זכויות אסירים בהפרדה

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא החזקת אסירים בהפרדה: 1. העותרים, אסירים לתקופות שונות, שהו במועד הגשת העתירות והדיון בהם באגף ההפרדה הארצית בכלא השרון (עותרים 1 ו- 2) ובכלא איילון (עותר 3) והם מלינים על אפליה ביניהם, כמו בין אסירים פליליים שנתונים בהפרדה כמותם, לבין אסירים פליליים שאינם נתונים בהפרדה, שתנאי מאסרם טובים יותר משלהם. 2. באשר לטענת האפליה בין העותרים ואסירים אחרים שנמצאים באגף הפרדה ארצית כמותם לבין אסירים פליליים שאינם מוחזקים בהפרדה, טוענים באי כוחם שתנאי מאסרם של העותרים קשים מנשוא, הם מוחזקים בתא קטן ונפרד ללא קשר עם אחרים, פרט לסוהרים, והטיול היומי שניתן להם הוא במתחם מזערי ביותר מבחינת הזמן והמקום. לטענתם, החזקת העותרים בהפרדה מהווה אקט ענישתי קשה, פוגעת בזכותם לחירות אישי, בשלמות גופם ובכבודם באופן לא סביר ולא מידתי, במיוחד כשהחזקתם בהפרדה נמשכת שנים רבות. 3. ב"כ העותרים טוענים שהחלטת המשיב שלא להעניק לעותרים אותם תנאים שמוענקים לאסירים פליליים היא לא סבירה, מפלה לרעה ולא מיועדת לתכלית ראויה שכן, מתן תנאים שווים להם ולאסירים פליליים לא תפגע במטרת החזקתם של העותרים בהפרדה. לטענתם, התנהגות העותרים ששוהים בהפרדה, לעיתים מנימוק שלא תלוי בהם ולא נתון לשליטתם, תקינה, הם נשמעים להוראות המשיב ולא נרשמו לחובתם דו"חות משמעת. תנאי המאסר המתבקשים לא פוגעים בבטחון ובסדרי בית הסוהר ונובעים מזכויותיהם של העותרים לכבוד ולשלמות בריאותם הפיזית והנפשית. 4. לצורך הדיון בעתירות אני יוצא מתוך הנחה שהעותרים מוחזקים בהפרדה לאחת המטרות המנויות בסעיף 19 ב' לפקודת בתי הסוהר וכי החזקתם בהפרדה היא האמצעי היחיד שבאמצעותו ניתן להשיג את מטרות החזקתם בהפרדה. 5. אינני מתעלם מהתנהגותם השלילית של העותרים, כפי שבאה לביטוי בדו"חות המשמעת שהוגשו נגדם כמפורט בסעיף 4 לתגובת המשיב ובנספח א' לתגובה, אך לאור חלוף הזמן מאז קרות האירועים נושא דו"חות המשמעת אין בהם לכשעצמם כדי למנוע מהעותרים קבלת טובות הנאה בנושאי העתירות. 6. אדון בטענות העותרים באשר לאפליה ביניהם לבין אסירים פליליים. (א) ביקורים 1. אין מחלוקת שאסירי הפרדה, כמו העותרים, זכאים ל"ביקור סגור" של בני משפחה מדרגה ראשונה פעם בשבוע למשך חצי שעה, כאשר מפקד בית הסוהר או מנהל האגף רשאים להאריך את משך הביקור לשעה אחת בחודש, בכפוף להתנהגות חיובית ולכך שהוראות חטיבת הביטחון ו/או הוועדה לא קובעות אחרת. כך גם מוסמך מפקד בית הסוהר ו/או סגנו לאשר לאסיר הפרדה שני ביקורים פתוחים בחודש בתנאים הנ"ל. 2. מצבם של אסירי הפרדה, כמו העותרים, בהשוואה לאסירים פליליים טוב יותר מבחינת תדירות הביקורים שכן האחרונים זכאים לביקור למשך חצי שעה פעם בשבוע. 