תקנות הספנות

תקנות הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט), התשמ"ג-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 111 לחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960, ובתוקף סמכותי לפי סעיף 60(1)(א) לפקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אמנת 1947" - האמנה בדבר שיטה אחידה למדידת תפוסתן של אניות אשר נחתמה באוסלו ביום 10 ביוני 1947 ואשר ישראל הצטרפה אליה ביום 20 ביולי 1958 ותקפה לגבי ישראל מיום 29 באוקטובר 1958; "אמנת 1969" - האמנה הבין-לאומית בדבר מדידת תפוסתן של אניות שנחתמה בלונדון ביום 25 ביוני 1969 ואשר ישראל הצטרפה אליה ביום 13 בפברואר 1975 ותקפה לגבי ישראל מיום 18 ביולי 1982; "בעל" - הבעל, החוכר, המפעיל או הקברניט של כלי שיט, או סוכנו של כל אחד מהם; "מדידה" - מדידת כלי שיט בידי מודד ולרבות חישוב וקביעת התפוסה; "מודד" - מי שמנהל האגף מינה להיות מודד כלי שיט, במינוי כללי או לענין מסויים; "מנהל האגף" - מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא הסמיכו בסמכויותיו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן; "כלי שיט" - כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960; "כלי שיט קטן" - כלי שיט ישראלי שאורכו אינו עולה על 24 מטרים; "המנהל" - סגן מנהל האגף לענינים טכניים, לרבות מי שהוא הסמיכו בסמכויותיו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן; "מנהל נמל" - כמשמעותו בפקודת הנמלים (נוסח החדש), התשל"א-1971; "תעודת תפוסה" - תעודה שניתנה לפי תקנות אלה ושדוגמתה בתוספת לאמנת 1969. 2. מדידה ומתן תעודה (א) מדידת תפוסתו של כלי שיט שאינו כלי שיט קטן ומתן תעודת תפוסה עליו יבוצעו בישראל בהתאם להוראות אמנת 1969. (ב) מדידת תפוסתו של כלי שיט קטן תבוצע בישראל בהתאם לאמנת 1947. 3. חובת מדידה של כלי שיט מיועד לרישום כלי שיט המיועד לרישום במרשם הישראלי יימדד לשם קביעת תפוסתו למעט אחד מאלה - (1) כלי שיט קטן שאורכו עד 7 מטרים; (2) כלי שיט קטן שאורכו מ-7 מטרים ועד 24 מטרים שאינו מפליג במסעות בינלאומיים. 4. איסור השטה והפלגה ללא תעודה לא יושט כלי שיט ישראלי או כלי שיט המיועד לרישום במרשם הישראלי אלא אם הוא נמדד ומצויד בתעודת תפוסה בהתאם לתקנות אלה. 5. חובת מדידה של כלי שיט ישראלי כלי שיט ישראלי יימדד לשם קביעת תפוסתו - (1) כשחל שינוי בתפוסתו כתוצאה משינויים במבנה; (2) לפי הוראות מודד כלי שיט; (3) לפי בקשת בעלו; (4) לפי דרישת מנהל נמל. 6. מדידה מלאה ומדידה חלקית מדידת תפוסתו של כלי שיט לפי תקנות אלה תקיף את כלי השיט כולו או תוגבל לחלק מסויים של כלי השיט (להלן - מדידה חלקית) ואם יורה על כך מודד כלי שיט בהוראה בכתב שבה יפורט החלק הטעון בדיקה. 7. מדידת תפוסה ומתן תעודת תפוסה המדידה של כלי שיט ישראלי וכן של כלי שיט המיועד לרישום במרשם הישראלי ומתן תעודת תפוסה עליו ייעשו - (1) בישראל - בידי מודד כלי שיט; (2) בחוץ לארץ - על ידי הרשויות המוסמכות של מדינת החוץ או בידי אדם, מוסד או תאגיד שהכיר בהם מנהל האגף בהתאם לתקנה 8. 8. מדידה שלא בידי מודד כלי שיט מנהל האגף רשאי, דרך כלל או לענין מסויים, להכיר בכתב באדם, במוסד או בתאגיד במדינת-חוץ, כמוסמכים לבצע מדידות תפוסה של כלי שיט ישראליים ושל כלי שיט המיועדים לרישום במרשם הישראלי. 9. מדידה ומתן תעודה לכלי שיט הרשום במדינת חוץ כלי שיט הרשום במדינת חוץ יימדד בישראל לשם קביעת תפוסתו ותינתן עליו תעודת תפוסה בישראל בידי מודד לפי תקנות אלה ולבקשת הרשויות המוסמכות של המדינה שבה הוא רשום, ובלבד שהיא צד לאמנת 1969. 10. מדידה על פי דרישת מנהל נמל לפי דרישת מנהל נמל יימדד כלי שיט הרשום במדינת חוץ בידי מודד לשם קביעת תפוסתו לצורך חישוב האגרות המשתלמות בעד השירותים הניתנים בנמל. 11. ביטול תעודה בידי מודד מודד רשאי לבטל תעודת תפוסה של כלי שיט ישראלי בהודעה בכתב לבעלו אם היה לו יסוד להאמין שמיום מתן התעודה חל שינוי בתפוסת כלי השיט. 12. החזרת תעודה שבוטלה ומדידה מחדש בוטלה תעודת תפוסה כאמור בתקנה 11 יחזיר בעל כלי השיט מיד את התעודה למודד וכלי השיט יימדד מחדש ותינתן עליו תעודת תפוסה, כפי שיורה המודד. 13. ערר (א) בעל כלי שיט רשאי לערור לפני מנהל האגף על החלטת מודד שניתנה לפי תקנה 12, תוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה. (ב) מנהל האגף רשאי לאשר את ההחלטה, לבטלה או לשנותה. 14. הודעה על שינוי ומדידה מחדש (א) בוצע שינוי בכלי שיט, יודיע בעליו על כך מיד למודד וכלי השיט יימדד מחדש לשם קביעת תפוסתו. (ב) בעל כלי השיט יחזיר למודד את תעודת התפוסה שברשותו והמודד ימסור לו תעודת תפוסה אחרת לפי המדידה החדשה. 