חבר מועצת עירייה זכה מכרז העירייה פסק דין סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

חבר מועצת עירייה זכה מכרז העירייה פסק דין סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות 1. עירית רהט, המשיבה 1, [להלן: "העיריה"] פירסמה שני מכרזים לעבודות איסוף אשפה בשטחה - האחד בחלקה הצפוני של העיר והשני בדרומה. ביום 26.9.03 זכה המשיב 2 במכרז ה"דרומי" והמשיבה 3 במכרז ה"צפוני". הצעותיו של העותר - בשני המכרזים - נדחו. עפ"י פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 21.9.04, דרישת המחיר של המשיב 2 במכרז "הדרומי" היתה 582,035 ₪ ולעומתו המחיר שדרש העותר היה 855,036 ₪ - אומדן העיריה היה 610,740 ₪. אשר למכרז "הצפוני", דרישת המחיר של המשיבה 3 היתה 673,768 ש"ח, המחיר שדרש העותר היה 879,465 ש"ח - וגם כאן אומדן העיריה היה 610,740 ש"ח [המדובר בהצעת מחיר עבור שירותי איסוף האשפה לתקופה של שנה]. 2. על אף פערי המחיר המשמעותיים ביותר בין הצעות העותר שנדחו, להצעות המשיבים שזכו - הגיש העותר ביום 3.11.04 [דהיינו כששה שבועות לאחר פתיחת תיבת ההצעות וקבלת הודעת העיריה על תוצאות המכרז] עתירה זו לביטול תוצאות המכרזים ולקביעה כי הוא הזוכה הראוי בשני המכרזים - לחילופין להחזרת הדיון לועדות המכרזים ולחילופי חילופין לקביעה כי המכרזים בטלים ומבוטלים. במקביל מבקש הוא [בבש"א 691/04] צו ביניים האוסר על המשיבים 2 ו-3 להמשיך בביצוע העבודות בהן זכו במכרז - עבודות שנמסרו לביצועם ע"י העיריה עוד ביום 1.10.04 - למעלה מחודש בטרם פנה בעתירה ובבקשה לצו הביניים. 3. עיקר טענות העותר בעתירתו הן אלה: א. המשיב 2 הינו גיסו של ראש העיריה, וגם בעל השליטה במשיבה 3 הינו גיס של ראש העיריה [כל אחד מהם נשוי לאחת מאחיותיו]. לטענת העותר [בסעיף 61 לעתירה] - "די בקירבה משפחתית זו בין הזוכים במכרז לבין ראש העיריה, כדי לפסול תוצאות המכרז "מניה וביה" ". לטענת העותר - מסקנה זו מתבקשת חד משמעית מהוראות סעיפים 174 ו-175 לפקודת העיריות [נוסח חדש]. מוסיף וטוען העותר כי גם אלמלא אותן ההוראות "דומה שאין צורך להכביר מילים בטענה כי התקשרות העיריה תוך ניגוד עניינים פסול של ראש העיריה מהווה הפרה של עקרונות היסוד של המשפט הציבורי" [סעיף 62 ו-63 לעתירה]. ב. בעוד שעפ"י מסמכי המכרז [לעבודות איסוף אשפה] נדרש המציע לפרט נסיונו הקודם, לא צורפו נתונים שכאלה ע"י המשיבים 2 ו-3. נסיונו של המשיב 2 הינו באחזקת רשתות ביוב ואילו נסיונה של המשיבה 3 בהובלת חומרי מחצבה. ג. שני המשיבים לא החזיקו בבעלותם, בטרם זכו במכרז, משאיות דחס לפינוי אשפה - אלא רכשו הזכויות בהן רק לאחר שזכו במכרז. 4. בתגובת העיריה לבקשת צו הביניים [הוגשה ביום 18.11.04] נטען כי הצעות המשיבים היו זולות באופן משמעותי מהצעותיו של העותר [הצעת המשיב 2 זולה ב-17% והצעת המשיבה 3 זולה ב-35%], כי הנסיון הקודם בעבודות איסוף אשפה לא היה בגדר "תנאי סף" אלא שיקול אחד מכלל השיקולים שייבחנו ע"י ועדת המכרזים - כי שני המשיבים הצטיידו מבעוד זמן - ובטרם זכייתם במכרז במשאיות הדחס הנדרשות - ושניהם החלו בביצוע העבודות באותן המשאיות מיד עם זכייתם במכרז. 