עיכוב ביצוע פסק דין בכפוף להפקדת הסכום הפסוק

עיכוב ביצוע פסק דין בכפוף להפקדת הסכום הפסוק השופטת לאה גליקסמן 1. לפנינו בקשה להארכת מועד להפקדת הכספים המגיעים למשיב על פי פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים (השופט דניאל גולדברג ונציג הציבור מר אברהם ליבנה; תע"א 2635-08), בו התקבלה בחלקה תביעתו של המשיב לתשלומים שונים בקשר לתקופת עבודתו אצל המבקשת וסיומה. הרקע לבקשה: 2. המבקשת הינה עמותה המנהלת מוסד חינוכי הפועל במסגרת זרם החינוך העצמאי. המשיב הועסק אצל המבקשת בתפקיד מלמד בגן ילדים, החל מיום 1.1.97 עד יום 23.8.03, מועד בו הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים בנסיבות שנויות במחלוקת. 3. המשיב הגיש לבית הדין האזורי בירושלים תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, שכר עבודה וזכויות סוציאליות שונות (עב 2982/06; להן - התביעה הראשונה). התביעה הראשונה הסתיימה בהסדר גישור, שניתן לו תוקף של פסק דין ביום 2.12.2007. 4. ביום 27.7.2008 הגיש המשיב תביעה נוספת, ובה ביקש לחדש את תביעתו הראשונה וכן תבע סעדים נוספים. 5. בית הדין האזורי קיבל את תביעת המשיב בחלקה. בית הדין האזורי קבע כי שכרו של המשיב על פי הסדר גישור נופל משכר מינימום, ולכן הסדר הגישור בטל מעיקרו בהיותו בלתי חוקי ומנוגד להוראות חוק שכר מינימום; המשיב אינו רשאי לתבוע סעדים נוספים על אלה שתבע בתביעתו הראשונה, לנוכח העובדה שלא הגיש בקשה לפיצול סעדים ולא ניתן לו היתר לפיצול סעדים; המשיב זכאי לפיצויי פיטורים בסך של 36,660 ש"ח (קרן, נכון ליום 22.8.2003) ולהפרשי שכר בעד תקופות שונות. 6. המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין ובמקביל הגישה לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצועו. בהחלטה מיום 23.5.11 הורה בית הדין האזורי על עיכוב ביצועו של פסק הדין, בכפוף לכך שהמבקשת תפקיד את מלוא הסכום הפסוק בקופת בית הדין. 7. על החלטה זו הגיש המשיב בקשת רשות ערעור (בר"ע 6286-06-11). הבקשה נדחתה בהחלטה מיום 12.6.11, למעט עניין אחד - המועד האחרון לביצוע ההפקדה - לגביו הוצע לצדדים להגיע להסכמה. בהחלטה מיום 10.8.11 ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים לפיה עיכוב ביצועו של פסק הדין מותנה בכך שהמבקשת תפקיד בקופת בית הדין האזורי את מלוא הסכום הפסוק עד יום 1.9.11. 8. המבקשת לא הפקידה את הסכום האמור עד יום 1.9.11 וכן לא הגישה בקשה כלשהי בעניין זה עד להגשת הבקשה מושא החלטה זו, ביום 8.1.2012, בה עתרה להאריך את המועד לביצוע ההפקדה לא יאוחר משבועיים ממועד הגשת הבקשה. בקשה זו היא מושא החלטה זו. טענות הצדדים: 9. המבקשת טענה בבקשתה כי הייתה מעוניינת להפקיד את הסכום הפסוק, אך לא היה באפשרותה לעשות כן נוכח היעדר תקציב כלשהו. בקשר לכך טוענת המבקשת כי מוסדות החינוך המנוהלים על ידה הם מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, אשר מתוקצבים על ידי משרד החינוך בהיקף של כ- 75% מהתקציב שניתן על ידי משרד החינוך למוסד חינוך רשמי רגיל. לטענתה, נוכח התקציב החלקי כאמור, אין לה עודפים כלשהם ובכל התקציב נעשה שימוש לכיסוי הוצאותיה ובראש ובראשונה לתשלום משכורות לעובדים. עוד נטען כי סמוך למתן ההחלטה בדבר הפקדת הסכום הפסוק הוקפאו התקציבים המועברים למבקשת, ורק לפני כחודש התקבלה החלטת חשבות משרד החינוך לשחרר את התקציב המגיע למבקשת, בכפוף לקיזוז סך של 586,461 ש"ח, ב- 25 תשלומים. לאחר