תקנות הספנות ימאים

תקנות הספנות (ימאים), התשס"ב-2002 בתוקף סמכות שר התחבורה לפי סעיפים 2, 5, 6, 12, 13, 17, 18, 20, 62(ב), 64, 218(טז), 225 ו-230 לחוק הספנות (ימאים) התשל"ג-1973 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה לענין סעיף 13 לחוק ועם שר החקלאות ופיתוח הכפר לענין סעיפים 13 ו-225 לחוק, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לענין סעיפים 64, 225 ו-230 (א) ו-(ג) לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), ולפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, לענין תקנות 81, 82 והתוספת התשיעית, בתוקף סמכות שר התחבורה ושר העבודה והרווחה לפי סעיפים 203 ו-230 (ב) לחוק ולאחר התייעצות עם שר הבריאות לענין סעיף 203 לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות (א) בתקנות אלה - "אימ"ו" - הארגון הימי הבין-לאומי לעניני ספנות שישראל חברה בו (IMO); "אישור רפואי" - אישור רפואי, ולגבי בדיקת עיניים לרבות אישור אופטומטריסט, לפי הטופס שבתוספת הראשונה; "אישור שירות" - כמשמעותו בסעיף 5 בחוק; "אניה" - כלי שיט העשוי לשוט והמונע בכוח מנוע שנתקיים בו אחד מאלה: (1) תפוסתו ברוטו עולה על 100 טונים; (2) אורכו המרבי עולה על 24 מטרים; (3) הוא מורשה להסיע יותר משנים עשר נוסעים, בהפלגה שמחוץ למימי החופין של ישראל, ובים סוף - דרומה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון; "אנית דיג קטנה" - אניה שתפוסתה ברוטו אינה עולה על 500 טון, ואורכה המרבי אינו עולה על 36 מטרים, שעיקר עיסוקה בדיג; "אניית צי סוחר" - אניה שאינה אניית דיג קטנה, אניית נוסעים קטנה, או גוררת; "אניית נוסעים קטנה" - אניה שתפוסתה ברוטו אינה עולה על 500 טון, ואורכה המרבי אינו עולה על 36 מטרים, המסיעה או המיועדת להסיע בשכר עד 220 נוסעים, במימי החופין של ישראל, ובים סוף - צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון; "ארבה" - כלי שיט העשוי לשוט ואשר אין לו אמצעי הנעה; "בית ספר ימי", "מתלמד" - כהגדרתם בסעיף 206 לחוק; "בוחן" - בוחן בבחינות הסמכה לימאים אשר מינתה המועצה לפי סעיף 22(2) לחוק; "בוחן ראשי" - בוחן שמינה המנהל לבוחן ראשי; "גוררת" - כלי שיט אשר נתקיימו בו כל אלה: (1) סגן מנהל הרשות לשירותים טכניים אישר אותו ככשיר לשמש כגוררת; (2) תפוסתו ברוטו אינה עולה על 500 טונים; (3) עצמת המנועים המשמשים להנעתו עולה על 375 קילווט; "דירוג" - איש צוות שאינו קצין; "דרגת אמנה" - דרגת הסמכה שניתנה לפי תקנות אלה, המחויבת מכוח האמנה, והנקובה בתוספת השניה; "האמנה" - האמנה הבין-לאומית בדבר תקנים להכשרה, להסמכה ולקיום משמרות ליורדי ים, משנת 1978, שערך ארגון הספנות הבין-לאומי, כפי שתוקנה בשנת 1995, אשר ישראל צד לה (STCW), המופקדת לעיון הציבור במשרד המנהל בחיפה; "המועצה" - המועצה להסמכת ימאים שמונתה לפי פרק ג' לחוק; "הרשות" - רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה; "המנהל" - מנהל הרשות לרבות מי שהוא אצל לו מסמכותו; "ועדה מקצועית" - אחת מועדות המשנה של המועצה, הפועלות מכוח סעיף 29(ג) לחוק, ולגבי דרגות ההסמכה במחלקת הסיפון - ועדת סיפון, ולגבי דרגות ההסמכה במחלקת המכונה והחשמל - ועדת מכונה; "כלי שיט לימודי" - כלי שיט המשמש בית ספר ימי לצורך הכשרת מתלמדים; "כלי שיט מתמחה" - כלי שיט אשר נבנה או הותאם בעיקרו לנשיאת נוסעים או מטען מסוג מסוים, כגון שמן, כימיקלים וגזים, ואשר באמנה נקבע כי אנשי הצוות שתפקידם מחייבם לעסוק בנוסעים או במטען או בציודו, מחויבים בהכשרה מקצועית מיוחדת; "מסע בין-לאומי" - אחד מאלה: (1) מסע מכל מקום במדינה אחת למדינה אחרת, למעט מסע בים סוף שנערך צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון; (2) מסע מכל מקום בישראל, בים התיכון - למרחק העולה על חמישה עשר מילין ימיים אל מחוץ למימי החופין של ישראל, ובים סוף - דרומה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון; "סירה" - כלי שיט שאינו אניה או ספינה או ארבה; "ספינה" - כלי שיט שאינו אניה ואורכו המרבי עולה על 7 מטרים, להוציא כלי שיט המונע במשוטים בלבד; "ספינת דיג" - ספינה שעיקר עיסוקה בדיג מכמורת; "צוות בטיחות" - התקן המזערי של אנשי צוות שכלי השיט חייב להיות מאויש בהם לפי תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982, או לפי חיקוק אחר; "שיטת המצוקה" - שיטת המצוקה והבטיחות הימית העולמית לענין תקשורת (SSGMD), כפי שנקבעה באמנה; "תקנות הטלגרף" - תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987. פרק ב': תחולת החוק ותקנות אלה 2. תחולה על כלי שיט קטנים בישראל לפי סעיף 225(א) לחוק (א) החוק ותקנות אלה לא יחולו על סירה או ספינה או ארבה כשהם מפליגים בתחום מימי החופין והמים הפנימיים של ישראל, אלא כמפורט בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), סעיפי החוק והוראות תקנות אלה, כמפורט להלן, יחולו על גוררת, ספינת דיג, וכלי שיט לימודי, כשהם מפליגים בתחום מימי החופין והמים הפנימיים של ישראל: (1) פרק א' לחוק ופרק א' לתקנות אלה; (2) סעיפים 2, 3 וסימן ב' בפרק ב' לחוק, סימן ב' בפרק ג' ופרק ד' בתקנות אלה, לרבות הוראות העונשין שבחוק ובתקנות אלה החלות לגביהם; (3) פרק ג', סעיפים 31, 36 עד 41, 48 עד 54, 56, 57, 61, 109 עד 118, 126 עד 191, 218(ד), (ה), (ו), (ח), (ט), (י) ו-(טז), 219, 220, 222, 223, 226 עד 231 לחוק, וכן תקנה 49, פרק ז' ופרק ח' לתקנות אלה. 3. תחולה על כלי שיט אחרים לפי סעיף 225(ב) לחוק (א) כלי שיט שהוא סירה, ארבה או ספינה, ואינו גוררת, ספינת דיג או כלי שיט לימודי, המפליג במסע בין-לאומי - פטור מהוראות החוק ותקנות אלה, ואולם יחולו עליו הוראות החוק לפי האמור בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998. (ב) על גוררת, ספינת דיג, אניית דיג קטנה או כלי שיט לימודי המפליג במסע בין-לאומי, יחולו הוראות החוק והתקנות כמפורט בתקנה 2(ב), וכן הוראות החוק והתקנות כדלקמן בלבד: (1) סימן א' בפרק ב', סעיפים 62 עד 64, פרק י"א, סעיפים 218(א), (ב), (ג), (יא) ו-(יג) ו-221 לחוק; (2) סימן א' בפרק ג' ותקנות 50 ו-51 לתקנות אלה. (ג) אניה המפליגה במימי החופין של ישראל ובמים פנימיים, פטורה מהוראות פרק ח' לחוק, למעט סעיף 61 שבו, ומהוראות פרק ו' לתקנות אלה. (ד) אניית דיג קטנה, המפליגה במימי החופין של ישראל ובמים פנימיים, פטורה מהוראות החוק ותקנות אלה למעט אלה החלות על ספינת דיג כמפורט בתקנה 2(ב). (ה) אניית נוסעים קטנה פטורה מהוראות החוק, ואולם יחולו עליה הוראות החוק לפי האמור בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998. פרק ג': תנאי הכשירות לשירות בצוות סימן א': כשירות כללית 4. תנאי הכשירות הכללית (א) תנאי הכשירות הכללית לשירות בצוות אניית צי סוחר, ולמתלמד בבית ספר ימי הם: (1) גיל - 16 שנה ואם הוא מתלמד - 15 שנה; (2) התאמה בריאותית לשירות בים, בהתאם לבדיקה רפואית שנערכה לפי הוראות פרק ו'. (3) לשירות בתפקיד שאינו טעון הסמכה - (א) התאמה מקצועית לשירות בים, לפי בדיקת התאמה מקצועית, שתיעשה באופן שיורה המנהל; (ב) מעבר בהצלחה של קורס בנושא הבטיחות באניה (להלן - קורס בטיחות בסיסי). (4) העדר עבר פלילי, ואם הוא מבקש לשרת בצוות אניית צי סוחר לראשונה - גם לא תלויה ועומדת נגדו חקירה פלילית ולא מתנהל נגדו דיון בענין פלילי בבית משפט בעבירה מסוג עוון או פשע. (5) התאמה מבחינת דרישות המשמעת, כמפורט ברישה לתקנה 14(2). (ב) תנאי הכשירות לשירות בצוות כלי שיט שאינו אניית צי סוחר ולמי שאינו מתלמד בבית ספר ימי הם: (1) גיל - 16 שנה; (2) אישור רפואי המעיד על כשירות מבחינת מצב הבריאות וכושר הראיה והשמיעה לשמש בצוות כלי שיט כאמור, לפי הטופס שבתוספת הראשונה; (3) לשירות בתפקיד בצוות הבטיחות שאינו טעון הסמכה - מעבר בהצלחה של קורס בטיחות בסיסי. 5. כשירות לשירות כשיש עבר פלילי (א) לענין תקנה 4(א)(4) יראה המפקח כמי שיש לו עבר פלילי כל אחד מאלה: (1) מי שהורשע בעבירת מין או אלימות כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001; (2) מי שהורשע בעבירה שלפי חומרתה או נסיבותיה איננו מתאים, לדעת המפקח, לשרת בצוות כלי שיט. (ב) מפקח רשאי, לאחר התייעצות עם קצין משטרה בדרגת פקד לפחות, לוותר לגבי מבקש פלוני על התנאי האמור בתקנה 4(א)(4). (ג) היה מבקש פלוני בעל עבר פלילי רק בשל מעשה שעליו ניתן להביאו גם לדין משמעתי, לא יסרב המפקח ליתן פנקס ימאי או להאריך את תוקפו ולא יבטלו אלא ככל שהדבר דרוש לביצוע עונש משמעתי או כל החלטה אחרת בדין המשמעתי. 6. מתן פנקס ימאי או אישור שירות (א) מפקח ייתן לראשונה פנקס ימאי או אישור שירות, לפי הענין, למי שעמד בכל תנאי הכשירות המפורטים בתקנה 4. (ב) המפקח רשאי, באישור המנהל, לתת פנקס ימאי למבקש שאינו אזרח ישראלי והוא תושב או תושב ארעי בישראל. (ג) פנקס ימאי יינתן למבקש; אישור שירות שהוצא לימאי יימסר לבעל כלי השיט המבקש להעסיק את מי ששירותו טעון אישור שירות. 7. מועדים למתן החלטת המפקח הוגשה בקשה למתן אישור שירות, יודיע מפקח, בכתב, לבעל כלי השיט, בכל ההקדם ולא יאוחר מ-15 ימים מיום הגשת הבקשה, על נתינתו או על סירוב לתיתו בצירוף נימוקי הסירוב. 8. היתר להפלגה חד-פעמית בלא בדיקה רפואית מפקח רשאי, במקרה מיוחד, להתיר באופן חד-פעמי ולתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים הפלגה חד-פעמית של איש צוות גם אם לא עבר בדיקה רפואית כאמור בתקנה 4(א)(2), ובלבד שלא חלפה יותר מחצי שנה מהמועד שבו אמור היה לעבור בדיקה רפואית כאמור. 9. העסקה בלא אישור שירות מי שאינו אזרח ישראלי ונשבר מחוץ לישראל לצוות כלי שיט הנמצא מחוץ לישראל, מותר להעסיקו בלא אישור שירות לתקופה של תשעים ימים מיום שנשכר כאמור, או עד להגעת כלי השיט לנמל בישראל, לפי המוקדם מבין השניים, ובלבד שהוכיח, להנחת דעתו של בעל כלי השיט, קברניטו או סוכנו, כי נתמלאו לגביו תנאי הכשירות הכללית שבתקנה 4 בהצגת מסמכים אלה: (1) תעודה רשמית בדבר גילו לענין תקנה 4(א)(1) ו-4 (ב)(1); (2) אישור רפואי בדבר התאמתו מבחינה בריאותית לשרת בצוות כלי שיט, וכן הצהרת המבקש כי אינו מכור לסמים או לאלכוהול לענין תקנה 4(א)(2) ו-4 (ב)(2); (3) תעודות המוכיחות כי עבר בהצלחה קורס בטיחות בסיסי לענין תקנה 4(א)(3)(ב); (4) הצהרת המבקש כי אינו בעל עבר פלילי לענין תקנה 4(א)(4). 