בקשה לשינוי מקום מעצר בית

בקשה לשינוי מקום מעצר בית בפסיקה נקבעו מבחנים לקביעת "חלוף זמן ניכר" המצדיק עיון מחדש בתנאי מעצר ושינויים. בבש"פ 6845/07 קוסטריקין נ' מדינת ישראל נפסק : "הדרישה באשר לחלוף זמן ניכר מעת מתן ההחלטה היא גמישה והפרשנות הניתנת לה מותאמת לנסיבות כל מקרה ומקרה תוך יצירת איזון ראוי בין הפגיעה הנגרמת לנאשם הספציפי בשל חלוף הזמן אל מול האינטרס הציבורי" . בבש"פ 6286/06 פלוני נ' מדינת ישראל שבו נאמר: "נראה כי הקביעה שעבר "זמן ניכר" מעת מתן ההחלטה באופן המקים עילה לעיון חוזר בהחלטה הינה תולדה של נסיבות העניין. פרק זמן מסוים יחשב כניכר בשים לב בין השאר למאזן שבין הפגיעה הנגרמת לנאשם הספציפי בשל חלוף הזמן אל מול האינטרס הציבורי כי ימשיך לשהות במעצר באותם תנאים. במסגרת מאזן זה יובאו בחשבון בין היתר חומרת העבירות המיוחסות לנאשם, מידת המסוכנות שלו, התנהגותו במעצר או באופן עמידתו בתנאי חלופת המעצר ונסיבותיו האישיות : המשפחתיות, הכלכליות והנפשיות". בבש"פ 2/06 - אייל זילברפרב נ' מדינת ישראל נקבע : "עיקרו של הליך העיון החוזר הוא בבחינה ובדיקה האם מאז ההחלטה המקורית שניתנה אירעו עובדות או נסיבות חדשות או מעבר זמן רב שיש בהם כדי לשנות את נקודת האיזון הראויה בין עניינו של הנאשם בהגשמת חירותו האישית כפרט לבין האינטרס הציבורי בהגנה על בטחון הציבור והבטחת תקינות ההליך השיפוטי." נקבע בפסיקה כי יש להכיר בחשיבות מתן אפשרות, גם למי שנמצא במעצר בית, לצאת לעבוד ולהתפרנס, אך למול אינטרס זה של העצור יש לשקול את האינטרס הציבורי והסיכון שעלול להיגרם לציבור. בבש"פ 2857/06 אליהו ממן נ' מ.י. נפסק על ידי כבוד השופטת ע. ארבל: "ההכרה בחשיבות יכולתו של אדם להתפרנס ולדאוג לצרכי מחייתו מלמדת אותנו, כי אף כשמדובר בנאשם המשוחרר לחלופת מעצר, יש לנסות, במקרים הראויים, לבחון את אפשרות השתלבותו במסגרת עבודה, אשר תבטיח לו פרנסה ותעסוקה. זאת כמובן, בכפוף לכך שלא יהיה בכך משום פגיעה באינטרס ציבורי סותר. לפיכך, במידה שניתן להשיג את תכלית חלופת המעצר גם כשהנאשם יוצא לעבוד, תוך הבטחה כי אין ביציאתו לעבוד משום סכנה לשלום הציבור או אפשרות לפגיעה בתקינות ההליך המשפטי נגדו, במקרה המתאים יהא ראוי לאפשר זאת." לפני בקשה לשינוי מקום מעצר בית שהוטל על המבקש על פי החלטת בית המשפט המחוזי ביום 21.07.10 ובקשה לעיון חוזר בתנאי המעצר על פי סעיף 52 (א) לחסד"פ ( סמכויות אכיפה - מעצרים) לאפשר למבקש לצאת לעבוד. בתאריך 03.05.10 נעצר המבקש והוגש כנגדו כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של נהיגה בהיותו בלתי מורשה לנהיגה, נהיגה בזמן פסילה, שהוטלה עליו בנוכחותו בתיק תעבורה מס' 4771-08 ונהיגה ללא ביטוח תקף. בעניינו של המבקש הוגש תסקיר מעצר. בתאריך 01.06.10 נעצר המבקש עד תום ההליכים המשפטיים נגדו על פי החלטת בית המשפט לתעבורה בפתח תקוה. על החלטת בית המשפט קמא הוגש ערר, ובהחלטה מיום 21.07.10 החליט כבוד המשפט המחוזי לאמץ את המלצות שירות המבחן, ושחרר את המבקש למעצר בית מלא בתוספת איזוק אלקטרוני והפקדת ערבויות. לאחר ששמעתי את שתי אחיותיו של המבקש, התרשמתי מכך שהן מסוגלות לשמש מפקחות ראויות באופן אשר יאיין את מסוכנותו של המבקש, גם בעת שישהה במעצר בית בבית הוריו. לפיכך אני נעתרת לבקשה להעתקת מקום מעצר הבית בתנאים אלה: המבקש ישהה במעצר בית מלא בבית הוריו. המפקחות יפקחו על המבקש לסירוגין, ביחד או לחוד. על המפקחות לחתום על ערבויות צד ג', על סך 10000 ₪ כל אחת. המבקש ישהה במעצר הבית באיזוק אלקטרוני. שב"ס ידאג להעתקת האיזוק האלקטרוני ממקום מעצר הבית הנוכחי למקום מעצר הבית בבית הוריו של המבקש. המבקש יעבור למקום המעצר החדש רק לאחר שיותקן במקום איזוק אלקטרוני. יתר תנאי השחרור, על פי החלטת בית המשפט המחוזי מיום 21.07.10, עומדים בעינם בנוסף לתנאים אלה. שינוי תנאי מעצר - יציאה לעבודה ב"כ המבקש עותר מבית המשפט לעיין מחדש בתנאי המעצר ולאפשר למבקש לצאת לעבוד. מעצר ביתמעצר