15. תקפה של תעודה תקפה של תעודת תפוסה של כלי שיט ישראלי לא יפקע כל עוד לא בוטלה בידי מודד, בהודעה בכתב, או לא הוחלפה בתעודת תפוסה אחרת אשר ניתנה לפי תקנות אלה. 16. סמכות לבדוק כלי שיט הרשום במדינת חוץ (א) המנהל וכן מודד רשאים לעלות על כלי שיט הנמצא בישראל והרשום במדינת חוץ כדי לבדוק - (1) אם הוא מצוייד בתעודת תפוסה לפי אמנת 1969, אם המדינה שבה הוא רשום הינה צד לאמנת 1969; (2) אם המדינה שבה הוא רשום אינה צד לאמנת 1969 - אם הוא מצוייד בתעודה אחרת שהכיר בה המנהל; (3) אם תפוסת כלי השיט מתאימה לאמור בתעודה. (ב) נמצא כי כלי השיט כאמור לא צוייד בתעודת תפוסה או בתעודה אחרת, לפי הענין, או שפרטי התעודה לגבי התפוסה שלו אינם נכונים, יודיע על כך המנהל או המודד לנציג הקונסולרי של המדינה שבה רשום כלי השיט. (ג) הבדיקה לפי תקנת משנה (א) לא תגרום לעיכובו של כלי השיט. 17. אגרות והצמדה (א) בעד מדידה ובעד תעודה ישלם בעליו או קברניטו של כלי שיט את האגרות שנקבעו לכך בתוספת. (ב) סכומי האגרות ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב. (ג) - (ד) (בוטלו) 18. פטור מנהל האגף רשאי לפטור כלי שיט קטן או סוג מסויים של כלי שיט קטנים מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן. 19. עונשין העובר על תקנה מתקנות אלה, דינו - מאסר שלושה חדשים. 20. ביטול הפרק השלישי והתוספת השלישית לתקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשכ"א-1961 - יימחקו. 21. תחילה תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 17, 30 ימים מיום פרסומן. 22. הוראות מעבר כל תעודה, מסמך, רישום, מינוי או פעולה אחרת שנעשו על פי דין, לפני תחילתן של תקנות אלה, ייראו כל עוד לא בוטלו, כאילו נעשו לפי תקנות אלה. תוספת (תקנה 17) 1. בעד מדידת כלי שיט לצורכי קביעת תפוסתו, חישוב התפוסה, סימונה וכל שירותי מדידה אחרים תשולם האגרה כדלקמן: האגרה בשקלים חדשים כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו: עד 99 174 מ-100 עד 499 601 מ-500 ומעלה 3,666 2. בעד מדידת כלי שיט מחדש לאחר שחלו שינויים במבנהו, חישוב תפוסתו וסימונה תשולם מחצית האגרה שלפי סעיף 1. 3. בעד מתן תעודת תפוסה שלפי האמנה, תשולם אגרה של 91 שקלים חדשים. 4. אגרה שנקבעה בסעיפים 1 או 2 בעד כמה שירותים תשולם גם אם ניתן אחד השירותים האמורים. תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו-111 לחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - "אופנוע ים" - כהגדרתו בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998; "אישור הנדסי" - אישור הנדסי לביצוע פעולה שנתן המהנדס, הראשי לפי תקנה 4; "אישור פעולה" - אישור פעולה בכלי שיט שנתן המנהל לפי תקנה 5; "אניה" - כלי שיט המונע בכוח מנוע, שנתקיים בו אחד מאלה: (1) אורכו המרבי עולה על 24 מטרים; (2) הוא מורשה להסיע יותר משנים עשר נוסעים בהפלגה שמחוץ למימי החופין של ישראל, ובים סוף - דרומה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון; "ארבה" - כלי שיט שאין לו אמצעי הנעה עצמאיים המשמש להובלת סחורות ואינו משמש למגורים אלא לצורך תפעולו; "ארגון מוכר" - חברה או תאגיד החבר באיגוד חברות הסיווג הבין-לאומי (IACS) והמוכרת על ידי ארגון הספנות הבין-לאומי (אימ"ו); "בעל כלי שיט" - לרבות סוכן או מי שרשום בפנקס הרישום כבעל כלי שיט, מי שכלי השיט נמצא בחזקתו או בשליטתו, וכן מזמין כהגדרתו בתקנות אלה; "גוררת" - כלי שיט שנתמלאו בו כל אלה: (1) המנהל אישר אותו ככשיר לשמש גוררת; (2) תפוסתו אינה עולה על 500 טון; (3) עוצמת המנועים המשמשים להנעת כלי השיט עולה על 370 קילו-ווט; "הוראות המהנדס הראשי" - הוראות אשר מפרסם המהנדס הראשי בהתאם לתקנה 8; "המהנדס הראשי" - מהנדס אניות ראשי ברשות הספנות והנמלים; "הנדסאי ימי" - אדם הרשום בפנקס ההנדסאים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן - חוק המהנדסים), במקצוע הנדסאי בתחום הימי או המכונות, או אדם העוסק בתחום תכנון או בניית כלי שיט והוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, ואשר המהנדס הראשי הכיר בו כהנדסאי לצורך תקנות אלה; "חוזה" - חוזה לביצוע בניה של כלי שיט, חוזה לביצוע המשך הבניה, חוזה לביצוע תיקונים במבנהו או מכונותיו של כלי שיט, חוזה לרכישת כלי שיט שאינו רשום במרשם הישראלי וחוזה לרכישת כלי שיט שקיבל פטור מרישום בהתאם להוראות החוק הכל לפי הענין; "כלי שיט" - כלי שיט החייב לפי החוק ברישום במרשם הישראלי לרבות כלי שיט החייב ברישום והופטר ממנו וכן כלי שיט אחר בבעלות תאגיד ישראלי כהגדרתו בחוק, אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל, או שהוא