ביטול ההקפאה, קיבלה המבקשת הסכמתו של צד שלישי להעמיד לה הלוואה לצורך הפקדת הסכום הנדרש בקופת בית הדין, ולכן מתבקשת הארכת מועד נוספת, כך שהסכום יופקד בתוך שבועיים. עוד טוענת המבקשת כי הנזק שייגרם לה אם לא יעוכב ביצועו של פסק הדין ויימשכו הליכי ההוצאה לפועל גדול מן הנזק שיגרם למשיב אם תדחה הבקשה ויידחה הערעור בסופו של יום, שכן הליכי הוצאה לפועל יגרמו להפסקת פעילותה של המבקשת, פיטוריהם של עובדים רבים המועסקים על ידה וסגירת שני בתי הספר וגן הילדים המנוהלים על ידה. 10. המשיב מתנגד לבקשה. המשיב טוען כי לנוכח העובדה שהמבקשת לא הפקידה את סכום פסק הדין במועד שנקבע בהחלטת בית הדין מיום 10.8.2011 עיכוב ביצועו של פסק הדין בטל; הגשת בקשה נוספת לעיכוב ביצוע, תוך התעלמות מההחלטה הקודמת, מהווה התנהלות הנגועה בחוסר תום לב ואין לאפשר למבקשת ליהנות מהפרת ההחלטה הקודמת. לגופו של עניין טוען המשיב כי המבקשת לא הצביעה על נסיבות המצדיקות סטייה מהכלל לפיו הגשת ערעור אינה מעכבת ביצועו של פסק דין, במיוחד כאשר מדובר בחיוב כספי; הנזק שייגרם לו אם תתקבל הבקשה ויעוכב ביצועו של פסק הדין עולה על הנזק שעלול להיגרם למבקשת אם יבוצע פסק הדין. זאת, משום שהמבקשת היא גוף כלכלי גדול ואיתן אשר אמור לקחת בין שיקוליו סיכונים של תביעות מצד עובדיו. לעומת זאת, המשיב מפרנס משפחה בת 11 נפשות ומנהל הליכים משפטיים למעלה משבע שנים מיום סיום יחסי העבודה. עוד נטען כי מצבו הכלכלי של הזוכה, כשלעצמו, אינו מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק הדין. מכל מקום למשיב הכנסות קבועות (הכנסה מעיסוקו ככותב מזוזות עצמאי וקצבת זקנה), דירה בבעלותו נקייה מכל שעבוד וכן הוא מקבל עזרה מילדיו העובדים. לפיכך, טענות המבקשת כי לא יוכל להחזיר את סכום פסק הדין ככל שיתקבל הערעור משוללות כל בסיס. הכרעה: 11. לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל החומר שבתיק הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל, כך שתינתן למבקשת ארכה אחרונה להפקדת סכום פסק הדין, עד ליום 12.2.2012. עם זאת, בשל התנהלות המבקשת, יש לחייב את המבקשת בהוצאות בשיעור משמעותי. 12. כאמור, היה על המבקשת להפקיד את הסכום שנפסק לזכות המשיב עד יום 1.9.2011. אכן, התנהלות המבקשת אינה ראויה, לנוכח העובדה שעשתה דין לעצמה, לא הפקידה את סכום פסק הדין ואף לא הגישה בסמוך למועד זה בקשה להארכת מועד להפקדת הכספים. יחד עם זאת, אין להתעלם מכך שמהחלטת בית הדין מיום 12.6.2011 עולה שבית דין זה סבר כי בשים לב לסוגיות המתעוררות בקשר לביטול הסכם הגישור, כמו גם לשיקולים של מאזן הנוחות, אין להתערב באיזון שערך בית הדין האזורי בקובעו כי ביצוע פסק הדין יעוכב, בכפוף להפקדת סכום פסק הדין בקופת בית הדין. לאור האמור, אנו קובעים כי יש ליתן למבקשת ארכה אחרונה, כך שביצועו של פסק הדין יעוכב, בתנאי שסכום פסק הדין כערכו כיום יופקד בקופת בית הדין עד יום 12.2.2012. 13. לנוכח התנהלות המבקשת, מן הראוי לחייבה בהוצאות משמעותיות, ללא קשר לתוצאות ההליך. לפיכך, המבקשת תשלם למשיב הוצאות בסך של 5,000 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת ההחלטה למבקשת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. 14. סוף דבר: הבקשה מתקבלת, כך שהמועד להפקדת סכום פסק הדין כערכו כיום מוארך עד יום 12.2.2012. ככל שסכום פסק הדין לא יופקד עד למועד הנ"ל יבוטל עיכוב ביצוע פסק הדין. ביצוע פסק דיןעיכוב ביצוע