תמיכה כספית ממשרד התרבות והספורט

הנתבעת הגישה הודעת צד ג' בגין סך של 39,473 ₪, כנגד צד ג' - משרד התרבות והספורט. הנתבעת טענה כנגד צד ג', כי היא זכאית לקבל ממנו את יתרת התמיכה התקציבית לשנים 2008-2009. מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא תמיכה כספית ממשרד התרבות והספורט: רקע : התביעה, בסך של 97,884 ₪, הוגשה ביום 9.7.09. התובעת הינה חברה פרטית, המפעילה בית דפוס. הנתבעת הינה עמותה ציבורית רשומה הפועלת בישראל. מטרתה המוצהרת, להעשיר את חיי התרבות והאמנות ביישובי הפריפריה. על פי הנטען, הנתבעת הזמינה, במועדים שונים ועבור אירועים שונים שקיימה, עבודות שונות מהתובעת, ובין היתר - הדפסת הזמנות, תוכניות, פוסטרים, פליירים וכד'. התביעה דנן הוגשה בגין עבודות, אשר לטענת התובעת סיפקה לנתבעת בחודשים יולי 2008 - מאי 2009, ואשר תמורתן, בסך 97,884 ₪, לא שולמה. לאחר הגשתה של התביעה, ובעקבות פסק דין חלקי שניתן על ידי ביום 7.4.10, שילמה הנתבעת לתובעת סך של 35,084 ₪ וסך של 2,286 ₪, נותרה לבירור תביעה בגין סך של 57,571 ₪ בלבד. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' בגין סך של 39,473 ₪, כנגד צד ג' - משרד התרבות והספורט. הנתבעת טענה כנגד צד ג', כי היא זכאית לקבל ממנו את יתרת התמיכה התקציבית לשנים 2008-2009. לגרסתה, התמיכה התקציבית, נועדה בין היתר, לממן פעילויות כגון אלו נשוא התובענה, וכנגזרת ישירה מזכאותה זו, חב הצד השלישי בחוב הנתבעת, ככל שבית המשפט יחייבה בתשלומו. בהחלטתי מיום 2.3.10 הוריתי כי הדיון בתובענה העיקרית יתנהל בנפרד מן הדיון בהודעה לצד ג'. לאחר שמיעת מסכת ראיות התיעה וההגנה בתובענה העיקרית, וקבלת סיכומי הצדדים, הנני להכריע בתובענה העיקרית. עמדת התביעה : התובעת טוענת, כי במהלך החודשים יולי 2008 - מאי 2009, הזמינה הנתבעת עבודות שונות אשר סופקו לה. אולם, אולם הנתבעת לא שילמה את תמורתן, חרף התחייבותה המפורשת (ראו סעיף 4 לתצהיר מר יגאל לוי מנהל התובעת). התובעת צרפה לתצהירו של מר לוי כנספחים ג' - ז' את העתקי החשבוניות, המקימות לטענתה את חובה הכספי של הנתבעת. התובעת מציינת, באשר לנספחים ג' - ו', כי בגין עבודות אלו, לא הוצאו הזמנות בכתב. זאת, בשל דחיפות גבוהה מצד הנתבעת לאספקת העבודות. הנתבעת, כך לטענת התובעת, התחייבה לספק רטרואקטיבית את ההזמנות בגין עבודות אלו, אך לא עשתה כן. (ראו סעיף 8 לתצהיר מר לוי). התובעת טוענת, כי מר לוי שוחח מספר פעמים עם מנכ"ל הנתבעת - מר עשבי, בנוגע לחובה של הנתבעת. מר עשבי הבטיח להסדיר את עניין התשלום (ראו סעיף 9 לתצהיר מר לוי). התובעת מצרפת כנספח ט' לתצהיר מר לוי, העתק תכתובת דוא"ל מיום 9.11.08, בין מר עשבי, לבין גב' אורלי אזואלי