נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל

הנוהל קובע את דרך הטיפול בבקשת מקלט מדיני בישראל באופן שבו קיימים מספר שלבים לדיון בבקשה החל מעת הגשתה: הרישום והזיהוי ועריכת ראיון בסיסי. משהושלמו שלבים אלה מתקבלת החלטה ביחידת הטיפול במבקשי מקלט על דחיית הבקשה על הסף או על קביעת ראיון מקיף למבקש. סעיף 4 לנוהל מאפשר כאמור דחייתה של בקשה על הסף אם מצא מראיין, על יסוד הראיון הבסיסי, כי "הטענות והעובדות העומדות בבסיס הבקשה, גם אם יוכחו כולן, אינן מגבשות אף לא אחד מהיסודות הקבועים באמנת הפליטים". ככל שכך מצא מועבר הטיפול לראש צוות אשר עבר הכשרת RSD לאישור דחיית הבקשה על הסף. ככל שלא כך נערך ראיון מקיף ובסיומו מתקבלת החלטה. על פי סעיף 9 לנוהל רשאי מי שנדחתה בקשתו לפנות בבקשה לעיון מחדש, אם חל שינוי בנסיבות הרלוונטיות להחלטה, לרבות גילוי מסמכים וממצאים חדשים. בקשה כזו מוגשת עם פירוט של שינוי הנסיבות הרלוונטיות להחלטה והיא תועבר לעובד אגף המסתננים ומבקשי המקלט אשר עבר הכשרת RSD ואשר לא דן בבקשה בערכאה הראשונה. המועד להגשתה הוא בתוך שבועיים מהמועד שבו ניתנה ההחלטה. הנוהל אינו מסדיר את דרך הפעולה שבה יש לנהוג כלפי מי שהגיש בקשה בעבר, נדחה, נהנה מהגנה קבוצתית ומשזו הוסרה מבקש להעלות טענות חדשות בדבר מתן מעמד של פליט. אין המדובר בבקשה חדשה שכן הוגשה בקשה ונדחתה וספק אם ניתן לראות בכך בקשה לעיון מחדש בהינתן הזמן שחלף מאז הבקשה הקודמת והשינוי המהותי שיש בנימוק שהובא עתה לעומת הנימוק שניתן בעבר. דומה כי יש לראות בכך בקשה אחרת - שעניינה אותו מצב ייחודי המתייחס למבקשי מקלט שהוסרה מהם ההגנה הקבוצתית. המשיב, כפי שנטען, החליט לראות באותן פניות שקיבל ממבקשים אלה כפניות ראשוניות שאותן הוא בוחן על ידי גורם מקצועי ומחליט האם לדחותן על הסף או לראות בהן כבקשה חדשה לכל דבר המחייבת עריכת ראיון בסיסי ובמידת הצורך ראיון מקיף. משרד הפניםמבקשי מקלט מדיני