צו זמני להקפאת מכרז פנימי

צו זמני להקפאת מכרז פנימי רקע עובדתי 1. במשיבה מועסקים עובדים רבים בתפקידים מגוונים ומשתייכים לסקטורים שונים, ובהם סקטור הטכנאים וסקטור מקצ"ט (מקצועות טכניים). 2. המבקש מועסק אצל המשיבה מזה כ-13 שנים ומשתייך לסקטור מקצ"ט בדירוג 12+. בכל תקופת העסקתו במשיבה משובץ המבקש בתקן של נהג. 3. עד לשנת 2008 היה התקן של "רמ"ד היסעים" במשיבה (להלן - "התפקיד"), בדירוג מקצ"ט. במהלך שנת 2008 נערך במשיבה שינוי ארגוני מקיף, וכחלק ממנו ש?נה תקן התפקיד מדירוג מקצ"ט לדירוג טכנאים (להלן - "שינוי התקן"). חרף האמור, לא פעלה המשיבה באופן מיידי לפרסום מכרז לתפקיד העולה בקנה אחד עם שינוי התקן. 4. עם פרישתו של רמ"ד ההיסעים הקודם, לקראת סוף שנת 2010, החל המבקש למלא את התפקיד בפועל, אף שלא ניתן לו כתב מינוי לתפקיד זה, ואף שלא היה בדירוג טכנאים. אמנם, המבקש החל עוד בחודש 3/08 (ואולי אף קודם לכן) ללמוד לתעודת טכנאי מכונות, אך גם במועד בירור הבקשה דנן טרם השלים את לימודיו. אין מחלוקת כי במסגרת לימודיו נותרה למבקש בחינה אחת אשר עתידה להתקיים ביום 4.7.12 (נספח ג' לבקשה). 5. בחודש 3/12, פורסם מכרז פנימי לתפקיד ואחד מתנאי הסף שנכללו בו היה השכלה כהנדסאי או כטכנאי בתחום מכונות או תעשייה וניהול (נספח ה' לבקשה; להלן - "המכרז" ו"תנאי ההשכלה" בהתאמה). ועדת המכרזים נועדה להתכנס ביום 13.6.12. 6. המבקש הגיש מועמדותו לתפקיד, אך זו נדחתה על הסף בנימוק שאין הוא עומד בדרישת תנאי ההשכלה (מכתב מיום 30.4.12 נספח ו' לבקשה; להלן - "החלטת הדחייה" או "ההחלטה"). 7. ביום 24.5.12, בעקבות החלטת הדחייה, הגיש המבקש את בקשתו דנן, שבה הוא עותר למתן צו המורה על הקפאת הליכי המכרז עד להכרעה סופית בתביעתו העיקרית - לחייב את המשיבה לאפשר לו להשתתף במכרז. 8. דיון בבקשה במעמד הצדדים התקיים ביום 7.6.12 ובתומו ניתן צו ארעי המורה על הקפאת הליכי המכרז עד למתן ההחלטה אחרת. ביום 18.6.12 התקיים דיון נוסף בבקשה. לדיון זה התייצבו חלק מעובדי המשיבה שהגישו מועמדות לתפקיד במסגרת המכרז, אף שלא צורפו כצד להליך. במעמד הדיון נשמעה עמדתם. טענות המבקש 9. לטענת המבקש, החלטת הדחייה לוקה בחוסר סבירות קיצוני, נגועה בשיקולים זרים, נתקבלה בשרירות, בחוסר תום לב, מתוך הפרת חובת ההגינות, אפליה, פגיעה בשוויון ההזדמנויות בעבודה, בחופש העיסוק ובכבודו של המבקש. 10. המבקש טוען כי במשיבה קיים נוהג המאפשר לאנשים מתאימים להגיש מועמדות במכרזים הכוללים תנאי סף מסוים של השכלה, גם אם אינם עומדים בתנאי זה, בכפוף לכך שתוך תקופה מסוימת ישלימו את לימודיהם ויעמדו בתנאי הסף במלואו. להוכחת טענתו זו הציג המבקש מכרז לתפקיד כבאי במשיבה (להלן - "מכרז הכבאי"), שבו מופיעה "התחייבות לסיים לימודי טכנאי" תוך תקופה מסוימת (נספח ה2 לבקשה; להלן - "התחייבות להשלמת לימודים"). לדברי המבקש, נפלה טעות בכך שבתנאי הסף של המכרז לא נכללה התחייבות להשלמת לימודים. המבקש מוסיף וטוען, כי השמטת התחייבות זו מתנאי המכרז היא חלק מקנוניה שנרקמה נגדו והיא תוצאה של לחץ שהופעל על המשיבה על ידי מועמדים אחרים במכרז, חברי ועד הטכנאים במשיבה, במטרה לפסול את מועמדותו ובכך להגדיל את סיכוייהם לזכות במכרז, זאת משום שלאור ניסיונו בתפקיד הוא המועמד הראוי ביותר לשמש בו. עוד טוען המבקש, כי אין זה ראוי לפסול אותו מלהשתתף במכרז שעה שנותר לו מבחן אחד בלבד להשלמת לימודיו לתעודת טכנאי, מבחן העתיד להתקיים ביום 4.7.12 (כחודש וחצי לאחר הגשת הבקשה) ושאין להניח כי לא יעבור אותו בהצלחה. המבקש טוען, כי התנהגות המשיבה כלפיו - בין היתר בכך שהציבה אותו למלא בפועל את התפקיד - יצרה מצדו הסתמכות וציפייה שיוכל להתמודד על התפקיד במסגרת המכרז. לדבריו, בשל התנהגות המשיבה שינה את שיגרת חייו והפסיד הזדמנויות קידום אחרות. 