תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו-7 לחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. זכות לקבל הסעה (א) ילד נכה זכאי להסעה כאמור בסעיף 2(א) לחוק אם התקיים בו אחד מאלה: (1) הוא ילד חריג כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 (להלן - חוק החינוך המיוחד), שזכאותו לחינוך נקבעה על-ידי ועדת השמה, לפי אותו חוק, בין אם הושם במוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק האמור ובין אם הושם במוסד חינוך מוכר אחר לפי אותו חוק; (2) הוא איננו ילד חריג כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, שזכאותו לחינוך מיוחד נקבעה על-ידי ועדת השמה לפי חוק החינוך המיוחד, והוא המציא למנהל מוסד החינוך שבו הוא לומד אישור רפואי הקובע כי מחמת ליקוי בכשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי הוא אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו והוא נזקק להסעה - במשך התקופה שצויינה באישור הרפואי כאמור; לענין פסקה זו, "אישור רפואי" - אישור החתום בידי הרופא המורשה שטיפל בילד הנכה. (3) מנהל בית-ספר שקיבל אישור רפואי כאמור בפסקה (2), יודיע על כך טלפונית, תוך 48 שעות מקבלת האישור, למנהל האגף או המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה גר הילד, וכן ישלח אליו את המסמך בדואר רשום תוך שבעה ימים מיום קבלתו. (ב) הזכות להסעה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה רק למוסד החינוך שאליו שובץ הילד הנכה כדין לפי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 או חוק החינוך המיוחד. (ג) נזקק ילד נכה, כאמור בתקנת משנה (א), במהלך לימודיו לנסוע למוסד חינוך שהוא חווה חקלאית, מרכז ימי, מרכז טכנולוגי-מקצועי, בית-ספר למחוננים, או למוסד חינוך כיוצא בזה, ולימודים אלה הם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים במוסד החינוך שבו הוא לומד - כוללת זכותו להסעה גם הסעה למוסדות חינוך כאמור. 2. ליווי (א) ליווי לפי סעיף 2(ב) לחוק יהיה על-ידי מי שמועסק בתפקיד מלווה בידי רשות מקומית, או מתנדב שאושר לכך בידי ארגון ציבורי. (ב) האחריות לביצוע הליווי לילד נכה הזכאי לקבלו חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה הוא גר. (ג) ילד נכה זכאי לליווי אם הוא אחד מאלה: (1) ילד חריג כאמור בתקנה 1(א)(1), שאופיין בוועדת ההשמה כחולה נפש, כאוטיסט, כמי שסובל מהפרעות התנהגות קשות, כבעל פיגור עמוק (סיעודי), כבעל פיגור קשה או כבעל פיגור בינוני; (2) משותק מוחין או בעל נכות פיסית קשה; (3) נמצא זכאי לליווי על ידי ועדת חריגים שמינה לענין זה שר החינוך התרבות והספורט. (ד) התגלעו חילוקי דעות בין ההורים ובין הרשות המקומית לענין זכאותו של ילד נכה לליווי, תכריע בהם ועדת החריגים. (ה) רשות מקומית תתקשר, אם הדבר מעשי, עם רשויות מקומיות סמוכות, כדי שההסעה והליווי יהיו חסכוניים, ובלבד שהסעה כאמור לא תגרום להארכתו של משך ההסעה באורח בלתי סביר. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה בראשית שנת הלימודים התשנ"ו. תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות "האגף" - אגף הרכב ושירותי תחזוקה של משרד התחבורה; "גוף ציבורי" - רשות מקומית או ארגון ציבורי החייבים בהסעת ילדים נכים למוסד חינוך; "מפרט טכני" - מפרט טכני להתקנת רכב בטיחותי לסוגיו שהוציא האגף, והמתעדכן מזמן לזמן בהתאם להתפתחויות טכניות בנושא, והמופקד לעיון הציבור במשרד האגף ובלשכות המחוזיות של משרד התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות של המשרד; "רכב בטיחותי" - רכב להסעת ילדים נכים מאחד משני סוגים אלה: (1) רכב המתאים להסעת ילדים נכים הנזקקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים ומותקנים בו: (א) מתקן להרמת עגלת הנכים; (ב) אמצעי ריתום לכל נוסע במושב ולעגלות הנכים; (ג) רצפה שבה מהדקים המתאימים להצמדת מושבים פריקים ועגלות נכים; (ד) משענות ראש למושבי הנכים או לעגלות הנכים; (ה) ידיות מרופדות במושבי הנכים; (ו) מראות המאפשרות לנהג לראות את הנוסעים ברכב; (ז) מזגן ומיתקן לחימום פנים הרכב; (ח) ציוד עזרה ראשונה; (ט) שתי דלתות לפחות; (י) אמצעי לקשר אף אם הוא נייד. (2) רכב המתאים להסעת ילדים נכים שאינם נזקקים לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים ומותקנים בו: (א) מושבים קבועים לנכים; (ב) אמצעי ריתום לכל נוסע ברכב; (ג) משענות ראש בכל מושבי הרכב; (ד) ידיות מרופדות בכל מושבי הנוסעים; (ה) מראות המאפשרות לנהג לראות את הנוסעים ברכב; (ו) מזגן ומיתקן לחימום פנים הרכב; (ז) ציוד עזרה ראשונה; (ח) שתי דלתות לפחות; (ט) אמצעי לקשר, אף אם הוא נייד. 2. רישוי רכב בטיחותי (א) לא יירשם רכב בטיחותי לפי פקודת התעבורה, התשכ"א-1961, אלא אם כן נבדק בידי מעבדה מוסמכת כמשמעותה בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, וניתנה לגביו תעודה כי נתקיימו בו כל התנאים המפורטים לגבי כל אחד מסוגי הרכב הבטיחותי וכן התנאים שבמפרט הטכני. (ב) רכב בטיחותי יעמוד בדרישות המפרט הטכני המתאים לסוגו כפי שיירשם ברשיון הרכב. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק. קטיניםנכותילד נכה / פעוט נכההסעה בטיחותיתתקנות