3. יש באמור לעיל, ובסמכות המוקנית למפקדי בית הסוהר או סגנו להאריך את משך הביקור לשעה פעם אחת בחודש בתנאים הנ"ל, שאינה קיימת לגבי אסירים שאינם מוחזקים בהפרדה, לגביהם נדרש "טעם מיוחד" להארכת משך הביקורים, כדי לשלול טענת העותרים שכן מפקד בית הסוהר השתמש בסמכות זו לגבי העותרים 1 ו- 2 כמפורט בסעיף 10 לתגובת המשיב וברשימת הביקורים שצורפה כנספח ב' לתגובה. 4. אין מחלוקת שאסירים פליליים שאינם נתונים בהפרדה זכאים ל"ביקורים פתוחים" כאשר ביניהם לבין מבקריהם לא מפרידה מחיצה בעוד שהעותרים, כאסירי הפרדה, מקבלים מבקרים, בני משפחה בדרגה ראשונה, מאחורי מחיצת רשת או זכוכית. גם בענין זה מוסמך מפקד בית הסוהר ו/או סגנו לאשר עד שני "ביקורים פתוחים" בחודש בכפוף לתנאים הנ"ל. הצורך במניעת העברת חפצים אסורים ומסרים בין אסירי הפרדה למבקריהם מצדיק את הביקורים הסגורים יותר מאשר החשש לשלומו של האסיר המוחזק בהפרדה או מבקריו, שכן מדובר במבקרים שהם בני משפחה מדרגה ראשונה שנבדקים ע"י גורמי הביטחון של המשיב. 5. מבלי להתעלם מסמכותם של מפקד בית הסוהר ו/או סגנו כאמור לעיל, מוצע להרחיב את הקף סמכותם כך שיהיו מוסמכים לאשר ביקורים פתוחים לאסירי הפרדה אף מעבר לשני ביקורים בחודש, בתנאים הנ"ל, כאשר מדובר בבני משפחה מדרגה ראשונה שיאושרו לקיים ביקור פתוח ע"י גורמי הביטחון של המשיב. 6. אין מחלוקת שאסירי הפרדה זכאים לביקור של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד בעוד שאסירים פליליים שאינם מוחזקים בהפרדה זכאים לביקורים ע"י מבקרים שאינם בני משפחה, שמאושרים לבקרם ע"י גורמי הביטחון במשיב ובתנאי שאין להם עבר פלילי. אינני מתעלם מהצורך לעשות הכל על מנת לקיים את המטרה שלשמה מוחזק אסיר בהפרדה אך לאור תנאי הבידוד מהעולם החיצוני שבהם מוחזקים העותרים, למעט שיחת טלפון וביקור קרובי משפחה מדרגה ראשונה, מן הראוי להסמיך את מפקד בית הסוהר ו/או את סגנו לאשר לכל עותר ביקור סגור אחד בחודש, מתוך ארבעת הביקורים הנ"ל, של מי שאינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה למשך חצי שעה בתנאים בהם מאושר ביקור כזה אצל אסיר פלילי שאינו מוחזק בהפרדה בתנאי שלא יהיה בביקור כדי לסכל את מטרת החזקתו של העותר בהפרדה ובהתחשב במסוכנותו, בהתנהגותו במהלך המאסר ובמשך הזמן שבו הוא מוחזק בהפרדה. (ב) שיחות טלפון 1. ב"כ העותרים מבקשים להשוות את מספר השעות שבהם יכולים אסירי הפרדה לשוחח בטלפון למספר השעות שבהם יכולים לשוחח בטלפון אסירים פליליים שאינם נתונים בהפרדה, דהיינו, בין השעות 08:00 ל- 22:00 במקום עד שעה 20:00 שכן שיחות הטלפון בשעות הערב המאוחרות זולות יותר, בשל מצוקת מכשירי הטלפון באגפי ההפרדה ועל מנת לא לפגוע בקשר בין העותרים לבין בני משפחותיהם. לטענת ב"כ העותרים אין בעובדה שאגף ההפרדה נסגר לאחר שספירת הלילה מסתיימת בשעה 18:00 כדי למנוע הארכת השעות של שיחות הטלפון שכן גם אגפים בהם מוחזקים אסירים פליליים נסגרים באותה שעה ובעבר הורשו אסירי הפרדה במשך שנים רבות לשוחח בטלפון עד שעה 22:00. 