צו לגילוי מסמכים ספציפי

החלטה 1. בפני בקשה שהוגשה על ידי הנתבעים - התובעים שכנגד 1 ו-2 למתן צו לגילוי מסמכים ספציפי. בבקשה נטען, כי מדובר במסמכים שנמצאים בשליטת המשיבים והם רלוונטיים מהותית לתיק שבנדון. 2. ב"כ המשיבים הגיב לבקשה וטען, כי הבקשה היא בגדר דוגמא קלאסית לניסיון חסר תום הלב של המבקשים לסרבל את הדיון ולבזבז את זמנו של בית המשפט לריק תוך הכבדה מיותרת על המשיבים. לגופו של עניין טענו, כי מדובר בבקשה כוללנית וגורפת אשר אינה אלא מסע דיג ותו לא. המבקשים נמנעו, לטענתו, מלהגדיר את הזיקה, ככל שישנה זיקה כלשהי, בין המסמכים המבוקשים לבין המחלוקת נשוא התביעה. הבקשה הוגשה באיחור רב ואין להיעתר לה. 3. אתייחס לגופו של עניין למסמכים שנדרש גילויים. (3.1) באשר לבקשה בסעיף 1 א' ולפיה, יש לגלות את כל המסמכים הנוגעים להליכים המשפטיים בין המשיבים בבית המשפט המחוזי בת.א. 2429/05 - השיב ב"כ המשיבים, כי מדובר בבקשה גורפת וכללית שאין לה זיקה ו/או רלוונטיות למחלוקת נשוא התביעה וזאת מבלי לגרוע מטענת החיסיון שעומדת לרשות המשיבים בכל הנוגע להליכים המשפטיים. ב"כ המבקשים השיב וטען, כי במסגרת התביעה שכנגד בת.א. 15289.1/06 טוענים התובעים שכנגד בין היתר בסעיף 13 י"ג , כי המשיבים רימו והטעו את המבקש 1 בכך, שהם התחזו והציגו את עצמם כזכיינים בלעדיים של מועדון הבודהה בר העולמי ובסעיף 50 לתביעה בת.א. 15289/06 אף נטען, כי המבקש 1 סייע בתביעה שהוגשה נגד המשיבות על ידי מועדון הבודהה בר העולמי. המשיבים בכתב ההגנה שכנגד מתכחשים לטענות של המבקשים והמסמכים המבוקשים דרושים למבקשים שכן בבית המשפט המחוזי מתנהלת תביעה בגין התחזותם של המשיבים. (3.2) באשר לבקשה בסעיף 1 ב' ולפיה, יש להמציא קלטות ותמלילים שיש להם קשר להליכים: ב"כ המשיבים טען, כי מדובר בבקשה גורפת וכללית. משלא צוינו מסמכים אלו בתצהיר גילוי המסמכים הכללי, הרי שחזקה היא, כי המסמכים אינם ברשות המשיבים ו/או אינם רלוונטיים לתובענה. ב"כ המבקשים השיב וציין, כי ב"כ המשיבים מודה, כי קיימים תמלילים וקלטות ויש לדחות את מועד מסירתם. בנוגע לתמלילים וקלטות כבר נתתי החלטה ביום 9/12/07. (3.3) המבקשים ביקשו בסעיף 1 ג' להמציא להם את כל המסמכים לרבות השאלות, התשובות והתוצאות מבדיקות הפוליגרף שנעשו בקרב בעלי המניות של התובעות והנתבעות שכנגד 1 - 3 לרבות המשיב 4: כמו כן ביקשו בסעיף 1 ד' לקבל כל ההתכתבויות בין המשיבים לבין בעלי המניות במשיבות 1 - 3 (לרבות בעלי המניות במשיבות - אהוד שלומי, גלבוע אשכנזי ויהונתן מריומה) ובאי כוחם. בבקשה בסעיף 1 ה' ביקשו לקבל כל ההתכתבויות של המשיבים עם הנתבע שכנגד מס' 7 מר מולי ארי ו/או באי כוחו. בבקשה בסעיף 1 ו' ביקשו לקבל כל חוזה ו/או תמליל ו/או קלטת ו/או תכתובות שנערכו בין התובעות והנתבעות שכנגד 1 - 3 לבין בעלי המניותיהן. בבקשה בסעיף 1 ז' ביקשו לקבל מאזנים, דוחות רווח והפסד, טופסי י"א של המשיבות 1 - 3 מיום הקמתן ואילך וזאת בכדי לבדוק את העברת הכספים ותחשיבי הנזק המצוינים בסעיפים 99 - 97 לכתב התביעה בת.א. 15289/06. בבקשה בסעיף 1 ח' ביקשו לקבל הסכמי עבודה בין המשיבים לבין יחצנים מיום הקמת ה"בודהה" וה"אסקייפ" (מקומות הבילוי בהם נטען ע"י המשיבים כי נגרם הנזק סעיפים 94 - 97 לכתב התביעה בת.א. 15289/06. בבקשה בסעיף 1 ט' התבקשו רשימות לקוחות + חוזים + אסמכתאות לשמירת מאגרי לקוחות משנת 2003 ואילך ע"י המשיבים הכוללות שמות החברות אצלן נשמרו מאגרי הלקוחות מטעם המשיבות + שמות החברות ששלחו הודעות SMS מטעם המשיבות וכן כמות האנשים שנכללו במאגרי הלקוחות עד לשנת 2004 כפי שעולה מכתב התביעה בת.