בשליטה של אחד מאלה, ולרבות כלי שיט שבבניה ומיועד להירשם במרשם הישראלי או לקבל פטור מרישום; "כלי שיט מסחרי" - סירה, ספינה או כלי שיט אחר שאיננו כלי שיט פרטי; "כלי שיט פרטי" - סירה, ספינה או כלי שיט אחר המשמשים למטרות פרטיות כגון ספורט ופנאי, ואינם משמשים למטרת עבודה, רווח או מטרות מסחריות אחרות, והמוגבלים ברישיון השיט לייעוד "פרטי נוסעים". "מהנדס ימי" - מי שרשום כמהנדס אניות או כאדריכל ימי או כמהנדס מכונות ימי בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי חוק המהנדסים והוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות כמהנדס ימי; "מזמין" - כל אחד מאלה: (1) מזמין בניית כלי שיט; (2) רוכש כלי שיט שהוא בתהליך בניה; (3) בונה כלי שיט על שמו; (4) רוכש כלי שיט שלא היה חייב ברישום במרשם הישראלי; (5) המזמין שינוי או משנה באורח ניכר את ממדי כלי השיט, יכולת ההובלה שלו, ייעודו, תכונותיו או את מערכת ההנעה שלו; "מנהל" - סגן מנהל הרשות לענינים טכניים לגבי אניה, גוררת, ספינת מכמורת וספינת נוסעים בשכר או הממונה הארצי על כלי שיט קטנים לגבי כל כלי שיט אחר; "מנהל הרשות" - מנהל הרשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות אדם שהוא הסמיך לענין תקנות אלה; "משכנתה" - משכנתה על כלי שיט או על חלק ממנו; "נציג" ו"רשם" - כהגדרתם בחוק; "סירה" - כלי שיט שאינו אניה או גוררת או ספינה או ארבה או אופנוע ים ואורכו עד 7 מטרים; "ספינה" - כלי שיט העשוי לשוט שאינו אניה או גוררת או ארבה ואורכו המרבי מעל 7 מטרים ולא יותר מ-24 מטרים; "ספינת מכמורת" - ספינה העוסקת או המיועדת לעסוק בדיג מכמורת; "ספינת נוסעים בשכר" - ספינה המסיעה או המיועדת להסיע יותר מ-12 נוסעים בשכר במימי החופין של ישראל, ובים סוף צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון; "ספר מפרטים" (Specification Book) פירוט נתונים של כלי שיט והאבזרים שבו; "פעולה בכלי שיט" - כל אחד מאלה: (1) הזמנת בניה של כלי שיט; (2) ביצוע בניה של כלי שיט; (3) ביצוע שינויים במבנה או במכונות של כלי השיט; (4) שינוי ייעוד של כלי שיט; (5) רכישת כלי שיט במהלך בניה; (6) רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי לפי החוק; "שטר משכנתה" - שטר משכנתה, לרבות שטר הגדלת משכנתה, כאמור בסעיף 55 לחוק, שטר העברת משכנתה כאמור בסעיף 58 לחוק, שטר תיקון משכנתה כאמור בסעיף 66 לחוק ושטר פדיון משכנתה, כאמור בסעיף 67 לחוק, הערוך לפי הוראות הפרק השלישי; "השר" - שר התחבורה, לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן. פרק שני: אישורים 2. אישור הנדסי ואישור פעולה (תיקון: תשס"ג, תשס"ז) (א) בעל כלי שיט לא יבצע ולא ירשה לאחר לבצע פעולה בכלי שיט אלא לאחר קבלת אישור הנדסי ואישור פעולה, כמפורט בתקנות אלה, ובהתאם לתנאי האישורים האמורים. (ב) לא יינתן אישור הנדסי או אישור פעולה לגבי רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי, או לגבי שינוי ייעוד של כלי שיט, אם גיל כלי השיט בעת הגשת הבקשה לאישור פעולה הוא - (1) שנתיים באופנוע ים; (2) חמש שנים בסירה; (3) שמונה שנים בכלי שיט מסחרי שאורכו המרבי עולה על 7 מטרים ואינו עולה על 36 מטרים; (4) עשר שנים בכלי שיט פרטי שהוא ספינה. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי מנהל הרשות, בהתייעצות עם המהנדס הראשי והמנהל, להתיר מתן אישור הנדסי או אישור פעולה לגבי רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי או לגבי שינוי ייעוד של כלי שיט, למעט שינוי ייעוד כלי שיט מכלי שיט פרטי לכלי שיט המיועד להסיע בשכר יותר מ-12 נוסעים, אם גוף כלי השיט ומערכותיו במצב תקין, והוא שוכנע כי רישום כלי השיט במרשם הישראלי או שינוי ייעודו, לפי הענין, אין בו כדי לגרום לפגיעה בבטיחות השיט, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: (1) בעל כלי השיט החל בביצוע הפעולה בכלי השיט לפני יום כ"ג באדר התשס"ב (7 במרס 2002). (2) כלי השיט היה פטור מרישום לפי סעיפים 104 או 105 לחוק; (3) מתקיימת נסיבה מיוחדת אחרת המצדיקה מתן אישור פעולה או אישור הנדסי. 3. אישור הנדסי בקשה לאישור פעולה, יגיש בעל כלי השיט למהנדס הראשי, לצורך קבלת אישור הנדסי, לפי הטופס שבתוספת הראשונה, ואליה יצורפו המסמכים האלה: (1) חוזה; (2) תכניות כלליות של כלי השיט, תכניות בטיחות, תרשימי מערכות, חישובי יציבות למצבים שונים, אישור לתקינות הגוף והמנוע, ספר מפרטים; (3) תיאור מפורט לביצוע התחזוקה, הרתיקה וההפעלה המתוכננים של כלי השיט; (4) אישור ארגון מוכר, מהנדס ימי או הנדסאי ימי למסמכים המפורטים בתמיכה לבקשה. 