11. באשר למאזן הנוחות טוען המבקש כי זה נוטה לטובתו. לדבריו, אם לא יינתן צו ביניים כמבוקש, ייגרם לו נזק עצום, יהיה קשה להחזיר את הגלגל אחורנית, המכרז יצא לפועל והוא לא יוכל להתמודד בו, וגם אם יזכה בתביעתו העיקרית ויבוטל המכרז יהיו לכך השלכות רחבות היקף עליו, על המשיבה ועל יתר המתמודדים על התפקיד. טענות המשיבה 12. מבחינה פרוצדוראלית טוענת המשיבה כי היה על המבקש לצרף לבקשה צדדים נוספים העשויים להיפגע באופן ממשי מקבלתה. 13. לגופם של דברים טוענת המשיבה כי היא רשאית לקבוע תנאי סף ויש בקביעתם תכלית ראויה וחשיבות לשמירה על עקרון השוויון. לדבריה, הגדרת משרות בתקן משרה ממשלתי וקביעת התקן לרבות שינויו - מצויות במסגרת הפררוגטיבה הניהולית הבלעדית שלה כמעסיק. לעמדתה, קביעת תנאי ההשכלה במקרה דנן נעשתה על ידה תוך שימוש כדין בסמכותה, משיקולים עניינים, בתום לב, במידתיות ובסבירות. כמו כן, אופי התפקיד מחייב איושו אך ורק בידי אדם הממלא את כל תנאי הסף שנקבעו במכרז, ובהם תנאי ההשכלה. 14. המשיבה מאשרת כי החל מחודש 11/10 הועסק המבקש בתפקיד, אך מציינת כי הדבר היה על פי סידור עבודה פנימי במחלקת התחבורה וכי מעולם לא הוצא לו כתב מינוי לתפקיד. עוד טוענת המשיבה כי בעת שהחל המבקש בביצוע התפקיד בפועל כבר היה השינוי בתוקף ועל כן היה מודע לשינוי בתקן. 15. לגרסת המשיבה, הצבתו של המבקש בתפקיד, על אף שאינו טכנאי ושעה שכבר הוחלט על שינוי התקן, לא נתקבלה בברכה על ידי חבריו לעבודה, אשר הגישו תלונה בעניין זה בפני מבקר המשיבה (להלן - "המבקר" ו"התלונה"). ביסוד התלונה עמדה הטענה שגורמים במשיבה מעכבים את פרסום המכרז לתפקיד על מנת לאפשר למבקש לסיים את לימודיו ולעמוד בתנאי הסף. לדברי המשיבה, התלונה נבדקה על ידי המבקר וזה המליץ עם תום הבדיקה לפרסם מכרז לתפקיד ללא דיחוי. בעקבות דו"ח המבקר הורה מנהל המשיבה על פרסום המכרז ללא דיחוי ובשל כך פורסם המכרז בחודש 3/12. 16. לטענת המשיבה, אף שלמבקש נותרה בחינה אחת בלבד להשלמת לימודיו, הרי שהוא נמנע מלציין כי נכשל בה פעמיים בעבר ועל כן, בניגוד לטענתו, אין כל ערובה שהפעם ינחל הצלחה. ועוד מציינת המשיבה כי תוצאות הבחינה אמורות להתקבל רק כחודשיים לאחר קיומה, ולפיכך, אם תתקבל הבקשה, ייגרם עיכוב נוסף באיוש התפקיד, שיפגע במועמדים האחרים ובניהולה התקין. לדברי המשיבה, היעתרות לבקשה [הוספת ההתחייבות להשלמת לימודים] תהווה אפליה לטובה של המבקש ביחס למועמדים אחרים ותחייב פרסום מכרז חדש לתפקיד דבר אשר יוביל לעיכוב באיוש התפקיד בניגוד לכללי המנהל התקין. 