תוכנית החסינות

תכנית החסינות פורסמה במסגרת הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה (מספר הנחיה 4.7000, י"א תמוז התשס"ה, 18 ליוני 2005). על פי סעיף 1 להנחיה, "עשוי אדם .... לזכות בחסינות מפני העמדה לדין בעבירה של הסדר כובל על פי חוק ההגבלים העסקיים, ובעבירות הנלוות לה, אם יהיה הראשון שפנה לרשות ומסר לה את מלוא הפרטים הידועים לו בקשר להסדר הכובל, שהוא היה מעורב בו" בהנחיה הוזכר בהקשרים שונים הדמיון בין ההסדר שנקבע בה, ובין העקרונות שנקבעו בפסיקה ובמדיניות התביעה הכללית בנושא עד מדינה. עם זאת הוטעם, כי החידוש בתכנית החסינות טמון בכך, "שהיא מאפשרת לעבריינים ליזום את הפנייה ולחשוף קרטלים אשר המדינה לא הייתה מודעת להם כלל, כאשר מנגד מעניקה המדינה מראש - במסגרת תכנית החסינות לה ניתן פומבי - התחייבות למתן חסינות מפני העמדה לדין" (סעיף 3 להנחיה). ברוח דומה צוין בהמשך הדברים, כי תכליתה של תכנית החסינות היא ליצור עבור חברי הקרטל השונים "תמריץ להיות הראשונים הפונים לרשות ומדווחים על הקרטל, תוך שניתנת למדווח הראשון הוודאות, שבאם יעמוד בכל תנאי התכנית, יוכל לזכות בחסינות מלאה". תכליות אלה קיבלו ביטוי מפורש בתנאים הספציפיים שנקבעו בתכנית החסינות. כך, בסעיף 2.2 לתכנית נקבע כי "חסינות תינתן רק לפונה הראשון אל הרשות מבין המעורבים בקרטל" (ההדגשה במקור). סעיף 2.3 קובע, כי "החסינות תינתן רק אם הפונה ימסור לרשות באופן מלא את כל המידע הידוע לו, את כל הראיות המצויות בשליטתו וכן את כל המידע והראיות שיגיעו לרשותו בקשר לקרטל שהוא מעורב בו...". סעיף 2.7 קובע כי "חסינות תינתן רק למי שהפסיק את חלקו או השתתפותו בקרטל .... אופן הפסקת חלקו או השתתפותו של הפונה לרשות בקרטל יתואם עם הרשות ויעשה על דעתה ובהתאם להנחיותיה". סעיף 4.1 לתכנית ממשיך וקובע, כי "פנייה של תאגיד או של יחיד לקבל חסינות תיעשה לראש מחלקת החקירות ברשות". גם סעיף 4.2 עוסק ב"תאגיד או יחיד הפונה לרשות בבקשת חסינות". לא למותר להעיר, כי סעיף אחרון זה קובע כי אם תחליט הרשות כי הפונה אינו מתאים לקבלת חסינות, המידע שיספק לרשות אודות הקרטל לא יוגש כראיה נגדו על ידי המדינה, בתנאי שהפניה לרשות נעשתה בתום לב. חסינות