10. אי תחולת תקנה 9 במקרה מסוים על אף האמור בתקנה 9, רשאי המפקח, בהודעה בכתב לבעל כלי שיט, להורות כי שירותו של איש צוות בכלי שיט פלוני או בסוג מסוים של כלי שיט טעון אישור שירות; נמסרה הודעה כאמור, לא יחולו על בעל כלי שיט הוראות תקנה 9, בתוך 15 ימים מיום קבל ההודעה, אלא אם כן ציין בה המפקח מועד מאוחר יותר; המועד שציין המפקח יהיה המועד הקובע לצורך קבלת אישור השירות. 11. דין שירות בשני כלי שיט לענין אישור שירות לענין תקנה 9 ולענין תקופת השירות שבה ניתן פטור לאישור שירות, יראו שירות בשני כלי שיט או יותר, בין שהם בבעלות אחת ובין אם לאו, כאילו היה שירות בכלי שיט אחד, ובלבד שלא חלה בין שירות אחד למשנהו הפסקה ביחסי עובד ומעביד לתקופה העולה על שישים ימים. 12. שירות בהתאם להגבלות רפואיות (א) יורד ים כהגדרתו בפרק ו', שנמצא בבדיקה רפואית כאמור בתקנה 4(א)(2) מתאים לשירות בצוות, בכפוף למגבלות שנמצאו או שנתגלו אצלו בבדיקה בדרך אחרת, רשאי המפקח ליתן לו פנקס ימאי או אישור שירות, לפי הענין, בתנאים אלה: (1) שהמגבלות שנתגלו אצלו לא יהפכו אותו לנטל על אנשי הצוות האחרים בכל עת ובמיוחד בעת חירום; (2) שההגבלות צוינו בפנקס הימאי או באישור השירות כאמור בתקנה 66(ב); (3) שהרופא הבא לקבוע הגבלות בהתאם לתקנה זו, נועץ במפקח לגבי האפשרויות למילוי תפקידים או ביצוע עבודות בכלי השיט על ידי הנבדק; (4) שהמגבלות לא יפריעו לו למלא את תפקידו בכלי השיט ולציית להוראות הממונים עליו. (ב) צוינו ההגבלות בפנקס ימאי או באישור השירות כאמור בתקנת משנה (א), והודעה בכתב על כך נמסרה לבעל כלי השיט, לא יעסיק בעל כלי השיט, לא ירשה לאחר להעסיק ולא ישרת בעל פנקס ימאי או אישור שירות כאמור, בניגוד להגבלות האמורות. 13. תקופת תוקף פנקס ימאי או אישור שירות (א) תוקף פנקס ימאי לשירות בצוות אניית צי סוחר יהיה עד מועד בדיקת הביקורת הרפואית הבאה לפי פרק ו' או עד מועד מוקדם ממנו שרשם המפקח בפנקס הימאי. (ב) תוקף פנקס ימאי לשירות בכלי שיט שאינו אניית צי סוחר הוא לחמש שנים. (ג) תוקף פנקס ימאי שניתן למתלמד המפליג במסגרת בית ספר ימי, הוא עד סיום תקופת לימודיו בבית הספר הימי האמור, והוא אינו ניתן לחידוש. (ד) תוקף אישור שירות הוא לשנה או עד מועד בדיקת הביקורת הרפואית הבאה, לפי המוקדם. 14. חידוש פנקס ימאי או אישור שירות המפקח יחדש פנקס ימאי או אישור שירות לאחר שהוכחו לו כל אלה: (1) שהימאי כשיר מבחינה בריאותית בהתאם לאמור בתקנה 4(א)(2) ו-4 (ב)(2); (2) אם חלה הפסקה רצופה של שנה לפחות בשירותו באניית צי סוחר ופקע תוקף פנקס הימאי שלו - שאין לימאי עבר פלילי כאמור בתקנה 4(א)(4) ושהוא לא הורשע יותר משלוש פעמים בבית הדין המשמעתי לימאים בתוך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשתו לחידוש פנקס הימאי. 15. פקיעת פנקס בעת הפלגה בחוץ לארץ (א) פקע פנקס ימאי או אישור שירות בהיות כלי השיט בהפלגה מחוץ לישראל, רשאי הנציג להאריך את תוקפו הארכה חד-פעמית עד למועד הגעתו הצפוי של כלי השיט לישראל. (ב) היתה מניעה מעשית להארכת תוקף פנקס הימאי או אישור השירות לפי תקנת משנה (א), יאריך הקברניט את תוקפו הארכה חד-פעמית לשישים ימים כדי לאפשר פניה לנציג או למפקח בישראל. (ג) הנציג או הקברניט יודיעו למפקח באמצעים המהירים ביותר שברשותם על כל הארכת תוקף של פנקס ימאי או אישור שירות לפי תקנה זו. 16. ביטול פנקס ימאי או אישור שירות היה למפקח יסוד להניח כי תנאי הכשירות, כולם או מקצתם, לא התקיימו או שאינם מתקיימים עוד בימאי, רשאי הוא לדרוש מן הימאי כי יוכיח את התקיימותם של תנאי הכשירות בו, ואם לא עשה כן הימאי בתוך המועד שהורה לו המפקח, רשאי הוא לבטל את פנקס הימאי או אישור השירות או להימנע מלחדשם. 17. אבדן פנקס ימאי (א) אבד פנקס ימאי, ימסור בעלו הודעה על כך למפקח בתוך חמישה עשר ימים מהיום שבו נודע לו על האבדן, ואם אבד פנקס הימאי בהיות בעלו בשירות בכלי שיט, ימסור מיד הודעה על כך לקברניט כלי השיט שימסור הודעה למפקח בתוך חמישה עשר ימים מהיום שנודע לו על אבדן הפנקס. (ב) שוכנע מפקח כי אבד פנקס ימאי, ייתן לבעלו, לפי בקשתו, פנקס אחר במקומו. סימן ב': כשירות לתפקידים מיוחדים 18. הגדרות בסימן זה - "אניה" - אניית צי סוחר. 19. תפקידים ימיים טעוני הסמכה אלה הם התפקידים הימיים בכלי שיט הטעונים הסמכה: (1) קברניט; (2) קצין מכונות ראשי האחראי באורח מתמיד על מערכות המכונות של כלי השיט (להלן - אחראי על מערכות המכונה); (3) קצין ניווט ממונה על משמרת האחראי על ניווטו או הכוונתו של כלי השיט (להלן - קצין משמרת גשר); (4) קצין מכונות ממונה על משמרת האחראי על פעולת מערכות המכונות של כלי השיט (להלן - קצין משמרת מכונה); (5) מפעיל תחנת אלחוט בכלי השיט (להלן - אחראי על הקשר); (6) חשמלאי באניה (להלן - קצין חשמל); (7) דירוג המהווה חלק ממשמרת הגשר; (8) דירוג המהווה חלק ממשמרת המכונה. 20. דרגות הסמכה (1) באניה - (א) בסיפון - רב חובל בכיר, רב חובל, חובל בכיר, חובל משמרת בכיר, חובל משמרת, ימאי רב תכליתי, מלח כשיר, מלח משמרת; (ב) במכונה - קצין מכונות ראשי בכיר, קצין מכונות ראשי, קצין מכונות ראשי מוגבל, קצין מכונות בכיר, קצין מכונות משמרת בכיר, קצין מכונות משמרת, קצין מכונות משמרת מוגבל, ימאי רב תכליתי, עובד מנוע, עובד קיטור, קצין חשמל דרגה א', קצין חשמל דרגה ב', מכונן בכיר. (2) באניית דיג ובספינת דיג - (א) בסיפון - רב ספן, ספן, ספן חופי; (ב) במכונה - קצין מכונות ראשי מוגבל, קצין מכונות משמרת מוגבל, מכונן בכיר. (3) בגוררת - (א) בסיפון - רב חובל גוררת, חובל גוררת, מלח כשיר - גוררת; (ב) במכונה - קצין מכונות ראשי מוגבל, קצין מכונות משמרת מוגבל, מכונן בכיר. 21. דרגות ההסמכה הדרושות למילוי התפקידים טעוני ההסמכה (א) לא ישמש אדם בכלי שיט בתפקיד הטעון הסמכה אלא אם כן הוא בעל תעודת הסמכה בתוקף לתפקיד זה או בעל תעודת הסמכה בתוקף ברמה גבוהה יותר כפי שמחייב מילוי התפקיד, בהתאם לתקן צוות הבטיחות של כלי השיט, ואם תעודת ההסמכה היא לדרגה שהיא דרגת אמנה, לא ישמש אדם בתפקיד טעון הסמכה כאמור אלא אם כן לתעודת ההסמכה שבידו מצורף אישור תעודה כאמור בתקנה 27, בכל עת הפלגתו. (ב) לא ישמש אדם בתפקיד קברניט או קצין משמרת גשר בכלי שיט אלא אם כן הוא - (1) באניה - בעל תעודת הסמכה של רב חובל בכיר, רב חובל, חובל בכיר חובל משמרת בכיר, חובל משמרת; (2) באניית דיג ובספינת דיג - בעל תעודת הסמכה כאמור בפסקה (1) או של רב ספן, ספן או ספן חופי; (3) בגוררת - בעל תעודת הסמכה כאמור בפסקה (1) או של רב חובל גוררת. (ג) לא ישמש אדם בתפקיד אחראי על מערכות המכונה או קצין משמרת מכונה בכלי שיט אלא אם כן הוא - (1) באניה - בעל תעודת הסמכה מתאימה לסוג המכונות - דיזל או קיטור - של האניה, קצין מכונות ראשי בכיר, קצין מכונות ראשי, קצין מכונות ראשי מוגבל, קצין מכונות בכיר, קצין מכונות משמרת בכיר, קצין מכונות משמרת, קצין מכונות משמרת מוגבל; (2) באניית דיג ובספינת דיג - בעל תעודת הסמכה כאמור בפסקה (1) או מכונן בכיר; (3) בגוררת - בעל תעודת הסמכה כאמור בפסקה (1). (ד) לא ישמש אדם בתפקיד קצין חשמל באניה אלא אם כן הוא בעל תעודת הסמכה של קצין חשמל דרגה א' או דרגה ב'; (ה) לא ישמש אדם בתפקיד אחראי על הקשר בכלי שיט אלא אם כן הוא בעל תעודה שניתנה לו לפי תקנות הטלגרף כמפורט להלן: (1) בכלי שיט המצויד בהתאם לשיטת המצוקה - קצין רדיו ואלקטרוניקה, מפעיל כללי, מפעיל מוגבל; (2) בכלי שיט שאינו מצויד בהתאם לשיטת המצוקה - קצין רדיו, שרת רדיו טלפון. (ו) לא ישמש אדם בתפקיד דירוג המהווה חלק ממשמרת הניווט אלא אם כן הוא - (1) באניה - ימאי רב תכליתי, מלח משמרת, מלח כשיר; (2) בגוררת - מלה כשיר, מלח כשיר גוררת; (3) באניית דיג ובספינת דיג - מלח משמרת, מלח כשיר. (ז) לא ישמש אדם בתפקיד דירוג המהווה חלק ממשמרת המכונות אלא אם כן הוא - (1) באניה - ימאי רב תכליתי, עובד מנוע, עובד קיטור; (2) בגוררת - מכונן בכיר, עובד מנוע; (3) באניית דיג ובספינת דיג - עובד מנוע, מכונן בכיר. 22. חובת השתלמות נוספת בכלי שיט מתמחה (א) איש צוות בכלי שיט מתמחה, שבמסגרת תפקידו מוטלות עליו חובות הנוגעות לנוסעים, למטען או לציודו, חייב, נוסף על ההסמכה לפי תקנה 19, לעבור השתלמות מקצועית מיוחדת, שקבעה הועדה המקצועית בהתאם לדרישות האמנה. (ב) לא ישמש אדם בכלי שיט מתמחה בתפקיד טעון השתלמות מקצועית מיוחדת, אלא אם כן הוא עבר בהצלחה את ההשתלמות שקבעה הועדה המקצועית. 23. סייג לתחולת תקנות 21 ו-22 תקנה 21(א) ו-(ב) ותקנה 22 לא יחולו על שירותו של נתב מוסמך בכלי שיט. 24. תעודת הסמכה תהיה ישראלית או מוכרת תעודת הסמכה הנדרשת לפי תקנות אלה תהיה תעודת הסמכה שניתנה לפי החוק או שהוכרה לפי סימן ג' בפרק ד', למעט תעודות הסמכה לתפקיד אחראי על הקשר הניתנות או מוכרות לפי תקנות הטלגרף. פרק ד': הסמכת ימאים סימן א': מתן תעודות הסמכה 25. הזכאות לתעודת הסמכה וחידוש תוקפה תעודת הסמכה לכל אחת מדרגות ההסמכה המפורטות בתקנה 20 תינתן למבקש שנתמלאו בו כל אלה: (1) הוא אזרח ישראלי; (2) מתקיימות בו הוראות חלק א' בתוספת השלישית לגבי הדרגה שבה הוא מבקש תעודת הסמכה; (3) הוכיח להנחת דעת הבוחן הראשי כושר מקצועי והתנהגות נאותה בשירות בים בתקופה של שישה חודשים שקדמו למועד הבקשה להסמכה; שירת המבקש בכלי שיט לאחר הגשת הבקשה להסמכה, רשאי הבוחן הראשי לדרוש מהמבקש להוכיח כושר מקצועי והתנהגות נאותה גם בתקופה כאמור, נוסף על התקופה שלפני הגשת הבקשה; (4) הוא בעל פנקס ימאי או נתמלאו בו תנאי הכשירות הכללית לקבלת פנקס כאמור; (5) לא הורשע בעבירה משמעתית בתקופה של שישה חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה להסמכה; (6) הוא נמצא מתאים, בבדיקת התאמה מקצועית, שערך לו הבוחן הראשי, לשמש בדרגה שבה הוא מבקש הסמכה; (7) הוא עמד בשאר התנאים המוקדמים להסמכה שקבעה הועדה המקצועית; (8) הוא יוצא צבא אשר נמצא כשיר לשירות סדיר או נמנה עם כוחות המילואים של צבא ההגנה לישראל, כמשמעותם בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986. 