2. המשיב מתנגד להארכת משך השעות שבהן יוכלו העותרים ואסירי הפרדה אחרים לשוחח בטלפון עד שעה 22:00 וסומך התנגדותו על החלטות של ביהמ"ש המחוזי בנצרת ושל ביהמ"ש העליון שדחו בקשות זהות שהגיש האסיר פרנסואה אבוטבול שנידונו ברע"ב 8020/09 וברע"ב 1375/12 שצורף כנספח א' למענה מיום 6.8.12. 3. עיון בהחלטתו של כב' השופט ג'ובראן ברע"ב 1375/12 מיום 22.5.12 מעלה כי לאחר בדיקה רוחבית שערך המשיב בעקבות החלטת ביהמ"ש העליון (כב' השופט רובינשטיין) ברע"ב 8020/09 הנ"ל הוא החליט שכל האסירים יוכלו לשוחח בטלפון בין השעות 08:00 עד 20:00. ב"כ המשיב הודיע לבית המשפט כי בכוונת המשיב להאריך את משך זמן השיחה המוקצבת לאסיר הפרדה משעה ביום לשעה וחצי ביום. לאור האמור קבע כב' השופט ג'ובראן שהחלטת המשיב זו לא חורגת ממתחם הסבירות והאיזון שערך המשיב לא לוקה בפגם חמור. 4. לאור האמור בהחלטת כב' השופט ג'ובראן, המסתמכת גם על כוונת המשיב להאריך את משך השיחות הטלפוניות של אסירי הפרדה, אני מורה למשיב לממש כוונתו זו לגבי העותרים לא יאוחר מיום 1.6.13, אם לא עשה כן עד היום, ואני דוחה את העתירה להאריך את זמן סיום שיחות הטלפון לשעה 22:00. (ג) איזוקים 1. ב"כ העותרים מבקשים שלא לכבול את העותרים בכל יציאה שלהם מהתא. ב"כ המשיב טוענת שהאבחנה בין אסירי הפרדה לאסירים פליליים, שאינם מוחזקים בהפרדה, נובעת מהשוני ביניהם בכל הקשור למסוכנות שנשקפת מאסירי הפרדה לאחרים ואשר נשקפת להם מאחרים. לטענתה אין הוראה גורפת שמחייבת כבילת אסיר הפרדה מחוץ לתאו אלא שישנן הוראות ספציפיות בעניינו. 2. לאור העובדה שאין הוראה גורפת לכבול כל אסיר הפרדה בצאתו מתאו, אני דוחה את העתירה בעניין זה. חזקה על המשיב שהוא עושה כדברי ב"כ המשיב, דהיינו, אינו כובל באופן גורף אסירי הפרדה כשהם נמצאים מחוץ לתא, אלא נוקט בצעד זה במקרים מתאימים בהתחשב, בין השאר, במטרת החזקתו של האסיר בהפרדה, במסוכנותו, ובהתנהגותו במהלך מאסרו. (ד) העברת חפצים בין אסירי הפרדה 1. ב"כ העותרים מבקשים לאפשר לעותרים ולאסירי הפרדה אחרים למסור לאסירי הפרדה אחרים המוחזקים באותו אגף חפצים מותרים באחזקה כמו ספרים, עיתונים וסרטי DVD ולקבל מהם חפצים כאלה, כפי שמורשים לעשות אסירים פליליים שמוחזקים באגפים רגילים. 2. המשיב מתנגד לאפשר לאסירי הפרדה להעביר חפצים מאחד לשני שכן העברת חפצים כאלה עלולה לכלול חפצים אסורים בהחזקה, שעלולים לפגוע באסיר ההפרדה המקבל אותם או לשמש להעברת מסרים. ב"כ המשיב טוענת כי מפקד בית הסוהר רשאי לאשר לאסיר הפרדה להחזיק חפצים נוספים על אלה שמותרים בהחזקה על ידי אסירים פליליים שאינם מוחזקים בהפרדה. 