העובדת אצל התובעת. שם, התייחס מר עשבי לחשבונית מס' 77657 (נספח ד' לתצהיר) ומבקש לתקן את יעד ההסעות לת"א. מתכתובת זו, למדה התובעת כי הנתבעת לא התכחשה לחובה לפרוע את חשבונית מס' 77657 בסך של 39,473 ₪. (ראו סעיפים 10-11 לתצהיר מר לוי). בהקשרה של חשבונית 77657, צרפה התובעת את תצהירו של הנהג מר יונה איכר, המצהיר כי בניגוד לנטען ע"י מר עשבי בתכתובת המייל, הסחורה אכן סופקה, כמפורט בחשבונית לכפר החורש וכפר קאסם. מר איכר לא התייצב להחקר על תצהירו בישיבת יום 13.12.11, ועל כן התהיר אינו מהווה ראיה קבילה. התובעת מתייחסת לחשבוניות 77456 ו - 77742 וטוענת כי מפאת הדחיפות, הן סופקו ישירות לשר המדע, התרבות והספורט . מפאת כבודו, לא הוחתם השר על תעודת משלוח (ראו סעיף 13 לתצהיר מר לוי). התובעת מדגישה, כי העבודות בוצעו אך ורק על סמך הזמנות, בכתב או בעל פה. לטענתה לא התעקשה על קבלת הזמנה כתובה, שכן האמינה כי עמותה ציבורית תעמוד בהתחייבויותיה ותשלם לתובעת המגיע לה (ראו סעיף 15 לתצהיר מר לוי). על אדנים אלו עומדת התביעה. עמדת ההגנה : הנתבעת אינה מכחישה קיומן התקשרויות והזמנות עבודה בינה לבין התובעת (ראו סעיף 2 לתצהיר מר עשבי). לטענת הנתבעת, נקבעו בינה לבין התובעת נהלי עבודה ברורים וחד משמעיים (להלן: "נהלי העבודה"). נהלי העבודה קבעו, בין היתר, כי לא תבוצע עבודה כלשהי ע"י התובעת, ללא הזמנת עבודה. נהלים אלו הועלו על הכתב במכתב מיום 16.9.08, אשר צורף כנספח 1 לתצהיר מר עשבי. הנתבעת טוענת כי סכום התביעה, מתבסס על עבודות אשר בוצעו בהעדרן של הזמנות עבודה, ומשכך - בניגוד לנהלי העבודה. לכן היא סבורה כי יש לדחות את התביעה (ראו סעיפים 6 - 5 לתצהיר מר עשבי). הנתבעת מדגישה, כי אין זה ממנהגה להזמין עבודות כלשהן מבלי להנפיק הזמנה מסודרת מטעמה, בכתב, הכוללת בין היתר את הלוגו שלה (ראו סעיף 8 לתצהיר מר עשבי). לחילןפין, אף אם נותר חוב כלפי התובעת, אין לחייב את הנתבעת לשאת בו. לגרסתה, היה ידוע לתובעת כי היא מקבלת תשלום מהנתבעת רק כנגד קבלת תשלום או תקציב מאת משרד התרבות, והיה זה חלק מתנאי ההתקשרות ביניהן (ראו סעיף 11 לתצהיר מר עשבי). ההודעה לצד ג' : לחילופי חילופין טוענת הנתבעת כי בכל חיוב שהוא, חב צד ג' ולא היא. כל ההזמנות מהתובעת בוצעו בהתבסס על התמיכה התקציבית אשר הייתה זכאית לקבל ממשרד התרבות לשנים 2008-2009 (ראו סעיף 12 לתצהיר מר עשבי). הנתבעת מפנה להחלטת בית המשפט העליון בעניין שנדון שם בינה לבין צד ג', מיום 11.2.10 בבג"צ 7869/09. בית המשפט העליון הוציא צו על התנאי, המורה, בין היתר, כי על משרד התרבות ליתן טעם תוך 30 יום מדוע אינו מעביר התקציבים לשנים 2008-2009 לנתבעת. ביום 21.7.10 ניתן שם פסק דין, ובו נקבע כי