תביעות קטנות - ייצוג תובע שהינו עורך דין ע''י עורך דין אחר

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא תביעות קטנות - ייצוג תובע שהינו עורך דין ע''י עורך דין אחר: 1. תביעה ותביעה שכנגד בגין הזמנת עבודה. התובע בתביעה העיקרית והנתבע בתביעה שכנגד הוא עו"ד X (להלן: X), מזמין העבודה. הנתבע בתביעה העיקרית והתובע בתביעה שכנגד הוא מר פריד (להלן: פריד), חשמלאי, מבצע העבודה. בהיות X עורך דין, התרתי לפריד להיות מיוצג על ידי עורך דין, והוא יוצג על ידי עו"ד רואה. 2. ביום 18.7.10 הזמין X אצל פריד עבודות חשמל בעלות של 2,600 ₪ (כולל מע"מ). העבודות פורטו במסמך ההזמנה, נספח 1 לתביעה (להלן: מסמך ההזמנה). מסמך ההזמנה (שמספרה 017) נערך על גבי טופס הזמנה מודפס של פריד ונחתם בידי שני הצדדים. X טוען שהזמין את פריד בשל תקלה בתנור הבישול בביתו, אשר גרמה לעיתים קצר חשמלי במערכת החשמל בדירה. לטענתו, אמר לו פריד כי מערכת החשמל בדירתו היא בלתי תקינה ומסוכנת, טענה שהסתברה בדיעבד כבלתי נכונה. X טוען כי על סמך טענת-שווא זו המליץ פריד להחליף חלק משמעותי ממרכיבי מערכת החשמל בדירתו, בעלות ניכרת, בעוד שלאמיתו של דבר, כל שהיה נחוץ היה להחליף את גוף החימום בתנור הבישול, וכל יתר פרטי העבודות שבמסמך ההזמנה היו מיותרים. כראייה לכך צירף X לתביעתו חוות דעת מומחה של מר פומפי טנט, מהנדס בניין (נספח 2 לתביעה). מהנדס טנט בדק את מערכת החשמל בבית X ביום 28.7.10 ומצא כי ארון החשמל וחיבורי החשמל הם תקינים, ואינם מצריכים כל תיקון או החלפה. מהנדס טנט אף חיווה דעתו כי פרטי ההזמנה שבמסמך ההזמנה של פריד הם מיותרים. 3. אין מחלוקת כי במעמד הזמנת העבודה מסר X לפריד שיק ע"ס 900 ₪, שבו הושאר שם הנפרע ריק. X טוען כי סכום השיק נועד לרכישת חומרים לשם ביצוע העבודות, וכי היה על פריד לשלם באמצעותו לספק החומרים. במעמד הזמנת העבודה ערך X גם הסכם עבודות חשמל (נספח 3 לתביעה; להלן: ההסכם), שעליו חתם פריד. תנאי ההסכם שרלבנטיים לענייננו הם: פריד נטל תנור לתיקון, ועליו להחליף בו את גוף החימום ולהשיבו לX במצב תקין תוך עשרה ימים; העבודות יחלו ביום 21.7.10 בבוקר ויסתיימו לא יאוחר מיום 26.7.10; המחיר שסוכם כולל עבודה וחומרים וכולל מע"מ (כך נרשם גם במסמך ההזמנה); סכום של 900 ₪ שולם מראש בגין חומרים, ופריד חייב להציג קבלות לגבי רכישת החומרים. אין מחלוקת כי פריד מילא בשיק את שמו-שלו כנפרע והפקידו בחשבונו, ביום 21.7.10. X טוען כי בכך הפר פריד הפרה יסודית את ההסכם ביניהם, ואף הונה אותו. X טוען כי פריד סירב להראות לו את החומרים שרכש, וקבלות בגין רכישתם, כיוון שעלותם פחותה בהרבה מ-900 ₪. יתרה מזאת, לטענת X, פריד לא רכש כלל חומרים עבור העבודות אצלו אלא נטל לעצמו במרמה את הסכום שX שילם לו מראש, ואשר נועד לרכישת החומרים. X טוען כי משגילה, באמצעות האינטרנט, שפריד הפקיד את השיק לחשבונו-שלו, הוא הודיע לו מייד כי זה הוא מעשה מרמה, ואף הפרה יסודית של ההסכם, ועל כן ביטל X את ההסכם ודרש מפריד להשיב לו את הסכום האמור. עוד טוען X כי פריד הפר אף את התחייבותו להתחיל בעבודות ביום 21.7.10 בבוקר. לטענתו, פריד לא רכש את החומרים במשך שלושת הימים שבין הזמנת העבודה לבין המועד שנועד לתחילתה, ומכאן שלא התכוון מלכתחילה להתחיל בעבודה במועד שהתחייב לו. 4. אין מחלוקת כי ביום 21.7.10 הודיע X לפריד על ביטול ההסכם. לתביעה צורף, כנספח 5, מסמך שכתב X, על גבי טופס של חשבון/קבלה מס' 0097 של פריד, ובו תועד, בין היתר, דבר ביטול ההסכם (להלן: מסמך הביטול). מסמך הביטול הוא, כאמור, טופס קבלה של פריד, אשר פריד מסר לX בגין הסכום של 900 ₪ ששולם במועד עריכת מסמך ההזמנה וההסכם. הקבלה, מיום 21.7.10, ממוענת אל X, ורשומים בה הסכום של 900 ₪ ואף פרטי השיק על סכום זה, כמקובל במסמך-קבלה. את מסמך הביטול כתב X על גבי הקבלה האמורה, וזו לשונו: "ציוד חשמל למשרד עורכי דין עודד X הלפרין ירמיהו 51 נתניה. 900 ₪ יוחזרו ללקוח וכן יוחזר לו התנור. הסכם ביצוע עבודות בוטל בשל הפרת דייוויד חשמל". פריד חתם על מסמך הביטול. 