3. עמדת המשיב בכל הקשור לאיסור העברת חפצים בין אסירי הפרדה מוצדקת בעיני לאור מטרות החזקתם בהפרדה, דהיינו, חשש לפגיעה בהם ע"י אסירים אחרים (לרבות אסירי הפרדה) או חשש לפגיעה בבטחון ובסדר בבית הסוהר, בין השאר, ע"י העברת מסרים בתוך החפצים, גם אם מדובר בחפצים שמותרים בהחזקה. 4. יש בסמכות המוקנית למפקד בית הסוהר, כאמור בתגובת ב"כ המשיב, כדי לשלול את טענת האפליה ומן הראוי שהסמכות תורחב כך שבמקרים מתאימים, עפ"י שיקול דעתו של מפקד בית הסוהר ושיקול דעת גורמי הביטחון, הוא יאפשר העברת חפצים בין העותרים לאסירי הפרדה אחרים בהתחשב בהתנהגותם, במסוכנותם ובמטרת החזקתם בהפרדה ובכפוף לבדיקות ביטחוניות. סמכות זו תופעל במקרים חריגים שכן אינני מוצא לנכון להטיל על הסוהרים וגורמי הביטחון לבדוק באופן תדיר חפצים בטרם העברתם בין אסירי הפרדה. (ה) קבלת חפצים מגורמי חוץ 1. העותרים מבקשים להתיר להם לקבל ממבקריהם נעלי הליכה, ספרים, מוצרי חשמל ומוזיקה, כפי שמותר לאסירים פליליים לקבל ממבקריהם לאחר בדיקתם ע"י המשיב שכן מחירי המוצרים, ובמיוחד נעלי הליכה, בקנטינה יקרים והם נאלצים לוותר על רכישת מוצרי מזון על מנת לקנותם בתקציב החודשי שמוקצה להם. 2. ב"כ המשיב טוענת שגם לאסירים פליליים אסור לקבל נעלי ספורט ומוצרי חשמל מבחוץ ולכן לא קיימת אפליה בין העותרים לבין אסירים פליליים שאינם מוחזקים בהפרדה בעניין זה. 3. ב"כ המשיב טוענת כי עפ"י נספח א' לפקנ"צ 04.33.00, שדנה בהחזקת חפצים ע"י אסירים, מותר לאסיר שנתון בהפרדה מעל חצי שנה להחזיק מחשב ודיסק למחשב לצרכי לימודים, אסירי הפרדה שלומדים יכולים לקבל ספרי לימוד באישור קצינת החינוך ועפ"י פסיקת בימ"ש זה, במותב אחר, אסיר הפרדה, כמו כל אסיר מנוע חופשות, רשאי לקבל דיסק משפחתי מבחוץ אחת ל- 5 חודשים. לדברי ב"כ המשיב המשיב מעביר תיקון לפקנ"צ הנ"ל לפיו כל אסיר, לרבות אסיר הפרדה, יוכל לקבל מגורמי חוץ שני ספרי קריאה בחודש. 4. לאור האמור בתגובת המשיב ובטיעונים בכתב של ב"כ העותרים, אני מורה למשיב לאפשר לעותרים לקבל דיסק משפחתי מגורמי חוץ אחת ל- 5 חודשים, ולאפשר לכל עותר, כמו לאסירים שנתונים בהפרדה מעל חצי שנה, להחזיק בתאם מחשב ודיסק למחשב לצרכי לימודים בתנאים שייקבעו ע"י המשיב. באם לא תוקנה הפקנ"צ הנ"ל אני מורה למשיב לאפשר לכל עותר לקבל מגורמי חוץ שני ספרי קריאה בחודש בתנאים שיקבע המשיב, לרבות בדיקות ביטחוניות. (ו) שלילת זכויות לשיקום במהלך המאסר, לתוכנית רש"א ולשחרור מוקדם 1. אין מחלוקת שאסירי הפרדה לא משולבים בחינוך ובתעסוקה, לרבות לא בתאם או בתנאים מגבילים, ולא משולבים בפעולות שיקום, דבר שמונע מהם בניית תוכנית שיקומית בפיקוח רש"א ומונע מהם להשתחרר ברשיון בתום שני שליש מתקופת מאסרם. ב"כ העותרים טוענים כי העותרים מופלים לרעה לעומת אסירים פליליים שאינם מוחזקים בהפרדה, אשר משולבים בתעסוקה, בחינוך ובשיקום בתוך האגפים בהם הם מוחזקים או מחוצה להם בהתאם לנתוניהם ולאגף בו הם נמצאים והאינטרס הציבורי מחייב את המשיב לאפשר לעותרים לממש את זכותם לשיקום ולשחרור מוקדם. 