מה תוקפו של כתב ויתור של עובד ?

מה תוקפו של כתב ויתור של עובד ? משפט העבודה בוחן בקפידה את תוקפם של כתבי ויתור. הכלל הוא, כי עובד אינו יכול לוותר על זכות שנקבע בחוק מגן או זכות שהוא אינו מודע לה. ראה: דב"ע לא/22-3 ליפוט - קסטנר, פד"ע ג' 215, 217. דב"ע לג/12-3 ציבוטרו - אטלקה, פד"ע ד' 173, 177. דב"ע מז/140-3 כיתן בע"מ - חיות, פד"ע יט' 489, 493-492. דב"ע מח/60-3 בתי יציקה וולקן - סבן ואח', (לא פורסם). דב"ע נו/55-3 סטרוגו ואח' - חב' השמירה, (טרם פורסם). דב"ע נו/29-3 תנובה - לוסקי, פד"ע ל"ג, 241. דב"ע נו/29-3; דב"ע נד/247-3 חמת ארמטורות ויציקות בע"מ - נעים ואח'; נעים - חמת ארמטורות ויציקות בע"מ ואח', פד"ע לג' 260, 280. מגמת הפסיקה היא להרחיב את הנסיבות שבהן לא יינתן תוקף לכתב ויתור. מחד, אין נפקות לכתב ויתור כאשר עובד חתם עליו ולא קיבל חשבון מפורט בדבר הסכומים המגיעים לו לסילוק תביעתו ולא ידע אלו רכיבי שכר נכלל בחישוב הפיצויים. ומאידך, ניתן תוקף לכתב סילוק כאשר עובד קיבל חישוב של התשלום, הוא היה ברור, מפורש ומובן, והוא בדק אותו. במקרה אחד, ניתנה נפקות לכתב ויתור בעקבות קבלת פיצויים מוסכמים מכוח זכות חוזית. ראה: דב"ע מז/140-3 כיתן בע"מ - חיות, פד"ע י"ט, 489; דב"ע מו/63-3 כהן - מזרחי, פד"ע י"ז 416; דב"ע לח/40-3 אמקור - עזרא, פד"ע י"ט, 393. בפרשת "המנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי", נקבעו שלושה תנאים, שבהתמלאם ניתן לתת נפקות לכתב ויתור; הזכויות שעליהן ויתר העובד היו ידועות לו. העובד קיבל חשבון מפורט בדבר הסכום המגיע לו לסילוק תביעתו. כתב הסילוק צריך להיות מפורש וחד משמעי. ראה: דב"ע נב/217-3 מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי ואח' - הבנק הבינלאומי ואח', פד"ע כ"ז 3, 34. מסמכיםשאלות משפטיותכתב ויתור / שטר סילוק / העדר תביעות