5. X טוען כי מלכתחילה רימה אותו פריד, בהציגו מצג שקרי בדבר עבודות החשמל הדרושות, ועל בסיס מצג זה נערך מסמך ההזמנה, לעבודות שכלל לא היו דרושות. מטעם זה טוען X כי ההסכם בטל מחמת מרמה במשא ומתן. לחלופין טוען X כי פריד הפר את ההסכם הפרה יסודית, בעיקר בכך שהפקיד לחשבונו-שלו את השיק ע"ס 900 ₪, מבלי שרכש כלל חומרים לביצוע העבודות, ובכך שלא החל בעבודות ביום 21.7.10 בבוקר, כפי שהתחייב בהסכם. על פי כל אלה טוען X כי הוא היה זכאי לבטל את ההסכם ולקבל את כספו בחזרה. לטענתו, פריד הסכים לבטל את ההסכם ולהשיב לו את כספו ואף אישר כי ביטול ההסכם נעשה בשל הפרתו על ידו. כל זאת - על פי מסמך הביטול שנחתם בידי פריד. סכום תביעתו של X: 2,900 ₪, מורכב מהשבת הסכום של 900 ₪ וכן פיצוי בסך 2,000 ₪ בגין הוצאות חוות דעת המומחה מטעמו; בגין עיכוב בהשבת התנור, דבר שמנע שימוש בו לבישול; ובגין עוגמת הנפש שנגרמה לו ולמשפחתו. 6. בכתב ההגנה טוען פריד כי X לא הזמין אותו רק בשל תקלה בתנור הבישול, אלא התלונן גם על תקלות חשמל נוספות: אי תקינות של מזגן, וכי במשרדו, שמצוי בתוך הבית, חסרים שקעים לחיבור מחשב, ויש תקלות חשמל שגורמות לפעולה בלתי תקינה של הציוד החשמלי שבמשרד. לאחר שבדק את התנור, מסר פריד לX כי הבעיה בתנור היא בגוף חימום ותיקון נוסף שנדרש במערכת החשמל של התנור (זאת, בניגוד לטענתו של X כאילו חיווה פריד את דעתו כי הבעיה אינה כלל בתנור אלא בכל מערכת החשמל שבבית). בכתב ההגנה נאמר כי סוכם בין הצדדים, שפריד יקח את התנור לתיקון (עובדה זו אינה במחלוקת). פריד טוען כי הסביר לX שמועד התיקון של התנור תלוי באספקת גוף החימום שהיה צורך להחליפו, והיה צריך להמתין לאספקתו. פריד טוען בכתב ההגנה, כי נוסף על עניין התנור נועץ בו X בעניין בעיית החשמל במשרדו שמצוי כאמור בתוך ביתו. בעניין זה המליץ פריד להתקין מעגל חשמלי נפרד, שישמש רק את המחשבים במשרד, ולהוסיף התקן פחת אשר יבטיח שתקלות חשמל בדירה לא ישפיעו על פעולת המחשבים במשרדו של X. עוד טוען פריד כי הסביר לX שהחיווט של המעגל החשמלי הנפרד ניתן לביצוע באופן חיצוני, על ידי התקנת חוטי החשמל ב"שרוול" פלסטיק שיוצמד לקיר החיצוני, או באופן פנימי, בתוך הקיר, באופן שאינו נראה לעין. X בחר באפשרות השנייה, התקנה פנימית (שהיא אסתטית יותר), דבר שמצריך עבודת קידוח בקיר. עוד המליץ פריד לחדש את לוח החשמל שבבית, על מנת שתקלות חשמל בדירה לא ישפיעו על המעגל החשמלי שישרת את מחשבי המשרד, וX קיבל המלצה זו. פריד טוען כי אינו יודע היטב עברית. אציין כי ניתן היה להיווכח בכך בעדותו בבית המשפט. פריד מתקשה להתבטא בעברית. עדותו בבית המשפט, ותשובותיו לשאלות שנשאל, נעשו באנגלית. פריד טוען כי לא הבין היטב את פרטי ההסכם ואת פרטי מסמך הביטול, מסמכים שנכתבו בידי X בכתב יד. המחשה לעניין זה ניתן לראות בכך שעל מנת למנוע אי הבנה לגבי הסכום של 900 ש"ח, הוסיף פריד, באנגלית, על גבי מסמך ההזמנה: " ON ACCOUNT 900 " וX חתם מתחת לתוספת זו, נוסף על חתימתו של X בשולי מסמך ההזמנה, לצד חתימתו של פריד. פריד העיד כי הוא הוסיף כיתוב זה על מנת להדגיש כי הסכום של 900 ₪ שולם על חשבון ההזמנה. פריד טוען כי פרטי ההסכם, כפי שהוא הבין והסכים, היו: מחיר ההזמנה כולה: 2,600 ₪, כולל מע"מ, וכי מחיר זה כולל הן את החומרים והן את העבודה; וכן - כי שולמה מקדמה בסך 900 ₪ על חשבון ההזמנה כולה. פריד אף דאג להוסיף במסמך ההזמנה את עניין המקדמה. 