5. את עיקר דבריה בתגובה ייחדה העיריה לטענת הפסול שהעלה העותר ביחס לקירבת המשפחה בין ראש העיר לבין כל אחד מהמשיבים [גיסים]. לטענתה, "גיס" אינו נמנה על קרובי המשפחה האסורים מניה וביה בהתקשרות עם העיריה. סעיפים 174 ו-175 לפקודה, אליהם מפנה העותר - אין עניינם בהתקשרות בחוזה או בעיסקה עם העיריה - אלא בהעסקת קרוב משפחה כעובד העיריה. מאידך גיסא, לעניין איסור התקשרות בחוזים, חלות הוראות סעיף 122 א' לפקודה והגדרת "קרוב" לאותו עניין אינה כוללת "גיס". על כן - כך טענתם - אין פסול, ובוודאי שלא פסול אינהרנטי מניה וביה בזכיית המשיבים במכרזים. מאידך, מוסיפה העיריה ומגלה את אוזננו כי העותר הינו אחיו של חבר מועצת העיריה ודודו של חבר מועצה אחר, כאשר אותו האחיין הינו גם חבר בועדת המכרזים והוא ישב בישיבתה אשר דנה במכרזים נשוא עתירה זו. זאת גם זאת, העותר זכה בעבר במכרזים של העיריה לביצוע אותן עבודות איסוף האשפה [והתמיד בכך עד להפסדו במכרזים דנן] תוך הפרה מפורשת של הוראות סעיף 122 א' לפקודה לפיהן: "(א) חבר מועצה, קרובו... לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם העיריה. לעניין זה "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת אח או אחות. (ב) הוראת ס"ק (א) לא תחול - (1) ... (2) ... (3) לגבי חוזה או עיסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה". 6. בדבריה בעת הדיון מיום 18.11.04, אישרה באת כוחו של העותר את נכונות הנתונים הנ"ל ולפיהם העותר הינו אחיו של אחד מחברי המועצה ודודו של חבר מועצה אחר הנמנה על חברי ועדת המכרזים שדנה במכרז דנן. היא הוסיפה ומסרה לביהמ"ש כי נתונים אלה נתבררו לה רק לאחר שהגיעה לידיה תגובת העיריה [יום לפני הדיון], כי העותר לא מסר לה פרטים אלה בטרם הוגשה העתירה ולכן לא נכללו נתונים אלה בעתירה על צרופותיה. 7. לטענת העיריה והמשיבים, בהעלמת עובדות אלה מהעתירה - בא העותר לביהמ"ש בחוסר נקיון כפיים ברמה המצדיקה והמחייבת דחיית עתירתו על הסף. דין טענה זו להתקבל וזאת ממספר טעמים. ראשית - העותר, בהיותו אחיו של אחד מחברי מועצת העיר, אינו רשאי להיות צד בהסכם עם העיריה ועל העיריה נאסר להתקשר עמו בהסכם שכזה - כך נקבע במפורש בסעיף 122 א' לפקודה. די בכך להביא לדחייה על הסף של הסעד הראשון והעיקרי שבעתירה - לאמור, הצהרה כי העותר הוא הזוכה במכרז. שנית - מתוך אותם נתוני משפחה של העותר, שהוא נמנע במפגיע מגילויים בעתירתו - עולה כי התקשר בחוזה אסור עם העיריה [בניגוד לסעיף 122 א' לפקודה] ופעל במסגרת זו עד לדחיית הצעתו במכרזים האחרונים נשוא עתירה זו. שלישית - עיקר טענותיו של העותר בעתירתו מכוונות כנגד זכיית המשיבים 2 ו-3 במכרזים שעה שהם גיסיו של ראש העיריה. בשל כך טוען הוא כי דין זכייתם להיפסל ודין הצעתו [היקרה מהן באופן משמעותי] להתקבל. העלמת הנתון האלמנטרי בדבר היותו הוא עצמו אחיו של חבר מועצה אחד, ודודו של חבר מועצה שני, וכי אותו אחיין שלו חבר בועדת המכרזים שדנה במכרז בו נדונה גם הצעתו שלו - לא זו בלבד שמכתימה היא את עתירתו בחוסר נקיון כפיים של ממש אלא שומטת כאמור מניה וביה את עצם זכאותו להשתתף באותם המכרזים שלא לומר לזכות בהם. עותר המעלים מידע מהותי שכזה מעתירתו, מתצהירו, ומבקשת צו הביניים שהגיש - אינו ראוי לסעדים הנעתרים על ידו ודין עתירתו להדחות בשל כך על הסף. 8. תוצאת הדברים הינה כי העתירה נדחית ועימה בקשת העותר לצו הביניים שבבש"א 691/04. העותר ישלם לכל אחד משלושת המשיבים הוצאות העתירה בסכום של 5000 ₪. מכרזחברי מועצהעירייהפקודת העיריות