התפטרות הנחשבת כפיטורים

התפטרות הנחשבת כפיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים: סעיף 11(א) לחוק, מציין כאמור שתי חלופות, אשר כל אחת מהן דינה לעניין החוק כפיטורים. הראשונה - התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה השנייה - התפטרות מחמת נסיבות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד, שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. (ראו: דב"ע מח/3-155 אברהם פנחסי נ' מכלוף שיטרית, עבודה ארצי, כרך כא(3), 356). ההלכה הפסוקה קבעה כי - "הנטל להוכחת טענת התפטרות "בגין הרעה מוחשית בתנאי העבודה" או "בשל נסיבות אחרות שביחסי עבודה", מוטל על הטוען, קרי, על העובד" (ראו: דב"ע לג/3-58 האוניברסיטה העברית ירושלים נ' בתיה מינטל, פד"ע ח 65;דב"ע מח/3-159 שלום נ' מירון סובל שור ושות', פד"ע כ' 290). ראשית, עליו להוכיח כי אכן הייתה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או כי היו נסיבות אחרות ביחסי העבודה, בעטין לא ניתן היה לדרוש כי ימשיך בעבודתו. אשר לטיב ההרעה בתנאי העבודה, נקבע לא אחת כי ההרעה צריכה להיות מוחשית עד כדי ייחוס למעביד רצון להפטר מן העובד (ראו: ע"א 496/67 שוקרי נ' מדינת ישראל פד"י כב (1), 395; עד"מ חברת השמירה בע"מ - מילר, (פורסם במאגרים האלקטרוניים, מיום 3.3.04). שנית, על העובד להוכיח את "הקשר הסיבתי" בין ההתפטרות להרעה או לנסיבות הנ"ל קרי, עליו להוכיח כי החלטתו להתפטר נבעה בשל הטעמים לעיל, ולא בשל טעם אחר (ראו: דב"ע מח/3-159 חיים שלום - מירון סובל שור ושות', פד"ע כ ; דב"ע לה /3-41 היגר נ' שוורץ פד"ע ז' עמ' 24). שלישית, על העובד להוכיח כי נתן התראה סבירה למעביד בדבר כוונתו להתפטר, כך שתהא למעביד הזדמנות לפעול לתיקון המצב. נקבע, כי כאשר מדובר בנסיבות שבידי המעביד לתקנן, על העובד להעמיד את המעביד על כוונתו להתפטר, כך שתהא למעביד הזדמנות לעשות לסילוק הסיבה, ורק אם לא עשה לסילוקה - יתקיים האמור בסעיף 11(א) לחוק (ראו: דב"ע לה/3-15 בן צור דרויאנוב בע"מ נ' זיגמונד רוסקיס, עבודה ארצי, כרך ח(2), 60 ;דב"ע שן/3-10 חיים כהן נ' הלר פיסול ותכשיטים בע"מ, פד"ע כא, 238;דב"ע מח/3-174 טלסיס בע"מ נ' מיכאל רוגל, פד"ע כ,421 ). ההלכה הפסוקה קבעה לא אחת כי נסיבות המצדיקות התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים הן "שינויים במקום העבודה, בסדרי העבודה, בתנאי העבודה, בין כלליים ובין כאלה החלים ומשפיעים על עובד בודד, אי קיום הוראות חוקי המגן, צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים, פגיעה אישית בעובד על רקע דעותיו או מוצאו, וכיוצאים באלה עניינים מהותיים המהווים צידוק לעובד לקום ולעזוב את מקום עבודתו, ביוזמתו, תוך קבלת פיצויי פיטורים". (ראו: עד"מ (ארצי) 18/06 דנדינו מרכז טכסטיל לאופנה - ויבלי (ניתן ביום 31.12.07)). פיטוריםהתפטרות