תקנה 3 א לתקנות סדר הדין האזרחי

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, זכאי התובע להגיש את התובענה לאחד מבתי המשפט שבאזור שיפוטו, אם מתקיים אחד התנאים המנויים בתקנה 3(א). סעיף 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 3. תובענה שאינה במקרקעין - (א) תובענה שאינה כולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה: (1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע; (2) מקום יצירת ההתחייבות; (3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; (4) מקום המסירה של הנכס; (5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. מקום יצירת ההתחייבות כוללת: התחייבות חוזית - הסמכות המקומית מסורה לבית המשפט שבאזור שיפוטו נחתם החוזה. התחייבות מכוח הדין - הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט שבאזור שיפוטו נערכה ההתחייבות. בית המשפט ציין כי טענת חוסר סמכות מקומית אינה מהווה עילה לדחיית תובענה על הסף. סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד1984- מסמיך את בית המשפט, משמצא שאינו יכול לדון בעניין מחמת חוסר סמכות מקומית, להעביר את הדיון לבית המשפט המוסמך. פרשנות התקנה תיעשה בהתאם לדין המהותי החל על הסכסוך. תקסד"א 1984 (הישנות)