7. פריד ממשיך וטוען בכתב ההגנה, כי עוד בערב של עריכת ההזמנה וההסכם התקשר אליו X והודיעו שהוא מבטל את ההסכם ומבקש החזר המקדמה. פריד השיב לו כי זו הפרה של ההסכם מצד X וביקש לדעת את הסיבה לביטול ההסכם. לטענתו, X לא השיב לו וניתק את השיחה. כעבור כמחצית השעה התקשר אליו X שוב, חזר בו מהודעתו הקודמת בדבר ביטול ההסכם וביקש מפריד להתחיל בעבודתו ביום 21.7.10, כפי שסוכם. אולם ביום 21.7.10 התקשר X פעם נוספת אל פריד, הודיעו שוב כי הוא מבטל את ההסכם ודרש שפריד יראה לו את החומרים והציוד שרכש לשם ביצוע העבודה. פריד מכחיש את טענת X, כי הוא לא רכש כלל חומרים לביצוע העבודה. לטענתו, בבוקר יום 21.7.10, שנועד לתחילת ביצוע העבודה, הוא רכש, בחנות "אמפריה", חלק מהחומרים והציוד הדרושים, בסכום של 454 ₪. הקבלה של "אמפריה", מהמועד האמור, צורפה כנספח ה' לכתב ההגנה. פריד טוען כי לאחר שX הודיע לו, ביום 21.7.10, שהוא מבטל את ההסכם, הגיע פריד אל בית X עם תנור הבישול שלקח לתיקון ועם החומרים שרכש. X דרש ממנו להשיב לו את התנור, מבלי לאפשר לפריד להשלים את תיקונו, ועמד על ביטול ההסכם. בשלב זה נטל X מידי פריד את הקבלה מס' 097, שפריד הוציא בגין הסכום של 900 ₪, וכתב עליה דברים, שלא על דעתו של פריד, וכך נוצר מסמך הביטול. פריד טוען שX החתים אותו על מסמך הביטול תוך לחץ וחיפזון. כאמור, פריד אינו יודע היטב עברית, ולטענתו, אינו קורא עברית. פריד אינו מכחיש כי באותו שלב היה ביטול ההסכם על ידי X סופי, אך הוא טוען כי לא הבין שX כתב על גבי הקבלה, כי ההסכם בוטל בשל הפרתו על ידי פריד, וכי על פריד להשיב לו את סכום המקדמה. פריד טוען כי תוכן זה של מסמך הביטול נודע לו רק לאחר מעשה, כאשר פנה אל רואה החשבון שלו על מנת לברר מה כתב X על גבי הקבלה 097. פריד טוען כי נדהם מתוכן זה של מסמך הביטול, וכי אינו מסכים כלל לשני העניינים שהודגשו לעיל. כלומר: פריד טוען שX הוא שהפר את ההסכם ביניהם, על ידי הפסקת ההתקשרות ללא הצדקה, מבלי לאפשר לו לבצע את ההזמנה, וזאת לאחר שהוא כבר רכש חומרים שיועדו לעבודה זו. עוד טוען פריד כי בנסיבות אלה הוא לא הסכים להשיב לX את סכום המקדמה, כפי שנכתב במסמך הביטול. על כן טוען פריד שיש לדחות את תביעתו של X כנגדו. טענה נוספת של פריד היא כי לאחר שהראה לX את החומרים והציוד שרכש עבור העבודה, נטל אותם X ממנו והתנה את החזרתם לפריד בכך שפריד יחזיר לו את הסכום של 900 ₪. 8. התביעה שכנגד, של פריד, הועמדה על סך 11,200 ₪, והיא כוללת את סכום ההזמנה, בסך 2,600 ₪ וסכומי פיצוי בגין אובדן ימי עבודה, נזקים כספיים נוספים, ועוגמת נפש. מלכתחילה כללה התביעה שכנגד אף דרישת פיצוי בגין הוצאת לשון הרע, אך מרכיב זה הוסר ממנה, בהסכמת ב"כ של פריד (ראו כתבי הטענות בעניין זה והחלטתי מיום 10.4.11). סעד נוסף שנתבע בתביעה שכנגד הוא צו עשה כנגד X, להשבת החומרים והציוד, אשר פריד טוען שX נטל ממנו. עניין זה שנוי במחלוקת, כיוון שX מכחיש כי נטל מפריד את החומרים והציוד; אולם ממילא אין לביהמ"ש לתביעות קטנות סמכות להעניק סעד של צו עשה מסוג זה (סעיף 60 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984), ועל כן לא אדון בעניין זה. בכתב ההגנה כנגד התביעה שכנגד חזר X על טענותיו שפורטו לעיל. 9. בעדותו בבית המשפט אישר X כי משרדו היה אותה עת בבית מגוריו. לשאלה לשם מה הזמין את פריד, השיב X: "היו מספר עניינים שקשורים בחשמל, כמפורט בהזמנת העבודה" (בעמ' 2 לפר'). תשובה זו טופחת על פני טענתו של X בכתבי טענותיו, כי הדבר היחיד שביקש מפריד היה לתקן את תנור הבישול, שהרי בתשובתו זו הודה X שהזמין את פריד בקשר ל"מספר עניינים שקשורים בחשמל", שאודותם ניתן ללמוד מהפירוט שבמסמך ההזמנה. כאן המקום להביא, כלשונם, את הפרטים שבמסמך ההזמנה: "1. לוח חשמל חדש + פחת. 2. קו חשמל חדש למשרד עם 12 שקעים + קו מזגן + קו מערכת סטיריאו. 3. שקע מזגן + כפתור בקיר הסלון. 4. תיקון תנור לרבות גוף חימום. הכל כולל חומרים כולם ועבודה וכולל הכל כולל צבע לבן. מחירים כוללים מע"מ". עד כאן - הטקסט המילולי שנרשם במסמך ההזמנה בכתב יד. בשולי הטופס המודפס של מסמך ההזמנה נאמר, בטקסט המודפס: "במעמד ההזמנה הלקוח ישלם סך של במקום שנועד למילוי סכום המקדמה נרשם 900 ש"ח, ובתחתית של טור הסכום נרשם 2,600 ₪, אשר אין מחלוקת שזה המחיר הכולל שסוכם. פרטי מסמך ההזמנה תומכים, איפוא, בגירסתו של פריד כי תיקון התנור היה רק אחד מה"עניינים הקשורים בחשמל", אשר בגינם הזמין אותו X לביתו, וכי נוסף על תיקון התנור הוזמנו עבודות שקשורות במערכת החשמל שבמשרדו של X וכן במזגן. ב"כ של פריד עימת את X עם עניין זה, ובתשובה אישר X כי בפגישתו עם פריד