4. סמכויות המהנדס הראשי (א) המהנדס הראשי רשאי - (1) לתת אישור הנדסי, לכלול בו תנאים, או לסרב לתת אישור הנדסי; (2) לדרוש מבעל כלי השיט הודעות, תכניות, תרשימים או פרטים נוספים; (3) להורות על הפסקת בנייתו של כלי שיט או ביצוע שינויים בו, לפי הענין, אם לדעתו הבניה או הביצוע אינם בהתאם לאישור ההנדסי שנתן; (4) להורות שפעולה בכלי השיט תתבצע בפיקוח מהנדס ימי או הנדסאי או ארגון מוכר, ובלבד שזהות הגורם המפקח תהיה בהסכמת המנהל; (5) בנסיבות מיוחדות לתת אישור הנדסי, גם אם לא צורפו לבקשה המסמכים המנויים בתקנה 3. (ב) בטרם יחליט המהנדס הראשי שלא לתת אישור הנדסי כאמור בתקנת משנה (א)(1), ייתן למבקש הזדמנות להביא לפניו את טענותיו. 5. אישור פעולה (א) ניתן אישור הנדסי לפי תקנה 4, ונתמלאו כל התנאים שנכללו בו, תועבר הבקשה לאישור פעולה למנהל. (ב) המנהל רשאי לתת אישור פעולה, להתנות את אישורו בתנאים, או לסרב לתת אישור פעולה. (ג) המנהל רשאי, כתנאי למתן אישור פעולה - (1) לדרוש מבעל כלי השיט להתקין בכלי השיט ציוד ואבזרים הנחוצים לצורך בטיחות השיט; (2) לדרוש מבעל כלי השיט כל תעודה בין-לאומית הנדרשת מכוח כל אמנה בין-לאומית לעניני ספנות שישראל צד לה, ורשאי הוא לדרוש כי תעודה כאמור תוצא בידי ארגון מוכר; (3) להחזיר את הבקשה לאישור פעולה לבחינה מחודשת של המהנדס הראשי, אם הדבר נחוץ בשל דרישות המנהל לפי פסקאות (1) ו-(2). (ד) לא ייתן המנהל אישור פעולה, אלא אם כן ניתן לגביה אישור הנדסי. (ה) בטרם יחליט המנהל שלא לתת אישור פעולה כאמור בתקנת משנה (ב), ייתן למבקש הזדמנות להביא לפניו את טענותיו. 6. מילוי תנאי אישור מי שקיבל אישור הנדסי או אישור פעולה, המותנים בקיום תנאים, חייב למלא אחר התנאים שנקבעו. 7. ערר (תיקון: תשס"ו) (א) ערר על החלטת המהנדס הראשי או על החלטת המנהל יוגש למנהל הרשות לא יאוחר מ-30 ימים מקבלת ההחלטה. (ב) מנהל הרשות ייתן את החלטתו בערר בתוך שבוע ימים מיום הגשתו. (ג) החלטת מנהל הרשות בערר היא סופית. 8. הוראות המהנדס הראשי במסגרת הסמכויות המסורות למהנדס הראשי לפי תקנות אלה, רשאי הוא לפרסם הוראות בדבר הדרישות ההנדסיות מכלי שיט, הכל בהתאמה לסוגי כלי השיט השונים. 9. איסור השטה לא ישיט אדם כלי שיט אלא לאחר שנתמלאו לגביו הוראות תקנות אלה. 10. בדיקות המהנדס הראשי, המנהל או מי שמונה בידם, רשאים לעלות על כלי שיט בכל עת, כדי לבדוק קיום הוראות פרק זה. פרק שלישי: משכנתאות על כלי שיט 11. עריכת שטר משכנתה שטר משכנתה יהיה ערוך לפי הטופס המתאים שבתוספת השניה. 12. רישום לא יוגש ולא יתקבל שטר משכנתה לרישום, ולא יירשמו לפיו משכנתה, העברת משכנתה, תיקון משכנתה, הגדלתה או פדיונה, אלא אם כן הוא ערוך כאמור בתקנה 11 ולאחר שאומתו החתימות עליו לפי פרק זה. 13. אימות חתימות לא יאשר הרשם או הנציג את שטר המשכנתה, ולא יאמת את חתימות החותמים עליו, אלא אם כן הם מוכרים לו אישית או לאחר שזיהה אותם, להנחת דעתו, וכן לאחר שהחותמים הצהירו בפניו שהשטר שעליו הם עומדים לחתום נערך בידם ומרצונם החופשי. 14. זיהוי פרטים זיהה הרשם או הנציג את החותמים על שטר המשכנתה, ונמסרה הצהרתם כאמור בתקנה 13, ירשום הרשם את פרטי הזיהוי על גבי השטר. 15. חתימת שטר המשכנתה נתמלאו התנאים המפורטים בתקנות 13 ו-14, יחתמו הצדדים על השטר בפני הרשם או הנציג והוא יאמת את חתימתם כאמור בשטר. 16. רישום השטר (א) הוגש השטר לרשם כדין, ירשום הרשם בפנקס הרישום את מספר השטר, פרטי בעל המשכנתה, סכום המשכנתה, תאריך השטר, ושעת קבלתו. (ב) השטר יישמר במשרדי הרשם. 17. אגרות בעד רישום משכנתה, העברתה, תסובתה, תיקונה, הגדלתה או פדיונה וכן בעד אישור העתקי מסמכים בידי הרשם או עיון בפנקסיו, תשולם אגרה לפי הענין כמפורט לכל פעולה בתוספת השלישית. 18. הצמדה למדד (תיקון: תשס"ז) סכומי האגרות הנקובים בתוספת השלישית ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נומבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב. פרק רביעי: הוראות כלליות 19. עונשין העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס. 20. שמירת די נים תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן. 21. ביטול תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשכ"א-1961 - בטלות. 22. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 23. הוראות מעבר כל תעודה, בקשה, או מסמך אחר, כל רישום, מינוי או פעולה אחרת שנעשו לפי החוק לפני תחילתן של תקנות אלה, דינם - כדין תעודה, בקשה, מסמך, רישום, מינוי או פעולה שניתנו או נעשו לפי תקנות אלה. תקנות הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (סדרי דין), התש"ל-1970 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק בית המשפט לימאות, תשי"ב-1952, סעיף 22 לחוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט), תשכ"ה-1965, וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות "החוק" - חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט), תשכ"ה-1965; "האמנה" - האמנה האמורה בסעיף 1 לחוק; "תביעה" - תביעה הכפופה להגבלת אחריות לפי החוק. 2. בקשה להקמת קרן הגבלה (א) בקשה להקמת קרן הגבלה, לפי סעיף 6 לחוק, תפרט את העובדות המשמשות יסוד לבקשה, סכום קרן ההגבלה ואופן חישובו, רשימת בעלי התביעות הידועים למבקש ומעניהם, סכום כל תביעה, ואם הוגשה תביעה בבית המשפט - שם בית המשפט שבו הוגשה, ומען להמצאת כתבי בית-דין כאמור בתקנה 10(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. (ב) העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בתצהיר של המבקש. (ג) המבקש יגיש לבית המשפט, יחד עם בקשתו, מספר העתקים ממנה ומן התצהיר כמספר בעלי התביעות ששמותיהם ומעניהם נכללים ברשימה, והם יומצאו לתובעים אלה בדרך שהורה עליה בית המשפט. 3. פרסום הבקשה (א) המבקש יפרסם הודעה על הגשת בקשתו בשני עתונים יומיים המופיעים בישראל ובעתון בעל תפוצה בינלאומית בענייני ספנות, כפי שקבע בית המשפט; ההודעה תפרט את תוכן הבקשה ותציין כי כל המעוניין להתנגד להקמת הקרן או לסכומה רשאי לעשות כן תוך המועד הנקוב בהודעה, אשר לא יפחת מ-60 יום מיום הפרסום האחרון. (ב) בית המשפט יכול לפטור מפרסום הודעה, או להורות על פרסומים נוספים או אחרים, מטעמים שיירשמו. (ג) המבקש יפקיד עותק של כל פרסום בבית המשפט לפני הדיון בבקשה. (ד) רצה המבקש להגביל את אחריותו רק לגבי התובעים שפירש ברשימה כאמור בתקנה 2 והומצאה להם הבקשה כדין, רשאי בית המשפט לפטור אותו מפרסום ההודעה לפי תקנה זו, ומשעשה בית המשפט כן לא תפטור הקמת הקרן כמבוקש אלא מאחריות לגבי תובעים שפורשו ברשימה כאמור. 4. הגשת כתב התנגדות (א) כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות להקמת הקרן או לסכומה, במועד הנקוב לפי תקנה 3. (ב) המתנגד יגיש התנגדותו במספר עותקים מספיק לבית המשפט ולמבקש ויפרט בה את נימוקי ההתנגדות ואת מענו להמצאת כתב בית-דין כאמור בתקנה 8(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963. 5. המשיבים כל מתנגד יהיה משיב בבקשה. 6. דיון בבקשה להקמת הקרן (א) בית המשפט ימציא למבקש ולמשיבים הודעה על תאריך הדיון בבקשה, אם לא נקבע בפרסום ההודעה לפי תקנה 3. (ב) סדר הדין בבקשה יהיה, בכפוף לאמור בתקנות אלה, כסדר הדין בתובענה בבית המשפט לימאות, כאילו היה המבקש תובע והמשיבים נתבעים. 7. ידיעות נוספות נראה לבית המשפט כי משיב פלוני אין לו, מסיבות שאינן תלויות בו, ידיעות המצויות ברשות המבקש, רשאי הוא לפי בקשת המשיב לתת למבקש הוראות מתאימות כדי לאפשר לאותו משיב להשיג את הידיעות; לא קיים המבקש את ההוראות במועד שקבע לו בית המשפט, רשאי בית המשפט למחוק את בקשתו. 8. הפקדת סכום הקרן או ערובה (א) הרשה בית המשפט הקמת קרן הגבלה בסכום מסויים, יפקיד המבקש את הסכום האמור בקופת בית המשפט במועד שקבע בית המשפט ושלא יאוחר מתום 30 יום מיום ההרשאה, והוא רשאי להאריך את המועד לתקופה נוספת שלא תעלה על 15 יום. (ב) בית המשפט רשאי להורות כי במקום הפקדת הסכום האמור תינתן ערובה מתאימה. 9. הוצאות הדיון הוצאות הדיון בבקשה יהיו לפי שיקול דעתו של בית המשפט. 10. הגשת תביעה נגד הקרן תביעה נגד הקרן לפי סעיף 13 לחוק תוגש ותתברר בדרך של תביעה חפצית נגד הקרן, בשינויים המחוייבים. 11. חלוקת הקרן בית המשפט רשאי, בכפוף לאמור בסעיף 3(2) לאמנה, להורות על תשלום מקדמות מתוך כספי הקרן על חשבון התביעות שהוכרו, ובלבד שיישמרו בקרן סכומים המספיקים לסילוק התביעות שבמחלוקת. 12. חובה להודיע על נושים נוספים מבקש שלא כלל תביעה ברשימת בעלי התביעות כאמור בתקנה 2, אף על פי שקיומה היה ידוע לו בשעת הגשת הרשימה, או שלא הודיע לבית המשפט על תביעה כשנודע לו עליה אחרי הגשת הרשימה, רשאי בית המשפט, אם הדבר נראה לו בנסיבות הענין, למחוק את בקשתו, ואם כבר החליט להרשות את הקמת הקרן - לבטל את החלטתו. 13. בקשות בקשה לפי החוק שלא נקבע לה סדר דין בתקנות אלה תוגש בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. 