2. ב"כ המשיב טוענת שלא ניתן לשלב אסירי הפרדה בתעסוקה, בחינוך ובשיקום מחוץ לאגף ההפרדה, וגם מחוץ לתאיהם, בשל המסוכנות הצפויה מהם וכלפיהם, בגללה הם מוחזקים בהפרדה. עמדה זו סבירה ומוצדקת שכן היא מחויבת מהמציאות בגללה מוחזקים העותרים, כמו אסירי הפרדה אחרים, בהפרדה. עם זאת, יבדוק המשיב אפשרות להעסיק את העותרים בתאיהם בעיסוקים שאין בהם כדי לסכן אותם או אסירים אחרים או סוהרים ושאין בהם כדי לסכל את מטרות החזקתם בהפרדה בהתחשב בין השאר, במשך החזקתם בהפרדה, בהתנהגותם ובנתוניהם האישיים. 3. באשר לפעולות חינוך טוענת ב"כ המשיב שאסירי הפרדה יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, אך אפשרות זו פתוחה בפני אסירים מסוימים בלבד בהתחשב ברמת השכלתם ואינה מתאימה לאסירי הפרדה שאין להם השכלה תיכונית או יסודית. מן הראוי שהמשיב יספק להם חומרי לימוד בהתאם לרמתם, כפי שתיקבע ע"י קצינת החינוך, ובמידת הצורך תעמיד לרשותם מורה או מדריך כדי לסייע להם ברכישת השכלה עפ"י נתוניהם ובהתאם לצרכיהם בעניין זה. 4. ב"כ המשיב טוענת שעפ"י הפקנ"צ שדן בהחזקת אסירים בהפרדה העותרים ואסירי הפרדה אחרים זכאים לטיפול סוציאלי לפי הצורך ועו"ס מבקרת באגף הפרדה פעם בשבוע לאיתור מצוקות של אסירים. 5. יש באמור לעיל כדי לספק את צורכי העותרים בכל הקשור לטיפול סוציאלי ומן הראוי שהעו"ס תבחן אפשרות לקיים פעולות שיקום לגבי העותרים עפ"י נתוניהם (לרבות התאמה, נזקקות ורצון כנה לשיקום מצידם), בהתחשב במטרת החזקתם בהפרדה, במשך החזקתם בהפרדה וביתרת מאסרם על מנת שרש"א תוכל לבחון התאמתם לתוכנית טיפולית בפיקוחה לקראת מועד תום שני שליש ממאסרם. 6. אני מקבל טענת ב"כ המשיב ששחרור מוקדם אינו זכות קנויה לאסיר שמסיים ריצוי שני שליש ממאסרו ושגם אסיר הפרדה זכאי להתייצב בפני ועדת שחרורים לקראת תום אותה תקופה. עם זאת, שילובו של אסיר הזקוק לשיקום וטיפול בהליכים כאלה במהלך מאסרו, כמו גם הכנת תוכנית שיקומית ע"י רש"א או גורם אחר, הם תנאי משמעותי לצורך שחרור על תנאי. משכך, כאמור, על המשיב לעשות הכל על מנת להעניק טיפול ושיקום לאסירי הפרדה הזקוקים לטיפול ולשיקום, בהתחשב בנתוניהם, לרבות נזקקותם לטיפול ושיקום, התאמתם ורצונם בהם, יתרת מאסרם ובמטרת החזקתם בהפרדה, באמצעות עו"ס או גורם מקצועי בהתאם להחלטת גורמי הטיפול במשיב. (ז) איוורור תאי הפרדה 1. ב"כ העותרים טוענים שאין כמעט בתאי ההפרדה הקטנים שם נמצאים העותרים 23 שעות ביממה אויר טבעי או אויר שנכנס מבחוץ שכן רק חלון קטן מופקד על איוורור ותאורת התא. 2. ב"כ המשיב הביאה בסעיף 63 לתגובה נתונים בענין זה באגפי ההפרדה כאשר באגף ההפרדה בכלא איילון אין אמנם חלונות אך יש מערכת מיזוג אוויר מרכזית, אשנב בדלת התא ומאוורר, בכלא השרון