26. חידוש תעודת הסמכה (א) תוקפה של תעודת הסמכה הוא לחמש שנים. (ב) הבוחן הראשי רשאי לחדש תעודת הסמכה שתוקפה פג, אם הוכיח לו בעל התעודה את כל אלה: (1) הוא בעל פנקס ימאי או נתמלאו בו תנאי הכשירות לקבלת פנקס כאמור; (2) הוא עבר את כל ההשתלמויות שדרש ממנו המנהל לפי תקנה 34; (3) הוא בעל כושר מקצועי, לפי אחד מאלה: (א) שירת בים שנה אחת לפחות בחמש השנים שחלפו; (ב) שירת שנתיים לפחות בחמש השנים שחלפו, בתפקיד המתאים לדרגת התעודה שהוא בעליה; (ג) עבר בחינה חוזרת לדרגת התעודה שהוא בעליה; (ד) במשך שלושה חודשים שירת כאיש צוות נוסף בכלי שיט בתפקיד דרגת התעודה שהוא בעליה, בפיקוח בעל דרגה דומה, או במשך שלושה חודשים שירת בכלי שיט בתפקיד הנמוך בדרגה אחת מדרגת התעודה שהוא בעליה. 27. אישור תעודה (א) מי שניתנה לו תעודת הסמכה לפי תקנה 25, לדרגת הסמכה שהיא דרגת אמנה, או חודשה תעודת הסמכה לדרגה כאמור לפי תקנה 26, או ניתן לו אישור על זכאות לתעודת הסמכה לגבי דרגת אמנה לפי תקנה 32, יינתן לו, במצורף לתעודת ההסמכה או לאישור הזכאות, לפי הענין, אישור תעודה, לפי הטופס שבחלק ב' בתוספת השלישית. (ב) תוקפו של אישור תעודה מותנה בתוקפה של תעודת ההסמכה לגביה הוא ניתן. 28. פטור מתקופת שירות ימי או הכשרה מקצועית (א) המנהל, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לתת פטור, הנחה או הקלה מתקופת שירות ימי, הכרה מקצועית, בחינה או התמחות הנדרשים לפי חלק א' בתוספת השלישית כתנאי לקבלת הסמכה לדרגה מסוימת, לבעל הכשרה או ניסיון ימי או מקצועי מיוחד שהכיר בו; לענין זה, "בעל הכשרה או ניסיון ימי או מקצועי מיוחד" - מוסמך במקצוע טכני במוסד להשכלה גבוהה, בוגר בית ספר ימי או מקצועי, יוצא חיל הים, בוגר קורס מקצועי וכל בעל הכשרה או ניסיון ימי או מקצועי אחר. (ב) פטור, הנחה או הקלה שניתנו לפי תקנת משנה (א) לא יגרעו בכל מקרה, מהדרישות המזעריות אשר נקבעו באמנה. 29. פטור מבחינות לישראלי בעל הסמכה במדינת חוץ המנהל, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לפטור מבחינות הסמכה, כולן או מקצתן, או מכל דרישה אחרת כאמור בתקנה 28, אזרח ישראלי המבקש לקבל תעודת הסמכה לדרגה מסוימת, אם הוא בעל תעודת הסמכה לאותה דרגה או לדרגה דומה, אשר נתנה מדינת חוץ "שאימ"ו אישר שדרישותיה למתן תעודת הסמכה תואמות את הדרישות המזעריות אשר נקבעו באמנה, ובלבד שהבוחן הראשי אישר כי ידיעותיו הן בהתאם לתעודותיו. 30. מתן הסמכה או אישור לאזרח מדינת חוץ (א) המנהל, בהתייעצות עם המועצה, רשאי להתיר למי שאינו אזרח ישראלי ולא מתקיימות לגביו הוראות תקנה 25(8) להיבחן בבחינות הסמכה אם נתמלאו בו שאר תנאי תקנה 25. (ב) מי שהמנהל התיר לו להיבחן בבחינת הסמכה לפי תקנת משנה (א) והוא עמד בבחינה בהצלחה, תינתן לו תעודת הסמכה לדרגה שבה נבחן או אישור על כך שעמד בבחינה בהצלחה במקום תעודת הסמכה, הכל כפי שיחליט המנהל בהתייעצות עם המועצה, ובלבד שלא ייתן תעודת הסמכה למי שאין לו, לדעת המנהל, זיקה כנה לישראל. 31. חתימה על תעודות (א) תעודת הסמכה לדרגת רב חובל בכיר, רב חובל, קצין מכונות ראשי בכיר או קצין מכונות ראשי, תיחתם ביד השר ובידי המנהל. (ב) תעודת הסמכה לכל דרגה אחרת תיחתם בידי המנהל ובידי הבוחן הראשי. (ג) חידוש תעודה ואישור תעודה ייחתמו בידי הבוחן הראשי. 32. אישור על זכאות לתעודת הסמכה (א) דין אישור חתום ביד בוחן ראשי כי מבקש פלוני זכאי לתעודת הסמכה לדרגת הסמכה שצוינה בו, כדין תעודת הסמכה לאותה דרגה עד למתן התעודה או לתקופה של שישה חודשים מיום הוצאתה לפי המוקדם מביניהם. (ב) אישור על זכאות לתעודת הסמכה יהיה לפי הטופס שבתוספת הרביעית. 33. תנאים בתעודת הסמכה ניתן להתנות תעודת הסמכה בסייגים; הותנה כך, רואים את התעודה בתוקף בכפוף לסייגים שנקבעו בה. 34. חובת השתלמות מקצועית לבעל הסמכה (א) המנהל, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לדרוש מבעל תעודת הסמכה לדרגה מסוימת להשתלם במקצועו, כפי שנדרש אותה עת להשתלם מי שמבקש לקבל תעודה הסמכה לאותה דרגה כתנאי לקבלת ההסמכה. (ב) דרישה לפי תקנת משנה (א) תהיה בכתב, חתומה ביד המנהל או בוחן ראשי, ויצוין בה חומר ההשתלמות ודרכי ההשתלמות הנדרשים והתקופה שבה חייב בעל התעודה להשתלם. (ג) מי שלא עבר השתלמות מקצועית כנדרש לפי תקנה זו, רשאי המנהל לאחר התייעצות עם המועצה, להתלות את תעודת הסמכתו עד שימלא את דרישת ההשתלמות. 35. החזרת תעודה שבוטלה או הותלתה בוטל תוקפה של תעודת הסמכה לפי סימן ג' לפרק ט"ז לחוק, או הותלתה תעודה כאמור או לפי תקנה 34(ג), חייב בעל התעודה להחזירה לידי המנהל בתוך חמישה עשר ימים מיום הביטול או ההתליה. סימן ב': היתרי שירות 36. הגדרה בסימן זה, "היתר" - היתר שירות לפי סעיף 20 לחוק. 37. מתן היתר המפקח, בהתייעצות עם הבוחן הראשי, רשאי לתת היתר. 38. בקשה להיתר (א) בקשה למתן היתר תוגש בכתב למפקח מאת בעל כלי שיט המעוניין להעסיק בכלי שיט את מי שלגביו מבוקש ההיתר בדרגת ההסמכה המבוקשת. (ב) בבקשה יצוינו פרטים כפי שיורה מפקח. 39. היתר לשירות יהיה מסוים (א) ההיתר יינתן לשירות בכלי שיט ששמו נקוב בהיתר, ולא יהיה תוקף להיתר אלא לשירות בכלי השיט ששמו צוין כאמור. (ב) כל היתר יינתן לדרגת הסמכה שצוינה בו. 40. היתר לבעל תעודת הסמכה (א) לא יינתן היתר לבעל תעודת הסמכה אלא לשירות בדרגת הסמכה הגבוהה בדרגה אחת מדרגת ההסמכה שבתעודה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) הוסמך קצין מכונות לדרגה פלונית באחת משתי המגמות: קיטור או מנוע, לא יינתן לו היתר במגמה השניה אלא בדרגה אחת נמוכה מזו שלה הוא הוסמך במגמה הראשונה; הוסמך אדם לקצין מכונות ראשי באחת משתי המגמות, לא יינתן לו היתר במגמה השניה אלא לדרגת הסמכה הנמוכה בשתי דרגות לפחות מהדרגה שלה הוסמך. 41. היתר למי שאינו בעל תעודת הסמכה לא יינתן היתר לדרגת הסמכה המפורטת בתקנה 21(ב), (ג), (ד), (ו) ו-(ז) למילוי תפקיד המפורט באותה תקנה, למי שאין לו תעודת הסמכה, אלא לדרגת ההסמכה הנמוכה ביותר מבין הדרגות האמורות. 42. כשירות לא ייתן מפקח היתר אלא לאחר שאישר הבוחן הראשי כי מי שלגביו מבוקש ההיתר מתאים או עשוי להתאים למלא את המקצוע והתפקיד הטעונים הסמכה בדרגה ובכלי השיט המבוקשים. 43. תקופת תוקף ההיתר היתר יינתן לתקופה שקבע בו מפקח, ובלבד שכל תקופה לא תעלה על שנתיים; ואולם אם פקע תוקף ההיתר בזמן היות מי שלגביו ניתן, בשירות בכלי שיט בלב ים, רואים את ההיתר כאילו הוארך עד עגון כלי השיט בנמל היעד הקרוב. 44. ערר (א) מבקש היתר הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת מפקח לסרב לתת היתר או בדרך אחרת, רשאי לערור על כך בפני המנהל בתוך חמישה עשר ימים מיום שהובאה לידיעתו החלטת המפקח. (ב) המנהל רשאי בערר לאשר את ההחלטה שעוררין עליה, בשינויים או בלא שינויים, לבטלה ולתת החלטה אחרת במקומה או להחזיר את הענין למפקח כדי שידון בו מחדש לפי הנחיות המנהל והוראותיו. סימן ג': הכרה בתעודות הסמכה 45. הכרה בתעודות הסמכה (א) המנהל רשאי להכיר בתעודת הסמכה מקורית בת תוקף שהוציאה מדינה פלונית, בהתקיים כל אלה: (1) אימ"ו אישר שדרישות ההסמכה של המדינה שהוציאה את התעודה, תואמות את הדרישות המזעריות אשר נקבעו באמנה; (2) בעל תעודת ההסמכה עבר מבחן הבוחן הראשי לאימות התעודה; (3) ניתן לגבי בעל תעודת ההסמכה אישור שירות. (ב) אין בהוראת תקנת משנה (א) כדי לגרוע מסמכותו של המנהל לקבוע סייגים נוספים לגבי מילוי תפקיד הטעון הסמכה בידי בעל תעודה כאמור. 46. תוקף הכרה בתעודת הסמכה וחידושה (א) הכרה בתעודת הסמכה תהיה לתקופה של עד שנה. (ב) הבוחן הראשי רשאי לחדש הכרה כאמור שתוקפה פג, אם הוכחו להנחת דעתו כל אלה: (1) תעודת ההסמכה שהוכרה בתוקף; (2) לבעל תעודת ההסמכה יש אישור שירות. 47. אישור על הכרה בתעודת הסמכה מי שהוכרה תעודת הסמכתו לפי תקנה 45 או חודשה ההכרה בתעודת הסמכתו לפי תקנה 46, יינתן לו אישור על הכרה בתעודת הסמכה, לפי הטופס שבתוספת החמישית. 48. הכרה בתעודות הסמכה בידי הקברניט הקברניט רשאי להכיר הכרה זמנית בתעודת הסמכה כאמור בסעיף 17 לחוק, לתקופה של תשעים ימים מיום תחילת שירותו בכלי שיט של הנשכר לשירות, או עד להגעת כלי השיט לנמל בישראל, לפי המוקדם מבין השניים, בתנאי שהנשכר לשירות - (1) הציג בפני הקברניט תעודת הסמכה מקורית שניתנה על ידי המדינה שהוא אזרח בה, ובלבד שאימ"ו אישר שדרישותיה להסמכה תואמות את הדרישות המזעריות אשר נקבעו באמנה; (2) שירת שישה חודשים לפחות בתפקיד שלגביו ניתנה לו תעודת ההסמכה; (3) הציג מסמכים המעידים על שירותו בהצלחה בתקופה האמורה בפסקה (2); (4) הציג בפני הקברניט בקשה להכרה ישראלית בתעודתו, שנשלחה למנהל. פרק ה': רשימת צוות 49. רשימת הצוות רשימת הצוות תיערך לפי הטופס שבתוספת השישית. 50. הגשת רשימת הצוות (א) רשימת הצוות יגיש למפקח בעל כלי השיט או נציגו בשעות העבודה הרגילות, סמוך לפני כל הפלגה שלגביה יש חובה לפי החוק להגישה. (ב) חל שינוי ברשימת הצוות של כלי שיט לאחר שהוגשה למפקח, והשינוי אירע שלא בשעות העבודה הרגילות של המפקח, יראו את רשימת הצוות המעודכנת כאילו הוגשה למפקח, אם נמסרה לפני ההפלגה לידי שוטר בדרגת סמל ומעלה ביחידת ביקורת גבולות. (ג) שעות העבודה הרגילות של המפקח לצורך תקנות משנה (א) ו-(ב) כוללות שעות הכוננות של המפקחים כפי שהן מתפרסמות מזמן לזמן, במשרדי המנהל בחיפה. 