שימוש בסמים במהלך משפט

בית המשפט ציין בפסיקתו כי מדובר בנהג אשר הנו מסוכן לציבור, נהיגתו מסכנת עוברי דרך ועלולה לקפח חיי אדם ולמרות שניתנו לו הזדמנויות להוכיח נקיונו מסמים הרי לפחות עד שבוע לפני גזר הדין בבית משפט קמא, כפי שפורט לעיל וכאשר גזר הדין תלוי ועומד לעיון בית המשפט ולטיעוני הצדדים, העז לחזור ולהשתמש בסמים. עוד צוין כי נהג אשר במהלך התקופה בה עניינו תלוי ועומד בבית משפט קמא ומבקש על נפשו ומבקש להגמל מסמים ובסופו של דבר משתמש בסמים מלמד במעשים מן הכח אל הפועל שאין ליתן בו אמון. להלן פסק דין בנושא שימוש בסמים במהלך משפט: פסק דין 1. המערער הורשע פי הודאתו בביצוע עבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רשיון תקף, נהיגה ללא פוליסת ביטוח בת תוקף, זאת, מיום 10/1/05. בנוסף, בנשוא מסכת שניה לכתב האישום, נשוא ביצוע עבירות מיום 27/1/05, עבירות דומות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא פוליסת ביטוח בת תוקף וכן התנהגות הגורמת נזק ונהיגה בקלות ראש. עוד יצוין כי ביום 14/5/02 נפסל המערער מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שנה ולא הפקיד את רשיונו. 2. בית משפט קמא גזר על המערער פסילה על תנאי של 6 חודשים לתקופה של שנתיים, פסילה בפועל ל - 36 חודשים מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה, מאסר בפועל של 10 חודשים ומאסר על תנאי של 8 חודשים לתקופה של 3 שנים על העבירה של נהיגה בפסילה. עוד יצוין כי בבית משפט קמא הגיעו הצדדים לידי הסדר טיעון פעמים, כאשר בפעם הראשונה הוסכם כי יגזרו קנס, פסילה בפועל לשיקול דעת בית משפט ופסילה על תנאי וכן מאסר על תנאי ומאסר של 3 חודשים שירוצו בעבודות שרות בכפוף לחוות דעתו החיובית של הממונה ושרות המבחן. בית משפט קמא הבהיר כהלכה למערער כי אינו כפוף להסדר, המערער היה מיוצג, בא כוחו חזר והסביר לו ובית משפט קמא הורה על קבלת חוות דעת הממונה, מסתבר כי חוות הדעת שלילית. כך גם תסקיר שרות מבחן שהתבקש והתקבל לא בא בהמלצה טיפולית, המערער ציין כי אינו מעונין בגמילה מסמים ובבדיקות השתן שנערכו לו נמצאו שרידי סם. עוד יצוין כחשוב להכרעה כאן כי למערער 18 הרשעות קודמות. עוד יצוין כי ביום 14/6/05 ולאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ביקש הסניגור לבטל את ההרשעה וזאת לאור טענותיו לציפיות המערער לאור הסדר הטיעון כפי שהתגבש, בית משפט קמא, למרות התנגדות המאשימה נעתר לבקשה. המערער - נאשם חזר והודה, צירף את התיק הנוסף ת"פ 117/05 (כתב האישום השני כפי שצוין לעיל) וכאן, הגיעו הצדדים להסדר חדש לפיו יגזרו על המערער 6 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילה בפועל, פסילה על תנאי וקנס. כמו כן הוסכם בהסדר השני כי התביעה תבקש כי המאסר יהיה מאחורי סורג ובריח והסניגור, כי ירוצה בעבודות שרות. מכאן גם התבקש תסקיר נוסף ע"י הסניגוריה ובית המשפט נעתר גם זו הפעם. בסופו של דבר לא הונחה המלצה טיפולית בפני בית המשפט, התסקיר לא היה חיובי, הצעת שרות המבחן לשילוב המערער בקהילה טיפולית ארוכת טווח לא נסתייעה עקב