17. המשיבה טוענת, כי מאזן הנוחות אינו נוטה לצידו של המבקש. לטענתה, הנזק שייגרם לה אם יינתן הצו והמבקש יפסיד בתביעה העיקרית עולה על הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הצו והוא יזכה בתביעה, שכן במצב שכזה יוכל המבקש להיטיב את נזקיו באמצעות פסיקת פיצויים. המסגרת המשפטית 18. מטרתו של סעד זמני היא בעיקר שמירה על המצב הקיים העלול להשתנות אם לא יינתן הצו הזמני וזאת על מנת שנתבע לא ינצל לרעה את תקופת הביניים שעד למתן פסק הדין בתובענה. תפקידו של צו זמני הוא לשמר מערכת נסיבות קיימת כדי להבטיח את ביצועו של פסק דין סופי שיינתן אחריו (ראה א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית, עמ' 399; א' וינוגרד "צווי מניעה" חלק כללי עמ' 65; דב"ע מז/3-3 עיריית רמת גן - אנגלסמן, פד"ע יח 141). על פי הוראות סעיף 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (החלות בבתי הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991), השיקולים שעל בית הדין להביא בחשבון בעת שהוא שוקל מתן סעד זמני הם קיומה של זכות, ניקיון כפיו של המבקש (שיקולי יושר) ומאזן הנוחות, לרבות הכבדה ונזק בלתי הפיך. יודגש, כי בשלב זה, משמדובר בבקשה לסעד זמני, קביעותינו הן קביעות לכאוריות ואין בהן כדי לקבוע מסמרות לעניין הסעד העיקרי, אם יובאו בפנינו ראיות אחרות. 19. בתוך תחום הסעד הזמני יש לזכור כי ההחלטה נושא בקשה זו נתקבלה על ידי גוף מינהלי וכי התערבות בתי הדין בהחלטות מסוג זה מצומצמת אך ורק לאותן עילות התערבות הפוגמות בהחלטה ומוכרות במשפט הציבורי, ובהן ניגוד עניינים, חוסר תום לב, חריגה ממתחם הסבירות, שיקולים זרים, פגיעה בכללי הצדק הטבעי ועוד (ע"ע (ארצי) 382/08 ד"ר נוגה בן מנחם - מדינת ישראל, ניתן ביום 9.7.09; להלן - "פרשת בן מנחם"). 20. כן יש להתייחס במסגרת החלטה זו לדיני המכרזים ולתכליות העומדות בבסיסם, ובראשן שמירה על עקרון השוויון וקידומו והבטחת מינויו לתפקיד של האדם המתאים ביותר לכהן בו, בהליך תקין, שוויוני ונקי מניגוד עניינים (ראו, למשל, בג"ץ 5657/09 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל, ניתן ביום 24.11.09). 21. עוד נקבע בפסיקה, והדברים שגורים ושזורים גם בספרות המשפטית, כי לשם הגשמת תכליות המכרז, יש להקפיד הקפדה יתרה על קיומם המלא והמדוקדק של תנאי סף של מכרז. בפרשת עמאר קבע בית הדין הארצי לעניין זה כהאי לישנא - "ככלל, תנאי סף במכרז, לרבות אלה הנדרשים למשרת מבקר פנים, הינם תשתית שוויונית לכל המועמדים ומבטיחים סף של התאמה לתפקיד. אי עמידה בתנאי סף להשתתפות במכרז מהווה, בדרך כלל, פגם מהותי המוביל לפסילת מועמדותו של המשתתף במכרז ולפסילת מינויו, ככל שלא תאם את תנאי הסף." (ע"ע 67/07 עמאר - מדינת ישראל, משרד הפנים, ניתן ביום 2.4.09, בסעיף 20 לפסק הדין; ההדגשה שלי - י.א.ש.). בפרשת עמאר אישר בית הדין הארצי את פסילתו של מבקר מועצה מקומית שנבחר במכרז לאחר שהתברר שאינו עומד בתנאי הסף שקבע המחוקק וזאת אף שכיהן בתפקיד מספר שנים. וגם בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ חזר ועמד בהליכים רבים שהובאו לפתחו על יסודות דיני המכרזים. וכך אמר בעניין אלישרא, אשר עסק אמנם במכרז לאספקת מוצרים ולא במכרז לאיוש תפקיד, אך יפה האמור בו אף לענייננו אנו - "כלל יסוד הוא בדיני המכרזים כי יש לקיים את הליכי המכרז תוך הקפדה על שוויון, על תחרות הוגנת ועל טוהר המידות. כמו כן יש להגן על ציפייתם הסבירה של משתתפי המכרז ולהבטיח כי ההכרעה בין הצעותיהם תיעשה על בסיס תנאי המכרז, כפי שנקבעו מראש, ולא על בסיס קריטריונים שלא הובאו לידיעתם מלכתחילה... לפיכך נפסק, כי אין להיזקק לתנאים שלא נכללו במפורש במסמכי המכרז, ואין להשוות הצעות אלא על-פי התנאים והדרישות שנקבעו במכרז." (ע"א 4605/99 אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ נ' רשות שדות התעופה בישראל, פ"ד נה(1) 1, 9; ההדגשה שלי - י.