51. אישור רשימת הצוות (א) לא יפליג כלי שיט מישראל למסע בין-לאומי או מנמל במדינת חוץ אם כלי השיט צוות לראשונה, או צוות מחדש לאחר שהושבת בלא צוותו התפעולי, אלא אם כן אישר מפקח את רשימת הצוות. (ב) מפקח רשאי לסרב לאשר את רשימת הצוות במקרים אלה: (1) אם הציוות הוא בניגוד להוראות החוק או תקנות לפיו; (2) אם הציוות אינו ממלא אחר תקן צוות הבטיחות שנקבע לכלי השיט. פרק ו': בדיקות רפואיות 52. הגדרות בפרק זה - "מועמד" - מי שמבקש לראשונה לשרת בצוות אניית צי סוחר או מי ששירת בצוות אניית צי סוחר וחלה הפסקה של למעלה משנתיים בשירותו; "יורד ים" - המשרת בצוות אניית צי סוחר או המבקש לשרת בה והוא אינו מועמד; "הועדה הרפואית" - הועדה הרפואית לעניני ימאים שנתמנתה לפי תקנה 54; "כלי שיט" - אניית צי סוחר או כלי שיט המשמש לאימונים של בית ספר ימי, לפי הענין; "מוסד רפואי מוסמך" - לשכה מחוזית של משרד הבריאות, לרבות מוסד רפואי שהסמיך המנהל לפי המלצת הועדה הרפואית; "מרפאה מרכזית לימאים" - מוסד רפואי מוסמך, שהכיר בו המנהל לצורך זה, לפי המלצת הועדה הרפואית; "רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית שהוא רופא בעל ידע וניסיון ברפואה ימית שהרשהו המנהל, לפי המלצת הועדה הרפואית, בסייגים או שלא בסייגים. 53. תחולה חובת בדיקות רפואיות לפי פרק זה תחול על המשרת או המבקש לשרת בצוות אניית צי סוחר, ועל מתלמד בבית ספר ימי. 54. הועדה הרפואית המנהל, לאחר התייעצות עם המועצה, ימנה ועדה רפואית לעניני ימאים שתפקידיה יהיו לייעץ לשר ולכל רשות מוסמכת ולהנחותם בענינים אלה: (1) כושר הבריאות הנדרש לשירות בכלי שיט ובכל ענין הנוגע לביצוע הוראות פרק זה; (2) בריאות וגיהות של ימאים ורפואה ימית; (3) הדרכה במתן עזרה ראשונה לימאים ורפואה ימית; (4) הציוד הרפואי והגיהותי שיש להחזיק בכלי שיט; (5) הטיפול הרפואי לימאים הניתן בים ובחוף; (6) ביצוע הוראות פרק זה. 55. הרכב הועדה הרפואית הועדה הרפואית תורכב ברובה מרופאים וכן מאנשים אחרים ובלבד שיהיו ביניהם בעלי תעודות הסמכה של רב חובל וקצין מכונות ראשי. 56. בדיקות רפואיות על ידי רופא מורשה (א) בדיקות רפואיות לפי פרק זה ייערכו בידי רופא מורשה, ובלבד שבדיקה רפואית ראשונה של מועמד תיערך בידי רופא מורשה של מרפאה מרכזית לימאים. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מי שנשכר מחוץ לישראל לשרת בכלי שיט הנמצא מחוץ לישראל, והוא אזרח או תושב מדינת חוץ, יכול שייבדק לראשונה בידי רופא שמינה בעל כלי השיט אף אם אינו רופא מורשה; נבדק כך, חייב הוא להיבדק בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה, בתוך תשעים ימים מיום שנבדק לראשונה או כשיגיע לישראל, לפי המוקדם. (ג) לא ימנה בעל כלי שיט רופא לביצוע בדיקות רפואיות מחוץ לישראל אלא אם כן המציא לו את ההוראות שבתוספות השביעית והשמינית כשהן מתורגמות לשפה המובנת לרופא. 57. הסתייעות בבדיקות עזר רופא מורשה יכול שייעזר בבדיקתו בתוצאות בדיקות עזר שערך רופא אחר, מומחה רפואי או מוסד רפואי מוסמך. 58. היקף הבדיקות הרפואיות בדיקות רפואיות לפי פרק זה ייערכו בהיקף הדרוש לקביעת מצב בריאותו הכללי של הנבדק והתאמתו לשרת בכלי שיט ובלבד, שיכללו את הבדיקות המפורטות בתוספת השביעית. 59. התאמת מועמד ומתלמד מועמד או מתלמד, שנתגלו אצלו בבדיקה רפואית מחלות, מומים, ליקויים או מגבלות בכושר בריאות, תיקבע התאמתו לכך בידי הרופא המורשה לפי הוראות חלק א' בתוספת השמינית. 60. התאמת יורד ים יורד ים שנתגלו אצלו מחלות, מומים, ליקויים או מגבלות בכושר הבריאות, תיקבע התאמתו לשרת בכלי שיט, או בתפקיד מסוים בו, בידי הרופא המורשה לפי שיקול דעתו, בהתחשב בהוראות חלק ב' בתוספת השמינית. 61. מועדי הבדיקה הרפואית (א) מועדי הבדיקות הרפואיות למועמד וליורד ים יהיו כמפורט להלן: (1) בדיקה רפואית ראשונה - בתוך השנה שקדמה לתחילת השירות; (2) בדיקה רפואית תקופתית (להלן - בדיקת ביקורת רפואית) - (א) מתחת לגיל 18 - בתוך כל שנה ממועד בדיקת הביקורת הרפואית האחרונה; (ב) בגילאים 18 עד 40 - בתום כל שנתיים ממועד בדיקת הביקורת הרפואית האחרונה, ואולם בדיקת ביקורת רפואית ראשונה לאחר הבדיקה הראשונה האמורה בפסקה (1), תיערך בתום שנה ממועד הבדיקה הראשונה; (ג) מעל גיל 40 - בתום כל שנה ממועד בדיקת הביקורת הרפואית האחרונה. (ב) מתלמד יעבור בדיקה רפואית אחת לפני צאתו לראשונה להפלגה במסע בין לאומי. 62. דחיית בדיקת ביקורת רפואית חל מועד בדיקת ביקורת רפואית לפי תקנה 61 בהיות איש הצוות החייב בה בשירות בכלי שיט מחוץ לישראל, יידחה מועד הבדיקה עד שיגיע איש הצוות לישראל או לתקופה שאינה עולה על חצי שנה, לפי המוקדם, זולת אם הורה רופא מורשה בכתב אחרת. 63. מועד בדיקה בעת הפסקת שירות חלה הפסקה בשירות יורד הים בכלי שיט ומועד בדיקת ביקורת רפואית חל בתקופת ההפסקה, רשאי מי שחייב בבדיקה להתייצב לבדיקת ביקורת רפואית במועד מאוחר ממועד הבדיקה כאמור, ובלבד שייבדק לפני תחילת שירותו מחדש בכלי שיט. 64. הקדמת בדיקת ביקורת רפואית ומסירת הודעה (א) רופא מורשה רשאי, בהודעה בכתב שתימסר לחייב בבדיקת ביקורת רפואית, להקדים את מועד הבדיקה לפי תקנה 61 לכל מועד אחר שיצוין בהודעה. (ב) רופא מורשה יודיע למפקח בכתב על כל שינוי במועד בדיקת ביקורת רפואית כאמור בתקנת משנה (א). 65. ויתור על סודיות רפואית לא ייבדק אדם בבדיקה רפואית לפי פרק זה אלא אם כן ויתר בכתב על סודיות רפואית בנוסח שעליו החליט המנהל בהתייעצות עם הועדה הרפואית. 66. מסירת תוצאות הבדיקה (א) בתום כל בדיקה רפואית לפי פרק זה יודיע הרופא המורשה בכתב למפקח וכן לנבדק או למי שהפנה את הנבדק לבדיקה, בנוסח שעליו החליט המנהל בהתייעצות עם הועדה הרפואית, על התאמתו או אי התאמתו של הנבדק לשרת בכלי שיט בכלל או בתפקיד מסוים בו בפרט, וכן ימסור בכתב למפקח, אם הנבדק נמצא מתאים לשירות, גם פרטים אלה: (1) מועד בדיקת הביקורת הרפואית הבאה; (2) סוג הדם של הנבדק; (3) רגישותו של הנבדק לתרופות; (4) התאריך שבו קיבל הנבדק חיסון נגד טטנוס; (5) הערות והגבלות לגבי מילוי תפקידים או ביצוע עבודות בכלי שיט בידי נבדק שהוא יורד ים; בקביעת הערות והגבלות כאמור ישקול הרופא המורשה את התפקיד והדרגה שבה משרת הנבדק ויכול שההגבלות יהיו לענין הפלגה בכלי שיט המובילים מטענים מסוימים או לענין הפלגה בכלי שיט לאזורים גאוגרפיים שעשויים להחמיר את מצב בריאותו של יורד הים. (ב) מפקח שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (א) לגבי נבדק שנמצא מתאים לשירות, יציין את הפרטים בפנקס הימאי או באישור השירות שניתן לנבדק. 67. רישום ממצאים רפואיים ומסירתם רופא מורשה ירשום את הממצאים המפורטים לאחר כל בדיקה רפואית שנערכה לפי פרק זה, בטופס שעליו יורה המנהל בהתייעצות עם הועדה הרפואית, וישלח עותק ממנו למרפאה מרכזית לימאים. 68. תיוק ממצאים רפואיים במרפאה המרכזית לימאים במרפאה המרכזית לימאים יתויק טופס הממצאים הרפואיים וינהגו בו כפי שיורה המנהל בהתייעצות עם הועדה הרפואית. 69. מינוי ועדת ערר רפואית (א) הועדה הרפואית תמנה, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ועדה של שלושה רופאים לועדת ערר רפואית (להלן - ועדת הערר) אשר תדון בעררים על החלטות או ממצאים של רופא הפוסלים אדם לשירות בכלי שיט או למילוי תפקיד מסוים בו או לביצוע עבודות מסוימות בו (להלן - החלטת פסילה). (ב) בועדת הערר לא יכהנו רופאים המועסקים בידי בעל כלי שיט או בידי ארגון עובדים המייצג ימאים בישראל. 70. הגשת ערר לפני ועדת הערר (א) נבדק שנפסל, רשאי לערור בכתב על החלטת הפסילה לפני ועדת הערר בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה לו החלטת הפסילה. (ב) ועדת ערר רשאית לדון בערר אף אם הוגש לאחר המועד האמור בתקנת משנה (א) אם ראתה שמן הצדק לעשות כן. (ג) ועדת הערר רשאית שלא לדון בערר אם לא צורפו לכתב הערר ראיות רפואיות נוספות התומכות בערר. 71. סמכויות ועדת הערר (א) בדונה בערר שהוגש לפי תקנה 70, רשאית ועדת הערר - (1) לאשר את החלטת הפסילה, לבטלה או לשנותה; (2) להורות על עריכת בדיקה נוספת, כללית או חלקית, בידי הרופא המורשה שעל החלטתו הוגש הערר, רופא אחר, מומחה רפואי, או מוסד רפואי מוסמך, או בידי ועדת הערר עצמה. (ב) כל עוד לא החליטה ועדת הערר אחרת, הגשת ערר לא תגרע מהחלטת הפסילה. 72. הדיון בועדת הערר (א) בדיון בערר תיתן ועדת הערר לעורר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, בין בעל פה ובין בכתב. (ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), תפעל ועדת הערר בדיון בערר בדרך הנראית לה כמועילה ביותר. 73. דיון חוזר (א) נדחה ערר, כולו או מקצתו, רשאי העורר לבקש, בכתב, דיון חוזר ובלבד שהמציא ראיות רפואיות חדשות המצדיקות דיון חוזר. (ב) בקשה לדיון חוזר לפי פסקה (א) מותר להגיש מחלוף שישה חודשים ועד חלוף שנתיים מיום החלטת הדחיה. 74. פסילת אדם המסתיר מגבלות בריאותיות רופא מורשה או ועדת הערר, רשאים, בכל עת, לפסול אדם לשירות בכלי שיט אם שוכנעו שאותו אדם הסתיר, ביודעין, מחלה, מום, ליקוי או כל מגבלה אחרת שעליה נשאל בעל פה או בשאלון רפואי, ואין נפקא מינה אם המחלה, המום, הליקוי או המגבלה שהוסתרו כאמור פוסלים אותו מבחינה בריאותית לשירות בכלי שיט או בתפקיד מסוים בו ואם לאו. 75. השעיה מחמת פגם בבריאות (א) היה למפקח יסוד לחשוד כי קיים פגם בבריאות של אדם שיש בו כדי לעשותו בלתי מתאים לשירות בכלי שיט או בתפקיד מסוים בו, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם רופא חבר הועדה הרפואית, להשעות את האדם משירות בכלי שיט או מלמלא תפקיד מסוים בו, עד לקבלת אישור מרופא מורשה בדבר התאמתו מבחינה בריאותית לשרת כאמור, ואין נפקא מינה אם החשד בדבר הפגם בבריאות התעורר בשל מעשה או מחדל היכול לשמש נושא לחקירה ולנקיטת אמצעים משמעתיים לפי החוק או חיקוק אחר. (ב) נבדק אדם בידי רופא מורשה ונמצא מתאים מבחינה בריאותית לשרת בכלי שיט או בתפקיד מסוים בו ולאחר מכן הושעה בידי מפקח כאמור בתקנת משנה (א), בטרם הספיק לשרת בכלי שיט, יביא המפקח את שאלת התאמתו לשרת בכלי שיט להכרעת ועדת הערר. 76. איסור העסקה בלא בדיקה לא יעסיק בעל כלי שיט או קברניטו בצוות כלי השיט אדם שחלה עליו חובת בדיקות רפואיות לפי פרק זה, ולא ירשה לאחר להעסיק אדם כאמור ולא ישרת אדם כאמור בצוות אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית לפי תקנות אלה ונמצא מתאים מבחינה בריאותית לשרת בכלי שיט ובהתאם לכל הגבלה שנקבעה לפי פרק זה. 77. תחולה על נערים (א) הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, ותקנות שלפיו בענין בדיקה רפואית למי שטרם מלאו לו 18 שנים, ולא לגרוע מהן, ואולם על אדם כאמור שנשכר לשירות מחוץ לישראל יחולו הוראות פרק זה בלבד. (ב) הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, והוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, והתקנות שהותקנו על פיהם, ולא לגרוע מהן. (ג) אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, ותקנות לפיו לענין עבודות אסורות ועבודות מוגבלות. פרק ז': הוראות כלליות 78. תיקים אישיים ברשות ינוהל תיק אישי לכל ימאי, ובו ירוכזו כל אלה: (1) פרטיו האישיים; (2) מסמכים המוכיחים העדר עבר פלילי כנדרש לפי תקנה 4(א)(4); (3) תוצאות בדיקות רפואיות, כאמור בתקנה 66; (4) העתקים מתעודות הסמכה שניתנו לפי תקנות אלה; (5) אישורים על השתתפות בקורסים והשתלמויות לפי תקנות אלה; (6) פירוט זמן עבודתו המצטברת בים (זמן ימי); (7) העתק מכל הליך משמעתי שננקט נגדו; (8) חוות דעת של הקברניט או הקצין הממונה בכלי שיט, לגבי שירותו בים. 79. הוראות לגבי התייעצות במועצה לענין תקנות 28, 29, 30 ו-34 התייעצות עם ועדה מקצועית יראוה כהתייעצות עם המועצה. 