ימונה חשב חיצוני מלווה, אשר יקבע מהם אותם חובות של משרד התרבות כלפי הנתבעת (ראו סעיפים 13-14 לתצהיר מר עשבי). הנתבעת מציינת, כי בהתאם לפסק הדין בבג"צ 7896/09, מונה חשב מלווה לביצוע פסק הדין, הלוא הוא רו"ח אהוד רצאבי (ראו סעיף 15 לתצהיר מר עשבי). הנתבעת ומשרד התרבות אמנם חלוקים אודות הפרשנות פסק הדין בבג"צ 7896/09, בשאלה האם על משרד התרבות להעביר לנתבעת ישירות תשלום בגין תקורות וחובות קיימים או שמא על משרד התרבות לשלם ישירות לכל גורם שיימצא לטובתו חוב בפנקסי הנתבעת. אולם כך או כך, מדובר בסכומים שעל משרד התרבות להעביר לתשלום, ומשכך, ככל שייקבע שקיים חוב של הנתבעת לתובעת, הרי שמשרד התרבות הינו הגורם הנכון והרלוונטי לתובענה (ראו סעיפים 18-19 לתצהיר מר עשבי). הנתבעת מצרפת כנספח 4 לתצהיר מר עשבי, העתק תכתובת בדוא"ל בין הגב' זלצמן ממשרד התרבות לבין גב' אלישע מטעם הנתבעת. הנתבעת מצרפת מכתב מיום 23.11.08, בו כתבה הגב' זלצמן כי נתקבל אישור סופי ממשרד האוצר על תשלום סך של 500,000 ₪ ממשרד האוצר, לטובת "דרך התאטרון 2008" - נשוא חשבונית מספר 81323 בסך של 10,279 ₪. כן מצורף מכתבה של הגב' זלצמן מיום 26.11.08, בו נכתב - "... אתם, אומנות לעם, כבר יכולים לקבל את כל הכסף ממשרד התרבות ...וזאת לפני סוף השנה התקציבית...". טענות חלופיות אלה , נוגעות להודעה לצד ג', ושם יידונו. דיון והכרעה : השאלות המצריכות הכרעה הינן: האם נהלי העבודה בין הצדדים חייבו הזמנה בכתב מראש. האם הוסכם כי כל תשלום לתובעת יעשה רק בתנאי שהעבודה תאושר ותמומן ע"י צד ג'. ב. סכום התביעה בהתאם לחשבוניות. אדון בשאלות אחת לאחת. נהלי העבודה- הזמנה בכתב האמנם ? הצדדים חלוקים בשאלה האם היו קיימים נהלי עבודה ברורים וקבועים, לפיהם כל הזמנת עבודה תיעשה בכתב ומראש ורק אז תזכה לתשלום.. לטענת התובעת, לא היו קיימים נהלים שכאלה, ומנגד הנתבעת טוענת כי התקיימו נהלי עבודה אשר קבעו מפורשות כי אספקת עבודה תתבצע אך ורק לאחר קבלת הזמנה כתובה. הנתבעת אף מפנה למכתבו של מכתבו של דורון נשרי, מנהל מחלקת הפקות ואירועים בנתבעת, מיום 16.9.08 (נספח 1 לתצהיר הנתבעת), אשר לטענתה נשלח לאחר שהתובעת ביצעה שלוש מתוך ארבע העבודות ללא הזמנת עבודה בכתבה, במטרה לחדד את הנהלים. מר נשרי כותב במכתבו : "... 1. מבקש לחדד את נוהלי העבודה של דפוס פאר עם אמנות לעם: א. לא תבוצע עבודה כל שהיא בדפוס פאר ללא הזמנת עבודה מאומנות לעם. ב. האמור לעיל כולל עבודות הכנה כגרפיקה וכיוצ"ב. 2. אמנות לעם לא תכבד אלא עבודות שהוזמנו על ידה. ..." מקריאת המכתב עולה, כי הנתבעת אכן מבקשת לקבוע כי עבודות הדפסה תתבצענה אך לאחר קבלת הזמנה בכתב. אולם, מקריאת המכתב לא ניתן ללמוד כי זהו הנוהל אשר היה קיים