א.ש.). וראו גם פסק דינו של כב' הש' סובל שבו נקבע כך - "אין מי שיפקפק בלגיטימיות של סירוב ועדת המכרזים להתיר את השלמת התנאי שבסעיף 6(ט) לאחר פתיחת ההצעות... כאשר תוכנו של תנאי הסף ברור, וכל השאלה הנה האם לגלות גמישות ולמחול על אי-קיומו המדוקדק של התנאי במועד המדויק שנקבע לשם כך במכרז, הנטייה של הפסיקה, שאף התחזקה בעת האחרונה, הנה לנקוט נוקשות ולצמצם את שיקול הדעת של ועדת המכרזים במתן אפשרויות תיקון. ביטוי מובהק לגישה זו מצוי בדבריו של כב' השופט רובינשטיין...: 'על מגישי הצעות במכרזים לבדוק בשבע עיניים אם מילאו אחד לאחד את התנאים למיניהם, ובבוא ועדות המכרזים לדון בהם, גישתן צריכה להיות קפדנית... כמובן יהיו מקרים שפגם יהא זניח בגדרי השכל הישר, או יימצא כדי כך בתוך המובן מאליו, שלא יהא מקום לפסול בגינו; אך מקרים אלה הם לדעתי החריג שבחריג, והכלל הוא כי פגם הוא פגם ותוצאותיו עמו. אם לא כן, במציאות הישראלית, שאין צריך להכביר עליה מלים, יש חשש לא מבוטל למדרון חלקלק, ופתח שהוא 'כחודה של מחט' עלול להיפתח כפתח 'שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו' (שיר השירים רבה, ה')'. בדומה לכך דבריו של כב' השופט רובינשטיין...: 'לתורת המכרזים יפה גישת בית שמאי. אין מנוס. שמירה קפדנית ודקדקנית על כללים ברורים ואחידים היא ערובה לקיום העקרונות המהותיים של שוויון והגינות המכרז, להגברת אמון הציבור בשיטת המכרזים, למאמץ לנעילת דלתי השחיתות ולשינוי היחס המקל ראש, לעתים, בדרישות המכרז מצד חלק מהמציעים...'." (עת"מ (י-ם) 8571/08 מכבסת שלג חדרה (1985) בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד הבריאות, ניתן ביום 27.10.08, בעמ' 10-11 לפסק הדין; ההדגשה שלי - י.א.ש.). מצוידים ביסודות האמורים בפרק זה - ניתן לעבור להכרעה בבקשה. ה כ ר ע ה א. קיומה של זכות 22. יש להדגיש כי המבקש אינו טוען כנגד הכללתו של תנאי ההשכלה בתנאי הסף של המכרז. את טענותיו ניתן לחלק למעשה לשני ראשים עיקריים. האחד, כי ההחלטה לקבוע את תנאי ההשכלה מבלי להוסיף לו את ההתחייבות להשלמת לימודים היא החלטה שמקורה בטעות ושמטרתה היתה למנוע ממנו לזכות במכרז. השני, כי אף שבמכרז לא נכללה ההתחייבות להשלמת לימודים, יש לקרוא אותה לתוך תנאי המכרז כתנאי מכללא, וזאת נוכח הנוהג הקיים בעניין זה הן במשיבה המסוימת, הן בשירות המדינה בכלל והן בפסיקת בתי הדין. להלן נדון בטענות אלה כסדרן. 23. ההחלטה שלא לכלול התחייבות להשלמת לימודים: אין חולק כי המשיבה רשאית היתה לשנות את דירוג תקן התפקיד ומכללא להגביה את הרף של תנאי הסף לתפקיד. אין גם חולק כי החלטה מסוג זה מצויה במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלה. ההחלטה אף עולה בקנה אחד עם המגמה המבורכת לשיפור השירות הציבורי והשבחתו (ראו פרשת בן מנחם). בצד זה יש לציין כי המבקש לא הצביע על כל מקור שבדין המחייב את המשיבה לכלול במכרז את ההתחייבות להשלמת לימודים ואף אנו לא מצאנו מקור שכזה. ואכן, בסיכומיו המבקש אינו חולק עוד על תנאי הסף הנדרשים ואינו מבקש לשנותם אלא מבקש ליתן לתנאי ההשכלה פרשנות מרחיבה, הווי אומר, שהנוהג