נדונו וסוכמו גם העבודות הנוספות, כמפורט במסמך ההזמנה. על פי עדותו של X בבית המשפט, נשמטת איפוא לחלוטין הקרקע מתחת לטענתו כאילו פריד תלה את התקלה בתנור הבישול בכך שכל מערכת החשמל בבית אינה תקינה ומסוכנת, וכי כל פרטי העבודות שבמסמך ההזמנה "נולדו" על בסיס מצג-שווא זה של פריד, ולא היו נחוצים לX כלל. 10. אשר למהותו של התשלום בסך 900 ₪: X העיד כי הוא דובר אנגלית, ועל כן עימת אותו ב"כ של פריד עם חתימתו על המילים ON ACCOUNT, אשר פריד הוסיף במסמך ההזמנה. X השיב תשובה מתחמקת: "אני לא יודע מה זה אומר. הנתבע הוא זה שכתב מילים אלה" (בעמ' 3 לפר'); וכטענת נגד - הסתמך X על סעיף 7 להסכם, שם נכתב כי הסכום של 900 ₪ שולם מראש בגין חומרים, וטען כי כך הוא מפרש את המילים ON ACCOUNT. ב"כ של פריד שאל את X כיצד הפר פריד את ההסכם, אם ביום 21.7.10, שנועד לתחילת ביצוע העבודה, ביטל X עצמו את ההסכם. X השיב כי אותו יום הוא גילה, שפריד הפקיד את הסכום של 900 ₪ בחשבונו, דבר שלדידו היווה הפרת ההסכם, וכן - פריד לא הגיע בבוקר על מנת להתחיל בעבודה, כפי שנקבע בהסכם. אשר לחומרים עבור העבודה: X טען כי פריד לא הראה לו את הקבלה על רכישת החומרים (נספח ה' לכתב ההגנה); כי החומרים שמפורטים בקבלה אינם קשורים כלל לעבודה שהזמין; וכי עלותם היא 454 ₪, בעוד שהסכום שפריד דרש עבור חומרים היה 900 ₪. X העיד כי אינו מבין בחשמל, אך למרות זאת טען כי "כל הדיוט יכול להבין" שהחומרים אשר פורטו בקבלה של "אמפריה" אינם קשורים לעבודות שהוזמנו על ידו (בעמ' 4 לפר'). X טען כי פריד דובר עברית ואף קורא עברית, וכי קרא לנגד עיניו טקטס בעברית. X כפר בטענתו של פריד כי הראה לו את החומרים שרכש. הוא העיד כי פריד לא הראה לו חומרים כלשהם, ואף לא את הקבלה בגין רכישתם, וחזר על טענתו כי פריד לא רכש חומרים עבור העבודה דנן. אין מחלוקת כי את תנור הבישול החזיר פריד לX, כאשר הגיע לביתו ביום 21.7.10. 11. ב"כ של פריד שאל את X מדוע הזמין מומחה למתן חוות דעת, לאחר שביום 21.7.10 הוא עצמו ביטל את ההסכם עם פריד. X השיב: "זימנתי את המומחה כדי לבדוק את התקלות שדייוויד עשה לי ולתת לי חוות דעת כדי שיסייע לי בהליך המשפטי" (בעמ' 5 לפר'). עניין "התקלות" תמוה, שהרי אין מחלוקת כי X ביטל את ההסכם לפני שפריד החל לבצע עבודה כלשהי. מההקשר של הנטען בכתבי הטענות של X, ביחד עם הסיפא של תשובתו דלעיל, עולה כי X הזמין את המומחה על מנת לקבל ממנו חוות דעת שתתמוך בטענתו כי פריד רימה אותו מלכתחילה, בכך ש"מכר" לו עבודות רבות ויקרות, שלא היו דרושות לX כלל. שאלתי את X מדוע לא צירף קבלה בגין שכר טרחת המומחה, שהוא אחד המרכיבים הכספיים של תביעתו. X השיב כי אינו זוכר שהמומחה דרש ממנו שכר טרחה. הוא העיד כי המומחה, מהנדס טנט, הוא "מכר של מכרים" (בעמ' 5 לפר'). בסיום עדותו אמר X כי הוא מוכן לוותר על הוצאות המומחה. לגבי מסמך הביטול העיד X כי הוא הסביר לפריד, שהוא רואה בהפקדת השיק ע"ס 900 ₪ בחשבונו של פריד גניבה של כסף ממנו, וכמובן הפרה של ההסכם, וכי פריד היה נבוך ומבוייש. עוד העיד X כי פריד הסכים להחזיר לו את סכום המקדמה, כפי שנכתב במסמך הביטול, אולם לא עשה כן. 12. בחקירה הנגדית שערך לפריד שאל אותו X מדוע הפקיד את השיק בחשבונו, אם עלות החומרים היתה רק 454 ₪. פריד השיב: "454 ₪ ששילמתי באמפריה זה רק חלק מהחומרים שנדרשו. היה צורך בסוגים שונים של חוטי חשמל שהיו לי אצלי. סך כל ערך החומרים שהיה צריך להשקיע בעבודה שהוזמנה עולה על 1,000 ₪" (בעמ' 6 לפר'). פריד העיד כי הבהיר לX שמבחינתו, הסכום של 900 ₪ הוא "על החשבון" (כפי שצויין, בשל חשיבותו של עניין זה לפריד הוא הוסיף את הכיתוב ON ACCOUNT על גבי מסמך ההזמנה, וX חתם בנפרד על הוספה זו). פריד העיד כי ביום 21.7.10 הוא הגיע לבית X בשעת אחר-צהריים מוקדמת. X עימת אותו עם כך שעל פי ההסכם התחייב פריד להתחיל בעבודה בבוקרו של אותו יום, כך שבואו רק בשעת אחר-צהריים מהווה הפרה של ההסכם. על כך השיב פריד: "כי אתה התקשרת אלי בבוקר, איני זוכר בדיוק באיזו שעה, ודרשת להחזיר את