שיקולים בביטול פסק דין

החלטה א.מבוא: לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה. לטענת המבקשת מחמת שינויים בצורת הסריקה אצלה נעלם כתב התביעה מעיניה ולכן לא הגישה בקשת רשות להגן בפני התביעה. עוד טוענת המבקשת שחלה התיישנות על מקרה הביטוח שכן התאונה התרחשה בשנת 2002 בעוד התובענה הוגשה בשנת 2006, וכן שמרכיב ירידת הערך לא היה כלול בפוליסת הביטוח ואף לא שולמה בגינו פרמיה. ב.ההלכות לענין ביטול פסק דין: ביטול מחובת הצדק. כאשר פסק הדין שניתן במעמד צד אחד, פגום ובדרך כלל נובע הפגם מהיעדר המצאה כדין למבקש יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. (ראה ספרו של כב' הש' אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית, תשס"ג - 2003, בעמ' 282). כך נקבע בע"א 64/53 כהן נגד יצחקי, פד"י ח' 395, 397, כי "פסק דין אשר ניתן שלא כהלכה.. רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק EX DEBITO JUSTITIAE פסק דין כזה פגום הנהו, ומשום כך אין לקיימו, תהא אשר תהא הגנת הנתבע לגופו של ענין, שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא ינתן נגדו פסק דין, אפילו פסק דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה". כבר נפסק, כי כאשר המבקש מצביע על סיכוי הגנה, הרי שבגין המחדל יסתפק בית המשפט בדרך כלל, בהטלת הוצאות על המבקש וזאת אלא אם שוכנע בית המשפט כי אין בתשלום ההוצאות כדי לשמש פיצוי מספיק לנזק שנגרם (ראה לענין זה ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פדי ח' 395). ביטול משיקולי ביהמ"ש: כאשר מבוקש לבטל את פסק הדין משיקולי בית המשפט, יש לייחס חשיבות לשתי שאלות, כאשר השאלה השניה היא העיקר (ראה ענין יצחקי לעיל). א. מהי סיבת מחדלו של המבקש להתייצב /להתגונן? ב. מהם סיכויי ההצלחה של המבקש, אם יבוטל פסק הדין ותינתן לנתבע האפשרות להתגונן בפני התביעה? כאמור, שאלת סיכויי ההצלחה של הנתבע היא החשובה יותר, שכן הלכה פסוקה היא, כי פסק דין שניתן כהלכה, לא יבוטל על פי בקשת הנתבע, אלא אם כן יש בידו להראות, שתצמח לו תועלת מהביטול, כלומר, שיש לו סיכוי לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין והוא יורשה להתגונן. ואולם, די בראיה לכאורה לכך, ואין הנתבע חייב להראות כי הגנתו היא איתנה ובטוחה (ראה ספרו של ד"ר יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995 בעמ' 738). לענין סיבת המחדל, יש צורך להראות שהתנהגות המבקש לא היתה רשלנית, וכי הסיבה שבגינה לא הוגש כתב הגנה לא נובעת מיחס של זיזלול כלפי חובתו כבעל דין (ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פד"י כג' 2 בעמ' 721, 723). ג.דיון: אין חולק באשר להמצאת כתבי בי דין ומכאן שאין עסקינן בביטול מחובת הצדק. לענין ביטול משיקולי בית המשפט הרי שמחדלה של המבקשת מובן ומתקבל על הדעת והמצהיר מטעם המבקשת אף לא נחקר בסוגיה זו. ניתן לרפא המחדל בפסיקת הוצאות וכך אף הציע ב"כ המבקשת. לענין סיכויי ההצלחה דומה כי קיימת בעיתיות בעמדת המבקשת שכן לפי הלכת מוריאנו (רע"א 3577/93 הפניקס הישראלי נגד מוריאנו פד"י מ"ח (4) 70). ירידת ערך מהווה נזק ישיר שנגרם לרכב ולא נזק המהווה חריג לפוליסה. יצוין כי בפסק הדין לא נעשתה הבחנה בין רכבים פרטיים ומשאיות. המבקשת לא החריגה מרכיב זה בפוליסה או בשרוול הפוליסה. יתר על כן, בפרק 1 סעיף ח' לשרוול הפוליסה נכתב: "החברה תשלם לך המבוטח את שווי האובדן או הנזק הממשי יגרם לרכב...". גם בשאלת ההתיישנות הרי שהעילה נולדה כביכול רק משנודע למשיב שהמבקשת טוענת לירידת ערך דבר שלא נטען על ידה בעת ששילמה לו תגמולים בגין האירוע הביטוחי משנת 2002, ולפיכך לכאורה טרם חלפה תקופת ההתיישנות. ראה גם סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 וסעיף 9 לחוק ההתיישנות, תשכ"ח-1958. יחד עם זאת, ומאחר וטענת ההתיישנות הינה טענה כבדת משקל הראויה לבירור ועל מנת ליתן למבקשת את יומה בבית המשפט ובהתחשב בהיותה חברת ביטוח, ושחזקה שלא יקשה עליה לשלם כל סכום שיקבע, הנני סבור כי יש לבטל את פסק דין וליתן למבקשת את יומה בבית המשפט. פסק הדין מבוטל. המבקשת תישא בהוצאות ושכ"ט ב"כ המשיב בסך כולל של 1000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. ההוצאות ישולמו בתוך 20 ימים מיום שב"כ המבקשת יקבל החלטה זו. התצהיר התומך בבקשה ישמש ככתב הגנה. ביטול פסק דין