הקלה בעונש בגלל מצב כלכלי

פסק דין 1. המערער הועמד לדין בבית משפט לתעבורה בנצרת בגין עבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון וכן נהיגה ללא פוליסת ביטוח בת תוקף. 2. בית המשפט קמא הרשיע את המערער, על פי הודאתו, בעבירות המיוחסות לו, וגזר עליו פסילה בפועל של 12 חודשים וכן הפעלת פסילה על תנאי של 6 חודשים, אשר הוטלה בתיק 4213/04 של בית משפט השלום לתעבורה בנצרת, וזאת באופן מצטבר לפסילה שהוטלה בתיק זה. בנוסף, גזר על המערער 8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא יעבור על כל עבירה של נהיגה בזמן פסילה, או נהיגה ללא רשיון נהיגה. בנוסף הטיל על המערער מאסר בפועל לתקופה של 8 חודשים והפעיל מאסר על תנאי של 6 חודשים שהוטל בתיק 4213/04 הנ"ל, כאשר חודשיים מתוכו הופעל באופן מצטבר למאסר שהוטל והיתרה בחופף, סה"כ נגזר על המערער 10 חודשים של מאסר בפועל. 3. א. בערעורו, מלין המערער על מרכיבי גזר הדין כולם, ומבקש מבית משפט זה להקל בעונשו, בכך שימנע מלשלחו לעונש מאסר בפועל, ותחת עונש זה יאריך את תקופת התנאי שעמדה לחובתו מתיק קודם בו הורשע. המערער מבקש להסתפק בעונש של פסילה בפועל והארכת חודשי המאסר על התנאי כאמור. ב"כ המערער סומך ערעורו על נסיבותיו האישיות של המערער - אב מפרנס יחיד לששה ילדים ואחד מהם נכה, מצבה הכלכלי של המשפחה הוחמר לאין שיעור מאז מעצרו של המערער, וכי העונש הוטל עליו פוגע קשות בראש ובראשונה במשפחתו וילדיו, אשר לדבריו חיים כיום על פת לחם. עוד מציין ב"כ המערער כי כשנתיים עובר למתן גזר הדין נמנע המערער מביצוע כל עבירה, דבר המעיד, לדידו, על הפנמת מעשהו והפקת לקחים. לטענתו, לא צפה כי ייגזר עליו עונש מאסר בפועל, ועל כן מבקש לקבל את ערעורו וזאת אף לפנים משורת הדין. ב. מנגד, ביקש ב"כ המשיבה לדחות את הערעור. לטענתו אין לראות בעובדה כי המערער נמנע מלשוב ולבצע את העבירה בה הורשע גורם בעל משקל לעניין העונש הראוי, שכן טבעי הוא שאדם ימנע מביצוע עבירה כל עוד לא נגזר עליו דינו וזאת על מנת להקל את עונשו. לטענת ב"כ המשיבה יש לראות בחומרה יתרה את ביצוע העבירה בה הורשע המערער, וזאת לאור העובדה כי בעבר נשפט על עבירה זהה, רישיונו נשלל והוטל עליו מאסר על תנאי - ואף על פי כן לא חדל המערער ממעשיו ולא הפיק כל לקח ממקרה זה. 4. משפטו של המערער בבית המשפט קמא נמשך כשנתיים, וזאת לאור דחיות חוזרות ונשנות אשר נגרמו בעטיים של המערער וב"כ. למותר לציין, כי כל אותה העת היה המערער ער לעובדה כי תלוי ועומד נגדו עונש מאסר מותנה ואף ניסה להתגונן בפני עונש שכזה בטיעוניו לעונשו, לכן אין לראותו כמי שהפנים את חומרת מעשיו. חומרה מיוחדת יש ליתן לעובדה, כי נסיבות ביצוע העבירות בהן הורשע המערער על ידי בית המשפט קמא זהות לחלוטין לנסיבות בהן בוצעו העבירות בתיקו הפלילי הקודם. נראה כי לא זו בלבד שהמערער לא הפנים את חומרת מעשהו, אלא אף שב ונהג בדרך זו עד שנתפס שנית. חומרת מעשיו מתעצמת עוד, נוכח העובדה כי המערער נוהג בכבישים כאשר מעולם לא היה מורשה לנהוג בכלי רכב. נסיבותיו האישיות של המערער, קשות כשם שהיטיב לתארן בא כוחו, צריכות היו לעמוד לו למערער קודם להתנהגותו העבריינית והמסוכנת ולא רק כשאיום עונש המאסר ניצב בפתחו. מסכים אני עם בית המשפט קמא אשר קבע כי אין בנסיבותיו האישיות של הערער בכדי להצדיק את מעשיו ואת זלזולו והתעלמותו הגסה מחוקי המדינה ומהחלטה שיפוטית . 5. חרף כל האמור לעיל, בחינת גזר הדין לעניין המאסר בפועל מלמדת, כי אכן עונש המאסר בפועל שהוטל על המערער חורג במידה ניכרת ממדיניות הענישה הראויה והמקובלת בתיקים דומים, דבר שמצדיק התערבות ערכאה זו. 6. לאור האמור לעיל, אני מקבל את הערעור אך ורק לעניין המאסר בפועל, ובמקום עונש המאסר בפועל שהוטל בבית משפט קמא, אני מטיל על המערער עונש מאסר בפועל תקופה של ששה חודשים, ומפעיל את המאסר על תנאי של ששה חודשים שהוטל על המערער בתיק 4213/04 של בית משפט השלום לתעבורה בנצרת, כאשר חודש מתוכו יופעל באופן מצטבר למאסר שהוטל, והיתרה בחופף, סה"כ ירצה המערער מאסר בפועל לתקופה של 7 חודשים. יתר מרכיבי גזר הדין יישארו על כנם. מצב כלכלי