משיכת כספים מהבנק על ידי מי שאינו מורשה חתימה

בפסק הדין אשר ניתן ב-ע"א 221/09 אנגוס מעדני בשר טרי (1997) בע"מ ואח' נ' בנק לאומי דן בית המשפט במקרה בו אדם שאינו בעל חשבון או מורשה חתימה, משך מהחשבון סכומים העולים על 8 מיליון ש"ח ובעלי החשבון עתרו לבית המשפט לחייב את הבנק להשיב להם אותן משיכות. באותו מקרה בית המשפט דחה את התביעה מחמת מניעות והשתק משבא לכלל מסקנה כי בעלי החשבון ידעו בזמן אמת על ביצוע המשיכות מהחשבון ועל אף זאת הם לא העלו כל טענה או הסתייגות בנדון. בית המשפט העליון אישר את התוצאה אליה הגיעה הערכאה הדיונית, ופסק באומרו: "הידיעה הפוזיטיבית של פואד (בעל זכויות החתימה בחשבון), שאותה יש לייחס לכל המערערים, מהווה הסכמה לפעולות הבנק, ולמצער, המערערים מנועים ומושתקים מלטעון כלפי הבנק..." (שם, סעיף 13 לפסק הדין). בנקמסמכיםמורשה חתימה