80. עונשין העובר על הוראות תקנות 12(ב), 17(א), 21, 22(ב), 35, 51(א) ו-76 דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין. 81. אגרות והצמדה למדד (תיקון: תשס"ז) (א) בעד השירותים, הפעולות, האישורים והתעודות המנויים בטור א' שבתוספת התשיעית ישולמו האגרות המנויות בטור ב' לצדו. (ב) סכומי האגרות הנקובים בתוספת התשיעית ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום שינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב. (ג) - (ד) (בוטלו) 82. פטור מאגרה על אף האמור בתקנה 81, מתלמדים במסגרת בתי ספר ימיים פטורים מתשלום אגרה בעד פנקס ימאי, הנקובה בפרט (7) בתוספת התשיעית. 83. ביטול תקנות הספנות (ימאים), התשל"ו-1976 - בטלות. 84. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. פרק ח': הוראות מעבר 85. התאמת דרגות הסמכה (א) מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה בעל תעודת הסמכה לאחת הדרגות המפורטות בתקנת משנה (ב) בטור א', יראו אותו כבעל תעודת הסמכה לדרגה המקבילה לה בטור ב'. (ב) פירוט הדרגות - טור א' טור ב' הדרגה ערב תחילת תקנות אלה הדרגה לפי תקנות אלה רב חובל בכיר רב חובל בכיר רב חובל רב חובל חובל ראשון חובל בכיר חובל שני חובל משמרת בכיר חובל שלישי חובל משמרת מלח כשיר מלח כשיר קצין מכונות ראשי בכיר קצין מכונות ראשי בכיר קצין מכונות ראשי קצין מכונות ראשי קצין מכונות ראשון קצין מכונות בכיר קצין מכונות שני קצין מכונות משמרת בכיר קצין מכונות שלישי קצין מכונות משמרת טור א' טור ב' הדרגה ערב תחילת תקנות אלה הדרגה לפי תקנות אלה עובד מנוע עובד מנוע עובד קיטור עובד קיטור חשמלאי דרגה א' קצין חשמל דרגה א' חשמלאי דרגה ב' קצין חשמל דרגה ב' רב ספן רב ספן ספן ספן מכונאי ראשי - ספינת דיג קצין מכונות ראשי מוגבל מכונאי משמרת - ספינת דיג קצין מכונות משמרת מוגבל רב חובל גוררת רב חובל גוררת חובל גוררת חובל גוררת מלח כשיר גוררת מלח כשיר גוררת מכונאי ראשי - גוררת קצין מכונות ראשי מוגבל מכונאי משמרת - גוררת קצין מכונות משמרת מוגבל מכונן ספינות דיג מכונן בכיר 86. תעודות הסמכה שניתנו ערב תחילת התקנות (א) תעודות הסמכה שניתנו ערב תחילתן של תקנות אלה לשירות באניית צי סוחר, יעמדו בתוקפן שנתיים מיום תחילת תקנות אלה, או חמש שנים מיום שניתנו, לפי המאוחר. (ב) תעודות הסמכה שניתנו ערב תחילתן של תקנות אלה לשירות בגוררת או בכלי שיט שעיסוקו בדיג, לא יחולו עליהן הוראות תקנה 26. (ג) חידוש לראשונה של תעודת הסמכה לדרגת אמנה שניתנה לפני ט' באב התשנ"ח (1 באוגוסט 1998), מותנה, נוטף על האמור בתקנה 26, במעבר קורס רענון, שקבעה הועדה המקצועית לפי הוראות האמנה. 87. אישור תעודה לבעל תעודת הסמכה לדרגת אמנה, שניתנה ערב תחילתן של תקנות אלה, יינתן אישור תעודה כאמור בתקנה 27, לדרגה שרואים אותו כבעליה לפי תקנה 85. 88. תוקף מינויים הועדה הרפואית, מוסד רפואי מוסמך, רופא מורשה וועדת ערר שנתמנו לפני תחילתן של תקנות אלה יראו אותם כאילו נתמנו, הוסמכו או הורשו לפי פרק ו' לתקנות אלה. 89. תוקף פטורים פטורים, הנחות או הקלות שניתנו ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו אותם כאילו ניתנו לפי תקנות אלה. תוספת ראשונה (תקנה 1 ו-4 (ב)) מדינת ישראל משרד התחבורה רשות הספנות והנמלים אישור רפואי 1. פרטי הנבדק שם הנבדק ת"ז תאריך לידה 2. תוצאות בדיקה רפואית של כושר הראיה ואבחנת צבעים (למילוי על ידי רופא עיניים/אופטומטריסט): עין בלי משקפיים עם משקפיים שדה ראיה הסתגלות התכנסות ראיית צבעים לפי מבחן אישיהרה (Ishihara Test)* ימין שמאל הערות הרופא הבודק/האופטומטריסט: 3. אישור רפואי כולל בדיקת שמיעה (למילוי על ידי רופא כללי): א. תולדות רפואיות של הנבדק ב. בדיקה רפואית כללית כולל בדיקת שמיעה אני מאשר שבדקתי היום את ומצאתי אותו/אותה כשיר/ה מבחינת בריאותו/ה לקבלת פנקס ימאי לכלי שיט שאינו אניה. מקום תאריך חתימת הרופא וחותמת 4. הצהרת הנבדק אני החתום מטה, אשר פרטי האישיים רשומים לעיל, מבקש להיבדק בדיקה רפואית ומתחייב בזה למסור לרופא הבודק, ומתיר לו לקבל בכל עת, ידיקות ופרטים מלאים ונכונים על מצב בריאותי, בעבר ובהווה. ידוע לי כי מסירת ידיעות ופרטים בלתי נכונים, או העלמת עובדות, עלולות להביא לפסילת פנקס הימאי או ההסמכה שניתנו לי. תאריך חתימה * נבדק המבקש לשרת בתפקיד טעון הסמכה במחלקת המכונה - ייבדק לגבי צבעי יסוד בלבד. תוספת שניה (תקנה 1) דרגות אומנה בסיפון - רב חובל חובל בכיר חובל משמרת בכיר חובל משמרת ימאי רב תכליתי מלח כשיר מלח משמרת במכונה - קצין מכונות ראשי קצין מכונות בכיר קצין מכונות משמרת בכיר קצין מכונות משמרת ימאי רב תכליתי עובד מנוע עובד קיטור קצין חשמל דרגה א' קצין חשמל דרגה ב' תוספת שלישית חלק א' (תקנות 25(2), 28(א)) 1. בתוספת זו - "אניה" - אניית צי סוחר; "מוכר" - מוכר בידי המנהל לאחר התייעצות עם המועצה; "התמחות" או "בחינה" - התמחות או בחינה מוכרות או שהמנהל דרשן. א. דרגות ההסמכה באניות - מחלקת סיפון טור א' טור ב' א. מלח משמרת (1) מלאו לו 17 שנים; (2) סיים 8 שנות לימוד בבית ספר, ונתקיים בו אחד מהתנאים (3), (4) או (5) שלהלן: (3) (א) עבר בהצלחה קורס בטיחות כאמור בתקנה 4(3)(ב); (ב) שירת באניה במשך 4 חודשים לפחות במחלקת הסיפון ובתקופה זו שירת 40 שעות לפחות במשמרות בגשר בזמן הפלגה. (ג) המציא אישור על 20 שעות החזקת הגה על גבי טופס שהורה עליו המנהל (תעודת הגאי). (4) (א) עבר בהצלחה קורס בטיחות בהתאם לתקנה 4(3)(ב); (ב) עבר הכשרה מוכרת למלח כשיר ועבר בהצלחה בחינות והתמחויות לדרגת מלח כשיר; (ג) שירת באניה במשך 2 חודשים לפחות במחלקת הסיפון ובתקופה זו שירת 40 שעות לפחות במשמרות בגשר בזמן הפלגה; (ד) המציא אישור על 20 שעות החזקת הגה על גבי תעודת הגאי. (5) הוא בעל הסמכה לדרגת מלח כשיר. טור א' טור ב' ב. מלח כשיר (1) מלאו לו 18 שנים; (2) סיים 8 שנות לימוד בבית ספר; (3) שירת במשך 24 חודשים במחלקת הסיפון בכלי שיט ומתוכם 12 חודשים לפחות על סיפון אניה; (4) המציא תעודת אישור על 20 שעות החזקת הגה על גבי תעודת הגאי; (5) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות למלח כשיר. ג. חובל משמרת (1) מלאו לו 19 שנים; (2) סיים 12 שנות לימוד בבית ספר; (3) שירת הכשרה מקצועית מוכרת לחובל משמרת; (4) שירת באחד מאלה: (א) בהמשך 36 חודשים במחלקת סיפון בכלי שיט ומתוכם 6 חודשים לפחות במשמרות בגשר האניה; (ב) במשך 12 חודשים במחלקת סיפון אניה כמתלמד, במסגרת עבודה מעשית מודרכת, לרבות מילוי יומן צוער. (5) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לחובל משמרת. ד. חובל משמרת (1) הוא בעל הסמכה לחובל משמרת; בכיר (2) שירת בתפקיד אחד מאלה: (א) חובל משמרת על סיפון אניה במשך 12 חודשים לאחר הסמכתו לחובל משמרת; (ב) חובל שלישי על סיפון אניה במשך 12 חודשים לאחר הסמכתו לחובל שלישי; (ג) חובל שלישי וחובל משמרת על סיפון אניה במשך 12 חודשים לאחר הסמכתו לחובל שלישי. (3) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לחובל משמרת בכיר. ה. חובל בכיר (1) מלאו לו 22 שנים; (2) הוא בעל הסמכה לחובל משמרת; (3) השלים הכשרה מקצועית מוכרת לחובל בכיר; (4) שירת באניה 18 חודשים כחובל משמרת, ומתוכם 6 חודשים לפחות על אניות המפליגות מחוץ לים התיכון, ים סוף והים השחור; (5) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לחובל בכיר. ו. רב חובל (1) מלאו לו 24 שנים; (2) הוא בעל הסמכה לחובל בכיר; (3) שירת לאחר הסמכתו לחובל בכיר, באחד מאלה: (א) בהמשך 36 חדשים באניות בתפקיד של חובל משמרת ומתוכם 6 חודשים לפחות באניות המפליגות מחוץ לים התיכון, ים סוף והים השחור. (ב) במשך 18 חודשים בתפקיד חובל בכיר ומתוכם 6 חודשים לפחות על אניות המפליגות מחוץ לים התיכון, ים סוף והים השחור. (4) עבר בהצלחה בחינות לרב חובל; ז. רב חובל בכיר (1) הוא בעל תעודת הסמכה לרב חובל; (2) עבר בהצלחה בחינות לרב חובל בכיר. ב. דרגות ההסמכה באניות דיג וספינות דיג - מחלקת סיפון א. ספן חופי (1) מלאו לו 21 שנים; (2) סיים 8 שנות לימוד בבית ספר; (3) שירת 36 חודשים במחלקת הסיפון באניות דיג או בספינות דיג בעלות סיפון סגור שאורכן עולה על 12 מטרים; (4) עבר בהצלחה בחינות והתמחויות לספן חופי. ב. ספן (1) מלאו לו 21 שנים; (2) סיים 10 שנות לימוד בבית ספר; (3) שירת 36 חודשים במחלקת הסיפון באניות דיג או בספינות בעלות סיפון סגור שאורכן עולה על 12 מטרים; (4) עבר בהצלחה בחינות והתמחויות לספן. ג. רב ספן (1) מלאו לו 23 שנים; (2) הוא בעל תעודת הסמכה לספן; (3) שירת 24 חודשים באניות דיג או בספינות דיג בעלות