התנור. התנור היה כבר מפורק, וכדי להחזירו כדרישתך הייתי צריך להרכיבו" (בעמ' 7 לפר'). בהמשך עדותו פרט פריד, אחד לאחד, לגבי המוצרים שנרשמו בקבלה של "אמפריה" - כיצד נועד כל אחד מהם לצורך העבודות, שX הזמין. אביא להלן חלק מפירוט זה, כדי לסבר את האוזן: "מתאם - חצי אוטומטי, כדי שיהיה מעגל חשמלי נפרד לדירה ולמשרד, באופן שבעיות חשמל בדירה לא יפריעו לחשמל במשרד. לוח אל 16 - התובע רצה שהחוטים יעברו בפנים ולא באופן חיצוני, כדי שהמראה יהיה אסתטי, ולכן נדרש לוח נוסף בעקבות התקנת הקווים למשרד. לגבי המוצרים שנקראים ממט - זה לצורך הפרדת הקווים, כי התובע רצה קו נפרד למחשב לעומת מוצרי חשמל אחרים, אמר שהמחשב במשרדו עובד 24 שעות. מדובר במפסקים חצי אוטומטיים" (בעמ' 7 לפר'). זה הוא הסבר מקצועי, שלא הופרך, ואשר תומך בטענתו של פריד כי המוצרים שרכש, אשר פורטו בקבלה של "אמפריה", נועדו לביצוע הזמנתו של X. בתשובה לשאלתי אישר פריד, כי הוא יכול להשתמש במוצרים אלה לעבודות אחרות (כפי שציינתי, יש מחלוקת בין הצדדים אם המוצרים הללו נותרו ברשותו של פריד, כטענת X, או שניטלו ממנו על ידי X, כטענת פריד, אך בהעדר סמכות ליתן צו עשה לגביהם, כפי שביקש פריד בתביעתו, לא שמעתי ראיות לגבי מחלוקת עובדתית זו, מעבר לטענותיהם הנוגדות של הצדדים עצמם, ולא אדון בה לגופה בפסק דין זה). 13. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובנספחיהם ושמעתי בהרחבה את הצדדים, מקבלת אני את טענתו של פריד כי X הוא שהפר את ההסכם ביניהם. 14. טענתו הראשונית של X, בכתבי טענותיו, היתה כי פריד נהג כלפיו מצג-שווא ומרמה במשא ומתן, ובשל כך יש לראות את ההסכם כבטל מחמת מרמה במשא ומתן, ומטעם זה - כהסכם שלא הפך תקף ומחייב. תוכנה העובדתי של טענה זו: X הזמין את פריד לעניין תנור הבישול בלבד. פריד טען בפניו כי הבעיה היא במערכת החשמל כולה, שהיא בלתי תקנית ומסוכנת, וכי אם לא יבוצעו בה העבודות שהמליץ עליהן, יימשכו תקלות החשמל, לרבות בתנור הבישול. X טען כי המלצות אלה של פריד היו שגויות לחלוטין מבחינה מקצועית, וזאת ביקש להוכיח באמצעות חוות דעת המומחה מטעמו. גרוע מכך - טען X - פריד נתן המלצות אלה במרמה, ביודעו שאין צורך בעבודות שהמליץ עליהן, וזאת על מנת "למכור" לX עבודות בעלות גבוהה, שהיו מיותרות לחלוטין. מנגד טען פריד כי X הציג לפניו, נוסף על בעיית תנור הבישול, בעיות וצרכים אחרים, שעיקרם צורכי מכשירי החשמל במשרדו של X, ובמיוחד מערכת המחשב; וכן - בעייה במזגן. העבודות שפריד המליץ עליהן - בנפרד מעניין תנור הבישול וללא קשר אליו - נועדו ליתן מענה לאותם "עניינים שקשורים בחשמל" (כלשונו של X בעדותו בבית המשפט), והן נדונו וסוכמו בין הצדדים, אחת לאחת, לרבות, למשל, התקנת המעגל החשמלי הנפרד למשרדו של X בהתקנה פנימית, ולא בהתקנה חיצונית. והנה, בעדותו בבית המשפט סתר X סתירה חזיתית את הנטען בכתבי טענותיו. הוא אישר כי נוסף על עניין התנור, הוא דן עם פריד גם בעניינים האחרים, שפורטו במסמך ההזמנה, והזמין אצלו גם את העבודות, שפריד המליץ עליהן כמענה לצרכים הללו, אשר X הציג לפניו. זו היא הודאת בעל דין, שמאיינת את טענת מצג-השווא והמרמה במשא ומתן. לגבי תנור הבישול, אין מחלוקת כי התיקון העיקרי שנדרש בו היה החלפת גוף החימום, וכך אמנם נכתב במסמך ההזמנה. בעדותו בבית המשפט לא חזר איפוא X על הטענה, כאילו פריד תלה את התקלה בתנור בכשל כללי של מערכת החשמל בביתו, ואף סתר אותה, כמפורט לעיל. ואמנם, הפירוט של העבודות במסמך ההזמנה תומך בגירסתו של פריד אודות צרכי-החשמל הספציפיים, שX ביקש ממנו מענה עליהם, ואשר העבודות שסוכמו תואמות אותם.; למותר לעמוד על משקלה הראייתי הנכבד של הודאת בעל דין. לא זו בלבד שעדותו של פריד בעניין פרטי העבודות - שנתמכת גם בפירוט שבמסמך ההזמנה - עשתה עלי רושם ענייני ומקצועי; אלא שהודאת בעל הדין של X תומכת בה באופן מלא. על פי האמור, אני דוחה את טענתו של X בדבר מצג-שווא ומרמה מצד פריד, בשלב המשא ומתן. הפועל היוצא מכך: לא נפל כל פגם בכריתת ההסכם בין הצדדים, והוא היה תקף ומחייב. 