פטור מאגרה וערבון

החלטה כללי- 1. לפני בקשות לפטור מתשלום אגרה וערבון. 2. המבקשת מערערת על פסק דינו של בית המשפט השלום בנצרת (כב' השופט דני צרפתי) אשר ניתן בת.א. 1030/04 ביום 6.7.05, בו נדחתה תביעת המבקשת. טענות המבקשת 3. המבקשת טוענת שהינה נשואה ואם לתינוק בן תשעה חדשים ונמצאת בהיריון בחודש חמישי. המבקשת טוענת שמשפחתה מצויה במצוקה כלכלית. המבקשת טוענת שאינה עובדת ומקור ההכנסה היחידי של משפחתה הינו משכורתו של בן זוגה בסך של 3,150 ₪ לחודש. המבקשת טוענת שאין בבעלות משפחתה כל רכוש. המבקשת טוענת שעקב מצבם הכלכלי פונתה משפחתה מדירה ששכרו מאת עמיגור ועברו להתגורר בדירת אימה. המבקשת טוענת שאין ביכולתה לשלם את סכום האגרה והערבון. טענות המשיבות 4. המשיבות טוענות שיש לדחות את בקשת המבקשת לפטור מהפקדת הערבון. 5. המשיבות טוענות שיש להבטיח שדרכו של אדם לבית המשפט לא תחסם רק עקב מצבו הכלכלי ואולם לצד אינטרס זה עומד הנתבע העלול להיפגע אם התביעה תדחה ולא יהא לו מהיכן לגבות הוצאותיו. 6. המשיבות טוענות שהמבקשת תמכה את בקשתה רק באמצעות תלושי שכר ולא צרפה מסמכים אחרים שיש בהם כדי ללמד על חוסר יכולת כלכלית להפקיד הערבון. המשיבות טוענות שהמבקשת לא הוכיחה שעשתה ניסיונות לגייס הכספים ממקורות אחרים. 7. המשיבות טוענות שגם אם נכונה טענת המבקשת בדבר מצבה הכלכלי, יש בהענות לבקשה כדי לפגוע בהן שכן לא תוכל המבקשת להבטיח את הוצאותיהן. 8. המשיבות טוענות שסיכוי המבקשת בערעור קלושים. טענות הפרקליטות 9. הפרקליטות טוענת כי המבקשת לא העמידה תשתית ראייתית לחוסר יכולתה הכלכלית לצורך תשלום האגרה. הפרקליטות טוענת שהמבקשת הפנתה בתצהירה לנספחים ואולם אלה לא צורפו, כך שלא ניתן להתרשם ממצבה הכלכלי של המבקשת. הפרקליטות טוענת שהמבקשת לא צרפה לבקשתה דפי חשבון עובר להגשת הבקשה וכן אישור כלשהו באשר לחסכונות ומסגרת אשראי. המבקשת לא פרטה את רכושם של הוריה שעל שולחנם היא סמוכה. המבקשת לא הראתה שעשתה ניסיונות גיוס הלוואה למימון האגרה מחברים או מהבנק. הפרקליטות טוענת שהמבקשת מיוצגת ע"י עורך דין פרטי וחזקה שמי שידו משגת לממן יצוג ע"י עו"ד, יכול לשלם אף את אגרת בית המשפט. תגובת המבקשת לטענות הפרקליטות 10. המבקשת טוענת שלא פרטה רכושה מאחר ואין ברשותה רכוש. המבקשת טוענת שאין ברשותה כל פקדונות וחסכונות. המבקשת טוענת שפונתה מדירה שנשכרה מחב' עמיגור עקב אי יכולתה לעמוד בשכר של 600 ₪ לחודש כך שאין ביכולתם להשיג הלוואה לצורך מימון אגרת ערעור. המבקשת טוענת שאמנם היא מיוצגת ע"י עורך דין פרטי אולם שכרו ישולם מתוך הסכום שישולם למבקשת/התובעת. דיון פטור מאגרה 11. תקנה 13(א) לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987 קובעת כי על המבקש לפרט בבקשתו את רכושו. לשון התקנה: "בעל דין שבעת שמוטל עליו לשלם אגרה, טוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לכתב העיקרי בקשה לפטור מתשלום האגרה, ותצהיר שבו יפרט את רכושו, רכוש בן זוגו והוריו אם המבקש סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החדשים שקדמו לתאריך הבקשה". 12. מעיון בבקשה עולה כי המבקשת עמד בנטל. המבקשת צרפה לבקשתה תלושי שכר של בן זוגה בגין החודשים 05/ 7-3, מהם עולה שמשכורתו החודשית עומדת על סך של 3,150 ₪ לערך. המבקשת ציינה שפונתה מדירה של עמיגור עקב אי יכולת לשלם שכר חודשי בסך 600 ₪. המבקשת הגישה תלושי שכר של בן זוגה בניגוד לאמור בתגובת הפרקליטות ואף הגישה תגובה לתגובת הפרקליטות בה השיבה לטענות שהועלו על ידיה כמפורט לעיל. המבקשת טענה בתגובתה מיום 25.9.05 בין השאר שאין ברשותה תוכניות חסכון ופקדונות כלשהם. 13. נוכח האמור לעיל, יש לראות בבקשה של המבקשת כעומדת בדרישות הפסיקה. המבקשת הרימה את התשתית הראייתית המספקת להוכחת חוסר היכולת הכלכלית הנטענת. פטור מהפקדת ערבון 14. רף הדרישות המוטל על המבקש פטור מהפקדת ערבון, גבוה מזה המוטל על המבקש פטור מאגרה. בעוד שתשלום האגרה מאפשר למערער את פתיחתן של דלתות ערכאת הערעור, הפקדת הערבון נועדה להבטחת המשיבים שמא יצאו נפסדים בשל אי יכולתם לגבות את ההוצאות והיה ואלו יפסקו לטובתם. ראה בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר ואח' ,פ"ד מד(2) ,386; ע"א 6517/00 בניטה ואח' נ' עמותת שערי ציון -דיור לקהל החרדי ואח' , תק-על 2000 (3), 2574. 15. על בעל דין-המערערים/המבקשים מוטלת החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאותיו של הצד שכנגד-אם ידחה ערעורו. ראה ע"א 6217/99, קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ. 16. המבקשת בבקשתה לא הציעה כל ערובה חלופית לצורך הבטחת הוצאותיהן של המשיבות, ואולם הוכיחה כי מצבה הכלכלי אינו מאפשר לה את הפקדת הערבון הנדרש וכן את תשלום האגרה. 17. בנסיבות העניין, הבקשה לפטור מתשלום האגרה מתקבלת. 18. אשר לבקשה לפטור מהפקדת ערבון. הנני קובעת כי על המבקשת להמציא ערבות צד שלישי בסך של 7,500 ש"ח מאת צד שלישי בעל כושר השתכרות חודשי נטו מוכח של 5,000 ₪ לפחות, להבטחת הוצאותיהן של המשיבות. הערבות תומצא לקופת בית המשפט תוך 15 ימים מיום קבלת החלטתי זו, שאם לא כן ידחה הערעור. ימי הפגרה יובאו במנין הימים. פטור מאגרהאגרה