רשות להתגונן

מהם הקריטריונים המנחים את בית המשפט בבואו ליתן רשות להתגונן בתביעה בסדר דין מקוצר ? בחינת בקשותיו של הנתבע אינה מצריכה לפסוק בדבר טיב טענותיו וזכויותיו של הנתבע אלא אך לבחון האם אם יש בטענה זו לכאורה כדי להצדיק את בירורה, קרי, האם יש בתצהירו של הנתבע יחד עם חקירתו הנגדית עילה חוקית לכאורית בעלת משמעות אשר אם תוכח במשפט תוכל להוות הגנה ראויה לגרסתה של התביעה. לעניין זה חייב בית המשפט לצאת מנקודת הנחה כי המצהיר דובר אמת, אלא אם כן נתבדו דבריו לחלוטין בחקירה נגדית, במקרה זה האחרון, יהיה על ביהמ"ש למנוע את סיכול מטרתו של ההליך ע"י העלאת טענות סתמיות מטעם הנתבע (הגנת בדים), ואשר כל מטרתן נועדו על מנת למנוע מהתובע את היתרונות הדיוניים אשר מוקנים לו ע"י הגשת תובענה בסדר דין מקוצר. בכל אלו יש כדי ליצור איזון בין הרצון והצורך להעניק לתובע יתרונות דיוניים לבין הרצון שלא לקפח את הגנתם של הנתבעים ולאפשר להם את יומם בבית המשפט. להלן דוגמא להחלטה בנושא רשות להתגונן: החלטה מונחת בפניי בקשה למתן רשות להתגונן כנגד תביעה בסדר דין מקוצר. הור - טל חברה לשיווק ייצור ושרותים בע"מ (להלן:"התובעת") הינה חברה העוסקת, בין היתר, במכירה ובהשכרה של מלגזות ובמתן שירותי תיקון למלגזות. לטענת התובעת, הזמינה חברת פאן טוז בע"מ (להלן:"הנתבעת") ציוד ושירותים שונים, כמפורט בהעתק החשבוניות ותעודות המשלוח שצורפו לכתב תביעתה. הנתבעת טוענת, כעולה מבקשת הרשות להתגונן וחקירתה בפני שלל טענות. לטענתה, התובעת חייבה אותה בתשלום בגין מרחק נסיעה, דבר עליו מעולם לא הוסכם ואף אינו מקובל בנוסף על העובדה ולפיה נהגה לחייב באופן מופרז את הנתבעת בגין שעות עבודה. לטענתה, הזמינה פעם אחר פעם תיקונים למלזגה שנרכשה דרך התובעת, אולם התובעת לא הצליחה לתקן את התקלות, ותחת זאת ביצעה תיקונים באופן לקוי ואף ללא צורך. יתרה מכך, התובעת ביצעה את העבודות הנ"ל ללא קבלת אישור מראש, אלא הסתפקה בהחתמת נהג המלגזה, ביודעה כי אינו רשאי להתחייב בשם הנתבעת להוצאות כספיות כשלהן. הדיון התקיים ביום בו הושבתו שירותי המזכירות והקלדנות וב"כ הצדדים הסכימו לקיים את הדיון ללא רישום פרוטוקול. דיון טרם אתן את החלטתי אחזור בתמצית על הקריטריונים המנחים את ביהמ"ש בבואו ליתן רשות להתגונן, שכן בחינת בקשותיו של הנתבע אינה מצריכה לעת עתה לפסוק בדבר טיב טענותיו וזכויותיו של הנתבע אלא אך לבחון האם אם יש בטענה זו לכאורה כדי להצדיק את בירורה, קרי, האם יש בתצהירו של הנתבע יחד עם חקירתו הנגדית עילה חוקית לכאורית בעלת משמעות אשר אם תוכח במשפט תוכל להוות הגנה ראויה לגרסתה של התביעה. (ראה ע"א 478/75 חנה אנגלנדר נ' יצחק אשכנזי . פ"ד ל(3), 437, 443). לעניין זה חייב ביהמ"ש לצאת מנקודת הנחה כי המצהיר דובר אמת, אא"כ נתבדו דבריו לחלוטין בחקירה נגדית, במקרה זה האחרון, יהיה על ביהמ"ש למנוע את סיכול מטרתו של ההליך ע"י העלאת טענות סתמיות מטעם הנתבע (הגנת בדים), ואשר כל מטרתן נועדו ע"מ למנוע מהתובע את היתרונות הדיוניים אשר מוקנים לו ע"י הגשת תובענה בסדר דין מקוצר. (ע"א 86/66 מנחם פריטל ואח' נ' החברה להנדסה חקלאית בישראל בע"מ ואח' פ"ד כ(2) 520, 522). בכל אלו יש כדי ליצור איזון בין הרצון והצורך להעניק לתובע יתרונות דיוניים לבין הרצון שלא לקפח את הגנתם של הנתבעים ולאפשר להם את יומם בביהמ"ש. טעמים אלו ועוד אוזכרו כבר בהכרעותיו של בית משפט זה ולדידי, עיקרן אחד הוא - באם ניתן ואפשר יהיה לברר ולמצות את טענותיו של הנתבע בבית המשפט, ראוי, ומן הדין הוא כי ימוצו ההליכים בדרך זו ואין על בית המשפט לשלח אותו מעם פניו אם הקניית מירב המהימנות לדבריו, החלושים ככל שאפשר, אך המתיישבים, באופן סביר, עם נסיבותיו העובדתיות של המקרה, מורים על קיומה של הגנה חוקית ולכאורית מול טענות התובע. כאמור, אין ביהמ"ש נדרש, בשלב זה, כחלק מהאלמנטים המשפיעים על הכרעתו, למשקלן, מהימנותן ודרכי הוכחתן של הראיות ובנוסף, אין בטענות הנתבע די כדי להוכיח כי כל מטרותיו הן למנוע מהתובע את היתרונות הדיוניים הנובעים מהליך המקוצר, טענותיו של הנתבע אינן אך "סתמיות" ומשלא נתבדו והופרכו בחקירתו הנגדית, קיימת בהן עילה לכאורית בעלת משמעות אשר אם תוכח במשפט תוכל להוות הגנה ראויה לגרסת התובע. טענותיה של הנתבעת - בנוגע לאופן ההתנהלות התובעת בקיום החוזה נשוא התביעה, הן טענות המצריכות בירור עובדתי רציני ולא ניתן לשלחה לדרכה ולדחות את בקשתה על אתר. לאור האמור לעיל אני נותן למבקשת רשות להתגונן. לאור סכום התובענה, הנני מעביר את הדיון בה לפסים של "סדר דין מהיר". תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 214 ב (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 הדנה, בין היתר, בתיק שהוגש בסדר דין מקוצר, ניתנה בו רשות להתגונן ומועבר לפסים של "סדר דין מהיר". הוצאות הבקשה והדיון בסך 1,500 ש"ח+ מע"מ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי. הנני קובע התיק לדיון מקדמי בפני ביום 15.5.07, שעה 15:30. הצדדים יודיעו תוך 14 יום האם ניתן לסיים תיק זה על פי סעיף 79 א(א) לחוק בתי משפט. בקשת רשות להתגונן