15. משדחיתי את גירסתו העובדתית של X בדבר המרמה ומצג-השווא במשא ומתן בין הצדדים, מתייתרת חוות דעת המומחה, שX המציא על מנת לתמוך בטענה זו. כידוע, המומחה מחווה דעתו על בסיס התשתית העובדתית שהוצגה לפניו לצורך מתן חוות הדעת. בחוות דעת המומחה נאמר כי הוא בדק את ארון החשמל בחדר המדרגות ואת חיבורי החשמל במשרדו של X ומצאם תקינים, ללא צורך בתיקון או בהחלפה. על סמך ממצא זה הגיע המומחה למסקנה כללית וגורפת: "עיינתי בהזמנה שניתנה לעודד X מאת דייוויד חשמל ונוכחתי לדעת כי היא מיותרת". מדברים אלה עולה לכאורה כי העובדות שX הציג למומחה, אודות פרטי העסקה, היו על פי הגירסה שבכתבי טענותיו: כי ביקש מפריד לתקן את התנור בלבד, גירסה שX עצמו חזר בו ממנה בעדותו בבית המשפט. על כל פנים, בחוות דעת המומחה אין התייחסות לפרטי העבודה הספציפיים שבמסמך ההזמנה, אל מול צרכים ספציפיים שX ביקש מפריד ליתן להם מענה, וממילא אין בה הסבר מקצועי מפורט מדוע פרטי העבודה שסוכמו לא היו נחוצים על מנת ליתן פתרון הולם לצרכים הללו. לנוכח העובדות שהתבררו בדיון בבית המשפט, חוות דעת המומחה מטעם X אינה רלבנטית לענייננו. 16. על פי הראיות שלפני, פריד מצידו היה מוכן ומזומן לבצע את העבודות שהוזמנו. אין מחלוקת כי X הוא שביטל את ההסכם באופן חד צדדי, ביום שבו היה פריד אמור להתחיל בביצוע העבודות (21.7.10). משמצאתי שלא נפל כל פגם בכריתת ההסכם, והוא היה תקף ומחייב, עומדת השאלה: האם היתה לX הצדקה לבטל את ההסכם. X טוען כי פריד הפר את ההסכם הפרה יסודית בכך שלא התייצב לעבודה בבוקרו של יום 21.7.10, אלא רק בשעת אחר-צהריים. טענה זו לוקה בסתירה פנימית: הרי X עצמו הוא שביטל את ההסכם, בבוקרו של אותו יום. הגעתו של פריד לביתו בשעת אחר-צהריים היתה, איפוא, לאחר שההסכם כבר בוטל, ונעשתה על מנת להשיב לX את התנור, כפי שדרש (ולטענת פריד, גם על מנת להראות לX את המוצרים שרכש עבור העבודה). משביטל X עצמו את ההסכם, ניטלה הרלבנטיות משעת ההתייצבות של פריד לשם ביצוע העבודות (שבוטלו). 17. הנימוק העיקרי שהעלה X לביטול ההסכם היה כי פריד נטל לעצמו את הסכום של 900 ₪ והפקיד בחשבונו את השיק. לעניין זה עומדת המחלוקת בין הצדדים: האם סכום זה שולם כמקדמה על חשבון מחיר העבודה; או שיועד באופן ספציפי לרכישת החומרים, ופריד לא היה רשאי להפקיד את השיק בחשבונו. גם במחלוקת זו מקבלת אני את טענתו של פריד: אין מחלוקת כי המחיר שסוכם היה מחיר כולל, עבור החומרים והעבודה גם יחד. במעמד ההזמנה הקפיד פריד להציג לפני X במפורש כי הסכום האמור שולם כמקדמה על חשבון המחיר הכולל. פריד לא הסתפק בכך שהדבר נכתב במפורש, בטקסט המודפס שבטופס ההזמנה שלו (ראו בסעיף 9 לעיל), אלא הוסיף וכתב זאת, באופן ספציפי, באמצעות הוספת המילים ON ACCOUNT , בשפתו-שלו, על גבי מסמך ההזמנה. אין מחלוקת כי X חתם, בנפרד, מתחת לתוספת זו, היינו - X היה מודע היטב לכך שפריד רואה בתשלום זה מקדמה על חשבון מחיר העסקה. התרשמתי בבירור כי פריד אמנם אינו מבין עברית היטב. העברית שבפיו מספקת לצורך ביצוע עבודתו המקצועית כחשמלאי, אך אינה מספקת להבנת טקסטים כמו אלה שX כתב בהסכם ובמסמך הביטול (מה גם שהם נכתבו בכתב ידו, שאינו קריא בנקל). יתרה מזאת: בסעיף 7 של ההסכם, שעליו הסתמך X, נכתב: "900 ₪ שולמו מראש בגין חומרים. דייוויד חייב להציג קבלות בגינן". X לא כתב שם, שאם הקבלות שפריד יציג יהיו על סכום נמוך מ- 900 ₪, יופחת ההפרש מהמחיר הכולל של ההזמנה, שסוכם במפורש במסמך ההזמנה. לדידו של פריד, פרטי העסקה סוכמו במסמך ההזמנה, שהוא טופס ההזמנה שמשמש את פריד לקבלת הזמנות עבודה מלקוחותיו. העסקה כפי שתועדה במסמך ההזמנה היתה פשוטה וברורה: פורטו שם פרטי העבודות שהוזמנו; צויין המחיר הכולל שסוכם - אשר אין מחלוקת שכלל הן את החומרים והן את העבודה; ונכתב שמשולמת מקדמה על חשבון מחיר העסקה, דבר שפריד אף הוסיף בכתב ידו, באנגלית, לשם הדגשה. פריד נעתר לבקשתו של X לחתום גם על ההסכם, מבלי שהבין את הטקסט שבו, כיוון שסמך על X כי אותו טקסט משקף את פרטי העסקה כפי שסוכמו ונכתבו