שלטענתו קיים אצל המשיבה, שלפיו ניתנת אופציה להשלמת דרישת ההשכלה בתוך תקופה סבירה, נכלל בתנאי ההשכלה הקבוע בתנאי הסף. אין לקבל טענה זו. כעקרון, הוספת תנאי מכללא אל תוך תנאי מכרז שעל פיו תהא הזכייה כפופה להשלמת לימודים - אין לה כל בסיס משפטי ומנוגדת היא לעקרונות דיני המכרזים שלפיהם, על המגיש מועמדותו לתפקיד לעמוד בתנאי הסף עובר להגשת המועמדות ולא להשלימם לאחר מכן. קבלת בקשה מעין זו עומדת בניגוד לתכלית שוויון המועמדים וההזדמנויות שבבסיס דיני המכרזים. עקרון זה ניתן לסיוג רק מקום שבו השתנו דרישות הכשירות למשרה עובר לפרסום המכרז שבמקרה כזה אל מול דיני המכרזים עומדים גם עקרונות של שוויון והסתמכות או מקום שבו ברור כי קביעת תנאי הסף עצמם באופן שבו נקבעו, נגועים בחוסר תום לב ומתוך כוונה להפלות בין מועמדים פוטנציאליים שונים. אין זה המקרה דנן. הוספת תנאי מכללא לתנאי סף קיימים מנוגדת אף לעקרון האוסר הכללת תנאים נסתרים במכרזים. תנאי שלא נכלל במפורש במכרז, לא ניתן לראותו כחלק מתנאי המכרז (ראו פרשת מכבסת שלג חדרה לעיל). 24. טענות המבקש לנוהג החל בעניין, לא הוכחו - לא במשיבה המסוימת, לא בשירות המדינה בכלל ולא בפסיקת בתי הדין. אכן, בפני בית הדין הוצג מכרז הכבאי, שבו נכללה התחייבות להשלמת לימודים. ואולם, המשיבה הסבירה כי מדובר בתפקיד ביחידת הכיבוי שלה, התקן הוא לדירוג טכנאי, וכי מצב הדברים היה שכל העובדים בעלי הכשירות המקצועית אינם עומדים בדרישות התקן ולפיכך לא היה מי שיתמודד במכרז וימונה לתפקיד ועל כן נוספה ההתחייבות להשלמת לימודים (עדות הגב' פיטוסי מנהלת מחלקת ניהול משאבי אנוש במשיבה, בעמ' 13 לפרוטוקול, שורות 1-6). עוד טענה המשיבה כי מכרז הכבאי הוא מקרה יחיד וחריג מאז הארגון מחדש וההחלטה על שינויי התקן. הסברים אלה של המשיבה לא נסתרו, הם סבירים ומקובלים עלינו וממילא אין די בקיומו של מכרז בודד כדי להצביע על קיומו של נוהג. 25. כן נכשל המבקש מלהוכיח קיומו של תנאי מסוג ההתחייבות להשלמת לימודים כתנאי מכללא בתנאי הסף בתפקידים בשירות המדינה. מקום שבו מבקשת המדינה לכלול בתנאי הסף אפשרות להשלמת השכלה, היא עושה כן במפורש. 26. המבקש הפנה למספר פסקי דין התומכים לטענתו בעמדה זו, אלא שלא מצאנו כי הנדון דומה לראיה. בפרשת זהבה גור דובר על תובעת שנבחרה לתפקיד מסויים כאשר לאחר מכן חלו שינויים בחקיקה ובנורמות ביחס להליכי המכרז שעל פיהם לא ניתן היה למנותה לתפקיד. בפרשה זו נבחנו גם התנהלות העירייה והעובדה שהתובעת שימשה בתפקיד במשך 13 שנה. נקבע כי עמדת העירייה כלפי התובעת השתנתה בשל התנהלות פגומה של ראש העירייה (ע"ב (ב"ש) 1453/08 גור זהבה - עיריית קריית גת, ניתן ביום 30.8.09 בסעיפים 27-28 ו- 46 לפסק הדין). במקרה דנן, שינוי התקן חל עוד טרם החל המבקש בביצוע התפקיד בפועל שעה שלא היה בעל ההשכלה הנדרשת. כמו כן לא נטען וממילא לא הוכח כי התנהלות המשיבה כלפי המבקש מקורה בהתנכלות שלה או בניסיונות לפגוע בו. באשר לפרשת יצחק חן - שם נקבע כי "שרשרת של טעויות" הביאה לכך שמשרה שקודם לכן היתה פתוחה לעובדים בדירוג המח"ר ובדירוג הטכנאים גם יחד, נותרה פתוחה רק לעובדים בדירוג המח"ר. אכן, שם כמו גם כאן, שוּנָה דירוג המשרה, אלא שבשונה מענייננו, שם המדינה הודתה כי קיים אי סדר בהגדרת דרישות המשרה ובעקבות הגשת התביעה סוכם לכלול בדרישות המשרה גם בעלי