התנגדות המערער - נאשם, שרות המבחן בתסקיריו האחרונים קבע כי נמצאו שרידי סם, ניתנה אף אזהרה חוזרת למערער - נאשם, המערער עצמו הגיש לבית המשפט תוצאות דגימות שתן המלמדים על שימוש בסמים וזאת, מאוקטובר 2003 ועד שבוע עובר לדיון (הדיון היה ביום 14/11/05, דגימות השתן הן עד ליום 6/11/05). בית משפט קמא עמד על כל המסכת לעיל, על חומרת מעשיו של המערער, על עברו המכביד וגזר את העונשים כמפורט לעיל. 3. ב"כ המערער בהודעת ערעור מפורטת מבקש להתערב בעונש, לדעתו שגה בית משפט קמא כאשר גזר עונש מאסר בפועל ותנאי לתקופה ארוכה, לטעמו מדובר בהכבדה של ממש, למערער כוונה אמיתית להגמל מסמים. עוד מוסיף וטוען ב"כ המערער כי שגה בית משפט קמא עת העדיף את האינטרס הציבורי על האינטרס של המערער, לא נעשה איזון נכון, המערער החל בהליך של גמילה, המערער רוצה לשתף פעולה, רוצה להשתלב כך נטען עתה, בקהילה טיפולית, עיריית טבריה מוכנה לקבל את המערער לעבודות שרות, לא היה מקום לייחס משקל כה רב - כפי הסניגור - לתסקירי שרות המבחן וסופו של דבר כפי טיעוניו גם בהודעת הערעור וגם בפני, הנו מבקש לבטל את עונש המאסר, להפחית מהעונשים האחרים ולחלופין, להמציא חוות דעת חדשה תוך שילוב המערער במסגרת טיפולית ולחלופי חלופין, לקצר את תקופת המאסר בפועל. 4. דין הערעור לדחיה. מדובר במערער אשר פעם אחר פעם ניתנו לו הזדמנויות למכביר כדי לאפשר לו למצות הן היבטים טיפוליים והן גמילה מסמים. מדובר בעבירות חמורות ביותר של המערער אשר במודע נהג בפסילה, ללא רשיון נהיגה, ללא פוליסת ביטוח ובנוסף לכך, חזר על כך גם בנשוא העבירות מיום 27/1/05, כתב האישום השני, כאשר כאן הוסיף לעבירות לעיל התנהגות הגורמת נזק ונהיגה בקלות ראש. מדובר במערער אשר הנו מסוכן לציבור, נהיגתו מסכנת עוברי דרך ועלולה לקפח חיי אדם, מדובר במערער אשר למרות שניתנו לו הזדמנויות להוכיח נקיונו מסמים הרי לפחות עד שבוע לפני גזר הדין בבית משפט קמא, כפי שפורט לעיל וכאשר גזר הדין תלוי ועומד לעיון בית המשפט ולטיעוני הצדדים, העז לחזור ולהשתמש בסמים. מערער אשר במהלך התקופה בה עניינו תלוי ועומד בבית משפט קמא ומבקש על נפשו ומבקש להגמל מסמים ובסופו של דבר משתמש בסמים מלמד במעשים מן הכח אל הפועל שאין ליתן בו אמון. כך גם כך, תסקיר שרות המבחן מלמד על המצאות שרידי סם וחוות דעת הממונה השלילית מדברת בעד עצמה. בית משפט קמא הלך מעל ומעבר לקראת המערער בנסיון להביאו לידי היבט שיקומי וטיפולי, המערער במו ידיו גדע הזדמנות זו שניתנה לו ואין לו אלא להלין על עצמו. בניגוד גמור לדברי הסניגור המלומד, האיזון שעשה בית משפט קמא בין האינטרס הציבורי ושלום הציבור לנסיבות המערער והודאתו בבית משפט קמא, נעשה גם נעשה והענישה בסופו של יום אף מקלה עם המערער בנסיבות חומרת העבירות ונסיבות עברו. לא למותר לציין כי נעשו בעניינו של המערער שני הסדרי טיעון כאשר בסופו של דבר בית משפט קמא בגזר דין מנומק, ראוי ומאוזן שקל נכונה את המונח לפניו, אין כל מקום להתערבות ערכאת הערעור בעונש שנגזר, מדובר בעונש מקל ובמטה חסד ומכל אלה, אני מורה על דחית הערעור. שימוש בסמיםסמים