סיפון סגור שאורכן עולה על 12 מטרים כספן מוסמך, ומתוכם 12 חודשים לפחות כקצין ממונה על משמרת ניווט על סיפון אניית דיג; (4) עבר בהצלחה בחינות והתמחויות לרב ספן. ג. דרגות הסמכה בגוררת - מחלקת סיפון א. מלח כשיר גוררת (1) מלאו לו 18 שנים; (2) סיים 8 שנות לימוד בבית ספר; (3) שירת במשך 24 חודשים במחלקת הסיפון של כלי שיט ומתוכם 6 חודשים לפחות על סיפון גוררת, ו-6 חודשים לפחות על סיפון אניה; (4) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות למלח כשיר גוררת, או התמחויות ובחינות למלח כשיר. ב. חובל גוררת (1) מלאו לו 21 שנים; (2) סיים 10 שנות לימוד בבית ספר; (3) שירת במשך 33 חודשים במחלקת הסיפון של גוררת או אניה ומתוכם 9 חודשים לפחות במחלקת הסיפון של האניה, ו-9 חודשים לפחות במחלקת הסיפון של גוררת; (4) עבר בהצלחה התמחויות של חובל גוררת; ג. רב חובל גוררת (1) מלאו לו 24 שנים; (2) סיים 12 שנות לימוד בבית הספר; (3) הוא בעל תעודת הסמכה של חובל גוררת; (4) הוא בעל תעודת הסמכה של חובל משמרת בכיר; (5) שירת בגוררת במשך 36 חדשים כחובל גוררת מוסמך; (6) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לרב חובל גוררת. ד. דרגות ההסמכה באניות - מחלקת מכונה, מגמת מנוע א. עובד מנוע (1) מלאו לו 17 שנים; (2) סיים 10 שנות לימוד בבית ספר; (3) שירת במשך 12 חודשים במחלקת המכונות של אניית מנוע; (4) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לעובד מנוע. ב. קצין מכונות (1) מלאו לו 18 שנים; משמרת (2) סיים 12 שנות לימוד בבית ספר, ונתקיים בו אחד מהתנאים (3), (4) או (5) שלהלן; (3) שירת במחלקת מכונות של אניית מנוע, 6 חודשים כמתלמד ו-24 חודשים כעובד מנוע; (4) כמתלמד מכונות, עבר הכשרה עיונית של לפחות 18 חודשים, ושירת במחלקת מכונות של אניית מנוע במשך 18 חודשים; (5) שירת במחלקת מכונות של אניית מנוע במשך 6 חודשים, וכמתלמד מכונות, עבר הכשרה עיונית ומעשית במשך 30 חודשים, לרבות מילוי יומן צוער; (6) עבר הכשרה מקצועית מודרכת לקצין מכונות משמרת; (7) עבר בהצלחה הכשרה, התמחויות ובחינות לקצין מכונות משמרת. ג. קצין מכונות (1) הוא בעל הסמכה לקצין מכונות משמרת; משמרת בכיר (2) שירת באניית מנוע 12 חודשים כקצין מכונות משמרת מוסמך; (3) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לקצין מכונות משמרת בכיר. ד. קצין מכונות (1) שירת במשך 18 חודשים באניות מנוע כקצין בכיר מכונות משמרת ומתוכם 9 חדשים לפחות באניות שהספק מכונותיהן הוא לפחות 3,000 קילווט; (2) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לקצין מכונות בכיר. ה. קצין מכונות (1) שירת במשך 12 חודשים באניות מנוע כקצין ראשי מכונות בכיר ומתוכם 9 חודשים לפחות באניות שהספק מכונותיהן הוא לפחות 3,000 קילווט; (2) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לקצין מכונות ראשי. ו. קצין מכונות (1) הוא בעל תעודת הסמכה של קצין מכונות ראשי - ראשי בכיר מגמת מנוע ומגמת קיטור. (2) עבר בהצלחה בחינות והתמחויות לקצין מכונות ראשי בכיר. ה. דרגות ההסמכה באניות - מחלקת מכונה, מגמת כישור התנאים המוקדמים למתן הסמכה בדרגות ההסמכה במחלקת המכונה במגמת קיטור זהים לאלה שנקבעו בדרגות המקבילות במחלקת המכונות במגמת המנוע - עובד קיטור; קצין מכונות משמרת; קצין מכונות משמרת בכיר; קצין מכונות בכיר; קצין מכונות ראשי; שייקראו לענין זה בשינוי הזה; בכל מקום שבו נאמר "אנית מנוע" יבוא "אניית קיטור" ובכל מקום שבו נאמר "מגמת מנוע" יבוא "מגמת קיטור". ו. דרגות ההסמכה באניות - מחלקת מכונה, חשמל טור א' טור ב' א. קצין חשמל (1) מלאו לו 18 שנים; דרגה ב' (2) סיים 12 שנות לימוד בבית ספר והוא בעל רמה מקצועית של "חשמלאי מוסמך" כמשמעות מונח זה בתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה-1985; או בוגר 4 שנים של בית ספר מקצועי מוכר במגמת חשמל; (3) שירת באניה במשך 12 חודשים כצוער חשמל או קצין חשמל דרגה ב' בהיתר; (4) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לקצין חשמל דרגה ב'. ב. קצין חשמל (1) שירת באניה במשך 18 חודשים כקצין חשמל דרגה א' דרגה ב' מוסמך; (2) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לקצין חשמל דרגה א'. ז. דרגות ההסמכה באניות - מחלקת סיפון ומחלקת מכונה ימאי רב תכליתי (1) מלאו לו 18 שנה; (2) סיים את לימודיו בהתאם לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949; (3) הוא אחד מאלה: (א) מלח כשיר מוסמך שעמד בהצלחה בדרישות ההסמכה לעובד מנוע; (ב) עובד מנוע מוסמך שעמד בהצלחה בדרישות ההסמכה למלח כשיר; (ג) שירת במשך 24 חודשים באניות המופעלות על ידי צוות רב תכליתי, ועבר בהצלחה בחינות והתמחויות לימאי רב תכליתי. ח. דרגות הסמכה בספינות ואניות עד תפוסה של 1,600 טון ברוטו - מחלקת מכונה א. מכונן בכיר (1) מלאו לו 17 שנים; (2) סיים 9 שנות לימוד בבית ספר; (3) המציא תעודה מוכרת שהוא מסגר סוג 1 ומכונאי סוג 1 או המציא תעודת בית ספר מקצועי עם ציונים חיוביים במקצועות מסגרות ומכונאות. (4) שירת באחד מאלה: (א) במשך 18 חודשים בספינות שהספק מכונותיהן הוא 75 קילווט לפחות ותחום הפלגתן הוא בנמלים ובמים פנימיים בלבד; (ב) במשך 12 חודשים בספינות שהספק מכונותיהן הוא עד 75 קילווט לפחות ותחום הפלגתן הוא מחוץ לנמל ומחוץ למים הפנימיים; (5) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות למכונן בכיר. ב. קצין מכונות (1) סיים 11 שנות לימוד בבית ספר; משמרת מוגבל (2) שירת כמכונן בכיר באחד מאלה: (א) במשך 30 חודשים בספינות או אניות שתחום הפלגתן הוא בנמלים ובמים פנימיים בלבד, ומתוכם לפחות 6 חדשים באניות או ספינות שהספק מכונותיהן הוא 375 קילווט לפחות; (ב) במשך 24 חודשים, או 18 חדשים כמתלמד, בספינות או אניות שתחום הפלגתן הוא מחוץ לנמלים ולמים הפנימיים, ומתוכם לפחות 6 חודשים באניות וספינות שהספק מכונותיהן הוא 375 קילווט לפחות. (3) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות למכונאי משמרת מוגבל. ג. קצין מכונות (1) שירת כקצין מכונות משמרת מוגבל מוסמך ראשי מוגבל באחד מאלה: (א) במשך 36 חודשים בספינות או אניות שתחום הפלגתן הוא בנמלים ובמים הפנימיים, ומתוכם לפחות 6 חודשים באניות שהספק מכונותיהן הוא 750 קילווט לפחות. (ב) במשך 30 חדשים בספינות או אניות שתחום הפלגתן הוא מחוץ לנמלים ולמים הפנימיים, ומתוכם לפחות 6 חודשים באניות וספינות שהספק מכונותיהן הוא 750 קילווט לפחות. (2) עבר בהצלחה התמחויות ובחינות לקצין מכונות ראשי מוגבל. תוספת שביעית (תקנות 56(ג), 58) בדיקות רפואיות אנמנזה מלאה (רפואית ותעסוקתית); בדיקה גופנית כללית; בדיקת צילום רנטגן של הריאות בבדיקה ראשונה*, בבדיקה חוזרת לפי שיקול דעתו של הרופא; תבחין TUBERCULIN בבדיקה ראשונה, בבדיקה חוזרת לפי שיקול דעת הרופא המורשה; בדיקת דם כללית, לרבות המוגלובין, תמונת דם כללית (ספירה ומיון) וטרומבוציטים; G.6P.D. - בבדיקה ראשונה בלבד**; בדיקת סוג הדם - בבדיקה ראשונה בלבד**; תבחינים לגילוי עגבת ובדיקת HIV***; בדיקת שתן כללית, לרבות בדיקת חלבון, סוכר, משקע ואורובילינוגן, בדיקת סמים; בדיקת עיניים, קביעת כושר הראיה למרחק, בדיקת שדה הראיה וההסתגלות לחושך - על ידי רופא עיניים; בדיקת אבחנת צבעים בהתאם למחלקות: סיפון - לפי מבחן אישיהרה; מכונה, חשמל ורדיו - לפי צבעי יסוד; בדיקת אוזניים וקביעת כושר השמיעה בעזרת אודיומטר; בדיקת הפה והשיניים; מבחן פסיכולוגי בידי פסיכולוג קליני או מכון פסיכולוגי מורשה שתקבע הועדה הרפואית - בבדיקה ראשונה; בדיקה נוספת בידי פסיכיאטר תבוצע לפי הצורך ולפי שיקול הדעת של הרופא המורשה בבדיקה הראשונה או בבדיקה החוזרת****; לנשים - בדיקה גינקולוגית***; מגיל 40 ומעלה, גם א.ק.ג., סוכר ושומנים בדם***; בדיקות נוספות לפי ראות עיניו של הרופא המורשה - לרבות בדיקה טוקסיקולוגית-ביולוגית לגילוי סמים בגוף. לגבי בדיקה למתלמד בבית ספר ימי: * ביצוע הבדיקה בכפוף לשיקול דעתו של הרופא הבודק; ** הבדיקה תבוצע רק אם לא ניתן להעתיק נתון זה מבדיקת הקבלה לבית הספר; *** אין לבצע בדיקה זאת; **** במקום בדיקה זאת תבוא הערכת המחנך, ושיקול דעתו של הרופא הבודק. תוספת שמינית חלק א' (תקנות 56(ג), 59) המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה 1. המצב הכללי ומבנה הגוף גובה ומשקל ייקבעו בהתאם לגיל, למשקל ולמוצא האתני. 2. ליקויים מלידה והפרעות ייפסל בכל מקרה כשהליקוי גורם בהתפתחות להפרעות בתפקוד. 3. הרעלות מקצועיות חריפות ייפסל עד להבראה מבחינה קלינית תת-חריפות וכרוניות ובדיקות עזר בהתאם לתקנות שלפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, שענינן גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים (להלן - תקנות הבטיחות בעבודה). 4. מחלות מידבקות א. שחפת הריאות ושחפת יותר להפליג רק לאחר שרופא מחוץ לריאות מומחה למחלות ריאה יחליט כי הוא נרפא. ב. נושא טפילים - לעובדי מזון ייפסל עד להבראה ובדיקות בלבד מעבדה שליליות. ג. מחלות מידבקות וזיהומיות ייפסל עד להבראה קלינית המסכנות את בריאות הציבור ובדיקות מעבדה שליליות, לפי הענין. המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה 5. גידולים א. גידולים ממאירים ייפסל ב. גידולים בלתי ממאירים ייפסל באותם המקרים שהגידול גורם לליקוי בתפקוד. 