השכלה של טכנאים וזאת על רקע השינוי הארגוני הכולל במשיבה ומשסברה המשיבה כי אין משמעות לדירוג המח"ר לאותו התפקיד. בשל כך בלבד בוטל שם המכרז (תע"א 1685/08 יצחק חן - נציבות שירות המדינה, מערכת הביטחון, ניתן ביום 4.1.11). הפניית המבקש לעת"מ 1977/02 ורד בר גינון פיתוח בע"מ - מפעלי מים כפר סבא (ניתן ביום 2.12.02), אף היא אין בה כדי לסייע בעדו שכן שם דובר על השלמת מידע בבחינת "פגם טכני" בהליך ולא בהשלמת תנאי סף שלגביו נקבע כי היה משום "פגם מהותי" שלא ניתן להשלמה כמו העדר הסמכה לטכנאי בענייננו. גם פסקי הדין הנוספים שאליהם הפנה המבקש, אינם תומכים בטענותיו. 27. באשר לשינוי תקן התפקיד וטענת ההסתמכות של המבקש - אכן, מדובר במכרז הראשון שמתפרסם לתפקיד המציב תנאי של דירוג טכנאים לאחר שבעבר אויש התפקיד על ידי עובד בדירוג מקצ"ט. אולם, משלא נסתרה גרסת המשיבה כי שינוי הדירוג בתקן נעשה במסגרת השינוי הארגוני בשנת 2008, כי המבקש היה מודע לשינוי זה (עמ' 7 לפרוטוקול שורות 10-11) וכי המכרז פורסם רק בשנת 2012, ומכאן, כי לרשות המבקש ודומיו עמד פרק זמן משמעותי להשלמת לימודים לתעודת טכנאי - לא ניתן לומר כי קביעת תנאי הסף במכרז נעשתה בחוסר תום לב או תוך פגיעה באינטרס ההסתמכות והציפייה של המבקש או בעקרון השוויון. יתר על כן, המבקש אשר היה מודע לשינויים הארגוניים, החל להערך אליהם, פנה ללימודים כבר בשנת 2008 (ואולי אף קודם לכן בשלהי שנת 2007) וניתנה לו הזדמנות "ליישר קו" עם דרישות תקן התפקיד. פרק זמן של 4 שנים אשר במהלכן המשיבה מאפשרת למבקש לבצע את התפקיד בפועל אף שאינו עומד בדרישות התקן של התפקיד וכאשר היא עצמה אינה מזדרזת לפרסם מכרז לתפקיד, אינו עולה בקנה אחד עם טענות המבקש כי פרסום המכרז ועמידה על תנאי הסף הקבועים בתקן מהווים פגיעה בשוויון ההזדמנויות שלו ו/או כי נפל פגם בהתנהלות המשיבה כלפיו בפרסום המכרז במועד שבו פורסם. להיפך, אם יש מקום לקבוע כי נפל פגם כלשהו, הרי, שזה נעוץ בעובדה שהמשיבה בחרה שלא לפרסם מכרז לתפקיד עד להגשת תלונת העובדים והמלצת המבקר. למבקש ניתנה הזדמנות מעל ומעבר לנדרש ולמקובל. המבקש לא הצליח להשלים את לימודיו במהלך כל התקופה הזו. בנסיבות אלה, איננו יכולים לקבל את טענת המבקש כי יש בעמידת המשיבה ויתר המועמדים על דרישת תנאי הסף ועל פתיחת המכרז לאלתר משום פגיעה בעקרון השוויון או פגיעה באינטרס הציפייה וההסתמכות שלו. 28. בשולי הדברים יודגש, כי התרשמנו שהמבקש ביקש להציג את הדברים באופן הממעיט מההזדמנות שניתנה לו. בבקשתו ציין המבקש כי החל את לימודיו בשנת 2010 (סעיף 2 השני לבקשה), כי הלימודים נמשכים שלוש שנים וכי הוא עתיד לסיים את לימודיו ב"קרוב"; מהמסמכים שהגיש למשיבה עולה כי החל את לימודיו בחודש 10/07 (מש/1) ואילו בסיכומיו ומנספח ג' לבקשה עולה, כי החל ללמוד בחודש 3/08. משמעות הדברים היא כי המבקש אשר בא לבית הדין לבקש סעד מן היושר, בחר שלא להציג את הדברים כהווייתם. משמדובר בבקשה לסעד זמני, יש ליתן משקל להתנהלות זו המעמידה את המבקש כמי שבא לבית הדין כשידיו אינן נקיות. יתכן שדי היה בכך כדי לדחות הבקשה על הסף. 29. טענת המבקש כי יש להפעיל בעניינו את וועדת החריגים הפועלת במשיבה ולאפשר לו להמשיך למלא את התפקיד - לא זו בלבד שאין לה כל בסיס, אלא שיש בה ניסיון של המבקש להביא להפלייתו לטובה, ניסיון המנוגד מכל וכל לעקרון השוויון. זאת ועוד, מעדותה של גב' פיטוסי עולה כי ועדת החריגים במשיבה מופעלת רק במקרים שבהם יש מועמד יחיד המתאים לתפקיד ושאין עובדים אחרים העשויים להיפגע. לדבריה, וכך התרשמנו אף אנו - התפקיד נשוא המכרז אינו נופל בגדר האמור. 