עד אז. נראה כי מטרת המכתב ליצור סטנדרט חדש, של ביצוע עבודות רק לאחר קבלת הזמנות כתובות. הנתבעת לא הבהירה מדוע המתינה חודש וחצי, מקבלת שלושת החשבוניות, טרם שלחה את המכתב. בעדותו, טען מר לוי כי היו מקרים בהם בוצעו עבודות ללא קבלת הזמנה כתובה. ההזמנה נתקבלה רטרואקטיבית (עמ' 17 שורות 3-4 לפרוטוקול הדיון מיום 13.12.11): "ש: ובכל העבודות האחרות שבוצעו, ושילמו לכם עליהן, היו הזמנות בכתב, נכון? ת: כן, לא תמיד בזמן העבודה, לפעמים אחרי כן". טענה זו לא נסתרה על ידי הנתבעת. דרכו של עולם, כי הזמנת עבודה נעשית בצורה סדורה : הוצאת הזמנת עבודה ;ביצוע; אספקה; משלוח חשבונית ; תשלום; אספקת עבודה בעקבות הזמנת עבודה כתובה, היא אכן דרך המלך. עם זאת, מקובלת עלי עמדת התובעת כפי שנשמעה מפי העד מר לוי, כי בענייננו אירע לא אחת כי הזמנת העבודה הייתה בעל פה, והניירת הכרוכה בכך נערכה ונמסרה גם לאחר ביצוע העבודה ואספקתה. אני קובעת כי במערכת היחסים בין הצדדים דכאן, לא אחת בוצעה העבודה על סמך תיאום בעל פה . אני מאמינה לעדותו של מר לוי, עמ' 16 לפרוטוקול שורות 12-20 : " ש:אתה גם בתור מי שמודע מלמעלה למה שקורה, יודע שאופי העבודה היה רק עם הזמנות בכתב? ת: לא. לא נכון. ש. אם זה לא נכון, למה חשוב לך לטרוח לציין בסעיף 8 בתצהיר שלך שאמרו לך או למישהו אצלכם, שהתחייבו להביא לך הזמנות עבודה רטרואקטיביות? ת. כי בדרך כלל ההזמנות נעשו, בגלל מהירות העבודה שאמנות לעם ביקשה לעשות את זה תוך ימים ספורים, לא פעם ראשונה פנו אלינו ואמרו לנו תדפיסו, ההזמנה תגיע אחר כך. מאחר וזה משרד די מכובד ולא מישהו מהרחוב, הדפסנו וקיבלנו באמת את ההזמנות אחר כך". לסיכום פרק זה, אני קובעת כי ההתקשרות בין הצדדים, לא חייבה בקבלת הזמנת עבודה כתובה ומאושרת מראש. נהלי העבודה- האמנם הותנו באישור ותשלום התמורה ע"י צד ג'? הנתבעת טוענת כי כי התשלום עבור העבודות היה מותנה בקבלת ההקצבה ממשרד התרבות והספורט, וכי התובעת הבינה והסכימה לכך. לטענה זו אין בסיס ראייתי. ככל שהדבר נוגע למערכת היחסים בין התובעת לבין הנתבעת, הנתבעת לא הוכיחה כי הוסכם בין הצדדים, כתנאי מקדים, כי כל תמורת העבודה בגין העבודות שביצעה התובעת עבור הנתבעת, תגיע ממשרד התרבות והספורט דווקא, וכי אם זה לא ישלם לנתבעת, לא תזכה גם התובעת לשכרה. ההליך בין הנתבעת/שולחת ההזמנה לצד ג', לבין משרד התרבות והספורט/צד ג', עודנו תלוי ועומד. אדגיש, כי דברי כאן מתייחסים אך ורק למערכת היחסים בין התובעת לבין הנתבעת, ומבלי שיש בכך כדי לקבוע מסמרות באשר למערכת היחסים בין הנתבעת/שולחת ההזמנה לצד ג', לבין משרד התרבות והספורט/צד ג'. מזמינת העבודות מאת התובעת הייתה הנתבעת בעצמה. את החיוב בתשלום שלחה התובעת אל