14. חלות סדרי הדין סדרי הדין החלים בבית המשפט לימאות יחולו לענין החוק, במידה שאין בהם סתירה לתקנות אלה. 15. (בוטלה) תקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), תשכ"ב-1962 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 14 ו-111 לחוק הספנות (כלי שיט) תש"ך-1960, אני מתקין תקנות אלה: פרק ראשון: פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - "אישור הנדסי" ו"אישור פעולה" - כהגדרתם בתקנות הבניה; "אישור דגם" - אישור לדגם שעל פיו נבנה כלי השיט שנתן המהנדס הראשי, כהגדרתו בתקנות הבניה; "דגם" - תכניות ומפרטים מפורטים שלפיהם מייצרים כלי שיט אחד או יותר באותה שנה; "המנהל" - מי שנתמנה להיות המנהל בהתאם לחוק, לרבות אדם שהוסמך על ידי המנהל בכתב לפעול מכוחו לצורך תקנות אלה, כולן או מקצתן; "כלי-שיט" - לרבות כלי המונע במשוטים בלבד כשרישומו הותר על פי היתר בהתאם לסעיף 106 לחוק ולרבות כלי-שיט שבבניה - הכל לפי הענין; "כלי-שיט שבבניה" כלי המיועד לשיט והוא בתהליך של בניה, החל מהנחת השידרה שלו או תחילת הרכבת חלקי הגוף או לוחיות הגוף שלו - הכל לפי הפעולה המוקדמת יותר - עד להגיעו לרשות אדם החייב ברישומו - ואם הכלי נבנה על-ידי אדם החייב ברישומו - עד להגיעו למצב בו הוא חייב להיות מצוייד בתעודות בהתאם לכל דין או כל אמנה בין-לאומית שישראל היא צד לה; "מודד כלי-שיט" "תעודת-תפוסה" - כמשמעותם בתקנות הספנות (בניה ומדידה של כלי-שיט ומשכנתאות עליהם), תשכ"א-1961; "נמל" - כמשמעותו בפקודת הנמלים; "סירה" - כלי שיט אשר אורכו המרבי אינו עולה על 7 מטרים; "רישיון שיט" - רישיון שניתן לכלי שיט לפי תקנה 39 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982; "תקנות הבניה" - תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב-2002. פרק שני: פנקס הרישום 2. פנקס הרישום לכל נמל (תיקון: תשס"ה) הרשם ינהל פנקס לרישום כלי-שיט במירשם ישראלי (להלן - הפנקס), בנפרד לכל נמל; הפנקס יהיה ערוך בטופס או לפי המתכונת שקבע המנהל. 3. חלוקת הפנקס לפי סוגים של כלי שיט (תיקון: תשס"ה) הפנקס לגבי כל נמל יהיה מורכב מספרים שכל אחר ישמש לרישום סוגי כלי-שיט אלה: (1) סירות; (2) כלי שיט שאינם סירות; (3) - (7) (בוטלו) 4. תוכן הפנקס בפנקס יירשמו הפרטים האמורים בתוספת הראשונה וכל פרט אחר שהמנהל יורה לרשמו. 5. אישור רישום כל רישום בפנקס יאושר בחותמתו הרשמית וחתימתו של הרשם. 6. רישום על פי מסמך בלבד לא ייעשה רישום בפנקס אלא על פי מסמך ערוך בהתאם לכל דין או כל אמנה בין-לאומית שישראל היא צד לה. 7. שמירת מסמכים מסמך שכולו או חלק ממנו הועתק לפנקס או שתכנו או חלק ממנו או כל פרט מפרטיו נרשמו בפנקס, יישמר במשרדו של הרשם. 8. אישור העתקים רשאי הרשם - לפי בקשתו של בעל כלי השיט או של כל בעל זכות רשומה בו - לאשר בחותמתו ובחתימת-ידו העתק מכל מסמך כאמור או מכל רישום שנעשה לפיו. פרק שלישי: רישום בפנקס 9. בקשת לרשום כלי שיט בעל כלי-שיט המבקש לרשמו במירשם הישראלי, יגיש את בקשתו (להלן - בקשת-רישום) - כשהיא חתומה על ידיו או על-ידי בא-כוחו - לרשם או לנציג על גבי הטופס שנקבע לכך בתוספת השניה. 10. צירוף מסמכים לבקשת רישום (תיקון: תשכ"ה, תשס"ה) בעל כלי-שיט יצרף לבקשת-רישום מסמכים אלה: (1) כשהמבקש הוא אזרח ישראל - תעודה בהתאם לסעיף 15 לחוק האזרחות, תשי"ב-1952, ואם הוא תאגיד ישראלי - תעודה מאת הרשות שבה הוא רשום, המעידה - להנחת-דעתו של הרשם - על כך שהוא תאגיד ישראלי; (2) כשהמבקש הוא אזרח מדינת-חוץ - תעודה מאת השלטונות המוסמכים של המדינה אשר עם אזרחיה הוא נמנה; (3) כשהרישום המבוקש הוא רישומו הראשון של כלי השיט תעודה מאת בונה כלי השיט; (4) כשכלי השיט היה רשום במדינת-חוץ - תעודת מאת רשם כלי-שיט של מדינה זו שבמשרדו היה רשום כשצויינו בה פרטים אלה: (א) אישור שכלי השיט היה רשום במשרדו; (ב) השם בו היה כלי-שיט רשום כאמור; (ג) אישור שהרישום בוטל ותאריך הביטול; (ד) אישור שתעודת הרישום הוחזרה לרשם; (ה) פירוט המשכנתאות או השעבודים האחרים הרובצים על כלי השיט בשעת ביטול רישומו; (5) כשכלי השיט לא היה רשום במדינת-חוץ ולפי חוקי המדינה שהיה כפוף להם, לא חלה עליו חובת-רישום - אישור מאת השלטונות המוסמכים של אותה מדינה או מאת נוטריון ציבורי שבה בענין בעלותו של המבקש או של מי שהיה בעל כלי השיט לפני שהועבר לידי המבקש; (6) העתק מאושר כדין של המסמך לפיו מבוקש רישום הבעלות בכלי השיט; (7) כשכלי השיט היה כפוף למשכנתה או לשעבוד לפי דיני-חוץ - הסכמתו בכתב של בעל המשכנתה או השעבוד לרישום כלי השיט במירשם הישראלי; (8) אישור הנדסי ואישור פעולה לרישום כלי השיט במרשם הישראלי, ואולם לגבי סירה שהוגבלה ברישיון השיט שלה לשימוש פרטי, שניתן לגביה אישור דגם - אישור פעולה בלבד; (9) כל תעודת אחרת שכלי השיט חייב להיות מצוייד בה לפי דיני מדינת ישראל; (10) כל תעודה שכלי השיט חייב להיות מצוייד בה לפי כל אמנה בין-לאומית שישראל היא צד לה. 11. הגשת בקשת רישום לנציג הוגשה בקשת-רישום לנציג, כדין, ירשום הנציג על גבי הבקשה את תאריך קבלתה ויאשרה בחותמתו הרשמית ובחתימת-ידו. 12. מתן תעודת רישום זמנית (תיקון: תשמ"א) (א) נציג שקיבל בקשת-רישום כאמור בתקנה 11, יתן לבעל כלי השיט או לקברניטו תעודת-רישום זמנית ערוכה בטופס לפי המתכונת שנקבעה לכך על ידי המנהל. (ב) הוגשה לנציג בקשת רישום ולא נתמלאו לגביה הוראות שבתקנה 10(4) בפסקת משנה (ג) לענין אישור שרישום כלי השיט במדינת חוץ בוטל ותאריך הביטול, ובפסקת משנה (ד) לענין אישור שתעודת הרשום הוחזרה לרשם, רשאי הנציג, אם הוכח להנחת דעתו כי הוחל בהליכי ביטול הרישום וכי אין כל מניעה לבטל את הרישום במדינת החוץ, ליתן לבעל כלי השיט או לקברניטו תעודת רישום זמנית כאמור בתקנת משנה (א). 