א. 15289/06. ב"כ המשיבים טען, כי עסקינן במסמכים בעלי אופי מסחרי אשר חוסים תחת חיסיון מסחרי על פי סעיף 23 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט - 1999. ב"כ המבקשים השיב וטען, כי מדובר בטענת חיסיון כללי, גורפת ולא מנומקת אשר לא נתמכה בתצהיר. חובת סודיות אינה מוחלטת. המשיבים התייחסו לכתב ההגנה שכנגד לעבודתם עם הנתבע שכנגד מספר 7 ולכן אין עוד מקום לטענת סודיות ובגילוי של אותו סוג של מסמכים בייחוד בהתחשב בעובדה, שמדובר במערכת עסקים עסקית שהסתיימה בין הצדדים. (3.4) באשר לבקשה בסעיף 1 י' ולפיה, יש להמציא הסכם עבודה בין המשיבים לבין מר מולי ארי נתבע מס' 7 + כתבות נוספות שפרסם הנתבע 7 עבור המשיבים. המשיבים ציינו, כי המסמכים המבוקשים מעצם טיבם וטבעם מצויים ברשות המבקשים והבקשה לקבל מסמכים אלו מהמשיבים נועדה להכביד על המשיבים שלא לצורך. (3.5) באשר לבקשה בסעיף 1 י"א ולפיה, הסכם של המשיבים עם המבקשים משנת 2004 - אם קיים. ב"כ המשיבים טען, כי המבקשים לא יודעים להצהיר, שמסמך מבוקש כזה קיים. קל וחומר שאינם מצהירים אודות הימצאותו של מסמך כזה בידי המשיבים. 4. בקשה דומה לבקשה דנן נדונה על ידי בת.א. 16047/06 ונתתי החלטה ביום 24/9/07 ולפיה, יש להיעתר לבקשה לגילוי מסמכים בחלקה ולאפשר את המצאת המסמכים המצוינים בסעיפים 1 א', ב', ד', ה', ו' ו- י' לבקשה. לצורך הדיון בתובענות שבפני יש מקום להיעתר גם לבקשה בסעיף 1 ז' בכל הנוגע למאזנים ודוחות רווח והפסד של התובעות. התובעות הרי טוענות, כי נגרמו להם הפסדים (ראה למשל סעיף 96 לכתב התביעה) והנתבעים רשאים לקבל מסמכים בקשר לכך. אינני סבורה, כי לצורך בירור חזית המחלוקת בתיקים שבפני, יש צורך לגלות מסמכים נוספים מעבר למסמכים שכבר נתתי צו בנוגע לגילוים במסגרת ת.א. 16047/06 וזאת מלבד מאזנים ודוחות רווח והפסד שנדרשו בסעיף 1 ז' לבקשה. (יודגש, כי מדובר בעילות תביעה נפרדות והתיקים אינם מאוחדים אך הבקשה היתה בקשה דומה מאוד ועל כן אני מתייחסת להחלטתי שניתנה בת.א. 16047/06 ביום 24/9/07). 5. בנסיבות אלו, המסמכים שהוריתי על גילוים בהחלטתי מיום 24/9/07, יגולו גם במסגרת התיק שבפני וכן יגולו מאזנים ודוחו"ת רווח והפסד של התובעות שהתבקשו בסעיף 1 ז' לבקשה. במסמכים הנוספים שהתבקשו קיימים סודות מסחריים שלא מצאתי לנכון לאפשר גילויים. מהנימוקים שהועלו על ידי ב"כ המשיבים בתגובתו, לא מצאתי לנכון לחייב בגילויים של מסמכים נוספים. 6. המסמכים יומצאו לב"כ המבקשים בתוך 14 יום מהיום. 7. בתיק זה יש להגיש תצהירי עדות ראשית. 8. התובעים - הנתבעים שכנגד 1 - 6 יגישו תצהירי עדות ראשית בתביעה הראשית ובתביעה שכנגד בתוך 40 יום מהיום ויצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים שבדעתם להגיש כראיה לבית המשפט לרבות חוות דעת. 9. הנתבעים - התובעים שכנגד 1 ו-2 יגישו תצהירי עדות ראשית בתביעה הראשית ובתביעה שכנגד בתוך 40 יום מקבלת תצהירי עדות הראשית של התובעים - הנתבעים שכנגד 1 - 6 ויצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים שבדעתם להגיש לבית המשפט לרבות חוות דעת. 10. הנתבע שכנגד 7 יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו בתוך 40 יום מקבלת תצהירי העדות הראשית של הנתבעים - התובעים שכנגד 1 ו-2 ויצרף לתצהיריו את כל המסמכים שבדעתו להגיש כראיה לבית המשפט לרבות חוות דעת. 11. לא תותר העדת עדים אשר לא יגישו תצהירי עדות ראשית, אלא אם כן תוגש בקשה לזימון עדים עם הגשת תצהירי העדות הראשית. 12. בתיק זה קבעתי היום במעמד ב"כ הצדדים ישיבת קדם משפט ליום 24/2/08. כיוון שיש צורך להמתין להגשת תצהירי עדות ראשית, אזי המועד שנקבע בישיבת היום הוא מועד מוקדם. גילוי מסמכיםצו גילוי מסמכיםמסמכיםצווים