עיקול מכונית נכה

החלטה 1. בפני בקשת המבקשים להורות על החזר רכב מסוג סקודה שנת יצור 2001 מ.ר. 2570110 (להלן: הרכב), שנתפס ע"י המשיבה 2 (להלן: המשיבה), ביום 31.10.05. לטענת המבקשים, הרכב רשום על שם המבקשת 2 (להלן: המבקשת), אך הוא משמש למבקש 1 (להלן: המבקש), הסובל מבעיות בריאות רבות והוא אף נכה בעקבות תאונות דרכים, לצרכי ניידות. הרכב שועבד לטובת המשיבה להבטחת חובות של המבקשים ושל החברה שהיתה בבעלותם ונסגרה, והמשיבה הגישה ללשכת ההוצל"פ בקריות שטר משכון בגין הרכב, על סך של 60,000 ש"ח (קרן). לטענת המבקשים, שולם סכום הרכב אשר בגינו נחתם שטר המשכון למשיבה ואין יתרת חוב בגין הרכב הנ"ל. קיימת מחלוקת לגבי גובה החוב ולגבי פעולות שנעשו בחשבונות לאחר מתן צווי הכינוס, וכן לגבי שיקים של צדדים שלישיים שהופקדו בחשבונות וחזרו כבלתי נפרעים, והמשיבה לא נוקטת בהליכים נגדם ואף לא מוסרת למבקשים את השיקים כדי שיפעלו נגד החייבים. 2. תגובת המשיבה המשיבה מתנגדת לבקשה מהנימוקים הבאים: א. אין חולק כי המבקשים נמצאים במצב כלכלי קשה ביותר, אשר בעטיו ניתן נגדם צו לכינוס נכסים במסגרת הליכי פש"ר, וכי לא יהא באפשרותם לפרוע את יתרת החוב אותה הם חייבים למשיבה, ואשר להבטחתה מושכן הרכב. ב. אין בפי המבקשים כל טענה אודות יתרת החוב, למעט טענה לקונית וסתמית. המבקשים פתחו שני חשבונות אצל המשיב, חשבון עו"ש פרטי, וחשבון של החברה שבבעלותם. בשני החשבונות נצברה יתרת חובה העולה על 77,691 ש"ח, לא כולל הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד. המבקשים ערבו להתחייבויות החברה שבבעלותם, ושעבדו את הרכב להבטחת התחייבויותיהם, הן בחשבון החברה והן בחשבונם הפרטי. המבקשת אף חתמה על שני שטרי המשכון לשעבוד הרכב. ג. נוכח האמור לעיל, הגישה המשיבה בקשה למימוש משכון הרכב, לתפיסתו ולמינויה של עו"ד וייל ככונסת נכסים על הרכב. ביום 31.10.05 ניתן צו כמבוקש על ידי ראש ההוצל"פ, והרכב נתפס על ידי מעקל מורשה. הרכב פורסם בעיתון יומי לשם מכירתו במכרז לכל המרבה במחיר, ולאחר קיומה של התמחרות בין המציעים, הוצע סך של 52,000 ש"ח. גם לאחר מימוש הרכב, תיוותר לחובת המבקשים יתרת חוב מהותית. מכירת הרכב עוכבה בשל הגשת הבקשה על ידי המבקשים. ד. המבקשים אינם טוענים כנגד תוקפו של המשכון הרובץ על הרכב, ואין בהחלטת בית המשפט מיום 27.6.05 (היום בו ניתן צו הכינוס), כל הוראה לעיכוב הליכי מימוש המשכון בידי נושה מובטח. ה. הרכב הוא בבעלותה של המבקשת ולמבקש אין מעמד בבקשה. מכל מקום, מצבו הרפואי אינו יכול להוות היתר להפרה בוטה של ההתקשרות החוזית בין הצדדים. ו. אין תחולה במקרה דנן להוראות סעיף 22 (א) (5) לחוק ההוצל"פ, התשכ"ז - 1967, שהרי מדובר במקרה דנן במימוש משכון. 3. תגובת הכנ"ר הכנ"ר תומך בעמדת המשיבה, ומציין כי המבקשים לא המציאו "בדל ראיה" כי כיסו את חובם לנושה המובטח, ואין מחלוקת לגבי תוקפו של המשכון. אין בנסיבות אלה, לא מתקיימת עילה להחזר הרכב ולעיכוב הליכי הוצל"פ. הוראות סעיף 22 לפקודה, הדנה בעיכוב הליכים, קובעת כי אין לעכב נושה מובטח בהפעלת תרופותיו לעניין הערובה שברשותו. דיון 4. א. סעיף 22 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם - 1980, (להלן: הפקודה) הדן בעיכוב הליכים קובע בסעיף (ד) (2) כדלקמן: "לא יעכב בית המשפט בעל משכנתא או נושה מובטח אחר בהפעלת תרופותיהם המשפטיות לעניין הערובה שברשותם". (וראה לעניין זה גם ספרם של לוין וגרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שניה, עמ' 117). צו הכינוס אינו בא לגרוע מכוחו של נושה מובטח לממש ערובתו או לעשות בה בדרך אחרת. (ס' 20 לפקודה). תכליתם של שטרי משכון ומשכנתא להבטיח פרעון החיוב המובטח על פיו ללא כל דיחוי, על אף הקשיים הנגרמים לחייבים, מטבע הדברים, והמחוקק בחר ליתן לנושה המובטח אפשרות להפרע לאלתר מהבטוחה, ולא לקבל את הדיבידנד, הזניח לעיתים, מהתשלומים החודשיים. אין למבקשים כל טענה כנגד תוקפו של שטר המשכון, ואף אין כל טענה כנגד ההחלטה של ראש ההוצל"פ. ב. איני רואה להתייחס לטענותיהם הסתמיות של המבקשים בדבר פרעון חובם למשיבה, והטענות הכלליות לגבי התנהלותה לא יבחנו בשלב זה. ג. סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967 קובע מהם המיטלטלין אשר אינם ניתנים לעיקול וביניהם "כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים, השייכים לנכה והנחוצים לו לשימוש האישי בגלל נכותו". "הוראת הסעיף, מונעת, בין השאר עיקול מכונית הנחוצה לשימושו האישי של החייב בגלל נכותו. אלא שהפטור מעיקול לא יחול אם החוב גובש בשל רכישת המכונית שעיקולה נדרש. חשוב שאומר כי הוראה סטאטוטורית זו אינה חלה בענייננו, שכן היא מתייחסת לעיקול בלבד ולא למשכון. נראה לי כי הבחנה זו טעמה עימה... ואפילו היתה הוראה זו חלה בענייננו, כי אז יהיה המבקש מושתק, לדעתי, מלסמוך על סעיף זה. הנימוק לכך הוא שההסתמכות על ההוראה המגוננת שבסעיף הנ"ל, נוגדת את עיקרון תום הלב...". (בש"א 10399/02, טולדו נ' בנק דיסקונט, (מפי כב' סגן הנשיא השופט בר אופיר (צורף לסיכומי המשיבה)) . די בכך כדי לדחות את הבקשה. 5. אני דוחה את הבקשה להחזר הרכב למבקשים, וכונסת הנכסים רשאית להמשיך בהליכים של מכירת הרכב עפ"י ההוראות של ראש ההוצל"פ, כב' הרשם מסבאח קבאני. רכבנכותעיקול