במסמך ההזמנה. ואמנם, משלא נכתב, בסעיף 7 של ההסכם, כי מחיר ההזמנה יופחת, כדי הפרש של מחיר חומרים, אם לא יציג פריד קבלות לגבי סכום של 900 ₪ עבור החומרים - אזי אין בכך כדי לשנות את המחיר הכולל שסוכם ונרשם במסמך ההזמנה. פריד לא הבין את "הדקויות" בעניין החומרים, שביקש X להעמיד בסעיף 7 של ההסכם שניסח. ואמנם, לנוכח המחיר הכולל שסוכם - ללא הפרדה בין חומרים לבין עבודה - אין נפקות ל"דקויות" הללו. למאי נפקא מיניה 900 ₪ "בגין חומרים", או לא בגין חומרים, אם ממילא על X לשלם סכום כולל של 2,600 ₪ בגין החומרים והעבודה גם יחד. על פי האמור לעיל, מסקנתי היא כי פריד, מנקודת מבטו, ראה בצדק את הסכום ששולם כמקדמה על חשבון המחיר הכולל של ההזמנה, ועל כן, לדידו, רשאי היה לנטלו לרשותו ולהפקידו בחשבונו. אני סבורה כי גם סעיף 7 להסכם אינו מונע בעד פריד ליטול לרשותו את סכום המקדמה: במסגרת ביצוע ההסכם היה על פריד לספק את כל החומרים הדרושים. ככל שהללו לא היו מצויים במלאי החומרים שברשותו, היה עליו לרכשם, כפי שאמנם עשה, לגבי חלק מהם; אך אין בסעיף זה של ההסכם מניעה לכך שפריד יספק את כל החומרים, או חלק מהם, מהמלאי שברשותו, מבלי שירכוש אותם באופן ספציפי עבור ההזמנה של X. ניתן, במידה מסויימת, להבין כי X מצידו ציפה שפריד ישתמש בשיק שמסר לו לשם רכישת החומרים, ועל כן נזעק כשגילה שפריד הפקיד את השיק לחשבונו, אך מהטעמים שפורטו לעיל, אני סבורה שלא נפל פסול במעשהו זה של פריד. לסיכום: על פי מסמך ההזמנה, וגם אם נצרף אליו את סעיף 7 להסכם - הסכום של 900 ₪ היווה מקדמה על חשבון מחיר העסקה, ופריד רשאי היה ליטול אותו לעצמו, כפוף כמובן לכך שיבצע את העבודות, לרבות אספקת החומרים, על פי ההזמנה. פריד אמנם התכוון לבצע את העבודות שהוזמנו, אלא שX הוא שמנע זאת ממנו, על ידי ביטול ההסכם באופן חד צדדי, מבלי לאפשר לפריד לבצע את העבודות. על פי האמור, אני דוחה את טענתו של X כי פריד הפר את ההסכם בכך שנטל לעצמו את סכום המקדמה. 18. אני דוחה אף את טענתו של X כי פריד לא רכש כלל חומרים עבור העבודות שהוזמנו. פריד העיד כי החומרים שרכש אצל "אמפריה" - רכישה שתועדה בקבלה שהמציא - היו רק חלק מהחומרים שנדרשו לביצוע העבודות שהזמין X, וכי הוא התכוון להשתמש לביצוע העבודות גם בסוגים שונים של חוטי חשמל שהיו ברשותו. פריד אמד את סך העלות של החומרים שנדרשו בסכום של כ- 1,000 ₪, היינו - מעט מעל לסכום המקדמה. אני דוחה את טענתו של X, כי החומרים שפורטו בקבלה של "אמפריה" לא נועדו לעבודות שהזמין. פריד מסר בעדותו הסבר מפורט אודות ייעודו של כל אחד מפריטי החומרים שרכש, עבור העבודות שהזמין X. X העיד כי אינו מבין בחשמל. טענתו הכללית והסתמית, כי אותם חומרים לא נועדו לעבודות שהזמין, אינה נתמכת בראייה כלשהי ואינה שוקלת כנגד עדותו המפורטת והמקצועית של פריד. גם דבריו של פריד, כי נוסף על החומרים הללו היה צורך בסוגים שונים של חוטי חשמל, שהתכוון לספק מהמלאי שברשותו, הם הגיוניים ומתקבלים על הדעת. אין צורך לקבוע מסמרות בעניין זה כיוון שכאמור - אין מחלוקת כי סוכם מחיר כולל, עבור החומרים והעבודה גם יחד, ללא הפרדה ביניהם. לנוכח דבריו של פריד, כי הוא יכול להשתמש בחומרים שרכש גם לעבודות אחרות, הרי שלא נגרם לו נזק ממשי בשל רכישת החומרים הללו. 19. המורם מכל האמור לעיל הוא כי לא היתה הצדקה לביטול ההסכם על ידי X. פריד מצידו נערך, ביום 21.7.10, לתחילת ביצוע העבודות על פי ההזמנה. הוא אמנם לא השכים לפתחו של X, אלא סר תחילה אל "אמפריה" ורכש את החומרים שחסרו לו עבור העבודות, אולם אלמלא ביטול ההסכם, אותו בוקר, על ידי X - היה פריד מגיע אל ביתו בהמשך הבוקר והיה מתחיל בביצוע העבודות, כפי שסוכם. משביטל X את ההסכם ללא הצדקה, ומבלי לאפשר לפריד כלל לבצעו - יש לדחות את תביעתו של X כנגד פריד, וכך אני מורה. 20. מאותם טעמים אני מקבלת, מתוך התביעה שכנגד, את המרכיב של תשלום מחיר העבודה לפריד. משבוטל ההסכם על ידי X, באופן חד צדדי וללא הצדקה, נגרם לפריד הפסד של מחיר העבודה, והוא זכאי לפיצוי בגין נזק זה, על פי סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 (להלן: חוק התרופות). מהפיצוי של מחיר העבודה יש לנכות את סכום המקדמה שX שילם. פיצוי זה יעמוד איפוא על סך 1,700 ₪, נכון למועד הפסקת ההתקשרות על ידי X. 21. אשר ליתר מרכיבי הנזק שבתביעה שכנגד: מרכיב נזק של אובדן זמן עבודה נכלל בפיצוי של תשלום מלוא מחיר העבודה שהוזמנה, כאשר בפועל היא לא בוצעה כלל. מרכיב נזק בסך 2,000 ₪, בגין "נזקים כספיים נוספים", לא הוכח. נותר מרכיב נזק בגין עוגמת נפש, שהועמד על סך 5,000 ₪. זה הוא מרכיב נזק "שאינו של ממון", אשר ביהמ"ש רשאי לפסוק בגינו פיצוי "בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין" (סעיף 13 לחוק התרופות). אני סבורה כי במקרה דנן מגיע לפריד פיצוי בגין עוגמת נפש. הטעם לכך הוא בעיקר הייחוס לפריד, על ידי X, של מצג-שווא ומרמה, בשלב של כריתת ההסכם. X טען בכתבי טענותיו כי נועץ עם פריד רק בעניין תיקון תנור הבישול, אשר כל שנדרש בו היה החלפת גוף חימום, וכי פריד ניצל לרעה את אי-הבנתו של X בענייני חשמל וטען לפניו כי כל מערכת החשמל בביתו היא בלתי תקנית ומסוכנת, ויש להחליף חלקים נכבדים ממנה, ועל בסיס מצג-מרמה זה "מכר" לו פריד סדרת עבודות יקרות, שלא היו דרושות כלל. בכך הציג X את פריד כנוכל וכרמאי, דבר שפגע בפריד, כפי שייפגע כל אדם שמוצג כך, במיוחד כשהדגש הוא על ניצול לרעה של חולשה של הצד השני (X), אשר הסכים לכל פרטי העבודה על בסיס עצתו המקצועית השקרית, כפי שטען, של פריד. כפי שפורט לעיל, X עצמו חזר בו מדברים אלה בחקירתו הנגדית, כאשר אישר כי נוסף על עניין התנור, הוא נועץ בפריד גם לגבי מערכת החשמל במשרדו, על מנת להבטיח פעולה רצופה של המחשבים שם, וגם בעניין של מזגן. X אישר בעדותו כי העבודות שבמסמך ההזמנה סוכמו בין השניים, לאחר שנוסף על התנור, הוא ביקש את עצתו של פריד גם בעניינים הנוספים. מהודאת בעל הדין של X עולה, איפוא, כי לא היה בסיס לטענתו, כאילו רימה אותו פריד, בשלב המשא ומתן, ב"מכירת" עבודות חשמל רבות ומיותרות. די בעניין זה כדי לזכות את פריד בפיצוי נפרד בגין עוגמת נפש. כאמור, מצאתי כי דווקא X הוא שהפר את ההסכם בין הצדדים, ללא הצדקה. X, שהוא עורך-דין, גרר את פריד להליך משפטי, אף זאת ללא הצדקה, כיוון שההתקשרות ביניהם הופסקה על ידי X, ללא סיבה מוצדקת, ולא על ידי פריד, אשר מצידו היה מוכן ומזומן לבצע את העבודה שהוזמנה. פריד אינו דובר עברית היטב, ונגרם לו קושי מיוחד כשמצא עצמו נתבע ונזקק לשירותי עורך-דין, ובמיוחד כאשר בבסיס התביעה עמדו טענות קשות של X כלפיו, הן טענת המרמה בשלב כריתת החוזה והן הטענה כי פריד גנב ממנו את סכום המקדמה, טענה שאף אותה דחיתי. בנסיבות אלה זכאי פריד לפיצוי נפרד בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו. בהתחשב בהיקף העסקה וביתר הנסיבות, אני סבורה כי הסכום של 5,000 ₪, שנתבע בגין מרכיב זה, הוא גבוה במידת מה, ואני מעמידה את סכום הפיצוי בגין עוגמת נפש על סך 2,000 ₪, נכון למועד הגשתה של התביעה שכנגד. 22. לסיכום: אני דוחה את התביעה העיקרית ומקבלת את התביעה שכנגד, לגבי המרכיבים של תשלום מלוא מחיר העבודה ופיצוי בגין עוגמת נפש. בהתאם לכך, אני מחייבת את הנתבע בתביעה שכנגד, עו"ד X, לשלם לתובע בתביעה זו, מר פריד, את הסכומים הבאים: א. יתרת מחיר העבודה: 1,700 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד ביטול ההסכם: 21.7.10, ועד לתשלום בפועל. ב. פיצוי בגין עוגמת נפש, בסך 2,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה שכנגד: 28.12.10, ועד לתשלום בפועל. ג. אגרת התביעה שכנגד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד תשלומה ועד לתשלום בפועל; ד. שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ (כולל מע"מ), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל (בפסיקת שכר טרחת עו"ד התחשבתי גם בהיות ההליך תביעה קטנה, למרות שכתבי הטענות והדיון חרגו מהיקף של תביעה קטנה). זכות לבקש רשות ערעור מביהמ"ש המחוזי, תוך 15 יום. תביעות קטנותעורך דיןייצוג