סמכויות מפקח על הבניה

מהן סמכויות מפקח על הבניה ? \סעיף 257 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 מסמיך את מי שניתנה לו הרשאה לכך בידי ועדות התכנון, להיכנס למקרקעיו של אחֵר לצורך בחינתם (במגבלות הקבועות באותו סעיף). הוראת החוק מדברת בסמכות "להיכנס בכל עת סבירה לכל מקרקעין ולסקור, למדוד ולבדוק אותם ולעשות בהם כל פעולה הדרושה לביצוע חוק זה והתקנות לפיו". הכוח לתחקר אדם איננו ננקב מפורשות בסעיף זה וממילא אין קבועים תנאים להפעלתו. אולם, בכך אין מתמצות סמכויותיהם של מפקחים שהוסמכו כדין. סעיף 257א(ב) לחוק מוסיף ומקנה למפקח מוסמך, לצורך ביצוען של הוראות החוק, את: הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפים 2, 3(1) ו-(4) עד (6) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, והסמכויות המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927. סעיף 2 לפקודת סדר הדין הפלילי, קודם שבוטל, קבע את סמכותו של שוטר לדרוש מאדם, שיש יסוד סביר להניח כי עבר עבירה, למסור לו את שמו ומענו ולדרוש כי יתלווה אליו לתחנת משטרה. סעיפי המשנה הרלוונטיים של סעיף 3 לפקודה זו הסמיכוּ שוטר לעצור אדם, בנסיבות שונות. כבר ברי, לפי תוכנן, כי אין הוראות אלו רלוונטיות לענייננו. כמוהן, כהוראות שהחליפו אותן, עם ביטולן בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון), תשנ"ז-1997. בניהפיקוח בניה