אישור משולש - סעיפים 270(4) ו-275(א) לחוק החברות

סעיפים 270(4) ו-275(א) לחוק החברות, קובעים את המנגנון לאישורן של עסקאות כאלה, מנגנון המכונה כאמור "האישור המשולש". סעיף 270(4) קובע: "עסקאות של חברה המפורטות להלן, טעונות אישורים כקבוע בפרק זה, ובלבד שהעסקה אינה פוגעת בטובת החברה: (4) עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עסקה חריגה של חברה ציבורית עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה ענין אישי, לרבות הצעה פרטית שלבעל השליטה יש בה ענין אישי; וכן התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה וכן אם הוא גם נושא משרה בה - באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה - באשר להעסקתו בחברה". עסקה בה מתקשרת החברה עם בעל השליטה בה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו היא אם כן עסקה הטעונה אישור. סעיף 275(א) קובע את האישורים הנדרשים לעסקאות שהן טעונות אישור: "עסקה שמתקיים בה האמור בסעיף 270(4) טעונה אישורם של אלה בסדר הזה: (1) ועדת הביקורת, ובעסקה באשר לתנאי כהונה והעסקה - ועדת התגמול; (2) הדירקטוריון; (3) האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה". כלומר, כדי שלעסקה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה ביחס לתנאי העסקתו יהיה תוקף, העסקה צריכה לקבל אישור של שלושה גורמים שפורטו בחוק: ועדת הביקורת של החברה, הדירקטוריון שלה והאסיפה הכללית - ברוב של בעלי המניות שאין להם ענין אישי בעסקה. מנגנון "האישור המשולש" שבס' 275 לחוק החברות, קובע את האורגנים של החברה המוסמכים "להביע בשמה" של החברה את הסכמתה בהתייחס להסכמים של בעלי ענין. בהסכמים כאלה - בניגוד למצב הרגיל, אין די בהבעת רצונה של החברה באמצעות הדירקטוריון שלה, אלא נדרשת הבעת הרצון של הגופים האחרים בחברה - שפורטו בס' 275. כך, כדי שהחברה "תסכים" לעסקת בעל ענין, נדרש אישור של שלושת הגורמים שצוינו בס' 275, ובהעדר אישור שלהם, לא ניתן לקבוע כי החברה "הסכימה" לתנאי ההסכם או כי היא התקשרה בו. החוק אף קובע מה דינה של עסקה עם בעל ענין בחברה שלא אושרה בהתאם לפרוצדורה כפי שתוארה לעיל. ס' 280(א) לחוק החברות, שכותרתו "עסקה חסרת תוקף", קובע: "לעסקה של חברה עם נושא משרה בה או לעסקה כאמור בס' 270(4) ו-(4א) עם בעל השליטה בה לא יהיה תוקף כלפי החברה וכלפי נושא המשרה או בעל השליטה, אם העסקה לא אושרה בהתאם לקבוע בפרק זה לרבות אם נפל בהליך האישור פגם מהותי, או אם העסקה נעשתה בחריגה מהותית מהאישור". המחוקק הביע אם כן את דעתו לפיה ככלל, עסקה הטעונה אישור בהתאם לפרק החמישי בחוק החברות, שלא אושרה על פי המנגנונים שנקבעו בחוק - היא חסרת תוקף. אין ספק כי עסקה הנוגעת לקביעת שכרו של בעל השליטה בחברה, היא עסקה הטעונה אישורים בהתאם להוראות חוק החברות. לכן, בהתאם להוראות ס' 280(א) הנ"ל - אין תוקף לעסקה אלמלא היא מאושרת בהתאם לקבוע בחוק. דיני חברותחוק החברות