יש חלון חיצוני ומאוורר בכל תא ובכלא רימונים יש חלון חיצוני בכל תא ובדלת יש אשנב שנפתח לפרקים. גם אם לא מדובר בתנאי תאורה ואוורור מירבים הרי כפי שנפסק במספר הזדמנויות, יש להתחשב במיקומם של האגפים בבתי הסוהר, שמוקמו בהתאם לדרישות הביטחון שנדרשות בהחזקתם של אסירי הפרדה, בצורך שכל תא יהיה מופרד ככל האפשר מהתאים האחרים ובעומס שמטילים מכשירים חשמליים, כמו מאווררים ותנור חימום, על מערכת החשמל בבית הסוהר, במיוחד בכלא איילון. עם זאת, על המשיב לעשות ככל שניתן במגבלות הנ"ל ובצורך לשמור על שלומם של העותרים ושל אסירים וסוהרים כדי שהתאורה המלאכותית בתאיהם תהיה מירבית, ושבכל תא יהיה מאוורר. (ח) הארכת משך הטיול היומי 1. ב"כ העותרים טוענים שהגבלת משך הטיול של אסירי הפרדה לשעה אחת עד שעתיים ביום מפלה ביניהם לבין אסירים פליליים, כולל כאלה שנמצאים באגפים סגורים, שמשך הטיול היומי שלהם ארוך יותר (שעתיים בבוקר ושעתיים בערב). 2. ב"כ המשיב טוענת שמדובר באגף ברמת בטחון מירבית ומשך הטיול היומי נקבע לאחר בחינת שיקולים ביטחוניים ו לוגיסטיים, כאשר ניתן להאריך את משך הטיול לשעתיים, לפי האפשרות באגף ולהיערכות לוגיסטית. 3. אינני מקל ראש בצרכי הביטחון ובהיערכות הלוגיסטית הנדרשים באגפי ההפרדה, אשר גדולים יותר מאשר באגפים רגילים, אך נראה לי שהפער בין משך הטיול היומי של אסיר הפרדה שזכאי לצאת לטיול למשך שעה ביום לבין משך הטיול היומי של אסיר פלילי שאינו נתון בהפרדה, אשר זכאי לצאת לטיול במשך 4 שעות ביום בחברת אסירים אחרים, הוא גדול מדי גם בהתחשב בכך שנדרש פיקוח יתר על אסיר הפרדה במהלך הטיול היומי, במיוחד לאור בידודם של אסירי ההפרדה. 4. לאור האמור לעיל, יאריך המשיב החל מיום 1.6.13 את משך הטיול היומי של העותרים כך שיוכלו לצאת לטיול למשך שעתיים ביום על פי חלוקה שתיקבע ע"י מפקד האגף או סגנו, אלא אם מספר האסירים ו/או הסוהרים באגף לא יאפשר מתן זמן טיול שווה לכל אסיר או שצרכי הביטחון באגף לא יאפשרו זאת ואז משך הטיול היומי יהיה שעה אחת. לצורך ההחלטה באשר למשך הטיול היומי של כל עותר יהיו רשאים מפקד האגף או סגנו להתחשב במסוכנותו של העותר, בהתנהגותו במהלך המאסר, במשך החזקתו בהפרדה ובמטרת החזקתו בהפרדה. (ט) לימוד תורה ותפילה במנין 1. ב"כ העותרים טוענים שהעותרים, כמו אסירי הפרדה, לא מורשים לבקר בבית כנסת כדי להתפלל במניין, כפי שזכאים לעשות אסירים פליליים שאינם מוחזקים בהפרדה וללמוד שם תורה. ב"כ המשיב טוענת כי תנאי החזקתם של העותרים בהפרדה לא מאפשרים להם לצאת לבית כנסת לשם תפילה במניין או לימוד תורה אך ניתנת להם אפשרות להיפגש עם רב בית הסוהר. 