6. מחלות אלרגיות, מטבוליות ומחלות בלוטות ההפרשה הפנימית א. זפק ייפסל במקרה של קיום זפק אינטרטורקלי או זפק הגורם לתופעות של לחץ. ב. פעילות יתר של בלוטת ייפסל התריס ג. תת פעילות של בלוטת התריס ייפסל ד. סוכרת ייפסל בכל מקרה ה. השמנה חולנית ייפסל ו. רזון קיצוני ייפסל ז. הפרעות אנדוקריניות או ייפסל מטבוליות אחרות המחייבות טיפול והשגחה רפואית מתמידים ח. תופעות אלרגיות כרוניות ייפסל 7. מחלות הדם והרעלות תת-חריפות וכרוניות א. חוסר דם ממאיר ייפסל ב. חוסר דם כרוני ייפסל - אם פוגע בתפקוד ומגבילו ובכל מקרה שרמת ההמוגלובין בדם מתחת ל-10 גרם. ג. פוליציטמיה אמיתית ייפסל ד. המופיליה והפרעות במנגנון ייפסל קרישת הדם ה. מחלות דם כרוניות או מחלות ייפסל של איברים יוצרי דם ו. חוסר דם מתמס דם כתוצאה ייפסל מליקוי תורשתי בכדוריות האדומות, למשל מחוסר באנזים G.6P.D ז. הרעלות תת-חריפות וכרוניות ייפסל ח. תרומבוציטופניה, תרומבוציטוזיס ייפסל ט. נטילת תרופות נוגדי קרישה ייפסל 8. מחלות מערכת העצבים א. הפרעות וסקולריות ואורגניות ייפסל במערכת העצבים המרכזית וההיקפית ב. טרשת נפוצה ייפסל ג. כל הפרעה אקסטרפירמידלית ייפסל לרבות מחלת פרקינסון ד. שיתוק ייפסל ה. כפיון אפילפסיה והפרעות ייפסל פרכוסיות ו. טריגמינוס ניאורלגיה ייפסל ז. צילחה (מיגרנה) ייפסל 9. מחלות והפרעות נפשיות א. אשפוז במחלקה פסיכיאטרית ייפסל מעל ל-3 חודשים ב. הפרעות סכיזופרניות, ייפסל סכיזופרניפורמיות, סכיזוטיפאליות ודלוזיונאליות ג. הפרעות סכיזואפקטיביות ייפסל ד. הפרעות אפקטיביות חד ייפסל ודו-קוטביות ה. הפרעות אפקטיביות מינוריות ייפסל עם קשיי תיפקוד ניכרים ו. הפרעות אורגנו-מנטליות ייפסל המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה ז. הפרעות התנהגותיות ומנטליות, ייפסל כתוצאה משימוש הרגלי בחומרים פסיכואקטיביים (כולל אלכוהול) ח. הפרעות חרדה (כולל פוביות ייפסל והתקפי פאניקה) עם קשיי תפקוד ניכרים ט. הפרעות כפייתיות - טורדניות ייפסל עם קשיי תפקוד ניכרים י. הפרעות סומאטופורמיות ייפסל ודיסוציאטיביות עם קשיי תפקוד ניכרים יא. הפרעת אישיות גבולית או סכיזואידית עם קשיי תפקוד ניכרים ייפסל יב. הפרעות שינה ראשוניות עם ייפסל קשיי תפקוד ניכרים יג. הפרעות קוגנטיביות ייפסל 10. מחלות הלב וכלי הדם א. מחלות לב שיגרוניות ומומי לב, ייפסל נרכשים ומולדים ב. מחלות לב אורגניות ואיסכמיות ייפסל ג. הפרעות לב תפקודיות, כולל ייפסל תסמונת מאמץ לבבית, הפרעות קצב והולכת הלב ד. יתר לחץ דם (סיסטולי מעל 160 ייפסל ודיאסטולי מעל 90) ובכל מקרה של טיפול ביתר לחץ דם גם אם הערכים נמוכים מהנ"ל ה. מחלות חסימתיות בכלי הדם ייפסל ההיקפיים לרבות תסמונת "ריינו" ו. דליות וסיבוכיהן ייפסל עד תום הטיפול ז. פקקת ורידים חוזרת בעבר וסיבוכיה ייפסל 11. מחלות דרכי הנשימה א. קצרת הסימפונות ייפסל ב. דלקת סימפונות כרונית ייפסל ג. ברונכיאקטזיות ייפסל ד. פנוימוקוניוזיס ייפסל בכל מקרה שיש ירידה בתפקוד הריאה ה. נפחת הריאות (אמפיזמה) ייפסל בכל מקרה שיש ירידה בתפקוד הריאה ו. חזה אוויר ספונטני חוזר ייפסל (פנוימוטורקס) ז. לאחר ניתוח ריאות ייפסל לפי תוצאות של תפקוד הריאה 12. מחלות דרכי העיכול א. מחלות הפה והשיניים או חוסר ייפסל שיניים הגורמות להפחתה משמעותית בכושר הלעיסה ב. מחלות הוושט ייפסל ג. כיב עיכולי בקיבה או ייפסל בכל מקרה שהמחלה בתריסריון היתה פעילה ב-5 השנים האחרונות; לא ייפסל כשישנה אטיאולוגיה ברורה, החולה היה אסימפטומטי במשך שנה, בדיקה אנדוסקופית ללא עדות לכיב פעיל, בדיקות היסטולוגיות ובקטריולוגיות שליליות ד. דלקת כרונית של המעיים ייפסל ה. ניצור של פי הטבעת (פיסטולה) ייפסל ו. צניחת החלחולת ייפסל ז. מחלות הכבד וכיס המרה ייפסל למעט הפרעה יציבה בתפקודי הכבד ובלא השפעה קלינית ח. מחלות הלבלב ייפסל המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה ט. בקע מפשעתי או כל בקע אחר ייפסל י. תולדות של פריטוניטיס חוזרת ייפסל יא. מחלות כרוניות אחרות של ייפסל דרכי העיכול 13. מחלות דרכי השתן והאשכים א. מחלות כליות כרוניות ייפסל ב. אבנים בדרכי השתן והכליות ייפסל עד להחלמה ג. זיהום כרוני בדרכי השתן ייפסל ד. הגדלת הערמונית עם הפרעות ייפסל ניכרות בהטלת השתן ה. אי שליטה על הסוגרים ייפסל ו. הידרוצלה, ציסטוצלה, וריקוצלה ייפסל עד גמר הטיפול 14. מחלות נשים א. הפרעות וסת עם השפעה על תיפסל המצב הכללי והתפקודי ב. גידולים הדורשים טיפול ממושך תיפסל ג. צניחת הנרתיק והרחם עם תיפסל הפרעות ניכרות ד. מחלות דלקתיות כרוניות של תיפסל איברי המין ה. מחלות נשים אחרות תיפסל בהתאם לחומרה 15. הריון תיפסל 16. מחלות העצמות, הפרקים והשרירים א. מחלות עמוד השדרה עם ייפסל כאב גב כרוני חוזר ב. בקע הדיסקוס (דיסקוס הרניה) ייפסל ג. מחלות פרקים כרוניות, ייפסל דלקתיות, דגנרטיביות או מטבוליות ד. מחלות אחרות כרוניות של ייפסל העצמות, הפרקים והשרירים (למעט שינויים ניווניים אשר אינם פוגעים בתפקוד או מגבילים אותו) ה. דלקת פרקים שיגרונתית ייפסל (רוימטוידית) 17. מחלות עור א. דלקת עור כרונית ייפסל ב. ספחת (פסוריאזיס) ייפסל ג. דלקת עור שממגע (קונטקט ייפסל רמטיטיס) ד. מחלות מידבקות של העור ייפסל ה. מחלות הציפורניים ומיטת הציפורן ייפסל ו. רגישות יתר של העור לחום, ייפסל לקור ולקרינת השמש 18. מחלות הגרון והפרעות בדיבור א. הפרעות בדיבור, לרבות גמגום ייפסל המופיע בהתרגשות ב. צרידות קבועה ייפסל ג. דלקת חוזרת של השקדים עם ייפסל הישנויות מרובות 19. מחלות אף והגתות א. דלקת כרונית של מערות האף ייפסל ב. דלקת כרונית אטרופית של ייפסל רירית האף ג. הפרעות חסימתיות של דרכי ייפסל הנשימה העליונות ד. דימום חוזר מהאף ייפסל המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה 20. מחלות אוזניים א. דלקת אוזן חיצונית או ייפסל תיכונית כרוני ב. מחלת מנייר ייפסל ג. מחלות מתקדמות של האוזן ייפסל הגורמות להפחתת כושר השמיעה ד. מחלות אוזניים כרוניות אחרות ייפסל 21. כושר השמיעה א. לכל המחלקות ירידה בכושר השמיעה ייפסל התחושתית עצבית בשתי האוזניים מעל ל-20 דציבלים בממוצע בתדירות של 1,000 ו-2,000 הרץ, מעל ל-30 דציבלים בממוצע בתדירות של 3,000 הרץ ומעל 40 דציבלים בממוצע בתדירות של 4,000 הרץ הערה: על אף האמור לעיל הרופא המורשה רשאי לתת המלצה מנומקת, בכתב, למשרד התחבורה על העסקת המועמד ברעש מזיק. ב. נזק באוזן הפנימית באחת משתי ייפסל האוזניים לפחות, לרבות הפרעה בשיווי המשקל 22. מחלות עיניים א. אמבליופיה ייפסל ב. הפרעות כרוניות בראיה הדו-צדדית ייפסל ג. הפרעות בולטות והגבלה ניכרת ייפסל בשדה הראיה ד. עיוורון לילה ייפסל ה. דיפלפיה ייפסל ו. מחלות כרוניות של הלחמית והעפעפיים ייפסל ז. עכירויות הקרנית וירוד (קטרקט) ייפסל בהתאם לחומרה הגורמות לירידה בכושר הראיה הנדרש ח. מחלות של הרשתית ועצב הראיה ייפסל ט. גלאוקומה ייפסל י. מחלות כרוניות של בלוטות ייפסל וצינורות הדמעות 23. כושר הראיה ואבחנת צבעים:* א. למחלקת הסיפון: 1. כושר הראיה למרחק: א. חייב להיות 6/6 בעין אחת ו-6/12 בעין השניה, בלי משקפיים או לאחר תיקון עם משקפיים. ב. במקרה שיש צורך לתקן את כושר הראיה עם משקפיים, הוא חייב להיות לפני תיקון לפחות, 6/12 בעין אחת ו-6/24 בעין שניה. 2. אבחנת צבעים: המבחן לפי אישיהרה חייב להיות תקין. 3. שדה הראיה: חייב להיות תקין או לפחות 55 מעלות בכל צד. 4. הסתגלות לחושך: חייבת להיות מספקת. ב. למחלקת מכונה, חשמל ורדיו: 1. כושר הראיה למרחק: א. חייב להיות 6/9 בעין אחת ו-6/18 בעין השניה - בלי משקפיים או לאחר תיקון עם משקפיים. ב. במקרה שיש צורך לתקן את כושר הראיה עם משקפיים, הוא חייב להיות לפני התיקון לפחות 6/60 בכל עין בנפרד, כאשר התיקון לא יעלה על מעל +7 דיאופטריות ספריות. 2. אבחנת צבעים: המבחן לפי צבעי יסוד חייב להיות תקין לגמרי. 3. שדה הראיה והסתגלות לחושך: כפי שנקבע לגבי מחלקת סיפון. המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה ג. למחלקות משק ושירותי עזר: 1. כושר הראיה למרחק: א. חייב להיות 6/12 בעין אחת ו-6/24 בעין שניה - בלי משקפיים, או לאחר תיקון עם משקפיים. ב. במקרה שיש צורך לתקן את כושר הראיה עם משקפיים הוא חייב להיות לפני התיקון לפחות 6/60 בעין אחת בנפרד כשהתיקון לא יעלה על +7 דיאופטריות ספריות. 2. אבחנת צבעים, שדה הראיה והסתגלות לחושך - חייבים להיות מספיקים למילוי התפקיד. * הערות לסעיף 23: 1. במקרה שיש צורך לתקן את כושר הראיה עם משקפיים - חובה על איש הצוות להיות מצויד כל העת ב-2 זוגות משקפיים והעדשות חייבות להיות מזכוכית בטיחותית בלתי שבירה. 2. כשהתיקון נעשה עם עדשות ספריות וצילינדריות יחד, ייעשה החישוב כך שכל 2 דיאופטריות צילינדריות יהיו שוות ל-1 דיאופטריה ספרית, ובלבד שסכום חיבור של כל הדיאופטריות לא יעלה על מספר הדיאופטריות הספריות האמור. 3. השימוש בעדשות מגע אסור בהחלט. חלק ב' (תקנות 56(ג), 60) טור א' טור ב' המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה הוראה כללית: בכל מקרה של מחלה חריפה או החמרה ייפסל עד החלמתו ויחויב של מחלה כרונית המחייבת טיפול או לעבור בדיקה רפואית ניתוח או השגחה של רופא. חוזרת. הערה: כל יורד ים הנזקק לטיפול תרופתי פומי יצטייד בכמות תרופות כפולה לתקופת הפלגתו - 1. המצב הכללי ומבנה הגוף לפי שיקול דעתו של הרופא המורשה. 2. ליקויים מלידה והפרעות בהתפתחות לא נדרשת התייחסות. 3. הרעלות מקצועיות חריפות ייפסל עד להבראה מבחינה קלינית ובדיקות עזר בהתאם לאמור בתקנות הבטיחות בעבודה. 4. מחלות מידבקות א. שחפת הריאות ושחפת מחוץ לריאות יותר להפליג רק לאחר שרופא מומחה למחלות ריאה יחליט כי הוא נרפא. הבריאות העולמי. ב. נושא טפילים - לעובדי מזון בלבד ייפסל עד להבראה ובדיקות מעבדה שליליות. ג. מחלות מידבקות וזיהומיות ייפסל עד להבראה קלינית המסכנות את בריאות הציבור ובדיקות מעבדה שליליות בהתאם לענין. 5. גידולים א. גידולים ממאירים ייפסל - אלא אם כן קיימת הוכחה להחלמה והבראה לפי קריטריונים מקובלים, יותר לו להפליג לאחר טיפול ובהתאם לחומרה. ב. גידולים בלתי ממאירים ייפסל באותם המקרים שהגידול גורם לליקוי בתפקוד. 6. מחלות אלרגיות, מטבוליות ומחלות בלוטות ההפרשה הפנימית א. זפק ייפסל בכל מקרה של קיום זפק אינטרטורקלי, או זפק הגורם לתופעות לחץ. ב. פעילות יתר של בלוטת התריס ייפסל ג. תת-פעילות בלוטת התריס תותר הפלגתו בתנאי שמחלתו מאוזנת ואינו זקוק לביקורות תכופות. טור א' טור ב' המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה ד. סוכרת ייפסל אם זקוק לטיפול בזריקות אינסולין; תותר הפלגה במקרה של טיפול פומי במידה ומחלתו מאוזנת היטב; יחויב בהחזקת ערכות לבדיקת רמת סוכר בדם ובשתן. ה. השמנה חולנית ייפסל ו. רזון קיצוני ייפסל ז. הפרעות אנדוקריניות או מטבוליות ייפסל בהתאם לחומרה. אחרות המחייבות טיפול והשגחה רפואית מתמידים ח. תופעות אלרגיות כרוניות ייפסל בהתאם לחומרה. 