תצהיר לבקשת רשות להתגונן

האם חובה לצרף תצהיר לבקשת רשות להתגונן ? מהו תצהיר בקשת רשות להתגונן ? הלכה היא, כי המבקש רשות להגן חייב להתכבד ולפרט פרטי הגנתו. עם זאת, בית המשפט ציין בפסיקתו כי אין מקפידים עם המבקש במסגרת בקשת רשות להתגונן, ודי לו אם תצהירו יגלה הגנה כלשהי, אף אם דחוקה. ההנחה בשלב הנוכחי של הדיון היא, שהטענות המפורטות בתצהיר התומך בבקשה - שבסופו של יום ישמש ככתב הגנה אם הרשות תינתן - הן נכונות. לפיכך, אין נזקקים ברגיל לשאלת מהימנות הגרסה אולם, במה דברים אמורים? במצב שלאחר החקירה שכנגד, לא נשמט לחלוטין בסיס טענות ההגנה. זו תכליתה של החקירה הנגדית במסגרת זו, המיועדת לאפשר לתובע או למבקש הביצוע למוטט את גרסת מבקש הרשות להתגונן, ולהראות שבטענות ההגנה הכלולות בתצהירו, אין למעשה כל ממש. אם מסתבר שאלה הם באמת פני הדברים, וברור כי הגרסה עליה מושתתת ההגנה היא מופרכת - אין כל סיבה ליתן את הרשות להתגונן ולנהל משפט שלם ללא בסיס הגנה כלשהו, בנסיבות שהתוצאה צפויה מראש. מכאן נובעת ההלכה לפיה, אם בית המשפט משתכנע, כי טענות המבקש תלויות על בלימה והגנתו היא למעשה "הגנת בדים" - לא ייעתר לבקשת הרשות להתגונן. בקשת רשות להתגונןמסמכים