האם ניתן לבצע המצאה בדואר אלקטרוני ?

האם ניתן לבצע המצאה באי-מייל ? סעיף 497א תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובע בעניין המצאה לעורך דין כי בית משפט או עורך דין רשאי להמציא כתב בי-דין בפקסמילה לעורך דין המייצג בעל דין ויראו אותו ככתב בי-דין שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, ובלבד שנתקיימו בו כל אלה. במקרה שבו הזמנה לדיון נשלחה ע"י בית המשפט באמצעות דואר אלקטרוני, בית המשפט פסק כי אין בה בכדי למלא את הוראות התקנה בדבר המצאה לעורך דין ע"י בית המשפט, לכן אין במקרה דנן המצאה בהתאם לתקנות. יחד עם זאת, קיימת הלכה בעניין זה והינו כלל הידיעה - במקום בו הוכח כי בעל דין ידע על החלטה של בית המשפט, הוא לא יכול להסתתר מאחורי טענת היעדר המצאה. כך גם נקבע בפסק דין קודם כי ניתן לראות את כלל "הידיעה" כחריג לכלל "ההמצאה", אשר נועד לאכוף את כללי סדר הדין האזרחי כרוחם ועל-פי תכליתם האמיתית. תכליתם של כללי סדר הדין לקבוע מסגרת דיונית מוגדרת להליכים אזרחיים בבתי-המשפט אשר תאפשר פעולה תקינה ויעילה של המערכת השיפוטית תוך שמירה על זכויותיהם הדיוניות של בעלי-הדין והבטחת "יומם" בבית-המשפט. נקבע לא אחת ע"י בית המשפט כי מקום בו נפל פגם בהמצאה, הדבר מחייב ביטול ההחלטה מחובת הצדק, פגם בהליך המצאה, משמש, כשלעצמו, עילה מספקת לביטול החלטה. אולם, כאשר ההמצאה לא נפסלה, אין מקום להורות על ביטול ההחלטה מחובת הצדק. ** חשוב לציין כי לא מן הנמנע כי בעתיד תיתכן המצאה באמצעות דואר אלקטרוני ולכן יש לעקוב אחרי החידושים בחקיקה. שאלות משפטיותדוארהמצאת כתבי בי דין