2. אף אני, כמו כב' השופטת מרוז בעת"א 7730-06-10 מוסלי נ' שב"ס וב"כ המשיב, סבור שמטעמי ביטחון לא ניתן לאפשר לאסירי הפרדה להתפלל וללמוד תורה בבית כנסת אך על המשיב לבחון אפשרות של "לימוד בחברותא" כפי שהדבר נעשה עפ"י הנחיית ביהמ"ש העליון ברע"ב 8426/09 ואח' (מפי כב' השופטת נאור, כתוארה אז), לאסיר יגאל עמיר שהיה נתון בהפרדה במשך שנים רבות, וזאת עפ"י החלטת מפקד האגף ורב בית הסוהר בהתחשב בנתונים האישיים של כל עותר, במשך החזקתו בהפרדה, במסוכנותו ובמטרת החזקתו בהפרדה. סיכום 1. אני מקבל את העתירה בחלקה וקובע כדלקמן: (א) המשיב ישקול הרחבת סמכויותיהם של הגורמים המוסמכים מטעמו לאשר לעותרים "ביקורים פתוחים" של בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה מעבר לשני ביקורים בחודש ולאשר "ביקור סגור" אחד לחודש של מי שאינו קרוב משפחה כזה בתנאים בהם מאושר ביקור כזה לאסיר פלילי שאינו נתון בהפרדה. (ב) המשיב יאפשר לכל עותר לשוחח בטלפון במשך שעה וחצי ביממה, בשעות ובתנאים שייקבעו על ידי הגורמים המוסמכים במשיב ובהתאם לנהלי שב"ס, החל מיום 1.6.13. (ג) המשיב לא יכבול את העותרים או מיהם מחוץ לתאיהם אלא אם הדבר יהיה מחויב מהתנהגותם, מהמסוכנות הנובעת מהם או כלפיהם או ממטרות החזקתם בהפרדה. (ד) המשיב יאפשר לכל עותר במקרים חריגים לקבל מאסיר הפרדה או למסור לאסיר הפרדה חפצים עפ"י שיקול דעתם של הגורמים המוסמכים במשיב ובכפוף לנהלי שב"ס, לרבות עפ"י בדיקות ביטחוניות. (ה) המשיב יאפשר לעותרים לקבל דיסק משפחתי מגורמי חוץ אחת לחמישה חודשים, לקבל מגורמי חוץ שני ספרי קריאה לחודש ולהחזיק בתאיהם מחשב ודיסק למחשב לצרכי לימודים בהתאם לתנאי שב"ס. (ו) על המשיב לספק לכל עותר חומרי לימוד בהתאם לרמתם כפי שתיקבע ע"י קצינת החינוך ובמידת הצורך יעמיד לעזרתו מורה או מדריך לסייע לו ברכישת השכלה. המשיב יבדוק אפשרות להעסיק כל עותר בעיסוק בתאו בתנאים המופיעים בסעיף ו(2) להחלטה. על המשיב לעשות הכל על מנת שעו"ס אגף ההפרדה תעניק טיפול ושיקום לכל עותר בהתחשב בתנאים המפורטים בסעיף ו(6) סיפא להחלטה (ז) על המשיב לעשות ככל שניתן, בהתחשב באמור בסעיף ז(2) להחלטה כדי שהתאורה המלאכותית בתאו של כל עותר תהיה מירבית ובכל תא יהיה מאוורר. (ח) המשיב יאריך החל מיום 1.6.13 את משך הטיול היומי של כל עותר לשעתיים ביום בתנאים המופיעים בסעיף ח(4) להחלטה. (ט) המשיב יבחן אפשרות מתן "לימוד בחברותא" לכל עותר בתנאים המופיעים בסעיף ט(2) להחלטה. 2. האמור בהחלטה זו חל על העותרים כל עוד הם מוחזקים בהפרדה באגפי ההפרדה בהם היו מוחזקים בתחילת חודש ספטמבר 2012 ובתנאי שאין שינוי משמעותי בנתוניהם הרלוונטיים. 3. חזקה על המשיב שישקול החלת האמור בהחלטה על העותרים אם יעברו לאגף הפרדה במתקן כליאה אחר, בהתאם לנתוני אותו אגף. 4. חזקה על המשיב שישקול החלת האמור בהחלטה על אסירי הפרדה אחרים שנמצאים באגפי הפרדה במתקני כליאה שבתחום סמכותו המקומית של בימ"ש זה בהתחשב בנתוניהם הרלוונטיים ובנתונים של אגף ההפרדה שבו הם נמצאים. בית סוהר / כלאאסיריםהפרדת אסירים