בקשה לתיקון פרוטוקול בבית הדין לעבודה

המערער הגיש לבית הדין לעבודה "בקשה לתיקון פרוטוקול", בה ביקש "להוסיף לפרוטוקול את בקשת פסילת ההרכב עקב קיום דיון בהיעדר המבקש למרות הימצאו בביה"ד" (תב"ע נה/767-12). בנימוקי הבקשה ציין המערער כי בדיון ביום 26.3.1995 הוא טען כי מותב בית הדין צריך לפסול עצמו, "משום שהחל את הדיון בנוכחות המשיבים ללא המבקש לאחר שניתנה רק להם הרשות להיכנס לאולם". כן ציין כי בקשת הפסילה "לא נרשמה בפרוטוקול למרות שנאמרה", וכי "המשיבים התבקשו אף להשיב על כך והתעלמו מכך". מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא בקשה לתיקון פרוטוקול בבית הדין לעבודה: השופט י' אליאסוף: .1לפנינו ערעור על מספר החלטות של בית הדין האזורי. .2המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) הודיע למערער על דחיית תביעתו לגמלת הבטחת הכנסה החל מיום 1.7.1994, עקב אי שיתוף פעולה של המערער במרכז שיקום (ראה ת/1) וכן סירוב לקבל עבודה בחודש אוגוסט .1994 המערער הגיש ביום 5.10.1994תובענה (תב"ע נה/15-04), בה ביקש לחייב את המוסד ואת שירות התעסוקה (להלן - ש"ת), לשלם לו את המגיע לו עד ליום הגשת התביעה, לבטל את החלטת "ועדת הכושר" אשר הפנתה אותו למרכז השיקום " מגדל אור", לבטל את הקביעה שהמערער סירב לעבוד בחפירות ארכאולוגיות ולקבוע כי המערער אינו יכול לעבוד בחפירות ארכאולוגיות, בייעור, במסגריה או בעבודה פיזית אחרת. הדיון בהליך זה אוחד עם התובענה השנייה שהגיש המערער(ראה פסקה 3להלן). ההחלטה על האיחוד ניתנה על-ידי השופטת קציר ביום .27.1.1995 .3מספר שבועות לאחר מכן (ביום 22.11.1994), הגיש המערער תובענה שנייה בבית הדין האזורי (תב"ע נה/68-04), כנגד המוסד ו-ש"ת, וכן כנגד שני עובדים של המוסד ו-ש"ת. בתובענה זו ביקש המערער לקבוע כי הנתבעים לא נהגו בתום לב ו/או ברשלנות ולחייבם לשלם לו את הנזקים שנגרמו לו ושייגרמו לו עקב מעשיהם. .4ביום 26.3.1995קיים מותב בית הדין האזורי דיון בתביעותיו של המערער. המערער לא היה מיוצג, והמוסד ו-ש"ת היו מיוצגים על-ידי באי-כוחם. מיד עם תחילת הדיון, טען המערער כדלקמן: "התובע: יש לי טענה מיקדמית שלפני הדיון נכנסו שני עורכי הדין וניהלו דיון בעוד שאני ממתין בחוץ וכאשר נכנסתי כמה דקות קודם לברר את זמן הדיון ביקשו ממני לצאת. אני לא מבין מדוע התיק שהיה קבוע בפני כב' השופטת קציר הועבר לשופט הנוכחי. לא ראיתי שום החלטה שהשופטת קציר פסלה את עצמה. אני רוצה להעיר שישנו תיק נוסף שהוגש לפני שבוע שניתן לו מס' 91/67וביקשתי שהוא יאוחד עם יתר התיקים כי מדובר באותם עניינים ובאותם עדים אך הפקיד הראשי החליט לא לצרף אותו. אני רוצה הסבר מבית הדין שיתן הסבר ואם יכול להחליט בלי שיש לו דעה קדומה. לאחר החלטה זו אני אבדוק את עמדתי לגבי ההמשך." על-פי פרוטוקול הדיון, לא היתה