7. מחלות הדם והרעלות תת-חריפות וכרוניות א. חוסר דם ממאיר ייפסל בהתאם לחומרה. ב. חוסר דם כרוני ייפסל - אם פוגע בתפקוד ומגבילו ובכל מקרה שרמת ההמוגלובין בדם מתחת ל-10 גרם %. ג. פוליציטמיה אמיתית ייפסל בהתאם לחומרה. ד. המופיליה והפרעות במנגנון קרישת הדם ייפסל ה. מחלות דם כרוניות או מחלות של ייפסל בהתאם לחומרה איברים יוצרי דם ו. חוסר דם מתמס דם כתוצאה מליקוי בכל מקרה של תמס דם תורשתי בכדוריות האדומות, לרבות חריף, ייפסל לפי הסיבה באנזים G.6P.D וחומרת המצב; התגלה חוסר באנזים G.6P.D ייפסל רק לפי חוות דעת רופא המטולוג מומחה רפואי. ז. הרעלות תת-חריפות וכרוניות ייפסל ח. טרומבוציטופניה, תרומבוציטוזיס ייפסל בהתאם לחומרה. ט. נטילת תרופות נוגדות קרישה ייפסל 8. מחלות מערכת העצבים א. הפרעות וסקולריות ואורגניות במערכת ייפסל העצבים המרכזית וההיקפית ב. טרשת נפוצה ייפסל ג. כל הפרעה אקסטרפירמידלית ייפסל לרבות מחלת פרקינסון ד. שיתוק ייפסל בכל מקרה הגורם לליקוי בתפקוד. ה. כפיון אפילפסיה והפרעות פרכוסיות ייפסל ו. טריגמינוס ניאורלגיה ייפסל בהתאם לחומרה. ז. צילחה (מיגרנה) תותר הפלגה אם אין הפרעות בתפקוד. 9. מחלות והפרעות נפשיות א. אשפוז במחלקה פסיכיאטרית ייפסל ב. הפרעות סכיזופרניות, ייפסל סכיזופרניפורמיות, סכיזוטיפאליות ודלוזיונאליות ג. הפרעות סכיזואפקטיביות ייפסל ד. הפרעות אפקטיביות חד ודו-קוטביות ייפסל ה. הפרעות אפקטיביות מינוריות עם תידרש חוות דעת והערכת קשיי תפקוד ניכרים פסיכיאטר מומחה רפואי. ו. הפרעות אורגנו-מנטליות ייפסל ז. הפרעות התנהגותיות ומנטליות, ייפסל כתוצאה משימוש הרגלי בחומרים פסיכואקטיביים (כולל אלכוהול) ח. הפרעות חרדה (כולל פוביות והתקפי תידרש חוות דעת והערכת פאניקה) עם קשיי תפקוד ניכרים פסיכיאטר מומחה רפואי. ט. הפרעות כפייתיות - טורדניות עם תידרש חוות דעת והערכת קשיי תפקוד ניכרים פסיכיאטר מומחה רפואי. י. הפרעות סומאטופורמיות תידרש חוות דעת והערכת ודיסוציאטיביות עם קשיי תפקוד פסיכיאטר מומחה רפואי. ניכרים טור א' טור ב' המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה יא. הפרעת אישיות גבולית או סכיזואידית תידרש חוות דעת והערכת עם קשיי תפקוד ניכרים פסיכיאטר מומחה רפואי. יב. הפרעות שינה ראשוניות עם קשיי תידרש חוות דעת והערכת תפקוד ניכרים פסיכיאטר מומחה רפואי. יג. הפרעות קוגנטיביות ייפסל 10. מחלות לב וכלי דם א. מחלות לב שיגרוניות ומומי לב, ייפסל בהתאם לחומרה. נרכשים ומולדים ב. מחלות לב אורגניות ואיסכמיות ייפסל בכל מקרה, אם עבר אוטם שריר-הלב, הרחבת עורקים כלילים או ניתוח מעקפים, יוכל לחזור לעבודה בים לפי החלטת ועדת ערר רפואית לאחר שעבר מבחן מאמץ, מיפוי במאמץ ובדיקה בידי רופא קרדיולוג מומחה רפואי, לאחר שעברו 6 חודשים מיום האירוע. ג. הפרעות לב תפקודיות, כולל ייפסל רק לאחר רישום תסמונת מאמץ, הפרעות קצב א.ק.ג. מתמשך (הולטר) והולכת לב וחוות דעת של רופא קרדיולוג מומחה רפואי. ד. יתר לחץ דם (סיסטולי מעל 160 יוכל להמשיך להפליג ודיאסטולי מעל 90) בתנאי שהוא מבוקר היטב כשניתן לטפל בתרופות מועטות ולא נדרש מעקב תדיר. ה. מחלות סתימתיות בכלי הדם ייפסל בהתאם לחומרה. ההיקפיים לרבות תסמונת "ריינו" ו. דליות ורידים וסיבוכיהן ייפסל עד תום הטיפול. ז. פקקת ורידים וסיבוכיה ייפסל 11. מחלות דרכי הנשימה א. קצרת הסימפונות ייפסל ב. דלקת סימפונות כרונית ייפסל בהתאם לחומרה ג. ברונכיאקטזיות ייפסל בהתאם לחומרה. ד. פנוימוקוניוזיס ייפסל בכל מקרה שיש ירידה בתפקוד הריאתי, בהתאם לחומרה. ה. נפחת הריאות (אמפיזמה) ייפסל בכל מקרה שיש ירידה בתפקוד הריאה, בהתאם לחומרה. ו. חזה אוויר ספונטני חוזר (פנוימוטורקס) ייפסל ז. לאחר ניתוח ריאות ייפסל לפי תוצאות של תפקוד הריאה, בהתאם לחומרה. 12. מחלות דרכי העיכול א. מחלות הפה והשיניים או חוסר ייפסל בהתאם לחומרה. שיניים הגורמות להפחתה משמעותית בכושר הלעיסה ב. מחלות הוושט ייפסל בהתאם לחומרה. ג. כיב עיכולי בקיבה או בתריסריון יוכל להפליג לאחר החלמה. ד. דלקת כרונית של המעיים ייפסל בהתאם לחומרה. ה. ניצור של פי הטבעת (פיסטולה) ייפסל בהתאם לחומרה. ו. צניחת החלחולת ייפסל בהתאם לחומרה. ז. מחלות הכבד וכיס המרה למעט ייפסל בהתאם לחומרה. הפרעה יציבה בתפקודי הכבד ובלא השפעה קלינית ח. מחלות הלבלב ייפסל בהתאם לחומרה. ט. בקע מפסעתי או כל בקע אחר ייפסל אם מצב הבקע מצריך ניתוח בשנה הקרובה או לאחר אירוע של בקע כלוא. י. תולדות של פריטוניטיס חוזרת ייפסל יא. מחלות כרוניות אחרות של דרכי ייפסל בהתאם לחומרה. העיכול טור א' טור ב' המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה 13. מחלות דרכי השתן והאשכים א. מחלות כליות כרוניות ייפסל בהתאם לחומרה. ב. אבנים בדרכי השתן והכליות ייפסל עד להחלמה. ג. זיהום כרוני בדרכי השתן ייפסל בהתאם לחומרה. ד. הגדלת הערמונית עם הפרעות ייפסל ניכרות בהטלת השתן ה. אי שליטה על הסוגרים ייפסל ו. הידרוצלה, ציסטוצלה וריקוצלה ייפסל בהתאם לחומרה. 14. מחלות נשים א. הפרעות וסת עם השפעה על המצב תיפסל הכללי והתפקודי ב. גידולים הדורשים טיפול ממושך תיפסל ג. צניחת הנרתיק והרחם עם הפרעות תיפסל ניכרות ד. מחלות דלקתיות כרוניות של תיפסל איברי המין ה. מחלות נשים אחרות תיפסל בהתאם לחומרה. 15. הריון תיפסל 16. מחלות העצמות, הפרקים והשרירים א. מחלות עמוד השדרה עם כאב גב ייפסל בהתאם לחומרה. כרוני חוזר ב. בקע הדיסקוס (דיסקוס הרניה) ייפסל בהתאם לחומרה. ג. מחלות פרקים כרוניות, דלקתיות, ייפסל בהתאם לחומרה. דגנרטיביות או מטבוליות ד. מחלות אחרות כרוניות של העצמות, ייפסל בהתאם לחומרה. הפרקים והשרירים (למעט שינויים ניווניים אשר אינם פוגעים בתפקוד או מגבילים אותו) ה. דלקת פרקים שיגרונתית (רוימטוידית) ייפסל בהתאם לחומרה. 17. מחלות עור א. דלקת עור כרונית ייפסל בהתאם לחומרה. ב. ספחת (פסוריאזיס) ייפסל בהתאם לחומרה. ג. דלקת עור שממגע (קונטקט דרמטיטיס) ייפסל בהתאם לחומרה. ד. מחלות מידבקות של העור ייפסל בהתאם לחומרה. ה. מחלות הציפורניים ומיטת הציפורן ייפסל בהתאם לחומרה. ו. רגישות יתר של העור לחום, לקור ייפסל בהתאם לחומרה. ולקרינת השמש 18. מחלות הגרון והפרעות בדיבור א. הפרעות בדיבור, לרבות גמגום ייפסל בהתאם לחומרה. המופיע בהתרגשות ב. צרידות קבועה ייפסל בהתאם לחומרה. ג. דלקת חוזרת של השקדים עם ייפסל בהתאם לחומרה. הישנויות מרובות 19. מחלות אף והגתות א. דלקת כרונית של מערות האף ייפסל בהתאם לחומרה. ב. דלקת כרונית אטרופית של רירית האף ייפסל בהתאם לחומרה. ג. הפרעות סתימתיות של דרכי הנשימה העליונות ד. דימום חוזר מהאף ייפסל בהתאם לחומרה. 20. מחלות אוזניים א. דלקת אוזן חיצונית או תיכונית כרונית ייפסל בהתאם לחומרה. ב. מחלת מנייר ייפסל בהתאם לחומרה. ג. מחלות מתקדמות של האוזן הגורמות להפחתת כושר השמיעה ד. מחלות אוזניים כרוניות אחרות ייפסל בהתאם לחומרה. 21. כושר השמיעה א. ירידה בכושר השמיעה התחושתית ייפסל בהתאם לחומרה. עצבית בשתי האוזניים מעל ל-30 דציבלים בממוצע בתדירות של 1000, 2000, 3000, 4000 הרץ הנוטה להחמרה מבדיקה חוזרת אחת לקודמתה בהתחשב ביעילות בשימוש במגיני אוזניים ובמגמת ההתקדמות של הפגיעה באוזן הפנימית טור א' טור ב' המחלה/מום/ליקוי/מגבלה הקביעה ב. נזק באוזן הפנימית באחת משתי ייפסל האוזניים לפחות, לרבות הפרעה בשיווי המשקל הערה: על אף האמור לעיל בסעיף קטן (א) הרופא המורשה רשאי לתת המלצה מנומקת, בכתב, למשרד התחבורה על העסקת יורד ים העובד ברעש מזיק. 22. מחלות עיניים א. אמבליופיה ייפסל בהתאם לחומרה. ב. הפרעות כרוניות הראיה הדו-צדדית ייפסל בהתאם לחומרה. ג. הפרעות בולטות והגבלה ניכרת ייפסל בשדה ראיה ד. עיוורון לילה ייפסל ה. דיפלופיה ייפסל בהתאם לחומרה. ו. מחלות כרוניות של הלחמית והעפעפיים ייפסל בהתאם לחומרה. ז. עכירויות הקרנית וירוד (קטרקט) ייפסל בהתאם לחומרה. הגורמות לירידה בכושר הראיה הנדרש ח. מחלות של הרשתית ועצב הראיה ייפסל בהתאם לחומרה. ט. גלאוקומה יותר להפליג לפי המלצה של רופא עיניים מומחה רפואי. י. מחלות כרוניות של בלוטות וצינורות ייפסל בהתאם לחומרה. הדמעות 23. כושר הראיה ואבחנת צבעים:* א. למחלקת הסיפון: 1. כושר הראיה למרחק: במקרה שיש צורך לתקן את כושר הראיה עם משקפיים, הוא חייב להיות לפני התיקון לפחות, 6/12 בעין אחת ו-6/24 בעין שניה. במקרה של יורד ים שחלה החמרה בכושר ראייתו במשך הזמן, מותר שהתיקון לא יעלה על +7 דיאופטריות ספריות. 2. אבחנת צבעים: המבחן לפי אישיהרה חייב להיות תקין. 3. שדה הראיה: חייב להיות תקין או לפחות 55 מעלות בכל צד. 4. הסתגלות לחושך: חייבת להיות מספקת. ב. למחלקת מכונה, חשמל ורדיו: 1. כושר הראיה למרחק: במקרה שיש צורך לתקן את כושר הראיה עם משקפיים, הוא חייב להיות לפני התיקון לפחות, 6/60 בכל עין בנפרד, כאשר התיקון לא יעלה על מעל +7 דיאופטריות ספריות וראייתו מספקת. 2. אבחנת צבעים: המבחן לפי צבעי יסוד חייב להיות תקין לגמרי. 3. שדה הראיה והסתגלות לחושך: כפי שנקבע לגבי מחלקת סיפון. ג. למחלקת משק ושירותי עזר: 1. כושר הראיה למרחק: במקרה שיש צורך לתקן את כושר הראיה עם משקפיים הוא חייב להיות לפני התיקון לפחות, 6/60 בכל עין בנפרד כשהתיקון לא יעלה על +7 דיאופטריות ספריות וראייתו מספקת. 2. אבחנת צבעים, שדה הראיה והסתגלות לחושך - חייבים להיות מספיקים למילוי התפקיד. * הערות לסעיף 23: 1. במקרה שיש צורך לתקן את כושר הראיה עם משקפיים - חובה על איש הצוות להיות מצויד כל העת ב-2 זוגות משקפיים והעדשות חייבות להיות מזכוכית בטיחותית בלתי שבירה. 2. כשהתיקון נעשה עם עדשות ספריות וצילינדריות ביחד, ייעשה החישוב כך שכל 2 דיאופטריות צילינדריות תהיינה שוות ל-1 דיאופטריה ספרית, ובלבד שסכום חיבור של כל הדיאופטריות לא יעלה על מספר הדיאופטריות הספריות האמור. 3. השימוש בעדשות מגע אסור בהחלט. תקנותמשפט ימי - דיני ימאות