הנתבעת בלבד. הנתבעת לא ביקשה לכתב את משרד התרבות והספורט , ולציין אזכור לו על גבי חשבוניות אלו. הנתבעת לא דרשה מן התובעת לשלוח עותקי חשבוניות למשרד התרבות והספורט. הנתבעת לא הביאה בפני ראיה לכך שהיא התנתה והתריעה מראש בפני התובעת, כי תנאי לביצוע העבודות התשלום בגינן כרוך בקבלת אישור ותקציבים ממשרד התרבות והספורט. הנתבעת טוענת כי כל ההתקשרות מול התובעת היתה מסודרת ובכתב. בכל זאת, אין כל אסמכתא כתובה לטענתה בדבר התניית התשלום. גם מר עשבי אישר זאת בחקירתו הנגדית, עמ' 26 לפרוטוקול, שורות 19-21 : "ש. קיבלת הסכמה כלשהי מהתובעת לזה שאם מש' התרבות לא ישלם לכם כסף, לא תשלמו לה? ת. הדברים נאמרו בעל פה. אין לי את זה בכתב עד כמה שידוע לי". טענה זו אף לא נטענה במכתבו של מר נשרי מיום 16.09.08 אותו הציגה הנתבעת כנספח 1. יתר על כן, עובר להגשת התביעה, שילמה הנתבעת לתובעת סך של 35,000 ₪. סכום זה שולם ישירות על ידי הנתבעת, ולא הועבר באמצעות משרד התרבות והספורט. בכך יש כדי לסתור את טענת הנתבעת בדבר התניית המגיע לתובעת בקבלת התקציב ממשרד התרבות והספורט. לאור כל האמור, אני דוחה את הטענה, כי בין הצדדים התקיים נוהל עבודה אשר קבע כי עבודות יבוצעו אך ורק על סמך הזמנה כתובה מראש. אני קובעת כי במערכת היחסים בין הצדדים דכאן, לא אחת בוצעה העבודה על סמך תיאום בעל פה. אני קובעת כי התובעת התנהלה מול הנתבעת בלבד ולא היתה כבולה לאישורו של משרד התרבות והספורט בקבלת תשלום עבור העבודות שבצעה. סכום התביעה : לאחר שבחנתי לעיל את נהלי העבודה בין הצדדים, ומצאתי כי הזמנות העבודה נמסרו עפ"י המקובל בין שני הצדדים, ולאחר ששללתי את טענת הנתבעת, כי התשלום לתובעת היה מותנה תחילה בקבלת אישור/תשלום "גב אל גב" עם צד ג', יש לבחון את התביעה גופה. דהיינו, לדון בטענות התובעת לתגמול כספי בסכום של 57,571 ₪ על בסיס הראיות. התובעת מבססת טענתה ליתרת חוב בסך של 57,571 ₪ של הנתבעת, על החשבוניות הבאות: חשבונית מס' 77456 מיום 31.7.08 ע"ס 3,176 ₪. חשבונית מס' 77657 מיום 25.8.08 ע"ס 39,473 ₪. חשבונית מס' 77742 מיום 16.10.08 ע"ס 3,176 ₪. חשבונית מס' 78073 מיום 16.10.08 ע"ס 1,476 ₪. חשבונית מס' 81323 מיום 21.5.09 ע"ס 10,279 ₪. ניתן לחלק החשבוניות לשתי קבוצות - חשבוניות א-ד : חשבוניות ללא הזמנת עבודה בכתב, וחשבונית ה'- בגינה קיימת הזמנה בכתב בחתימת מנכ"ל הנתבעת, ומאושרת ע"י חשב מלווה. כנגד החשבוניות מהקבוצה הראשונה, טענה הנתבעת כי הן אינן כוללות הזמנת עבודה בכתב, וכי על פי נוהל העבודה בין הצדדים, היה על התובעת לבצע אך ורק עבודות שבגינן התקבלה הזמנת עבודה מסודרת. יצוין כי בכתב הגנתה ובתצהיר מטעמה, לא הכחישה הנתבעת את אספקת הסחורה נשוא