13. תקפה של תעודת רישום זמנית תקופת תקפה של תעודת-רישום זמנית לא תעלה על ששה חדשים מיום נתינתה לראשונה, אולם הרשם רשאי, לפי בקשת הבעל, להאריך את תקפה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום נתינתה לראשונה; בכל מקרה תפקע התעודה בתום שבעה ימים מהיום שבו הגיע כלי השיט לראשונה לנמל ישראל. 14. העברת בקשת הרישום מאת הנציג לרשם נציג שנתן תעודת-רישום זמנית, יעביר לרשם את בקשת הרישום יחד עם המסמכים שצורפו לה בהתאם לתקנות אלה כמו כן העתק תעודת הרישום הזמנית על ידיו. 15. רישום על פי בקשה לרשם (תיקון: תשכ"ד, תשס"ה) (א) הוגשה בקשת רישום לרשם כדין, ירשום הרשם את כלי השיט בפנקס. (ב) נרשמה בפנקס סירה, יהווה רישיון השיט שניתן לה גם תעודת הרישום שלה, למעט לצורך השטה שלה אל מחוץ למימי החופין של ישראל. (ג) נרשם בפנקס כלי שיט שאינו סירה, או מבוקש להשיט סירה מחוץ למימי החופין של ישראל - יתן הרשם לבעל כלי השיט תעודת רישום ערוכה לפי הטופס והמתכונת שבתוספת השלישית. 16. רישום על פי בקשת רישום שהוגשה לנציג (תיקון: תשמ"א) (א) העביר הנציג לרשם בקשת הרישום כאמור בתקנת 14 ירשום הרשם את כלי השיט בפנקס. (ב) קיבל הרשם מהנציג בקשת רישום שלא התמלאו לגבי הוראות תקנה 10(4), לא ירשום הרשם את כלי השיט עד שהוכח להנחת דעתו כי התמלאו כל הדרישות המפורטות בתקנה האמורה. 17. תחילת תוקף של רישום הוגשה בקשת-רישום לנציג, יראו את כלי השיט כרשום במירשם הישראלי מתאריך תעודת רישום זמנית שניתנה לגביו ואם הוגשה לרשם, יראו את כלי השיט כרשום במירשם הישראלי מתאריך תעודת-רישום שניתנה לגביו. 18. בדיקה ומדידה של כלי שיט כלי-שיט ייבדק בדיקה מלאה ויימדד מדידה מלאה לפני רישומו במירשם הישראלי. 19. רישום בעלות בעת רישומו של כלי-שיט במירשם הישראלי ירשום הרשם בפנקס את שמות הבעלים, מענם, חלקיהם בכלי השיט וכל פרט אחר כאמור בתקנה 4. 20. שטר העברת בעלות (תיקון: תשכ"ד, תשס"ה) (א) שטר העברת בעלות בסירה יכול שייחתם בידי המעביר ובידי הנעבר בפני מפקח כלי שיט במינוי מסויג כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982, אשר יאשר את חתימתו בפניו. (ב) שטר העברת בעלות בכלי-שיט שאינו סירה או בחלק ממנו יהיה ערוך בטופס שנקבע לכך בתוספת הרביעית. 20א. העברת בעלות למי שאינו כשיר להירשם (תיקון: תשכ"ה) שטר העברת בעלות בכלי-שיט ישראלי או בחלק ממנו למי שאינו כשיר להירשם במירשם הישראלי יהיה אף הוא בטופס שנקבע בתוספת הרביעית ובלבד שלענין תקנה זו יחולו בו שינויים אלה: (1) מתחת לכותרת "שטר העברת-בעלות" ייווסף "למי שאינו כשיר להירשם כבעל כלי-שיט במירשם הישראלי". (2) הכותרת "תעודת-רישום" שבסוף הטופס והקטע שמתחה - לא יחולו. 21. העברת בעלות לכשיר להירשם הוגש לרשם שטר העברת-בעלות בכלי-שיט ישראלי או בחלק ממנו ועל ידי רישום בעלותו של הנעבר לא יחדלו להתקיים תנאי כשירותו של כלי השיט לרישום במירשם הישראלי, ירשום הרשם - בכפוף להוראות כל דין - את הנעבר כבעל כלי-שיט או של חלק ממנו במקומו של המעביד. 22. סירוב לרשום העברת בעלות הוגש לרשם מסמך המתיימר להיות שטר העברת בעלות בכלי-שיט ישראלי או בחלק ממנו ונוכח הרשם כי אם תירשם ההעברה, יחדלו להתקיים תנאי כשירותו של כלי השיט לרישום במירשם הישראלי ולא הומצא לו היתר לפי סעיף 3 לחוק, לא תירשם העיסקה בפנקס והרשם יעביר את המסמך למנהל. 23. תסובת הבעלות הוגשה לרשם תעודה מאת בית המשפם או מאת בית-דין מוסמך, לפיה נסבה הבעלות בכלי-שיט ישראלי כולו או בחלק ממנו, ירשום הרשם את הבעלות על שמו של הנסב, ובלבד שאם נוכח הרשם שעם רישום ההסבה יחדלו להתקיים תנאי כשירותו של כלי השיט לרישומו במירשם הישראלי ולא הומצא לו היתר לפי סעיף 3 לחוק, לא תירשם ההסבה והרשם יעביר את התעודה למנהל. 24. שינויים בצורת הפעלתו של כלי שיט בעל כלי-שיט ישראלי, קברניטו וסוכנו, לא ישנה בעצמו או על ידי אחר ולא ירשה לאחר לשנות את צורת הפעלתו של כלי השיט מכלי-שיט פתוח-מחסה לכלי-שיט סגור - מחסה או להיפך אלא בהתאם להוראותיו של המנהל. 