התיחסות לטענה זו של המערער. לאחר מכן, טען המערער טענותיו ובאי-כוח המשיבים השיבו. .5כעבור יומיים, ביום 28.3.1995, הגיש המערער לבית הדין האזורי "בקשה לתיקון פרוטוקול", בה ביקש "להוסיף לפרוטוקול את בקשת פסילת ההרכב עקב קיום דיון בהיעדר המבקש למרות הימצאו בביה"ד" (תב"ע נה/767-12). בנימוקי הבקשה ציין המערער כי בדיון ביום 26.3.1995הוא טען כי מותב בית הדין צריך לפסול עצמו, "משום שהחל את הדיון בנוכחות המשיבים ללא המבקש לאחר שניתנה רק להם הרשות להיכנס לאולם". כן ציין כי בקשת הפסילה "לא נרשמה בפרוטוקול למרות שנאמרה", וכי "המשיבים התבקשו אף להשיב על כך והתעלמו מכך". לאחר קבלת תגובות בא-כוח המוסד ו-ש"ת, החליט מותב בית הדין ביום 21.5.1995כי הכלל הוא שלבקשה לתיקון פרוטוקול יש לצרף תצהיר, ו"בגין אי צרוף תצהיר לבקשה התוצאה היא שדין הבקשה לתיקון הפרוטוקול להידחות". .6ביום 5.6.1995נתן מותב בית הדין את פסק-דינו המפורט (שכותרתו "החלטה"), וקבע כי דין התביעה ב-תב"ע נה/68- 04להידחות בגין חוסר עילה. באשר לתביעה ב-תב"ע נה/15- 04קבע בית הדין האזורי כי לא נותרה בה רלוונטיות. .7המערער הגיש ערעור על החלטת בית הדין האזורי מיום 5.6.1995לפיה נדחו תביעותיו. כמו כן הגיש ערעור על החלטות ביניים של בית הדין בעניין תיקון הפרוטוקול מיום 21.5.1995(תב"ע נה/767-12, ראה פסקה 5לעיל) ובעניין מסירות חוות דעת וצירוף נתבעים מיום 16.5.1995(תב"ע נה/580-12). בהודעת הערעור ובטיעוניו לפנינו טען המערער טענות שונות, ובכלל זאת טענות לעניין אותו העלה בטענתו כמצוטט בפסקה 4לעיל ובבקשה לתיקון פרוטוקול כמפורט בפסקה 5לעיל. בעניין האמור הגיב בא-כוח ש"ת כי לא נדון דבר בעניינו של המערער שלא בפניו. .8לאחר עיון בטענות הצדדים, נראה לנו כי הגם שאנו מקבלים את תגובת בא-כוח ש"ת כי לא נדון דבר בעניינו של המערער שלא בפניו, יש חשיבות רבה להקפדה על מראית פני הצרק. טענתו של המערער, כמצוטט בפסקה 4לעיל, לא היתה צריכה להישאר ללא תגובה והתייחסות של בית הדין. לפיכך, הגענו למסקנה כי אין לדון בטענותיו של המערער להחלטת בית הדין האזורי לגופה, אלא יש לבטל את ההליכים בשתי התובענות הנדונות (תב"ע נה/15-04; תב"ע נה/68-04), וזאת משום מראית פני הצדק. על כן, אנו מורים על שמיעת הדיון בשתי תובענות אלה, מראשיתן, בפני מותב אחר של בית הדין האזורי. השופט הראשי של בית הדין האזורי בחיפה יקבע את המותב שידון בשתי התובענות ויורה על שמיעת הדיון בהן בהקדם ומחוץ לתור הדיונים. כמו כן, ככל שיש הליכים נוספים של המערער בבית הדין האזורי, אשר ניתן לקיים את הדיון בהם ביחד עם התובענות האמורות, יתן השופט הראשי החלטתו בקשר לכך. .9המוסד ו-ש"ת, ביחד, ישלמו למערער, שלא היה מיוצג, הוצאות בשתי הערכאות בסך 250 ש"ח. פרוטוקול דיוןתיקון פרוטוקול דיוןמסמכיםפרוטוקולבית הדין לעבודה