החשבוניות. הטענה כי אספקת הסחורה שנויה במחלוקת הועלתה לראשונה במהלך הדיון ביום 9.11.11. חשבוניות א- ד: מר לוי העיד כי העבודות נשוא חשבוניות אלו בוצעו מבלי שנתקבלה הזמנה כתובה, מראש, לבקשת הנתבעת ובשל דחיפותן. לטענת התובעת, היא סמכה על הנתבעת, בהיותה גוף מוכר ומכובד, כי היא תוציא הזמנת עבודה בדיעבד, ותכבד את התחייבויותיה. (ראו עדות מר לוי, עמ' 16 שורות 12-20 לפרוטוקול הדיון מיום 13.12.11). הנתבעת מכחישה את קבלת הסחורה נשוא החשבוניות. אולם, טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם כותרת המכתב מיום 16.9.08, אשר צוטט לעיל - "ביצוע עבודות ללא אישור בכתב מאומנות לעם". מכאן עולה מפורשות, כי טרונייתה של הנתבעת מכוונת כנגד העדר האישור. היא לא חולקת על כך שהעבודות עצמן - בוצעו. גם בגוף המכתב, הטענות הינן בגין ביצוע עבודות מבלי שנתקבלה הזמנה כתובה. הנתבעת אינה מכחישה את ביצוע העבודות ולא את קבלתן על ידה. לא במכתב מיום 16.9.08 ולא בכל תכתובת אחרת. להלן אתייחס באופן פרטני לכל אחת מן החשבוניות - חשבונית 77657 : חשבונית בסך של 39,473 ₪, בגין אספקת חולצות וכובעים עבור "פסטיבל בדואי". מר עשבי אישר בעדותו את קיומו של הפסטיבל הבדואי, אך טען כי החשבונית בגינו שולמה (ראו עמ' 29 שורות 1-2 לפרוטוקול הדיון מיום 13.12.11). טענה זו לא הוכחה. הנתבעת לא הוכיחה את התשלום עבור הפסטיבל הבדואי באמצעות הגשת כרטסת ו/או חשבונית או קבלה מתאימה. כאשר עומת מר עשבי עם העובדה כי לא קיימת ראיה כלשהי בדבר התשלום עבור הפסטיבל הבדואי, לא הייתה לו תשובה מספקת לכך. (עמ' 29 שורות 8-12 לפרוטוקול הדיון מיום 13.12.11): "ש: בשום מקום בתצהירך לא כתוב ששילמת עבור כובעים וחולצות לפסטיבל הבדואי. אני אומר לך שלא שילמת עבור חולצות וכובעים לפסטיבל הבדואי והחשבונית היחידה בגין זה היא חשבונית 77657, שאותה לא שילמת עד היום. ש: אני לא בטוח שאתה צודק. אין לי כרגע כלים לבדוק זאת". נוסף לכך, הנתבעת התייחסה מפורשות לחשבונית 77657 במייל ששלח מר עשבי לעובדת התובעת (נספח ט' לתצהיר התובעת) ובה איפשר לתקן את החשבונית, כך שייכתב שההסעות היו לתל אביב. מכך ניתן ללמוד כי הנתבעת לא התכחשה לכך שהתובעת זכאית לקבל את התשלום המבוקש, לא טענה כי מדובר בסחורה שלא סופקה לנתבעת, או כי הנתבעת לא צריכה לשאת בתשלום החשבונית. לאור האמור, דין התביעה בגין חשבונית 77657 בסך של 39,473 ₪ - להתקבל. חשבוניות 77657, 77742 ו - 78073 : חשבוניות אלו הינן בגין תעודות שהדפיסה התובעת, ואשר לטענתה סופקו ישירות לשר התרבות הספורט. הנתבעת צירפה במסגרת גילוי המסמכים, העתק מהתעודות נשוא חשבונית 77742 (סומנה נ/1). על גבי התעודה נ/1 נכתבה בכתב יד "נמסר לשר" וכן כתובה מספר