25. שינויים במבנה ובמכונות של כלי שיט כלי-שיש ישראלי שקיבל מאת המנהל אישור בהתאם לתקנות הספנות (בניה ומדידה של כלי-שיט ומשכנתאות עליהם), תשכ"א-1961, לביצוע שינויים במבנה או במכונותיו של כלי השיט או להמשך ביצוע שינויים כאלה יודיע על כך מיד לרשם בצירוף העתק אישורו של המנהל. 26. מדידת כלי שיט (א) בוצע שינוי בכלי-שיט כאמור בתקנות 24 או 25, יימדד כלי השיט על ידי מודד כלי-שיט או בהתאם להוראותיו. (ב) נמדד כלי השיט כאמור, יתן המודד לגביו תעודת-תפוסה לאחר שהוחזרה לו התעודה שניתנה לגביו לפני השינוי. (ג) בעל כלי-שיט וקברניטו חייבים למלא אחרי הוראות תקנת-משנה (א). 27. החלפת תעודת רישום נתמלאו הוראות התקנות 24, 25 ו-26, ירשום הרשם בפנקס פרטי השינוי בצורת הפעלתו של כלי השיט, במבנהו או במכונותיו, הכל לפי הענין, ויתן לבעלו או לקברניטו תעודת-רישום חדשה לאחר שהוחזרה לו התעודה שניתנה לגבי כלי השיט לפני השינוי. 28. איסור הפלגה שינוי בצורת הפעלתו של כלי-שיט כאמור בתקנה 24 בוצעו שינויים במבנהו או במכונותיו כאמור בתקנה 25 לא יפליג כלי השיט אלא אם נמצאו בו תעודת-רישום ותעודת-תפוסה שניתנה בהתאם לתקנות אלה וסומנו עליו קווי הטעינה בהתאם להוראות האמנה הבין-לאומית בדבר קווי-טעינה, 1930. 29. בקשה למחיקת רישום כלי שיט (תיקון: תשכ"ה) בקשה למחיקת רישום כלי-שיט מהמירשם הישראלי תוגש על גבי טופס שנקבע לכך בתוספת החמישית. פרק רביעי: סימון כלי-שיט (תיקון: תשכ"ה) 30. חובת סימון סימני זיהוי וכו' בעליו וקברניטו של כלי-שיט ישראלי יסמנו עליו את השם הרשום של כלי השיט או סימן-זיהוי אחר אשר נקבע לכלי השיט לפי סעיף 49(ב) לחוק (להלן - סימני הזיהוי), המספר הרשום וכן את נמל רשומו, לפי הוראות פרק זה. 31. צבע הסימון והרקע (תיקון: תשכ"ו) סימני הזיהוי ונמל הרישום יסומנו בכלי-שיט ישראלי שתפוסתו ברוטו פחות מ-100 טונות - בצבע לבן על רקע שחור; ובכלי-שיט ישראלי שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה בצבע כהה על רקע בהיר או להיפך. 32. סימון סימני זיהוי (תיקון: תשכ"ו) סימני הזיהוי יסומנו במקום ובצורה זו: (1) בכלי-שיט שתפוסתו ברוטו פחות מ-100 טונות - על יד החרטום משני צדי דפנותיו; האותיות והמספרים בסימני הזיהוי יהיו בגובה של 10 ס"מ ורוחב קוויהם 2 ס"מ או בגובה ורוחב כאמור גדול מזה, באותו היחס שביניהם; (2) בכלי-שיט שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה - על יד החרטום משני צדי דפנותיו ובאמצע הירכתיים או משני צדי הירכתיים; האותיות והמספרים יהיו בגובה של 30 ס"מ ורוחב קוויהם 4 ס"מ או בגובה ורוחב כאמור גדול מזה, באותו היחס שביניהם. 33. סימון נמל הרישום נמל הרישום יסומן בכלי-שיט שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה מתחת לסימני הזיהוי שסומנו בירכתיים; גובה האותיות ורוחב קוויהם יהיה ביחס של 4/3 לגובה האותיות ורוחב הקווים בסימני הזיהוי שסומנו בירכתיים. 34. סימון שם כלי שיט באותיות לטיניות השם הרשום של כלי-שיט - לגבי כלי-שיט שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה או בכלי-שיט אחר המפליג מחוץ למימי החופין של ישראל, יסומן גם באותיות לטיניות בצד השם בעברית או מתחתיו. 35. חידוש צבע הסימון בעליו וקברניטו של כלי-שיט שסומנו בו סימני הזיהוי או נמל הרישום, לפי הוראות פרק זה, חייבים לחדש את צבע הסימון כאשר הוא דוהה או מתטשטש. 36. סימון נוסף שאינו ניתן לטשטוש ומחיקה (תיקון: תשכ"ו) (א) סימני הזיהוי או המספר הרשום של כלי השיט ולגבי כלי-שיט שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה - גם תפוסתו נטו, יסומנו בכלי השיט על ידי חריטה, הלחמה, גילוף או בצורה אחרת כיוצא באלה, במקום הניתן בקלות לגישה וראיה, פרט לחלק החיצוני של דפנותיו, חרטומו וירכתיו. (ב) גובה המספרים והסימנים ורוחב קוויהם שסומנו בכלי-שיט כאמור בתקנת-משנה (א) יהיה - (1) בכלי-שיט שתפוסתו ברוטו פחות מ-100 טונות - גובה 2 ס"מ ורוחב 4 ס"מ או גובה ורוחב גדולים מאלה באותו היחס ביניהם; (2) בכלי-שיט שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה - גובה 10 ס"מ ורוחב 2 ס"מ או גובה ורוחב גדולים מאלה באותו היחס ביניהם. 37. איסור שינוי בסימון לא יוסיף אדם דבר על סימני הזיהוי, המספר הרשום ונמל הרישום שסומנו בכלי-שיט לפי הוראות פרק זה, לא ישנה בהם דבר, לא יטשטשם ולא ישחיתם בכל צורה שהיא. פרק חמישי: הוראות שונות 38. אגרות והצמדה למדד (א) בעד השירותים הניתנים לפי תקנות אלה, ישולמו אגרות כמפורט בתוספת השישית. (ב) סכומי האגרות הנקובים בתקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב. 39. עבירות (תיקון: תשכ"ה) אי-קיום הוראה מהוראות התקנות 24, 25, 28, 37-30 מהווה עבירה. תקנותמשפט ימי - דיני ימאות