), והועדה חזרה על הדברים שנאמרו על ידה בישיבתה הקודמת, והוסיפה בהחלטתה ובהמלצתה החדשה דברים אלה: "מהות העבודה שהוגשה להעלאת הסיווג אינה מתאימה להגדרת הענף המשנה....מדובר לא בקידוחים הנדסיים לצורכי בניה (ולא) לצורכי ביסוס מבנים וכד'. מדובר בפעילות טרום תיכנונית ולא ביצוע במסגרת ביצוע בניה". גם בפעם שניה זו קיבל המשיב את המלצת וועדה המייעצת ודחה את בקשתה של העוררת לקידום הסיווג שלה מסיווג 2 לסיווג 3. אין מחלוקת, והעוררת אכן מודה בכך, כי עבודות הקידוח שעשתה ושעל פיה היא מבקשת את קידומה, היו קידוחי נסיון, אולם טוענת העוררת שקידוחים כאלה נכנסים להגדרה של ענף משנה 120 (כלונסאות וקידוחים). לא נראית לנו טענה זו של העוררת. ענף משנה 120 הוא ענף משנה של הענף הראשי 100 - בניה . כלומר: מדובר בענף הראשי הנ"ל בבניה לגופה, ו"בניה" הכוונה לעבודות בניה הנדסיות, כמובנות ומוגדרות בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 והתקנות שהותקנו עפ"י חוק זה. סעיף 1 לחוק הנ"ל מגדיר את המושג "עבודות הנדסה בנאיות" כך: "בניה, לרבות בנית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרים, ביוב, ניקוז בניית נמלים ובניית מפעלי ביוב, ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים...". ברור, כי לאור ההגדרה הנ"ל, "בניה" כוונתה היא לבניה הנדסאית של ממש, ולא לעבודות נסיון כאלה או אחרות. לאור האמור לעיל, לא ראינו כל סיבה להתערב בהחלטתו של המשיב. שיקול דעתו של המשיב היה סביר והגון, ובודאי שלא חרג מכל שיקול דעת הגיוני. לא ראינו כל צורך להיכנס ולדון בטענות הנוספות שהועלו ע"י ב"כ העוררת, עו"ד עצמון דורון המלומד. זה האחרון גם טען שהטענות שהועלו בכתב הסיכומים של ב"כ המשיב (בסעיפים 24 ו-25 שבו), לא הופיעו כלל בהחלטה של המשיב ובנימוקיה. אנו בדעה שכאשר כותב המשיב בהחלטתו לענין "מהות העבודה" שבוצעה ע"י העוררת, הרי בדברים אלה יש השלכה ברורה וישירה על היקף העבודה מבחינת האתר וסביבתו ששם בוצעה העבודה. המושג "עבודות באתר אחד" מוגדר בתקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988, וכך היא ההגדרה: "עבודות הנדסה בנאיות באתר בניה אחד, לרבות עבודות המבוצעות בסמוך, מבחינת המקום והזמן". לא נוכל לומר, כי העוררת הצליחה להרים את נטל ההוכחה המוטל עליה בענין מקום ואתר ביצוע העבודות שלה, שיש לראותו כ"עבודות באתר אחד". ואם יבוא מי שיטען ויחשוב כי בנסיבות מקילות ולפנים משורת הדין ניתן לקבל את טענת העוררת כי העבודות שביצעה היו "עבודות באתר אחד", הרי לאור הסיווג שלה (סיווג 2 בענף משנה 120) היא עשתה עבודות העולות בהרבה על ההיקף הכספי המותר לקבלן בדרגת סיווג כזו (ראה התוספות לתקנות הנ"ל בענין סיווג קבלנים רשומים), ובכך פעלה בדרך בלתי חוקית ובניגוד לדין. לאור כל האמור לעיל אנו מחליטים לדחות את הערר ולחייב את העוררת לשלם למשיב הוצאות כוללות בסך של -.7,500 ₪ בצרוף רבית והצמדה עפ"י החוק, החל מהיום ועד לתשלום הסכום הנ"ל במלואו. סיווג קבלניםקבלן