30. טענת המבקש, כי הוא המועמד הראוי ביותר לתפקיד אין מקומה במסגרת הליך זה, משאין זה מתפקידו של בית הדין - אלא של ועדת המכרזים - להכריע בעניינים מקצועיים מסוג זה. כמו כן, טענה זו של המבקש המבוססת על כך שהוא מילא את התפקיד בפועל, שעה שלכתחילה לא עמד בתקן התפקיד - יש בה יותר מאשר טעם לפגם (ראו בג"ץ 5755/08 יעל ארן נ' ממשלת ישראל, ניתן ביום 20.4.09 סעיף 17 לפסק הדין), ובוודאי מהווה פגיעה בעקרון השוויון שאין המבקש יכול להיבנות הימנה.   31. סיכומם של הדברים האמורים עד כה: לא עלה בידי המבקש להוכיח לכאורה קיומה של זכות כלשהי המחייבת את המשיבה לקבל את מועמדותו לתפקיד במסגרת המכרז, שעה שאינו עומד באחד מתנאי הסף. קבלת הבקשה תביא לאפליית המבקש לטובה בניגוד גמור לדיני המכרזים. ב. מאזן הנוחות 32. עמדתנו היא כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקש. בעוד שמתן הצו הזמני עשוי לעכב את איוש התפקיד ובכך עשויים להיפגע ניהולה התקין של המשיבה וכן הכנסתו של המועמד אשר ייתכן שיזכה במכרז, הרי שבאי מתן הצו ניתן יהיה לפצות את המבקש בכסף בגין הנזק שאולי ייגרם לו, היה ויזכה בתביעתו העיקרית. יתרה מזו, העתרות לבקשה תביא למצב שבו המבקש ימשיך למלא תפקיד כאשר על פניו, אין הוא בעל הכשירות בשלב זה לבצעו. עם זאת, עם המשך הליכי המכרז, על המשיבה להודיע לכל אחד מהמועמדים כי הזכייה בתפקיד כפופה לתוצאות התביעה העיקרית על כל המשתמע מכך. אחרית דבר 33. לאור כל האמור, עמדתי היא כי דין הבקשה - להידחות וכי על הליכי המכרז לתפקיד להימשך כסדרם. המבקש יישא בהוצאות המשיבה ובשכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום המלא בפועל. נציג ציבור עובדים מר מ' זיכרמן 1. אני מצטרף לקביעות השופטת אנגלברג שהם בכל הנוגע לרקע העובדתי. עם זאת בכל הנוגע להכרעה, עמדתי שונה והיא מבוססת על התרשמותי האישית - מכלל העדויות שנשמעו בתיק. להלן השיקולים להכרעתי - 2. נראה לי שתיק זה נמצא בתחום הצר של מקרים בהם יש לבחון לעומק את כוונת המחוקק יותר מאשר את הניסוח המילולי של החוק ולתת את הפרשנות בהתאם, ולא להיקלע חלילה למצב בו נעשה משפט, אך הצדק לא נראה. המקרה הינו חריג ועל פי עדויות אנשי קמ"ג הוא היחיד מבין עשרות ואולי מאות מכרזים שיצאו לאחרונה בקמ"ג, לא נמצא דומה לו. 3. האמנתי והשתכנעתי מדברי התובע שטען כי "נפלה טעות בכך שבתנאי הסף של המכרז לא נכללה התחייבות להשלמת לימודים. .. " וכי: "השמטת התחייבות זו מתנאי המכרז היא חלק מקנוניה שנרקמה נגדו והיא תוצאה של לחץ שהופעל על המשיבה על ידי מועמדים אחרים במכרז, חברי ועד הטכנאים במשיבה, במטרה לפסול את מועמדותו ובכך להגדיל את סיכוייהם לזכות במכרז,..." השתכנעתי כי המועמד הוא מועמד ראוי. שמעתי והשתכנעתי מדברי הממונה על התובע, כי התובע מילא את התפקיד בצורה "מעולה" במשך כשנה וחצי ועוד פרק זמן דומה בזמן החפיפה לממלא התפקיד הקודם. 