תקנות הסעד

תקנות הסעד (טיפול במפגרים), תשל"ו-1975 בתוקף סמכותי על פי סעיף 21(א) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, "מחוז" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם. 2. פרטי ההודעה בהודעה על מפגר לפי סעיף 3 לחוק יצויינו במידת האפשר פרטים אלה: (1) השם המלא של המפגר ומקום הימצאו; (2) שם האחראי, על המפגר ומענו; (3) שם המודיע, מקצועו ומענו; (4) כל פרט אחר שלדעת המודיע עשוי להועיל לטיפול במפגר. 3. מסירת ההודעה ההודעה על מפגר תימסר לפקיד סעד ברשות המקומית שבתחומה מתגורר המפגר, או לפקיד סעד בלשכה מחוזית של משרד הסעד. 4. פניות תפקיד סעד לועדת איבחון פקיד סעד יביא את ענינו של מפגר לועדת איבחון ויציין בפניתו את שם המפגר, מקום הימצאו, שם האחראי עליו, פרטי העובדות המצביעות על הפיגור ורשאי הוא לצרף מסמכים הנמצאים ברשותו והנוגעים למפגר. 5. תפקיד פקיד סעד חבר ועדת איבחון פקיד הסעד שהוא חבר ועדת האיבחון ירכז את הפניות לועדה, ישלח הזמנות לישיבותיה, יקבע את סדר יומה, וידאג להזמנת מי שהועדה החליטה להזמינו להופיע בפניה. 6. ישיבות ועדת האיבחון ועדת איבחון תקיים ישיבותיה לפי הצורך. 7. קבלת החלטות ועדת איבחון החלטות ועדת איבחון בעקבות דיוניה תינתן תוך שלושה חדשים מיום שפקיד הסעד הביא את ענינו של המפגר בפניה. 8. סיום דיני ועדת איבחון החלטת ועדת איבחון בעקבות דיוניה תינתן תוך שלושה חדשים מיום שפקיד הסעד הביא את ענינו של המפגר בפניה. 9. סדרי עבודת ועדת איבחון ועדת איבחון תקבע את סדרי עבודתה בעצמה במידה שלא נקבעו בחוק או בתקנות אלה. 10. פנייה לדיון מחודש פניית פקיד סעד לדיון מחודש לפי סעיף 15 לחוק תוגש בכתב ויצויינו בה פרטים לגבי מצבו של המפגר ככל הידוע לפקיד הסעד. 11. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי דין), התש"ל-1970 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969 (להלן - החוק), ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגשת בקשה (א) בקשה של פקיד-סעד לפי סעיף 11 לחוק (להלן - הבקשה) תוגש לבית המשפט שבאזור-שיפוטו נמצא מקום-מגוריו של המפגר או של האחראי עליו. (ב) הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, בשינויים המחוייבים לפי הנסיבות, ותוגש בשלושה עתקים ובמספר עתקים נוספים שהורה עליהם בית המשפט. 2. המשיבים לבקשה המשיבים לבקשה יהיו המפגר והאחראי עליו; לא היה אחראי על המפגר, ידאג פקיד הסעד שבית המשפט ימנה לו אפוטרופוס-לדין. 3. הזמנה לדין (א) המבקש והמשיבים יוזמנו לבירור הבקשה לפי טפסים 2 ו-3 שבתוספת; להזמנה המיועדת למשיבים יצורף עותק של הבקשה. (ב) בית המשפט רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי המפגר לא יוזמן לבירור הבקשה, כולה או מקצתה, וכי לא יומצא לו עותק של הבקשה. (ג) בית המשפט רשאי להורות שההזמנה לבירור הבקשה תומצא למפגר עצמו ועל ידי פקיד-סעד. 4. דיון בהעדר המשיבים בית המשפט רשאי לדון ולהחליט בבקשה אף אם לא התייצבו המשיבים, ובלבד שנוכח כי הוזמנו כדין. 5. הזמנת עדים בית המשפט ייעתר לבקשתו של פקיד-סעד או של המפגר או של האחראי עליו, להזמין עדים שלא הוזמנו לפני היום שנקבע לבירור הבקשה, ובלבד שיוזמנו תוך המועד שהורה בית המשפט; בקשה להזמנת עדים יכול שתהא בכתב או בעל-פה. 6. סדר הבאת ראיות בית המשפט יחליט על סדר הבאת הראיות, ולענין זה אין נפקא מינה מי הוא בעל הדין המביא אותן. 7. הוצאות טיפול בקשה לחייב בהוצאות-טיפול, לפי סעיף 13 לחוק, תוגש על ידי פקיד- סעד ראשי או פקיד-סעד שפקיד-סעד ראשי הסמיכו לכך. 8. הודעה על אמצעי חירום פקיד-סעד אשר נקט אמצעי-חירום, לפי סעיף 16 לחוק, יודיע על כך לבית המשפט לפי טופס 4 שבתוספת. 9. תחולת סדר הדין האזרחי על הליכים לפי תקנות אלה יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ובכפוף לאמור בתקנות אלה. 10. (בוטלה) תוספת טופס 1 (תקנה 1) בקשה לענין אמצעי-כפיה, לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969 בבית משפט השלום ב בענין המפגר הרצאת פרטים: שם המפגר: גילו של המפגר: מקום-מגוריו של המפגר: שם האחראי על המפגר ומקום-מגוריו: עילת הבקשה *: (א) המפגר לא התייצב בפני ועדת אבחון. (ב) המפגר לא עבר בדיקות בהתאם להוראותיה של ועדת-אבחון. (ג) המפגר או האחראי עליו לא דאגו לביצוען של דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת-אבחון. 6. העובדות שעליהן מבוססת הבקשה **: 7. פירוט נקיטת האמצעים המבוקשים: בית המשפט מתבקש להזמין את המפגר את האחראי על המפגר ולהחליט בענין המבוקש בהתאם להוראות חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969. היום לחודש שנה פקיד סעד * מחק את הטעון מחיקה. ** פרט בקיצור את העובדות וציין אם רצוי להזמין את המפגר לבירור הבקשה, כולה או מקצתה, ולהמציא לו עותק של הבקשה. טופס 2 (תקנה 3) הזמנה לאחראי על המפגר בבית משפט השלום ב דע כי הוגשה בבית-משפט זה בקשה של פקיד-סעד לענין המפגר שהבקשה מציינת אותך כאחראי עליו. הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום בשעה ולהשיב על הבקשה. בבירור הבקשה תהיה רשאי לחקור עדים, לטעון טענותיך ולהציע הצעותיך. עותק מן הבקשה ונספחיה מצורפים בזה. (תאריך) (חתימה) טופס 3 (תקנה 3) הזמנה למפגר בבית משפט השלום ב דע כי הוגשה בבית-משפט זה בקשה של פקיד-סעד בדבר שלומך. הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום בשעה ולהשיב על הבקשה. בבירור הבקשה תהיה רשאי לחקור עדים, לטעון טענותיך ולהציע הצעותיך. עותק מן הבקשה ונספחיה מצורפים בזה. (תאריך) (חתימה) טופס 4 (תקנה 8) הודעת פקיד-סעד על אמצעי-חירום, לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969 בבית משפט השלום ב בענין המפגר: שם מקום מגורים מספר זהות אני פקיד-סעד לפי סעיף 21(ג) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969, מתכבד להודיע לבית המשפט כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק האמור נקטתי ביום באמצעי-חירום אלה: (תאריך) פקיד-סעד חוק הסעד / שירותי הסעדתקנות