תקנות העדות העתקים צילומיים

תקנות העדות (העתקים צילומיים), תש"ל-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23א, 23ב ו-41 לפקודת העדות, אני מתקין תקנות אלה: 1. שיטות לעשיית העתק צילומי (תיקון: תשס"ה) בנוסף להעתקים המתקבלים בתהליכי-צילום, יהיה העתק צילומי לענין חלק 5א לפקודה גם העתק המתקבל בשיטת הרפרוגרפיה המבטיחה קריאתו של ההעתק במשך חמש שנים לפחות, אם בהעתק מופיעים כל הסימנים המופיעים במקור וכן סריקה ממוחשבת כהגדרתה בתקנה 3א. 2. העתק צילומי של מסמך שלא בוער מקורו העתק צילומי של מסמך שלא בוער מקורו ישמש ראיה לכאורה בהליכים משפטיים, אם ההעתק הצילומי נעשה סמוך להגשתו בהליך המשפטי, וצורף אליו אישור כמפורט בתוספת הראשונה. 3. העתק צילומי של מסמך שבוער מקורו (א) העתק צילומי של מסמך שבוער מקורו ישמש ראיה לכאורה בהליכים משפטיים, אם נתמלאו בו תנאים אלה: (1) הוא העתק צילומי מזוער; (2) הוא מהווה יחידה בתוך רצף יחידות של תצלומים מזוערים שהם חטיבה אחת בסרט שלא נחתך ושלא חובר בכל דרך בכל מקום שהוא; (3) בסרט נכללים אישורים - בראשיתו כמפורט בתוספת השניה ובסופו כמפורט בתוספת השלישית; (4) הוא מסמך מתוך סדרה של מסמכים שמי שעשה בשבילו הצילום נוהג לצלמם בדרך קבע במהלך-עסקיו הרגיל; (5) (א) הביעור נעשה בדרך שריפה, השמדה כימית או עיבוד הנייר וניתן על כך אישור כמפורט בתוספת הרביעית; או - (ב) המסמך בוער או הושמד כתוצאה מפעולת-מלחמה, או משריפה, שטפון או נזק-טבע אחר, וניתן על כך אישור בתצהיר כמפורט בתוספת החמישית, סמוך ככל האפשר לאירוע שגרם לביעור המסמך, והתצהיר נעשה לפי סעיף 37 לפקודה והופקד אצל רשם בית-המשפט המחוזי במחוז שבו אירע האירוע. (ב) על אף האמור בפיסקה (2) לתקנת-משנה (א) מותר לחבר לסרט סרט נוסף אחד המכיל תיקונים או תוספות לאותו סרט, אם הסרט הנוסף ממלא אחר הוראות פיסקאות (2) ו-(3) לתקנת-משנה (א) וצויינה באישור מהות התיקונים או ההוספות. (ג) לענין תקנה זו והתוספת שלפיה, "סרט" - לרבות מיקרופיש. 3א. סריקה ממוחשבת (א) מסמך סרוק של מסמך שבוער מקורו, ישמש ראיה לכאורה בהליכים משפטיים אם נתקיימו בו התנאים האלה: (1) הסורק אישר שהמסמך נסרק מהמקור בשלמותו ונלווה לקובץ המחשב מידע המציין שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת; (2) ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את שמירת קובץ המחשב בצורה הנאמנה למקור; (3) ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני שיבוש בעבודת המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור; (4) אם חל מעבר מטכנולוגיה לטכנולוגיה, ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את נאמנות קובץ המחשב למקור; (5) תועדו הפעולות המפורטות בפסקאות (1) עד (4); (6) אם מוגש פלט של קובץ מחשב, הוא הופק כתוצאה מתהליך סריקה ממוחשבת הממלא אחרי התנאים בפסקאות (1) עד (5), והוכח הקשר בין אותו פלט לבין קובץ המחשב. (ב) בתקנה