תקנות הספורט

תקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשנ"ז-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(ב) ו-18 לחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), בהסכמת שר הבריאות, לאחר התייעצות עם התאחדויות ואיגודים הנוגעים לענין, ובאישורה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בדיקה ארגומטרית" - בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית (להלן - אק"ג) במנוחה, במאמץ ובהתאוששות, לרבות מדידת דופק ולחץ דם, לפי הפרטים שבטופס 1 בתוספת; "בדיקה גופנית כללית" - בדיקה גופנית כללית לספורטאי, לפי הפרטים שבטופס 2 בתוספת; "בדיקה רפואית" - כל אחת מאלה: (1) בדיקה ארגומטרית; (2) בדיקה גופנית כללית; (3) בדיקה תקופתית; "בדיקה תקופתית" - מילוי שאלון רפואי בידי ספורטאי לפי הפרטים שבטופס 3 בתוספת, והערכת הנתונים הנובעים ממנו, לענין פעילות ספורט בעונה פלונית. 2. עריכת בדיקות רפואיות (א) הבדיקות הרפואיות לקביעת כשירות, שספורטאי חייב להיבדק בהן לפי סעיף 5(א) לחוק קודם שישותף בתחרויות ספורט הן בדיקה ארגומטרית ובדיקה גופנית כללית. (ב) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), ייבדק ספורטאי בדיקה תקופתית לקראת כל עונת ספורט קודם שישתתף בתחרויות ספורט באותה עונה. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), פטור ספורטאי שגילו עד 17 מבדיקה ארגומטרית לפני כניסתו לפעילות תחרותית, אלא אם כן מדובר בהשתתפות בנבחרת ארצית או אזורית. 3. תדירות בדיקות רפואיות (א) בדיקה גופנית כללית תיערך לספורטאי - (1) עד גיל 34 - מדי שנתיים; (2) מגיל 35 - מדי שנה. (ב) בדיקה ארגומטרית תיערך לספורטאי בשנה שבה הגיע לגיל 17, 23, 27, 32 ו-34, והחל בשנתו ה35- - מדי שנה. (ג) בדיקה ארגומטרית תיערך לספורטאי גם משהחלים לאחר שנמצא אצלו ממצא פתולוגי או חשד לממצא כאמור, ולאחר שחלה במחלת חום שבעטייה אושפז; לספורטאי הפעיל רק בענף ספורט שאינו כרוך במאמץ גופני משמעותי (כמו שחמט, קריקט, גולף או קליעה למטרה) תיערך בדיקה ארגומטרית החל בשנתו ה35- - מדי שנה. 4. חובות ספורטאי (א) ספורטאי חייב להתייצב לבדיקה רפואית בתחנה לרפואת ספורט לפי סעיף 5(ג) לחוק, במועד שהורו לו אגודת ספורט, מכון ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד המשתפים אותו בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם. (ב) ספורטאי המתייצב לבדיקה רפואית כאמור בתקנת משנה (א) ישיב תשובה מלאה ונכונה על כל שאלה שנשאל בבדיקה ועל כל פרט בשאלון שעליו למלא. 5. סמכויות רופא הרופא הבודק ספורטאי בדיקה רפואית לפי תקנות אלה רשאי להפנות את הנבדק לכל בדיקה אחרת שיש בה צורך, לפי שיקול דעתו, כדי לקבוע את כשירותו מבחינה רפואית. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן. 7. הוראת מעבר הבדיקות הראשונות לפי תקנות אלה בענף ספורט תיערכנה לקראת עונת הספורט הראשונה באותו ענף שלאחר תחילתן; הוראה זו לא תחול על - (1) ספורטאי שמשתפים אותו לראשונה בתחרות אחרי תחילתן של תקנות אלה; או (2) ספורטאי שלא נבדק בדיקות רפואיות מטעם ההתאחדות, האיגוד, הארגון, האגודה או מכון הספורט הנוגעים בדבר לעניין עונת הספורט שבמהלכה נכנסו התקנות לתוקף. תקנות הספורט (סמים ותכשירים ממריצים), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ב) ו-18 לחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), בהסכמת שר הבריאות ובאישורה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "סם" - סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, מן המפורטים בתוספת הראשונה בכל ריכוז שהוא; "תכשיר ממריץ" - חומר מן המפורטים בתוספת השניה, לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם. 2. קביעת סמים ותכשירים ממריצים סמים ותכשירים ממריצים אסורים בשימוש לעניין סעיף 6(א) לחוק. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תוספת ראשונה (תקנה 1) רשימת הסמים א. חומרים מגרים אמפטאמין Amphetamine קוקאין Cocaine פנטילין Fentylline מתאמפטאמין Methamphetamine מתילפנידט Methylphenidate פנמטראזין Phenmetrazine ב. חומרים נרקוטיים אלפאפרודין Alphaprodine אנילרידין Anilleridine בופרנורפין Bupernorphine דקסטרומוראמיד Dextromoramide דקסטרופרופוקסיפן Dextropropoxyphen דיאמורפין (הרואין) Diamorphine (heroin) דיהידרוקודאין Dihidrocodeine דיפיפאנון Dipipanone אתילמורפין Ethylmorphine לבורפאנול Levorphanol מתאדון Methadone מורפין Morphine פנטזוצין Pentazocine פתידין Pethidine פנאזוצין Phenazocine טרימפרידין Trimeperidine תוספת שניה (תקנה 1) רשימת התכשירים הממריצים א. חומרים מגרים אמפפרמון Amfepramone אמפטמיניל Amfetaminil אמינפטין Amineptine אמיפנזול Amiphenazole בנזפטאמין Benzphetamine קפאין (בריכוז העולה על 12 Caffeine (if the concentration in Urine מיקרוגרמים במיליליטר בשתן) exceeds 12 micrograms - ml) קתין Cathine כלורפנטרמין Chlorphentermine קלובנזורקס Clobenzorex קלורפרנאלין Cloeprenaline קרופרופאמיד (רכיב של "מיקורן") (Cropropamide (component of "Micoren" קרותטמיד (רכיב של "מיקורן") Crothetamide (component of "Micoren") דימטמפטמין Dimetamfetamine אפדרין Ephedrine אטפדרין Etafedrine אתמיוואן Ethamivan אטילאמפטמין Ettilamfetamine פנקפמין Fencafamin פנפרופורקס Fenproporex פורפנורקס Furfenorex מפנורקס Mefenorex מסוקרב Mesocarbe מתוקסיפנמין Methoxyphenamine מתילפדרין Methylephedrine מורזון Morazone ניקתמיד Nikethamide פמולין Pemoline פנטטרזול Pentetrazol פנדימנטרזין Phendimentrazine פנטרמין Phentermine פנילפרופנולמין Phenylpropanolamine פיפרדול Pipradol פרולינטן Prolintane פרופילהקסדרין Propylehexedrine פירובלרון Pyrovalerone סטריכנין Strychnine ב. חומרים נרקוטיים אתופטצין Ethoptazine נלבומין Nalbumine ג. סטרואידים אנאבוליים בולסטרון Bolasterone בולדנון Boldenone קלנבוטרול Clenbuterol קלוסטבול Clostebol דהידרוכלורמתילטסטוסטרון Dehydrochlormethyltestosterone פלואוקסימסטרון Fluoxymesterone מסטרולון Mesterolone מטנדינון Metandienone מטנולון Metenolone מתילטסטוסטרון Methylestosierone ננדרולון Nandrolone נורתנדרולון Norethandrolone אוקסנדרולון Oxandrolone אוקסיסמסטרון Oxysmesterone אוקסימתולון Oxymetholone סטנוזולול Stanozolol טסטוסטרון Testosterone ד. חוסמי ביתא אצבוטולול Acebutolol אלפרנולול Alprenolol אטנולול Atenolol לבטלול Labetalol מטופרולול Metoprolol נדולול Nadoolol אוקספרנולול Oxprenolol פרופרנולול Propranolol סוטלול Sotalol ה. חומרים משתנים אצטזולמיד Acetazolamide אמילוריד Amiloride בנדרופלומתיאזיד Bendroflumethiazide בנזתיאציד Benzthiazide בומטניד Bumetanide קנרנון Canrenone כלורמרודרין Chlormerodrin כלורטלידון Chlortalidone דיקלופנמיד Diclofenamide אסיד אתקריני Ethacrynic Acid פורוסמיד Furosemide הידרוכלורותיאציד Hydrochlorothiazide מרסליל Mersalyl ספירונולקטון Spironolactone טריאמטרן Triamterene ו. חלבונים הורמונליים ונגזרותיהם גונדוטרופין כוריאוני Chorionic Gonadotrophin (Hcg) קורטיקוטרופין Corticotrophin (Acth) אריתרופולטין Erythropoletin הורמון גדילה (סומטוטרופין) (Growth-Hormone (Hgh, Somatotrophin תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ"ז-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א) ו-18 לחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגוני הספורט ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני קובע ומתקין לאמור: 1. הגדרה בתקנות אלה, "תעודת הסמכה" - לרבות היתר זמני שניתן לפי סעיף 4(ב) לחוק. 2. חיוב בתעודת הסמכה (א) בענף ספורט תחרותי או שיש בו סיכון גופני כמפורט להלן לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו ענף: (1) איגרוף; (31) כדורגל; (2) אייקידו; (32) כדור-יד; (3) אתלטיקה קלה; (33) כדור-מים; (4) אקרובטיקה; (34) כדורסל (לרבות קט-סל); (5) בדמינטון; (35) כדורעף; (6) ג'ודו; (36) כושר גופני (ובריאות); (7) גופנאות (פיתוח גוף); (37) מחול אירובי (התעמלות (8) ג'יאוג'יטסו; אירובית); (9) גלישה מצוקים; (38) ניווט תחרותי; (10) גלשני-גלים; (39) סיוף; (11) גלשני-רוח; (40) סירות-נהר; (12) דאיה; (41) סקווש; (13) הגנה עצמית; (42) סקי-מים; (14) הוקי; (43) סקי-שלג; (15) הוקי-קרח; (44) סקי-שלג (לימוד); (16) החלקה אמנותית; (45) צניחה חופשית; (17) החלקה אמנותית על הקרח; (46) קטרגל; (18) היאבקות; (47) קיאקים; (19) הרמת-משקולות; (48) קליעה למטרה (לרבות (20) התעמלות אמנותית לסוגיה; חץ וקשת); (21) התעמלות ספורטיבית (מכשירים) (49) קפיצות למים; לסוגיה; (50) קראטה, קרב-מגע וכל (22) התעמלות לסוגיה; אמנויות הלחימה לסוגיהן; (23) חתירה; (51) רוגבי; (24) טאי-צ'אי; (52) רכיבה על אופניים; (25) טאקוונדו; (53) רכיבה על סוסים; (26) טיפוס אלפיני; (54) רכיבה על סוסים (לימוד); (27) טניס; (55) שחיה; (28) טניס-שולחן; (56) שחיה (לימוד); (29) טריאתלון; (57) שחיה צורנית; (30) כדור-בסיס; (58) שיט. (ב) הוראותיה של תקנת משנה (א) לא יחולו על חוגים בלתי תחרותיים בענפי הספורט שפורטו בפסקאות (3), (5), (10), (27), (28), (30), (31), (32), (34), (35), (41), (46), (51) ו-(52) בה. 3. סוג תעודה לענין אימון בענפי ספורט מן המפורטים בתקנה 2(א), בתחומים שתקנה 2(ב) אינה חלה עליהם, הסמכה כמפורט להלן בטור א', די בתעודת הסמכה של מדריך לגבי הפעילות המפורטת בטור ב' לצד הענף: טור א' טור ב' הפרט בתקנה 2(א) הפעילות 1. (7), (9), (12), (14), (22), (26), (36), כל פעילות (37), (40), (42) עד (45), (54) ו-(56) 2. (10), (38) ו-(46) כל פעילות תחרותית 3. (3), (5), (27), (28), (30) עד (32), (34), פעילות של מי שטרם מלאו לו 16 (35), (41), (51) ו-(52) שנים וכל פעילות שאינה תחרותית 4. (1), (4), (11), (16) עד (20), (23), (29), פעילות של מי שטרם מלאו לו 16 (33), (39), (47) עד (49), (53), (55), שנים (57) ו-(58) 5. (2), (6), (8), (13), (24), (25) ו-(50) כל פעילות המיועדת לספורטאים ברמה שאינה עולה על חגורה כחולה 6. (21) כל פעילות עד דרגה 1 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה בתום 60 ימים מיום פרסומן. תקנות הספורט (מידע בטופס הרשמה לאגודה), התשנ"ז-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ב ו-18 לחוק הספורט, התשמ"ח-1988, לאחר התייעצות עם ארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת מידע שייכלל בטופס ההרשמה המידע שעל אגודת ספורט לכלול בטופס ההרשמה אליה יהיה: (1) תיאור המבנה המשפטי של אגודת הספורט, ארגון הספורט שאליו היא מסונפת, ואם היא תאגיד עצמאי - אופן ההתאגדות; (2) שמותיהם, תפקידיהם ומספרי הטלפון של בעלי התפקידים באגודת הספורט בעת הרישום; (3) תקנון המשמעת שיחול לענין הספורטאי במסגרת אגודת הספורט; (4) הוראות בכל הקשור לתשלומים לאגודה, אם יש כאלה; (5) הוראות בכל הקשור לשחרור ספורטאי או מעבר שלו לאגודה אחרת, וההסגר הכרוך בכך; (6) הוראות בכל הקשור לביטוחים מטעם אגודת הספורט; (7) הוראות בכל הקשור לטיפול רפואי והתשלומים הקשורים בכך, לרבות ההשתתפות העצמית של הספורטאי. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. דיני ספורטתקנות