החשבונית - 77742. מר לוי שב וטען בעדותו, בנוגע לשלוש חשבוניות אלו, כי מדובר בעבודות אשר הוא עצמו מסר אישית לשר התרבות והספורט (מ' 17 שורות 11-17 לפרוטוקול הדיון מיום 13.12.11): "ש: לא רק שאין לך את ההזמנות בכתב, גם אין לך אישור או אסמכתא מאמנות לעם שהם קיבלו את העבודות שאתה מדבר עליהם בסעיף 6 א' - ד' לתצהירך? ת: א', ג', ו - ד' לסעיף 6 היו 3 עבודות שאני אישית הבאתי אותם לשר. אלה היו תעודות הוקרה, אני לא יודע בדיוק מה, שהדפסנו עבור השר, שקיבלנו הוראה להדפיס לו. שלושת החשבוניות האלה אלה התעודות. כשהבאתי אותם לשר לא היה לי נעים להוציא ת.משלוח ולומר לשר לחתם לי. יושב שר במדינת ישראל ולא סביר שאבקש ממנו חתימה...". ניתוח העדויות והחומר המונח בפני, בנוגע לחשבוניות אלו, מעלה כי מדובר בעבודה שההזמנה שלה לא עברה דרך הנתבעת. גם לפי עדותו של מר לוי, מדובר בתעודות שהודפסו עבור שר התרבות והספורט, על בסיס הוראה של השר, או מי מטעמו, ולא על בסיס הזמנה של הנתבעת. על תעודות אלו לא מופיע הלוגו של הנתבעת. לא הוכח כי התעודות הוכנו עבור הנתבעת, והן אף לא נמסרו לה. התעודות נמסרו, גם על פי עדות מר לוי מטעם התובעת, ישירות לכבוד השר. משכך, לא מצאתי כי קיים חיוב של הנתבעת לשאת בתשלום בגין ההזמנות הללו. לאור האמור, התביעה בגין חשבוניות 77657, 77742 ו - 78073 - נדחית. חשבונית ה' : כאמור, לחשבונית זו מצורפת הזמנת עבודה מיום 19.4.09, בחתימתו של מר עשבי והיא מלווה באישור חשב מלווה. מר עשבי אישר בעדותו (עמ' 26 שורות 6-10 לפרוטוקול הדיון מיום 13.12.11) כי הוא חתם על החשבונית, אשר יצאה בעקבות הזמנת העבודה. מר עשבי טען כי הסיבה לאי תשלום חשבונית זו, הינה שהתשלום הינו באחריותו של משרד התרבות. מר עשבי לא הכחיש את עצם קיומו של החוב הכספי לנתבעת, אלא ביקש להטיל אותו על שכם צד ג' (ראו עמ' 25 שורות 1-12 לפרוטוקול הדיון מיום 13.12.11). גם בסיכומיה (סעיפים 57-58), מאשרת הנתבעת את הזמנת העבודה הזו ואת קבלתה. יתכן ובמערכת היחסים בין הנתבעת לבין צד ג' יש מום להשתת חיוב כאמור. בזאת אכריע את אדון בהודעה לצד ג'. אולם, ככל שהדבר נוגע לצדדים בתיק זה, כבר הכרעתי כי ההתקשרות היתה ישירה, מבלי שזכויות התובעת הוכפפו באופן כלשהו לצד ג' ופעוולתיו מול הנתבעת. אשר על כן, דין התביעה בגין חשבונית 77456 בסך של 10,279 ₪ - להתקבל. סיכום : מן המקובץ עולה כי הדין התביעה להתקבל באופן חלקי. הנתבעת תשא בתשלום סך של 10,279 ₪ בגין חשבונית 77456 , וסך של 39,473 ₪ בגין חשבונית 77657. ובסה"כ - בסך של 49,752 ₪ בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה. כן תשא הנתבעת בתשלום שכר טרחת עו"ד התובעת, בסך של 10,000 ₪. דיני ספורטתרבות / אומנות