אי קבלת כתב אישום

המערער נידון מבלי שקיבל את כתב אישום. להלן פסק דין בסוגיית ערעור על גזר דין בגין אי קבלת כתב אישום: פסק דין זהו ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של בית המשפט לענייני תעבורה בירושלים (כב' השופט א. טננבוים) בתיק פל 713/04, מיום 18.10.04. המערער הורשע, על פי הודאתו, בביצוע עבירה של נהיגה בזמן פסילה, עבירה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה, וכן, נהיגה ללא ביטוח, עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי. בית המשפט השית על המערער עונשים הבאים: מאסר בפועל של 10 ימים; מאסר על תנאי של חודשיים למשך שלוש שנים, אם ינהג בזמן פסילה בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה; קנס בסך 2,500 ₪ או 25 ימי מאסר תמורתו, וכן, פסילה בפועל של 4 חודשים בחופף לכל פסילה אחרת. על פי כתב האישום, בתאריך 14.10.04 נפסל המערער מנהלית, בנוכחותו, ע"י קצין משטרה למשך 30 יום. חרף זאת, בתאריך 18.10.04 נהג המערער מכוניתו פרטית ונסע באזור שואבה. באותן הנסיבות נהג המערער בפסילה וללא ביטוח בר תוקף. המערער נלקח לבית המשפט ע"י ניידת משטרה ביום בו ביצע את העבירות, ונידון באותו יום. בא כוח המערער מעלה מספר טענות, בדבר גרימת עיוות דין למערער: המערער נידון מבלי שקיבל את כתב אישום; בית משפט קמא לא דחה את הדיון לפחות 48 שעות כפי שמתחייב מהוראת החוק, ולהודיע לו על זכותו למנות לעצמו עו"ד, בעיקר כאשר ידע שהמערער צפוי לעונש מאסר בפועל. כמו כן, בית המשפט החמיר עם המערער יתר על המידה ולא התחשב בעובדות המקרה שהובאו בפניו ע"י המערער. בא כוח המשיבה טען, כי לא נגרם למערער עיוות דין. משציין השופט קמא בפרוטוקול "היות והנאשם איננו מיוצג הוסברו לו הליכים בסיסיים", חזקה עליו שהסביר למערער במסגרת "ההליכים הבסיסיים" שהוא יכול להיוועץ עם עו"ד ולדחות את תשובתו לכתב האישום. לעניין העונש, נטען על ידי ב"כ המשיבה שזה עונש סביר לאור עבר התעבורתי העשיר של המערער, טיב העבירה ונסיבותיה. 4. אין חולק כי עבירה על סעיף 67 לפקודת התעבורה הנה עבירה חמורה. ברור כי בענייננו בית משפט קמא לא הזהיר את המערער שמדובר בעבירה חמורה. המלים "הוסברו לו ההליכים הבסיסיים" אין די בהם. לא ברור מה הוסבר למערער והאם הוסבר לו, ואף הומלץ לו למנות לעצמו עו"ד. לא ברור מפרוטוקול בית משפט קמא אם המערער היה מודע לצורך במינוי סניגור לעצמו, ואם הוא מסכים מדעת לקיום ההליכים המשפטיים נגדו מבלי שיהיה מיוצג. סעיף 95 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 קובע: "משהוגש כתב אישום יקבע בית המשפט מועד למשפט; בית המשפט יודיע על המועד בכתב לתובע וימציא לנאשם הזמנה בכתב למשפט בצירוף העתק מכתב האישום; הגיש סניגורו לבית המשפט לפני קביעת המועד ייפוי כוח לייצג את הנאשם במשפט, יודיע בית המשפט על המועד בכתב גם לסניגור". תקנה 20א לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974 קובעת: "הזמנה לנאשם והודעה לסניגור לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, יומצאו במועדים כלהלן: (1) כשכתב האישום מוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם פרקליט מפרקליטות המדינה - לא פחות מארבעה עשר ימים לפני המועד הקבוע למשפט. (2) כשכתב האישום מוגש מטעם תובע אחר - לא פחות מארבעים ושמונה שעות לפני המועד הקבוע למשפט. אולם, בהסכמת הנאשם, מותר לקיים את המשפט גם אם לא הומצאה ההזמנה במועד כאמור". יצוין, כי בא כוח המשיבה לא טען שההליך היה תקין, וכי הדברים התנהלו על פי תקנות סדר הדין הפלילי. לעניין קביעת מועד מוקדם לדיון, אומר המלומד י' קדמי: "במקום שהנאשם לא התנגד לקביעת מועד מוקדם יראהו כמי שנתן את הסכמתו לכך, אלא אם קופח בשל כך בהגנתו" (י' קדמי "על סדר הדין בפלילים חלק שני מהדורה תשס"ג-2003, ע' 738) אין חולק כי מדובר כאן בצורך לשמור על זכויותיו הדיוניות (שיש להן חשיבות מיוחדת במקרה שלנו) של המערער, על מנת שיהיה לו יומו בבית המשפט. האמרה שאין די שהצדק ייעשה, אלא יש צורך שיראה שהוא נעשה, איננה קלישאה, אלא נוהג מושרש בבתי המשפט, ויש לשמור עליו, גם כאשר בתי המשפט עמוסים לעייפה בתיקים. כב' השופטת ביניש ציינה בעניין סלים: "יש להקפיד באופן דווקני שלא יקופחו זכויות של נאשם וכי תנתן לו הזדמנות נאותה למצות את זכויותיו הדיוניות כדי להתגונן מפני האישום המיוחס לו" (בש"פ 7465/03 עורג'אן סלים נ' מ"י, תק-על 2003(3), 839, ע' 840). בתיק אחר ציין כב' השופט מצא לעניין ההזמנה: "נאשם אכן זכאי לכך שהזמנתו לפתיחת משפטו, לפי סעיף 95 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, תומצא לו לא יאוחר מן המועד הרלוואנטי הקבוע לכך בתקנה 20א לתקנות סדר הדין הפלילי. שהלוא מטרתה של הזמנה למשפט אינה אך להודיע לנאשם את מועד המשפט אלא גם לאפשר לו להתכונן מבעוד מועד למשפטו ולהיערך לפתיחתו" (בש"פ 7287/02 אבו-ראס נ' מדינת ישראל, תק-על 1525 (3)2002). על כן, אני מקבל את הערעור, מבטל את פסק דינו של בית משפט קמא. התיק מוחזר לבית קמא על מנת לקיים את ההליך כדבעי. משפט פליליכתב אישום