4. יש לדעתי לתת את הדעת על כוונת המחוקק בדבר חובת המכרזים. מכרז בא להבטיח את הצבת האיש המתאים ביותר לתפקיד כלשהו, בצורה הגונה וישרה וללא משוא פנים. כאמור אין לי ספק שהמועמד מתאים. לא יהיה הוגן לחסום בפניו לצמיתות את הסיכוי להיבחר לתפקיד עבורו השקיע מאמץ, זמן וכסף. יש לדעתי להתייחס במקרה זה אל המושג "תנאי סף" תוך בחינה מהותית ולא רק כניסוח מילולי. ברור לחלוטין שאילו עסקנו במכרז לטייס - שישמש כקברניט של מטוס נוסעים - לתנאי הסף המגדירים שעליו להיות טייס מנוסה היו משמעויות מכריעות ולא היינו מאפשרים לנגר לגשת למכרז, אולם להבדיל - אילו החליטה הנהלת קניון מסוים כי על הבודק הביטחוני בשער להיות בעל השכלה אקדמאית, לא נראה לי שהיה נפסל אדם שלמד עד תואר שלישי (מתוך אהבה ללמודים ) אך לא נגש לבחינות. נכון הדוגמא חריגה אך גם המקרה שבפנינו חריג. 5. התובע בעת הגשת מועמדותו היה בעל השכלה של טכנאי (בעיני ההשכלה נמדדת גם בעצם הלימודים לא רק בתעודה). שמענו בעדויות כי אכן גם בקמ"ג קיימים מכרזים בהן ניתנת אפשרות להשלים לימודים תוך תקופה סבירה. לדעתי במכרז זה בו הדרישה לטכנאי הינה דרישה חדשה יחסית - והינה תוצאה של רה-אורגניזציה ארגונית בקמ"ג שהייתה ב 2008. בל נשכח התובע השלים את לימודיו - חסרה לו בחינה אחת! שעתידה להתקיים ב 4-7-2012 בעוד 10 ימים. 6. יש לזכור שכל בקשתו של התובע היא לאפשר לו להגיש מועמדות לתפקיד, הוא אינו מבקש כל יתרון על פני מועמדים אחרים, כל בקשתו לשוויון הזדמנויות ושלא תחסם בפניו לצמיתות הדרך לתפקיד. 7. קריטריון נוסף והחשוב ביותר העומד לנגד עיני הינו מאזן הנזקים העלול להיגרם לכל אחד מהצדדים. היה ובקשתו של התובע לסעד זמני המורה על הקפאת הליכי המכרז עד להכרעה בתביעה העיקרית לא תתקבל יגרם לו נזק בלתי הפיך שהרי גם אם יזכה בתביעה העיקרית לא ניתן יהיה להחזיר את הגלגל אחורה. פיצוי כספי ככל שיהיה, אינו יכול להיות תחליף לתפקיד שעבורו למד התובע והשקיע מזמנו וכספו. לעומת זאת, אם יוקפאו הליכי המכרז או לחלופין יתקבל הפיתרון האופטימלי שיקבע כי תינתן לתובע אפשרות להגיש מועמדות, והיה הוא יהיה המועמד המתאים ביותר יותנה המינוי בתוצאות המבחן, היה והצליח טוב, היה ויכשל, התפקיד יינתן למועמד הבא. כמובן שקיימת אפשרות שהוא כלל לא יבחר כמועמד המועדף. ובאשר לנזק כביכול למועמדים האחרים - לא קיים כל נזק ממשי. בביצה שלא נולדה עסקינן, אין זה מצב שמישהו מהם זכה וזכייתו מבוטלת, הדבר אמנם מפחית את סיכויי אחד מהם לזכות אך אי זכייה בהגרלת פייס, אינה יכולה להיחשב להפסד או לנזק. חזקה עלי עדותו של אחד המועמדים (בניגוד לעמדת מועמד אחר) שהכריז בבית הדין שאין לו התנגדות לכלול את התובע בין המועמדים ובלבד שועדת המכרזים תהיה מורכבת מאנשים שאינם נוגעים בדבר. דרישה שאכן מקובלת בכל מקרה. לסיכום 8. עמדתי היא כי יש להקפיא את הליכי המכרז עד להכרעה בתביעה העיקרית. עוד השתכנעתי שהתביעה אינה קנטרנית ולכן אין להטיל על התובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. נציג ציבור מעבידים מר ש' לוי אני מצטרף לחוות דעתה של השופטת אנגלברג שהם. סוף דבר הוחלט כאמור בחוות דעתה של השופטת י' אנגלברג שהם, כאמור בסעיף 33 לפסק הדין - א. הבקשה נדחית. הליכי המכרז לתפקיד יימשכו כסדרם. ב. המבקש יישא בהוצאות המשיבה ובשכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום המלא בפועל. ג. המבקש יגיש כתב תביעה עד ליום 1.7.12. כתב הגנה יוגש עד ליום 1.8.12. ד. המזכירות תקבע מועד לדיון על פי יומני. מכרז פנימימכרזצווים