זו - "סריקה ממוחשבת" - הליך טכנולוגי המעתיק מסמך מקור לקובץ מחשב באופן שניתן לאחזר ממנו תוצר קריא הזהה בתוכנו למקור; "קובץ מחשב" - מסר אלקטרוני כמשמעותו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת. 4. הוראת מעבר העתק צילומי מזוער של מסמך שבוער לפני תחילתן של תקנות אלה ישמש ראיה לכאורה, ובלבד שיש בו או בקשר אליו אישורים הכוללים את עיקר האמור בתקנה 3(א)(3) וניתן תצהיר על מועד הביעור ושיטתו. תוספת ראשונה (תקנה 2) 1. למקרה שהמקור בידי מביא ההעתק. פקודת העדות אישור-העתק אני מאשר שזהו העתק מדוייק של המסמך הנמצא בידי במקום___ ___ חתימה___תאריך 2. למקרה שהמקור בידי אדם אחר פקודת העדות אישור-העתק אני מאשר שזהו העתק מדוייק של המסמך שהוצא לי על ידי___ והנמצא ב-___ ___ חתימה___תאריך תוספת שניה (תקנה 3(א) (3)) פקודת העדות טופס בקשה לצילום (יצולם בחטיבה אחת עם החומר המצולם שיבוער) בקשה לצילום אני מבקש לצלם___מסמכים הרצ"ב והם המסמכים המקוריים שבידי, ומטרת הצילום היא במסגרת מבצע שיגרתי לצרכי ___1. תיאור ממצה של סוג המסמכים: תאריך אישור הצלם קיבלתי את המסמכים הנ"ל ומצאתים ראויים לצילום. הצילום הנ"ל נעשה בהמשך לסרט שסימנו___2. ציין אם הצילום הוא לצרכי בטחון המסמך, ביעור שיגרתי וכו'. במקרה שמערכת מסמכים המתייחסים לנושא אחד או לתיק אחד מצולמים ביותר מסרט אחד יש לציין בכל סרט נוסף את סימן הסרט שקדם לו. תוספת שלישית (תקנה 3(א) (3)) טופס אישור (יצולם בחטיבה אחת עם טופס הבקשה והמסמכים המיועדים לביעור) פקודת העדות אישור עשיית העתק צילומי עד כאן ___מסמכים שנמסרו לי ע"י ___בהזמנה מס'___ ביום ___המשך תצלום המסמכים שצילומם הוזמן בהזמנה האמורה הם בסרט שסימונו___1. תאריך 1. במקרה שמערכת המסמכים המתייחסים לנושא אחד או תיק אחד יצולמו ביותר מסרט אחד יש לציין את סימן הסרט שבו יצולמו המסמכים הנוספים. תוספת רביעית (תקנה 3(א) (5) (א)) פקודת העדות אישור ביעור אני מאשר כי ביום ___בוערו המסמכים הבאים___אשר הועתקו בהעתק___ צילומי ביום ___לפי בקשה מס'___ העתק הצילום המסומן___ הביעור נעשה בנוכחות___ שיטת הביעור___ חתימות:___(1)___ ___שם החותם ותפקידו ___(2)___ ___שם החותם ותפקידו הערה: אם נעשה הביעור לפי חוק הארכיונים, תשט"ו-1955, מותר להשתמש בטופס מס' 4 (פרוטוקול על ביעור חומר ארכיוני, שנקבע לפי תקנה 14 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשי"ז-1957, ובלבד שיצויינו בטופס הפרטים בדבר ההעתק הצילומי שנעשה. תוספת חמישית (תקנה 3(א) (5) (ב)) פקודת העדות אישור ביעור כתוצאה מפעולת מלחמה, או שריפה, שטפון או נזק-טבע אחר אני ___הגר ___העובד ב___בתפקיד___מצהיר בזה לאמור: המסמכים המפורטים להלן הושמדו כתוצאה מ- ___ (תן תיאור של המאורע שהביא לביעור המסמכים) שאירע ביום___ המסמכים ממסמכים אלה נעשה העתק צילומי ביום___ וההעתק הצילומי נמצא ב___ ההעתק הצילומי מסומן תאריך עדותדיוןתקנות